Корисна інформація
№ 18

ДФСУ про 1ДФ та СПД у відрядженні:

оскiльки юрособа тiльки компенсує витрати працiвника на вiдрядження, то вiдображати сплату працiвником коштiв за наданi пiд час вiдрядження ФО-СПД послуги така юридична особа не зобов’язана

19.02.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Сектор органiзацiї роботи ДПI у Голосiївському районi м. Києва

Щодо витрат на вiдрядження

ПИТАННЯ: Чи повинна юридична особа вiдображати в податковому розрахунку за формою № 1ДФ виплати на користь ФОП - платника єдиного податку, що надала послуги вiдрядженому працiвниковi?

ВIДПОВIДЬ: За пiдпунктом 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далi - Кодекс) до загального мiсячного (оподатковуваного) доходу платника податку не включаються, зокрема, кошти, одержанi платником податку на вiдрядження або пiдзвiт i розрахованi згiдно з п. 170.9 ст. 170 Кодексу.

Суми та склад витрат на вiдрядження державних службовцiв, а також iнших осiб, що направляються у вiдрядження пiдприємствами, установами та органiзацiями, якi повнiстю або частково утримуються (фiнансуються) за рахунок бюджетних коштiв, визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.02.2011 р. № 98 (iз змiнами i доповненнями, далi - постанова № 98).

Iнструкцiя про службовi вiдрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мiнфiну України вiд 13.03.98 р. № 59 (iз змiнами i доповненнями, далi - Iнструкцiя № 59), є обов’язковою для органiв державної влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, що повнiстю або частково утримуються (фiнансуються) за рахунок бюджетних коштiв.

Однак iншi пiдприємства та органiзацiї цей документ можуть використовувати як допомiжний (довiдковий).

Пунктом 4 роздiлу I Iнструкцiї № 59 визначено, що пiдприємство, яке вiдряджає працiвника, забезпечує його коштами на поточнi витрати пiд час службового вiдрядження (авансом). Аванс вiдрядженому працiвниковi може видаватися готiвкою або перераховуватися в безготiвковiй формi на вiдповiдний рахунок для використання iз застосуванням платiжних карток.

Якщо працiвник застосував платiжну картку для проведення розрахункiв у безготiвковiй формi, йому вiдшкодовується збiр за переказ грошових коштiв електронними засобами (згiдно з правилами платiжної системи) за наявностi документального пiдтвердження його сплати (виписка з карткового рахунку або iнший документ на паперовому носiї, що пiдтвердне суму сплаченого збору).

Пiдтвердними документами, що засвiдчують вартiсть понесених у зв'язку з вiдрядженням витрат, є розрахунковi документи вiдповiдно до Закону України вiд 06.07.95 р. № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (iз змiнами та доповненнями) та Кодексу (п. 14 роздiлу I Iнструкцiї № 59).

За наявностi оригiналiв пiдтвердних документiв пiдприємство вiдшкодовує в межах граничних сум витрат на найм житлового примiщення, затверджених постановою № 98, витрати вiдрядженим працiвникам на найм житлового примiщення з розрахунку вартостi одного мiсця в готелi (мотелi), iншому житловому примiщеннi за кожну добу такого проживання з урахуванням включених до рахункiв на оплату вартостi проживання витрат на користування телефоном (крiм витрат на службовi телефоннi розмови), холодильником, телевiзором та iнших витрат (п. 5 роздiлу II Iнструкцiї № 59).

Згiдно з п. 177.8 ст. 177 Кодексу вiдряджений працiвник отримує вiд фiзичної особи - пiдприємця, який надавав послуги з найму житлового примiщення та переїзду, копiю документа, що пiдтверджує її державну реєстрацiю вiдповiдно до закону як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

Пiсля повернення з вiдрядження працiвник зобов’язаний до закiнчення п'ятого банкiвського дня, наступного за днем прибуття до мiсця постiйної роботи, подате згiдно з положеннями Iнструкцiї № 59 звiт про використання коштiв, виданих на вiдрядження (п. 11 роздiлу II).

Оскiльки юридична особа тiльки компенсує витрати працiвника на вiдрядження, то вiдображати в податковому розрахунку за формою № 1ДФ сплату працiвником коштiв за наданi пiд час вiдрядження фiзичною особою - пiдприємцем, платником єдиного податку послуги така юридична особа не зобов’язана.

Вiкторiя КОВАЛЬЧУК,
звiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 48 (1060), 27 грудня 2017 р.

