Корисна інформація
№ 31

СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА за розрахунком Держкомстат:

ФОП/середньооблікову чисельність

13.03.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Департамент статистики працi

Про обчислення середньої зарплати

ПИТАННЯ: Чи враховуються у статистичних даних щодо середньої заробітної плати податки та збори?

ВIДПОВIДЬ: У статистичних публiкацiях та на офiцiйному сайтi Держстату України оприлюднюються показники середньої номiнальної заробiтної плати.

Вiдповiдно до чинного законодавства номiнальна заробiтна плата - це нарахування працiвникам у грошовiй та натуральнiй формi за вiдпрацьований час або виконану роботу. Вона складається з тарифних ставок (посадових окладiв), премiй, доплат, надбавок та оплати невiдпрацьованого часу.

Державна статистика видає iнформацiю про нараховану заробiтну плату працiвникiв, яка включає такi обов'язковi вiдрахування, як податок на доходи фiзичних осiб i вiйськовий збiр.

До номiнальної заробiтної плати не належать:

Ø  грошове забезпечення кадрових вiйськовослужбовцiв та осiб рядового й начальницького складу;

Ø  виплати, проведенi за рахунок коштiв Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi;

Ø  оплата перших п'яти днiв тимчасової непрацездатностi за рахунок коштiв роботодавця;

Ø  суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що сплачуються роботодавцем.

Розрахунок показника середньої заробiтної плати базується на положеннях Iнструкцiї зi статистики заробiтної плати, затвердженої наказом Держкомстату України вiд 13.01.2004 p. № 5, зареєстрованим у Мiн'юстi України 27.01.2004 р. за № 114/8713 (далi - Iнструкцiя № 5).

Так, згiдно з роздiлом 4 Iнструкцiї № 5 показник середньої заробiтної плати розраховується дiленням суми нарахованого фонду оплати працi працiвникiв на середньооблiкове число цих працiвникiв за вiдповiдний перiод (мiсяць, квартал, рiк).

Надiя СОКУРЕНКО,
головний спецiалiст-економiст

"Праця i зарплата" N 5 (1017), 01 лютого 2017 р.

№ 30

За час ПРОСТОЮ доплата до мінімальної зарплати не здійснюється

06.03.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Про нарахуваання заробiтної плати
з 1 сiчня 2017 року

ПИТАННЯ 1: Як має нараховуватися зарплата з 1 сiчня 2017 р.? Якi пiдвищення, доплати i надбавки мають ураховуватися в мiнiмальнiй зарплатi, а якi нi?

Чи потрiбно доплачувати до розмiру мiнiмальної зарплати, якщо працiвник перебуває у простої?

ВIДПОВIДЬ 1: Згiдно зi ст. 1 Закону України «Про оплату працi» (далi - Закон) заробiтна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразi, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працiвниковi за виконану ним роботу.

За статтею 3-1 Закону (в редакцiї Закону України вiд 06.12.2016 р. № 1774-VIII) розмiр заробiтної плати працiвника за повнiстю виконану мiсячну (годинну) норму працi не може бути нижчим за розмiр мiнiмальної заробiтної плати.

Тобто, якщо працiвник виконав мiсячну норму працi, йому мають нарахувати заробiтну плату, не нижчу вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати.

Частиною 2 ст. 3-1 Закону визначено вичерпний перелiк виплат, якi не враховуються пiд час обчислення розмiру заробiтної плати працiвника для забезпечення її мiнiмального розмiру. Це доплати за роботу в несприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику для здоров'я, в нiчний та надурочний час, за роз'їзний характер робiт, премiї до святкових i ювiлейних дат.

Отже, якщо працiвниковi встановлено доплати за роботу у важких i шкiдливих та особливо важких й особливо шкiдливих умовах працi, якi виплачуються за результатами атестацiї робочих мiсць, доплату за використання дезiнфiкуючих засобiв, за роботу у нiчний час, пiдвищену оплату роботи в надурочний час, iншi виплати, визначенi абзацом другим ст. 3-1 Закону, то вони мають виплачуватися понад розмiр мiнiмальної заробiтної плати (3200 грн).

Виплати, якi не перелiченi ч. 2 ст. 3-1 Закону, мають ураховуватися в мiнiмальнiй заробiтнiй платi.

Якщо нарахована заробiтна плата працiвника, який виконав мiсячну норму працi, є нижчою за законодавчо встановлений розмiр мiнiмальної заробiтної плати, роботодавець проводить доплату до рiвня мiнiмальної заробiтної плати, яка виплачується щомiсячно одночасно з виплатою заробiтної плати.

Якщо розмiр заробiтної плати у зв'язку з перiодичнiстю виплати її складових є нижчим за розмiр мiнiмальної заробiтної плати, проводиться доплата до рiвня мiнiмальної заробiтної плати.

Згiдно з ч. 5 ст. 3-1 Закону в разi укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також у разi невиконання працiвником у повному обсязi мiсячної (годинної) норми працi мiнiмальна заробiтна плата виплачується пропорцiйно до виконаної норми працi.

За статтею 34 КЗпП простiй - це зупинення роботи, викликане вiдсутнiстю органiзацiйних або технiчних умов, потрiбних для виконання роботи, невiдворотною силою або iншими обставинами. Тобто впродовж цього перiоду працiвник не виконує трудових обов'язкiв.

Гарантiї працiвникам на час простою визначенi ст. 113 КЗпП, згiдно iз якими час простою не з вини працiвника оплачується з розрахунку, не нижчого вiд двох третин тарифної ставки встановленого працiвниковi розряду (окладу).

За час простою, коли виникла виробнича ситуацiя, небезпечна для життя чи здоров'я працiвника або для людей, якi його оточують, i навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберiгається середнiй заробiток.

Час простою з вини працiвника не оплачується.

Законодавством не передбачено проведення будь-яких доплат до названих вище гарантiй працiвникам за час простою.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 6 (1018), 8 лютого 2017 р.

 

№ 29

ДОПЛАТА до мінімального страхового внеску ДЛЯ ПЕНСІЙНОГО СТАЖУ проводиться фізичною особою в порядку, визначеному Інструкцією 21-1

06.03.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Департамент платежiв до пенсiйної системи
та захисту прав застрахованих осiб

Щодо доплати до мiнiмального страхового внеску

ПИТАННЯ: Чи може особа, яка працювала на 0,5 ставки й одержувала зарплату в розмiрi, меншому за мiнiмальну зарплату на мiсяць, провести доплату до мiнiмального страхового внеску для зарахування цих перiодiв до страхового стажу?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування» (далi - Закон) страховий стаж - це перiод (строк), упродовж якого особа пiдлягає загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню та за який щомiсяця сплачено страховi внески в сумi не, менш нiж мiнiмальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється в мiсяцях.

Неповний мiсяць роботи, якщо застрахована особа пiдлягала загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню, зараховується до страхового стажу як повний мiсяць за умови, що сума сплачених за цей мiсяць страхових внескiв е не менш нiж мiнiмальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за вiдповiдний мiсяць страхових внескiв є меншою за мiнiмальний страховий внесок, цей перiод зараховується до страхового стажу як повний мiсяць за умови вiдповiдної доплати до суми страхових внескiв таким чином, щоб загальна сума сплачених коштiв за вiдповiдний мiсяць була не менш нiж мiнiмальний страховий внесок.

Порядок проведення такої доплати визначено роздiлом 15 Iнструкцiї про порядок обчислення i сплати страхувальниками та застрахованими особами внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування до Пенсiйного фонду України, затвердженої постановою правлiння Пенсiйного фонду України вiд 19.12.2003 р. № 21-1, зареєстрованою в Мiн'юстi України 16.01.2004 р. за № 64/8663.

Доплата до мiнiмального страхового внеску за неповний мiсяць роботи провадиться застрахованою особою на її бажання за даними персонiфiкованого облiку за пiдсумками року або пiд час виходу застрахованої ocoби на пенсiю за мiсцем проживання.

Розраховують суми внескiв, якi потрiбно доплатити, органи Пенсiйного фонду на пiдставi даних реєстру застрахованих осiб про суми нарахованої заробiтної плати та нарахованих страхових внескiв за вiдповiднi перiоди роботи.

Заступник директора,
Людмила ПОЛЬОВИК

"Праця i зарплата" N 1-2 (1013-1014), 11 сiчня 2017 р.

 

№ 28

СИСТЕМАТИЧНА чи ОДНОРАЗОВА винагорода:

різниця термінів і видів виплати

06.03.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Департамент статистики працi

Щодо тлумачення термiнiв

ПИТАННЯ: Яке тлумачення термiнiв «винагороди, що мають систематичний характер» i «винагороди, що мають одноразовий характер», зазначених в Iнструкцiї зi статистики заробiтної плати?