 

№ 17

Практика учнів «за зарплату»:

50% зарплати учнiв на рахунок ПТУ проводиться пiсля нарахування працiвникам- учням заробiтної плати та сплати з неї податкiв i зборiв

19.02.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Оплата перiоду проходження практики учнями ПТУ

ПИТАННЯ: Iз якої суми (нарахованої чи до виплати) надавачi робочих мiсць для проходження виробничої практики учнями ПТУ мають перераховувати училищу 50% зарплати?

ВIДПОВIДЬ: Порядок проходження практики учнями професiйно-технiчних навчальних закладiв установлено Законом України "Про професiйно-технiчну освiту" та Порядком надання робочих мiсць для проходження учнями, слухачами професiйно-технiчних навчальних закладiв виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.06.99 р. № 992 (далi - Порядок).

Згiдно з пунктом 17 Порядку за фактично виконаний обсяг робiт учнями, слухачами за перiод виробничого навчання та виробничої практики вiдповiдно до виробничих завдань пiдприємство нараховує їм заробiтну плату згiдно з установленими системами оплати працi за нормами, розцiнками, ставками (окладами) з урахуванням коефiцiєнтiв, доплат i надбавок. Нарахованi учням, слухачам кошти переказуються для виплати на рахунок професiйно-технiчного навчального закладу або виплачуються їм безпосередньо пiдприємством не пiзнiше вiд п’яти днiв пiсля виплати заробiтної плати працiвникам пiдприємства.

Вiдповiдно до п. 18 Порядку 50% заробiтної плати, нарахованої за час виробничого навчання i виробничої практики учням професiйно-технiчних навчальних закладiв, може бути направлено на рахунок навчального закладу для здiйснення його статутної дiяльностi, змiцнення навчально-матерiальної бази, на соцiальний захист учнiв, проведення культурно-масової i фiзкультурно-спортивної роботи.

Направлення 50% заробiтної плати учнiв на рахунок професiйно-технiчного навчального закладу, на нашу думку, проводиться пiсля нарахування працiвникам- учням заробiтної плати та сплати з неї податкiв i зборiв.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 4 (1064), 31 сiчня 2018 р.

 

№ 16

Індивідуальна програма реабілітації Осіб з інвалідністю: постанова КМУ.

МСЕК  не рідше ніж один раз на два роки переглядає реабілітаційні заходи,
передбачені індивідуальною програмою
,

отже ІПР ма оновлюватися кожні два роки

19.02.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 23 травня 2007 р. N 757
                               Київ

                  Про затвердження Положення про
           індивідуальну програму реабілітації інваліда

 

     Відповідно до статті  23  Закону  України  "Про  реабілітацію
інвалідів    в    Україні"   (  
2961-15   )   Кабінет   Міністрів
України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити   Положення    про    індивідуальну    програму
реабілітації інваліда, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чинність:

     пункт 1  постанови  Кабінету  Міністрів України від 22 лютого
1992 р.  N 83 (
83-92-п ) (ЗП України,  1992 р.,  N 3,  ст.  68) у
частині   затвердження   Положення   про   індивідуальну  програму
реабілітації та адаптації інваліда;

     підпункт 3 пункту 1 змін,  що вносяться до постанов  Кабінету
Міністрів  України,  затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 27 грудня 2001 р.  N 1758 (
1758-2001-п  )  (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 1, ст. 4).
 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 26
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 23 травня 2007 р.  N 757

                            ПОЛОЖЕННЯ
         про індивідуальну програму реабілітації інваліда
 

     1. Це  Положення  визначає механізм виконання та фінансування
індивідуальної програми реабілітації інваліда.

     2. Індивідуальна  програма  реабілітації  інваліда  (далі   -
індивідуальна   програма)  -  комплекс  оптимальних  видів,  форм,
обсягів,  строків реабілітаційних заходів з  визначенням  порядку,
місця  їх  проведення,  спрямованих  на відновлення та компенсацію
порушених або втрачених функцій організму і здібностей інваліда та
дитини-інваліда.

     3. Індивідуальна програма розробляється на підставі Державної
типової програми реабілітації інвалідів,  затвердженої  постановою
Кабінету Міністрів   України   від   8   грудня  2006  р.  N  1686
(
1686-2006-п  )  (Офіційний  вісник  України,  2006  р.,  N   50,
ст. 3311).