ВIДПОВIДЬ: У пiдпунктi 2.2.2 Iнструкцiї зi статистики заробiтної плати, затвердженої наказом Держкомстату України вiд 13.01.2004 р. № 5 (далi - Iнструкцiя № 5), уживається термiн «премiї та винагороди, що мають систематичний характер», тобто премiї та винагороди виплачуються щомiсячно або щоквартально. Зазвичай такi виплати передбаченi чинним законодавством або пов'язанi з виконанням виробничих завдань та функцiй i належать до фонду додаткової заробiтної плати працiвникiв.

Натомiсть щодо винагород працiвникам, якi не мають щомiсячної або щоквартальної перiодичностi, пп. 2.3.2 Iнструкцiї № 5 вжито термiн «винагороди, шо мають одноразовий характер». Одноразовий характер мають, наприклад, премiї за виконання важливих та особливо важливих завдань, за сприяння винахiдництву та рацiоналiзацiї, створення, освоєння та впровадження нової технiки (технологiї, своєчасну поставку продукцiї на експорт, уведення в дiю в строк i достроково виробничих потужностей й об'єктiв будiвництва, заохочення до ювiлейних та пам'ятних дат.

Надiя СОКУРЕНКО,
головний спецiалiст-економiст

"Праця i зарплата" N 5 (1017), 01 лютого 2017 р.

 

№ 27

ПІДПРИЄМЦІ ведуть усі необхідні КАДРОВІ І ЛОКАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, призначені для усіх роботодавців

06.03.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.11.2016 р. № 5907/0/10-16/06

Згідно з ч. 1 ст. 3 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Отже, норми законодавства про працю поширюються, в тому числі на трудові відносини, що виникають між працівником та фізичною особою - підприємцем (далі - підприємець).

Законодавством про працю прямо не передбачено обов’язку підприємця вести зазначену у зверненні кадрову документацію при застосуванні найманої праці.

Разом з тим, згідно зі ст. 29 КЗпП до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний, зокрема ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

Згідно зі ст. 2 Закону України "Про відпустки" (далі - Закон) право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Статтею 10 Закону, зокрема встановлено, що черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників.

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вести облік відпусток, що надаються працівникам.

Наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. N 286 затверджено Інструкцію зі статистики кількості працівників (далі - Інструкція).

Інструкція містить основні методологічні положення щодо визначення показників кількості працівників у формах державних статистичних спостережень з метою одержання об’єктивної статистичної інформації щодо зайнятості працівників та розмірів їхньої оплати праці.

Пунктом 1.6 р. І "Загальні положення" Інструкції, зокрема, встановлено, щодо первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників, зокрема належать наказ (розпорядження) про прийом на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору, особова картка, наказ (розпорядження) про надання відпустки, табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати.

Для досягнення мети затвердженої Інструкції вищезазначена первинна облікова документація має вестись, в тому числі і підприємцем, оскільки виходячи зі змісту абзацу другого п. 1.1 р. І "Загальні положення" Інструкції дія Інструкції поширюється, в тому числі і на таку категорію роботодавців.

Складання штатного розпису є необхідним у роботі з персоналом. На підставі штатного розпису приймаються рішення, зокрема про прийняття, переведення працівників на іншу роботу, встановлення посадового окладу, тарифної ставки (окладу) конкретному працівникові.

Наявність штатного розпису є гарантією забезпечення прав працівників на працю, захист від незаконного звільнення та оплату праці.

Підсумовуючи викладене, а також з метою недопущення порушення законодавства про працю, уникнення випадкових помилок в роботі з персоналом та як наслідок можливого виникнення трудових спорів, підприємцю необхідно вести кадрову документацію при застосуванні найманої праці.

Перший заступник Міністра

О. Крентовська

 

№ 26

ІНДЕКСАЦІЯ включається в МІНІМАЛЬНУ ЗАРПЛАТУ,

на думку Мінсоцполітики…

27.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.02.2017 р. № 317/0/101-17/282

Щодо включення індексації до виплат, які враховуються до зарплати при забезпеченні її мінімального розміру

 Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист і повідомляє.

Згідно із статтею 1 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Відповідно до статті 31 Закону (її редакції Закону України від 06.12.2016 р. № 1774-VIII) розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Тобто, якщо працівником виконана місячна норма праці, йому мають нарахувати заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати.

Частиною другою статті 31 Закону визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це — доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Всі інші складові заробітної плати, які не перелічені в частині другій статті 31 Закону, мають враховуватись до мінімальної заробітної плати.

Тобто, сума індексації, визначена відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (із змінами), включається до виплат, які мають враховуватись до заробітної плати при забезпечені її мінімального розміру.

 Директор Департаменту                                                            О. Товстенко

 

№ 25

ПДФО з додаткового блага сплачується ПРОТЯГОМ ТРЬОХ ДНІВ, після дня надання блага

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант

27.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

З 01.01.2017 року до пп. 168.1.4 Податкового кодексу було внесені зміни щодо строків сплати ПДФО при нарахуванні (виплаті, наданні) доходів у негрошових формах або тих, які виплачуються готівкою з каси податкового агента (наприклад, у разі виплати зарплати з виручки). Строк сплати податку збільшено з одного дня до трьох банківських днів:

«168.1.4. Якщо оподатковуваний дохiд надається у негрошовiй формi чи виплачується готiвкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом ТРЬОХ банкiвського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання)».

Отже, якщо підприємство надає фізичній особі додаткове благо у негрошовій формі, то ПДФО потрібно сплатити протягом трьох банківських днів.

Наприклад, підприємством 1 березня 2017 р. сплачено суму страховий платіж за добровільне медичне страхування працівника. ПДФО з суми такого додаткового блага, отриманого працівником, необхідно сплатити не пізніше 6 березня 2017 р.

Автор нагадує, що відповідно до пп. 168.1.1 Податкового кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохiд на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок iз суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статтi 167 цього Кодексу.

Сума додаткового блага включається до оподатковуваного доходу працівника за БЕРЕЗЕНЬ. В 1-ДФ сума додаткового блага буде відображена із ознакою доходу «126».

 

№ 24

У ВИХІДНИЙ ДЕНЬ можна приймати працівника на роботу

27.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

Щодо прийняття на роботу у вихiдний день

ПИТАННЯ: Чи має право власник або уповноважений ним орган приймати працiвника на роботу у вихiдний день?

З якого дня розпочинаються трудовi вiдносини мiж власником або уповноваженим ним органом i працiвником, якщо в наказi (розпорядженнi) дата прийняття на роботу визначена як вихiдний день?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно зi ст. 21 КЗпП трудовий договiр є угодою мiж працiвником i власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом чи фiзичною особою, за якою працiвник зобов'язується виконувати роботу, визначену цiєю угодою, з пiдляганням внутрiшньому трудовому розпорядку, а власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган чи фiзична особа зобов'язується виплачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови працi, потрiбнi для виконання роботи, передбаченi законодавством про працю, колективним договором й угодою сторiн.

Оформлювати трудовi вiдносини з працiвником у вихiдний день законодавством України про працю не забороняється.

Керiвники пiдприємств, установ, органiзацiй мають право самостiйно встановлювати iндивiдуальнi графiки роботи вiдповiдно до правил внутрiшнього трудового розпорядку та колективного договору. При цьому вихiднi днi можуть не збiгатися iз загальновстановленими календарними вихiдними днями.

Графiки роботи (змiнностi) розробляються таким чином, щоб тривалiсть робочого часу за облiковий перiод не перевищувала нормального числа робочих годин (ст. 50 i 51 КЗпП).

Таким чином, трудовий догорiв може бути укладено в будь-який день тижня, незалежно вiд того, буднiй вiн чи вихiдний.

Пiд час укладення трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або iнший документ, що посвiдчують особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освiту (спецiальнiсть, квалiфiкацiю), стан здоров'я тощо.

Частиною 3 ст. 24 КЗпП установлено, що працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

У наказi (розпорядженнi) обов'язково має бути зазначено конкретну дату початку роботи працiвника.

Працiвника, якого приймають на роботу, повиннi ознайомити пiд пiдпис з наказом (розпорядженням) про його прийняття.

Слiд нагадати про обов'язок власника або уповноваженого ним органу проiнструктувати працiвника i визначити йому робоче мiсце.