     4. Індивідуальна    програма    для   повнолітніх   інвалідів
розробляється медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК),
для дітей-інвалідів     -    лікарсько-консультативною    комісією
(далі - ЛКК) лікувально-профілактичних закладів за  зареєстрованим
місцем проживання або лікування інвалідів.

     5. Індивідуальна   програма   розробляється  протягом  одного
місяця з дня звернення інваліда до МСЕК,  а законного представника
дитини-інваліда - до ЛКК щодо встановлення інвалідності.


     Фахівці МСЕК   або  ЛКК  роз'яснюють  інваліду  чи  законному
представнику  дитини-інваліда  мету  індивідуальної  програми,  її
завдання,  очікувані  результати  та  порядок  виконання,  а також
інформують про її рекомендаційний характер.

     6. Індивідуальна програма складається за формою, затвердженою
в  установленому  порядку  МОЗ  за  погодженням з Мінпраці,  МОН і
Мінсім'ямолодьспортом,  та на підставі відомостей акта огляду МСЕК
або медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років.

     7. Під  час  огляду  осіб  чи дітей віком до 18 років з метою
встановлення  інвалідності  МСЕК  або  ЛКК  з   урахуванням   виду
захворювання,  фактичних потреб,  віку,  статі визначає оптимальні
види,  форми,  обсяги,  місце  і   строки   проведення   медичної,
психолого-педагогічної,     фізичної,    професійної,    трудової,
фізкультурно-спортивної,  побутової  і  соціальної   реабілітації,
потребу   в  технічних  та  інших  засобах  реабілітації,  виробах
медичного призначення.

     8. Індивідуальна програма розробляється за участю інваліда чи
законного  представника  дитини-інваліда фахівцями МСЕК або ЛКК із
залученням у разі потреби спеціалістів закладів охорони  здоров'я,
органів соціального захисту,  державної служби зайнятості, органів
Пенсійного  фонду  України,  Фонду   соціального   страхування   з
тимчасової  втрати  працездатності,  Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та  професійних  захворювань,
Фонду   соціального   захисту  інвалідів  та  інших  органів,  які
провадять діяльність у сфері реабілітації інвалідів.

     9. Порядок складання індивідуальної  програми  затверджується
МОЗ за погодженням з Мінпраці, МОН, Мінсім'ямолодьспортом.

     10. У разі письмової відмови інваліда, законного представника
дитини-інваліда від виконання індивідуальної програми в цілому або
від  будь-якого  передбаченого нею виду,  форми,  обсягу або місця
проведення реабілітаційних заходів у програмі робиться відповідний
запис.

     11. Індивідуальна програма готується у двох примірниках,  які
підписуються головою МСЕК або  ЛКК  та  завіряються  її  печаткою.
Перший  примірник  індивідуальної  програми  видається інваліду чи
законному  представнику  дитини-інваліда,   а   другий   примірник
залишається у МСЕК або ЛКК.

     МСЕК або  ЛКК  надсилає  засвідчені  в  установленому порядку
копії індивідуальної програми лікувально-профілактичному  закладу,
органу  праці  та  соціального захисту населення за зареєстрованим
місцем проживання інваліда чи дитини-інваліда,  а у разі потреби -
реабілітаційній  установі,  учасникам  реабілітаційного процесу та
навчальним закладам.

     12. У разі потреби в оперативному коригуванні  індивідуальної
програми  фахівці  реабілітаційних  та  інтернатних установ можуть
змінювати  обсяг,  строк  та черговість проведення реабілітаційних
заходів.

{  Пункт  12  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 978
(
978-2016-п ) від 14.12.2016 }

     13. Контроль   за    виконанням    індивідуальної    програми
здійснюється в установленому законодавством порядку.

     14. МСЕК  або  ЛКК  під  час  чергового  огляду  інваліда  чи
дитини-інваліда за  зверненням  реабілітаційної  установи  або   у
порядку  нагляду  за  виконанням  індивідуальної програми,  але не
рідше ніж один раз на два роки,  переглядає реабілітаційні заходи,
передбачені індивідуальною програмою.


     15. Фінансування   реабілітаційних   заходів   індивідуальної
програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному
та місцевих бюджетах на цю мету, та інших джерел.