Так, до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний:

- роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та поiнформувати пiд пiдпис про умови працi, наявнiсть на робочому мiсцi, де вiн працюватиме, небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не усунуто, та можливi наслiдки їхнього впливу на здоров'я, його права на пiльги i компенсацiї за роботу в таких умовах вiдповiдно до чинного законодавства i колективного договору;

- ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього трудового розпорядку та колективним договором;

- визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його потрiбними для роботи засобами;

- проiнструктувати працiвника з технiки безпеки, виробничої санiтарiї, гiгiєни працi i протипожежної охорони.

У разi виконання зазначених вимог працiвника може бути допущено до виконання роботи, визначеної трудовим договором.

Якщо вихiдний день визначений у наказi (розпорядженнi) як дата прийняття на роботу, то трудовi правовiдносини мiж працiвником та власником або уповноваженим ним органом мають розпочинатися саме цього дня, хоча це i був вихiдний день вiдповiдно до графiка роботи (змiнностi).

Вiдповiдно до п. 2.4 Iнструкцiї про порядок ведення трудових книжок працiвникiв, затвердженої наказом Мiнпрацi, Мiн'юсту, Мiнсоцзахисту України вiд 29.07.93 р. № 58 (зi змiнами), зареєстрованим у Мiн'юстi України 17.08.93 р. за № 110, усi записи в трудовiй книжцi про прийняття на роботу. переведення на iншу постiйну роботу або звiльнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом пiсля видавання наказу (розпорядження), але не пiзнiше вiд тижневого строку, з яким працiвник письмово має бути ознайомлений.

Головний спецiалiст,
Iгор БИЦЬ

"Праця i зарплата" N 6 (1018), 8 лютого 2017 р.

 

№ 23

Трудова книжка померлого працівника

27.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

Заповнення трудової книжки в разi звiльнення працiвника

ПИТАННЯ: Ким видається i як заповнюється трудова книжка в разi звiльнення працiвника? Якщо працiвник помер, чи потрiбно заповнювати трудову книжку?

ВIДПОВIДЬ: Питання видачi та заповнення трудової книжки врегульовано роздiлом 4 «Видача трудової книжки у разi звiльнення» Iнструкцiї про порядок ведення трудових книжок працiвникiв, затвердженої наказом Мiнпрацi, Мiн'юсту, Мiнсоцзахисту України вiд 29.07.93 р. № 58, зареєстрованим у Мiн'юстi України 17.08.93 р. за № 110.

Так, у разi звiльнення працiвника всi записи про роботу i нагороди, шо внесенi до трудової книжки за час роботи на цьому пiдприємствi, засвiдчуються пiдписом керiвника пiдприємства або спецiально уповноваженою ним особою та печаткою пiдприємства або печаткою вiддiлу кадрiв.

При цьому для осiб працездатного вiку слiд зазначити час, тривалiсть та мiсце проходження пiдвищення квалiфiкацiї, яке пройшов працiвник за останнi два роки перед звiльненням.

У разi звiльнення осiб, якi працювали в селянському (фермерському) господарствi за трудовим договором або припинення членства в селянському (фермерському) господарствi пiсля вiдповiдних записiв у трудових книжках, зроблених головою селянського (фермерського) господарства, трудовий стаж у цьому господарствi пiдтверджується пiдписом керiвника, заступника, iншої уповноваженої на це особи та завiряється печаткою мiсцевого органу державної виконавчої влади.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний видати працiвниковi його трудову книжку в день звiльнення iз внесеним до неї записом про звiльнення.

У разi затримання видачi трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працiвниковi сплачується середнiй заробiток за весь час вимушеного прогулу.

Днем звiльнення в такому разi вважається день видачi трудової книжки. Про новий день звiльнення видається наказ i вноситься запис до трудової книжки працiвника. Ранiше внесений запис про день звiльнення визнається недiйсним у порядку, встановленому п. 2.10 цiєї Iнструкцiї.

Якщо працiвник вiдсутнiй на роботi в день звiльнення, то власник або уповноважений ним орган у цей день надсилає йому поштове повiдомлення iз вказiвкою про отримання трудової книжки.

Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тiльки за письмової згоди працiвника.

У разi смертi працiвника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам пiд пiдпис або надсилається поштою на їхню вимогу. У трудовiй книжцi померлого працiвника в роздiлi «Вiдомостi про роботу» i дати запису у графi 3 записується: «Роботу припинено у зв'язку зi смертю», потiм заповнюється графа 4 - зазначаються дата i номер наказу (розпорядження). Ней запис засвiдчується у встановленому порядку. Це також врегульовано ст. 47 КЗпП.

Анна НIКИТКО,
головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 5 (1017), 01 лютого 2017 р.

 

Корисна інформація

СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА за розрахунком Держкомстат:

ФОП/середньооблікову чисельність

13.03.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Департамент статистики працi

Про обчислення середньої зарплати

ПИТАННЯ: Чи враховуються у статистичних даних щодо середньої заробітної плати податки та збори?

ВIДПОВIДЬ: У статистичних публiкацiях та на офiцiйному сайтi Держстату України оприлюднюються показники середньої номiнальної заробiтної плати.

Вiдповiдно до чинного законодавства номiнальна заробiтна плата - це нарахування працiвникам у грошовiй та натуральнiй формi за вiдпрацьований час або виконану роботу. Вона складається з тарифних ставок (посадових окладiв), премiй, доплат, надбавок та оплати невiдпрацьованого часу.

Державна статистика видає iнформацiю про нараховану заробiтну плату працiвникiв, яка включає такi обов'язковi вiдрахування, як податок на доходи фiзичних осiб i вiйськовий збiр.

До номiнальної заробiтної плати не належать:

Ø  грошове забезпечення кадрових вiйськовослужбовцiв та осiб рядового й начальницького складу;

Ø  виплати, проведенi за рахунок коштiв Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi;

Ø  оплата перших п'яти днiв тимчасової непрацездатностi за рахунок коштiв роботодавця;

Ø  суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що сплачуються роботодавцем.

Розрахунок показника середньої заробiтної плати базується на положеннях Iнструкцiї зi статистики заробiтної плати, затвердженої наказом Держкомстату України вiд 13.01.2004 p. № 5, зареєстрованим у Мiн'юстi України 27.01.2004 р. за № 114/8713 (далi - Iнструкцiя № 5).

Так, згiдно з роздiлом 4 Iнструкцiї № 5 показник середньої заробiтної плати розраховується дiленням суми нарахованого фонду оплати працi працiвникiв на середньооблiкове число цих працiвникiв за вiдповiдний перiод (мiсяць, квартал, рiк).

Надiя СОКУРЕНКО,
головний спецiалiст-економiст

"Праця i зарплата" N 5 (1017), 01 лютого 2017 р.
За час ПРОСТОЮ доплата до мінімальної зарплати не здійснюється

06.03.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Про нарахуваання заробiтної плати
з 1 сiчня 2017 року

ПИТАННЯ 1: Як має нараховуватися зарплата з 1 сiчня 2017 р.? Якi пiдвищення, доплати i надбавки мають ураховуватися в мiнiмальнiй зарплатi, а якi нi?

Чи потрiбно доплачувати до розмiру мiнiмальної зарплати, якщо працiвник перебуває у простої?

ВIДПОВIДЬ 1: Згiдно зi ст. 1 Закону України «Про оплату працi» (далi - Закон) заробiтна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразi, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працiвниковi за виконану ним роботу.

За статтею 3-1 Закону (в редакцiї Закону України вiд 06.12.2016 р. № 1774-VIII) розмiр заробiтної плати працiвника за повнiстю виконану мiсячну (годинну) норму працi не може бути нижчим за розмiр мiнiмальної заробiтної плати.

Тобто, якщо працiвник виконав мiсячну норму працi, йому мають нарахувати заробiтну плату, не нижчу вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати.

Частиною 2 ст. 3-1 Закону визначено вичерпний перелiк виплат, якi не враховуються пiд час обчислення розмiру заробiтної плати працiвника для забезпечення її мiнiмального розмiру. Це доплати за роботу в несприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику для здоров'я, в нiчний та надурочний час, за роз'їзний характер робiт, премiї до святкових i ювiлейних дат.

Отже, якщо працiвниковi встановлено доплати за роботу у важких i шкiдливих та особливо важких й особливо шкiдливих умовах працi, якi виплачуються за результатами атестацiї робочих мiсць, доплату за використання дезiнфiкуючих засобiв, за роботу у нiчний час, пiдвищену оплату роботи в надурочний час, iншi виплати, визначенi абзацом другим ст. 3-1 Закону, то вони мають виплачуватися понад розмiр мiнiмальної заробiтної плати (3200 грн).