 

№ 15

Для детального розгляду перейти за посыланням
http://document.ua/pro-viznannja-protipravnoyu-ta-skasuvannja-podatkovoyi-konsu-doc326020.html.
№ 12

Для детального розгляду перейти за посыланням
http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/954446.
№ 11

Для детального розгляду перейти за посыланням
http://kirtu.gov.ua/index.php/2799-zap2031017.
Корисна інформація

ДФСУ про 1ДФ та СПД у відрядженні:

оскiльки юрособа тiльки компенсує витрати працiвника на вiдрядження, то вiдображати сплату працiвником коштiв за наданi пiд час вiдрядження ФО-СПД послуги така юридична особа не зобов’язана

19.02.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Сектор органiзацiї роботи ДПI у Голосiївському районi м. Києва

Щодо витрат на вiдрядження

ПИТАННЯ: Чи повинна юридична особа вiдображати в податковому розрахунку за формою № 1ДФ виплати на користь ФОП - платника єдиного податку, що надала послуги вiдрядженому працiвниковi?

ВIДПОВIДЬ: За пiдпунктом 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далi - Кодекс) до загального мiсячного (оподатковуваного) доходу платника податку не включаються, зокрема, кошти, одержанi платником податку на вiдрядження або пiдзвiт i розрахованi згiдно з п. 170.9 ст. 170 Кодексу.

Суми та склад витрат на вiдрядження державних службовцiв, а також iнших осiб, що направляються у вiдрядження пiдприємствами, установами та органiзацiями, якi повнiстю або частково утримуються (фiнансуються) за рахунок бюджетних коштiв, визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.02.2011 р. № 98 (iз змiнами i доповненнями, далi - постанова № 98).

Iнструкцiя про службовi вiдрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мiнфiну України вiд 13.03.98 р. № 59 (iз змiнами i доповненнями, далi - Iнструкцiя № 59), є обов’язковою для органiв державної влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, що повнiстю або частково утримуються (фiнансуються) за рахунок бюджетних коштiв.

Однак iншi пiдприємства та органiзацiї цей документ можуть використовувати як допомiжний (довiдковий).

Пунктом 4 роздiлу I Iнструкцiї № 59 визначено, що пiдприємство, яке вiдряджає працiвника, забезпечує його коштами на поточнi витрати пiд час службового вiдрядження (авансом). Аванс вiдрядженому працiвниковi може видаватися готiвкою або перераховуватися в безготiвковiй формi на вiдповiдний рахунок для використання iз застосуванням платiжних карток.

Якщо працiвник застосував платiжну картку для проведення розрахункiв у безготiвковiй формi, йому вiдшкодовується збiр за переказ грошових коштiв електронними засобами (згiдно з правилами платiжної системи) за наявностi документального пiдтвердження його сплати (виписка з карткового рахунку або iнший документ на паперовому носiї, що пiдтвердне суму сплаченого збору).

Пiдтвердними документами, що засвiдчують вартiсть понесених у зв'язку з вiдрядженням витрат, є розрахунковi документи вiдповiдно до Закону України вiд 06.07.95 р. № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (iз змiнами та доповненнями) та Кодексу (п. 14 роздiлу I Iнструкцiї № 59).

За наявностi оригiналiв пiдтвердних документiв пiдприємство вiдшкодовує в межах граничних сум витрат на найм житлового примiщення, затверджених постановою № 98, витрати вiдрядженим працiвникам на найм житлового примiщення з розрахунку вартостi одного мiсця в готелi (мотелi), iншому житловому примiщеннi за кожну добу такого проживання з урахуванням включених до рахункiв на оплату вартостi проживання витрат на користування телефоном (крiм витрат на службовi телефоннi розмови), холодильником, телевiзором та iнших витрат (п. 5 роздiлу II Iнструкцiї № 59).

Згiдно з п. 177.8 ст. 177 Кодексу вiдряджений працiвник отримує вiд фiзичної особи - пiдприємця, який надавав послуги з найму житлового примiщення та переїзду, копiю документа, що пiдтверджує її державну реєстрацiю вiдповiдно до закону як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

Пiсля повернення з вiдрядження працiвник зобов’язаний до закiнчення п'ятого банкiвського дня, наступного за днем прибуття до мiсця постiйної роботи, подате згiдно з положеннями Iнструкцiї № 59 звiт про використання коштiв, виданих на вiдрядження (п. 11 роздiлу II).

Оскiльки юридична особа тiльки компенсує витрати працiвника на вiдрядження, то вiдображати в податковому розрахунку за формою № 1ДФ сплату працiвником коштiв за наданi пiд час вiдрядження фiзичною особою - пiдприємцем, платником єдиного податку послуги така юридична особа не зобов’язана.

Вiкторiя КОВАЛЬЧУК,
звiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 48 (1060), 27 грудня 2017 р.