Виплати, якi не перелiченi ч. 2 ст. 3-1 Закону, мають ураховуватися в мiнiмальнiй заробiтнiй платi.

Якщо нарахована заробiтна плата працiвника, який виконав мiсячну норму працi, є нижчою за законодавчо встановлений розмiр мiнiмальної заробiтної плати, роботодавець проводить доплату до рiвня мiнiмальної заробiтної плати, яка виплачується щомiсячно одночасно з виплатою заробiтної плати.

Якщо розмiр заробiтної плати у зв'язку з перiодичнiстю виплати її складових є нижчим за розмiр мiнiмальної заробiтної плати, проводиться доплата до рiвня мiнiмальної заробiтної плати.

Згiдно з ч. 5 ст. 3-1 Закону в разi укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також у разi невиконання працiвником у повному обсязi мiсячної (годинної) норми працi мiнiмальна заробiтна плата виплачується пропорцiйно до виконаної норми працi.

За статтею 34 КЗпП простiй - це зупинення роботи, викликане вiдсутнiстю органiзацiйних або технiчних умов, потрiбних для виконання роботи, невiдворотною силою або iншими обставинами. Тобто впродовж цього перiоду працiвник не виконує трудових обов'язкiв.

Гарантiї працiвникам на час простою визначенi ст. 113 КЗпП, згiдно iз якими час простою не з вини працiвника оплачується з розрахунку, не нижчого вiд двох третин тарифної ставки встановленого працiвниковi розряду (окладу).

За час простою, коли виникла виробнича ситуацiя, небезпечна для життя чи здоров'я працiвника або для людей, якi його оточують, i навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберiгається середнiй заробiток.

Час простою з вини працiвника не оплачується.

Законодавством не передбачено проведення будь-яких доплат до названих вище гарантiй працiвникам за час простою.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 6 (1018), 8 лютого 2017 р.

 
ДОПЛАТА до мінімального страхового внеску ДЛЯ ПЕНСІЙНОГО СТАЖУ проводиться фізичною особою в порядку, визначеному Інструкцією 21-1

06.03.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Департамент платежiв до пенсiйної системи
та захисту прав застрахованих осiб

Щодо доплати до мiнiмального страхового внеску

ПИТАННЯ: Чи може особа, яка працювала на 0,5 ставки й одержувала зарплату в розмiрi, меншому за мiнiмальну зарплату на мiсяць, провести доплату до мiнiмального страхового внеску для зарахування цих перiодiв до страхового стажу?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування» (далi - Закон) страховий стаж - це перiод (строк), упродовж якого особа пiдлягає загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню та за який щомiсяця сплачено страховi внески в сумi не, менш нiж мiнiмальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється в мiсяцях.

Неповний мiсяць роботи, якщо застрахована особа пiдлягала загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню, зараховується до страхового стажу як повний мiсяць за умови, що сума сплачених за цей мiсяць страхових внескiв е не менш нiж мiнiмальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за вiдповiдний мiсяць страхових внескiв є меншою за мiнiмальний страховий внесок, цей перiод зараховується до страхового стажу як повний мiсяць за умови вiдповiдної доплати до суми страхових внескiв таким чином, щоб загальна сума сплачених коштiв за вiдповiдний мiсяць була не менш нiж мiнiмальний страховий внесок.

Порядок проведення такої доплати визначено роздiлом 15 Iнструкцiї про порядок обчислення i сплати страхувальниками та застрахованими особами внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування до Пенсiйного фонду України, затвердженої постановою правлiння Пенсiйного фонду України вiд 19.12.2003 р. № 21-1, зареєстрованою в Мiн'юстi України 16.01.2004 р. за № 64/8663.

Доплата до мiнiмального страхового внеску за неповний мiсяць роботи провадиться застрахованою особою на її бажання за даними персонiфiкованого облiку за пiдсумками року або пiд час виходу застрахованої ocoби на пенсiю за мiсцем проживання.

Розраховують суми внескiв, якi потрiбно доплатити, органи Пенсiйного фонду на пiдставi даних реєстру застрахованих осiб про суми нарахованої заробiтної плати та нарахованих страхових внескiв за вiдповiднi перiоди роботи.

Заступник директора,
Людмила ПОЛЬОВИК

"Праця i зарплата" N 1-2 (1013-1014), 11 сiчня 2017 р.