 
Практика учнів «за зарплату»:

50% зарплати учнiв на рахунок ПТУ проводиться пiсля нарахування працiвникам- учням заробiтної плати та сплати з неї податкiв i зборiв

19.02.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Оплата перiоду проходження практики учнями ПТУ

ПИТАННЯ: Iз якої суми (нарахованої чи до виплати) надавачi робочих мiсць для проходження виробничої практики учнями ПТУ мають перераховувати училищу 50% зарплати?

ВIДПОВIДЬ: Порядок проходження практики учнями професiйно-технiчних навчальних закладiв установлено Законом України "Про професiйно-технiчну освiту" та Порядком надання робочих мiсць для проходження учнями, слухачами професiйно-технiчних навчальних закладiв виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.06.99 р. № 992 (далi - Порядок).

Згiдно з пунктом 17 Порядку за фактично виконаний обсяг робiт учнями, слухачами за перiод виробничого навчання та виробничої практики вiдповiдно до виробничих завдань пiдприємство нараховує їм заробiтну плату згiдно з установленими системами оплати працi за нормами, розцiнками, ставками (окладами) з урахуванням коефiцiєнтiв, доплат i надбавок. Нарахованi учням, слухачам кошти переказуються для виплати на рахунок професiйно-технiчного навчального закладу або виплачуються їм безпосередньо пiдприємством не пiзнiше вiд п’яти днiв пiсля виплати заробiтної плати працiвникам пiдприємства.

Вiдповiдно до п. 18 Порядку 50% заробiтної плати, нарахованої за час виробничого навчання i виробничої практики учням професiйно-технiчних навчальних закладiв, може бути направлено на рахунок навчального закладу для здiйснення його статутної дiяльностi, змiцнення навчально-матерiальної бази, на соцiальний захист учнiв, проведення культурно-масової i фiзкультурно-спортивної роботи.

Направлення 50% заробiтної плати учнiв на рахунок професiйно-технiчного навчального закладу, на нашу думку, проводиться пiсля нарахування працiвникам- учням заробiтної плати та сплати з неї податкiв i зборiв.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 4 (1064), 31 сiчня 2018 р.

 
Індивідуальна програма реабілітації Осіб з інвалідністю: постанова КМУ.

МСЕК  не рідше ніж один раз на два роки переглядає реабілітаційні заходи,
передбачені індивідуальною програмою
,

отже ІПР ма оновлюватися кожні два роки

19.02.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 23 травня 2007 р. N 757
                               Київ

                  Про затвердження Положення про
           індивідуальну програму реабілітації інваліда

 

     Відповідно до статті  23  Закону  України  "Про  реабілітацію
інвалідів    в    Україні"   (  
2961-15   )   Кабінет   Міністрів
України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити   Положення    про    індивідуальну    програму
реабілітації інваліда, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чинність:

     пункт 1  постанови  Кабінету  Міністрів України від 22 лютого
1992 р.  N 83 (
83-92-п ) (ЗП України,  1992 р.,  N 3,  ст.  68) у
частині   затвердження   Положення   про   індивідуальну  програму
реабілітації та адаптації інваліда;

     підпункт 3 пункту 1 змін,  що вносяться до постанов  Кабінету
Міністрів  України,  затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 27 грудня 2001 р.  N 1758 (
1758-2001-п  )  (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 1, ст. 4).
 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 26
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 23 травня 2007 р.  N 757

                            ПОЛОЖЕННЯ
         про індивідуальну програму реабілітації інваліда
 

     1. Це  Положення  визначає механізм виконання та фінансування
індивідуальної програми реабілітації інваліда.

     2. Індивідуальна  програма  реабілітації  інваліда  (далі   -
індивідуальна   програма)  -  комплекс  оптимальних  видів,  форм,
обсягів,  строків реабілітаційних заходів з  визначенням  порядку,
місця  їх  проведення,  спрямованих  на відновлення та компенсацію
порушених або втрачених функцій організму і здібностей інваліда та
дитини-інваліда.

     3. Індивідуальна програма розробляється на підставі Державної
типової програми реабілітації інвалідів,  затвердженої  постановою
Кабінету Міністрів   України   від   8   грудня  2006  р.  N  1686
(
1686-2006-п  )  (Офіційний  вісник  України,  2006  р.,  N   50,
ст. 3311).

     4. Індивідуальна    програма    для   повнолітніх   інвалідів
розробляється медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК),
для дітей-інвалідів     -    лікарсько-консультативною    комісією
(далі - ЛКК) лікувально-профілактичних закладів за  зареєстрованим
місцем проживання або лікування інвалідів.

     5. Індивідуальна   програма   розробляється  протягом  одного
місяця з дня звернення інваліда до МСЕК,  а законного представника
дитини-інваліда - до ЛКК щодо встановлення інвалідності.


     Фахівці МСЕК   або  ЛКК  роз'яснюють  інваліду  чи  законному
представнику  дитини-інваліда  мету  індивідуальної  програми,  її
завдання,  очікувані  результати  та  порядок  виконання,  а також
інформують про її рекомендаційний характер.

     6. Індивідуальна програма складається за формою, затвердженою
в  установленому  порядку  МОЗ  за  погодженням з Мінпраці,  МОН і
Мінсім'ямолодьспортом,  та на підставі відомостей акта огляду МСЕК
або медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років.

     7. Під  час  огляду  осіб  чи дітей віком до 18 років з метою
встановлення  інвалідності  МСЕК  або  ЛКК  з   урахуванням   виду
захворювання,  фактичних потреб,  віку,  статі визначає оптимальні
види,  форми,  обсяги,  місце  і   строки   проведення   медичної,
психолого-педагогічної,     фізичної,    професійної,    трудової,
фізкультурно-спортивної,  побутової  і  соціальної   реабілітації,
потребу   в  технічних  та  інших  засобах  реабілітації,  виробах
медичного призначення.

     8. Індивідуальна програма розробляється за участю інваліда чи
законного  представника  дитини-інваліда фахівцями МСЕК або ЛКК із
залученням у разі потреби спеціалістів закладів охорони  здоров'я,
органів соціального захисту,  державної служби зайнятості, органів
Пенсійного  фонду  України,  Фонду   соціального   страхування   з
тимчасової  втрати  працездатності,  Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та  професійних  захворювань,
Фонду   соціального   захисту  інвалідів  та  інших  органів,  які
провадять діяльність у сфері реабілітації інвалідів.

     9. Порядок складання індивідуальної  програми  затверджується
МОЗ за погодженням з Мінпраці, МОН, Мінсім'ямолодьспортом.

     10. У разі письмової відмови інваліда, законного представника
дитини-інваліда від виконання індивідуальної програми в цілому або
від  будь-якого  передбаченого нею виду,  форми,  обсягу або місця
проведення реабілітаційних заходів у програмі робиться відповідний
запис.

     11. Індивідуальна програма готується у двох примірниках,  які
підписуються головою МСЕК або  ЛКК  та  завіряються  її  печаткою.
Перший  примірник  індивідуальної  програми  видається інваліду чи
законному  представнику  дитини-інваліда,   а   другий   примірник
залишається у МСЕК або ЛКК.

     МСЕК або  ЛКК  надсилає  засвідчені  в  установленому порядку
копії індивідуальної програми лікувально-профілактичному  закладу,
органу  праці  та  соціального захисту населення за зареєстрованим
місцем проживання інваліда чи дитини-інваліда,  а у разі потреби -
реабілітаційній  установі,  учасникам  реабілітаційного процесу та
навчальним закладам.

     12. У разі потреби в оперативному коригуванні  індивідуальної
програми  фахівці  реабілітаційних  та  інтернатних установ можуть
змінювати  обсяг,  строк  та черговість проведення реабілітаційних
заходів.

{  Пункт  12  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 978
(
978-2016-п ) від 14.12.2016 }

     13. Контроль   за    виконанням    індивідуальної    програми
здійснюється в установленому законодавством порядку.

     14. МСЕК  або  ЛКК  під  час  чергового  огляду  інваліда  чи
дитини-інваліда за  зверненням  реабілітаційної  установи  або   у
порядку  нагляду  за  виконанням  індивідуальної програми,  але не
рідше ніж один раз на два роки,  переглядає реабілітаційні заходи,
передбачені індивідуальною програмою.


     15. Фінансування   реабілітаційних   заходів   індивідуальної
програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному
та місцевих бюджетах на цю мету, та інших джерел.

 
Для детального розгляду перейти за посыланням
http://document.ua/pro-viznannja-protipravnoyu-ta-skasuvannja-podatkovoyi-konsu-doc326020.html.

Для детального розгляду перейти за посыланням
http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/954446.

Для детального розгляду перейти за посыланням
http://kirtu.gov.ua/index.php/2799-zap2031017.