 
СИСТЕМАТИЧНА чи ОДНОРАЗОВА винагорода:

різниця термінів і видів виплати

06.03.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Департамент статистики працi

Щодо тлумачення термiнiв

ПИТАННЯ: Яке тлумачення термiнiв «винагороди, що мають систематичний характер» i «винагороди, що мають одноразовий характер», зазначених в Iнструкцiї зi статистики заробiтної плати?

ВIДПОВIДЬ: У пiдпунктi 2.2.2 Iнструкцiї зi статистики заробiтної плати, затвердженої наказом Держкомстату України вiд 13.01.2004 р. № 5 (далi - Iнструкцiя № 5), уживається термiн «премiї та винагороди, що мають систематичний характер», тобто премiї та винагороди виплачуються щомiсячно або щоквартально. Зазвичай такi виплати передбаченi чинним законодавством або пов'язанi з виконанням виробничих завдань та функцiй i належать до фонду додаткової заробiтної плати працiвникiв.

Натомiсть щодо винагород працiвникам, якi не мають щомiсячної або щоквартальної перiодичностi, пп. 2.3.2 Iнструкцiї № 5 вжито термiн «винагороди, шо мають одноразовий характер». Одноразовий характер мають, наприклад, премiї за виконання важливих та особливо важливих завдань, за сприяння винахiдництву та рацiоналiзацiї, створення, освоєння та впровадження нової технiки (технологiї, своєчасну поставку продукцiї на експорт, уведення в дiю в строк i достроково виробничих потужностей й об'єктiв будiвництва, заохочення до ювiлейних та пам'ятних дат.

Надiя СОКУРЕНКО,
головний спецiалiст-економiст

"Праця i зарплата" N 5 (1017), 01 лютого 2017 р.

 
ПІДПРИЄМЦІ ведуть усі необхідні КАДРОВІ І ЛОКАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, призначені для усіх роботодавців

06.03.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.11.2016 р. № 5907/0/10-16/06

Згідно з ч. 1 ст. 3 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Отже, норми законодавства про працю поширюються, в тому числі на трудові відносини, що виникають між працівником та фізичною особою - підприємцем (далі - підприємець).

Законодавством про працю прямо не передбачено обов’язку підприємця вести зазначену у зверненні кадрову документацію при застосуванні найманої праці.

Разом з тим, згідно зі ст. 29 КЗпП до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний, зокрема ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

Згідно зі ст. 2 Закону України "Про відпустки" (далі - Закон) право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Статтею 10 Закону, зокрема встановлено, що черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників.

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вести облік відпусток, що надаються працівникам.

Наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. N 286 затверджено Інструкцію зі статистики кількості працівників (далі - Інструкція).

Інструкція містить основні методологічні положення щодо визначення показників кількості працівників у формах державних статистичних спостережень з метою одержання об’єктивної статистичної інформації щодо зайнятості працівників та розмірів їхньої оплати праці.

Пунктом 1.6 р. І "Загальні положення" Інструкції, зокрема, встановлено, щодо первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників, зокрема належать наказ (розпорядження) про прийом на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору, особова картка, наказ (розпорядження) про надання відпустки, табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати.

Для досягнення мети затвердженої Інструкції вищезазначена первинна облікова документація має вестись, в тому числі і підприємцем, оскільки виходячи зі змісту абзацу другого п. 1.1 р. І "Загальні положення" Інструкції дія Інструкції поширюється, в тому числі і на таку категорію роботодавців.

Складання штатного розпису є необхідним у роботі з персоналом. На підставі штатного розпису приймаються рішення, зокрема про прийняття, переведення працівників на іншу роботу, встановлення посадового окладу, тарифної ставки (окладу) конкретному працівникові.

Наявність штатного розпису є гарантією забезпечення прав працівників на працю, захист від незаконного звільнення та оплату праці.

Підсумовуючи викладене, а також з метою недопущення порушення законодавства про працю, уникнення випадкових помилок в роботі з персоналом та як наслідок можливого виникнення трудових спорів, підприємцю необхідно вести кадрову документацію при застосуванні найманої праці.

Перший заступник Міністра

О. Крентовська

 
ІНДЕКСАЦІЯ включається в МІНІМАЛЬНУ ЗАРПЛАТУ,

на думку Мінсоцполітики…

27.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.02.2017 р. № 317/0/101-17/282

Щодо включення індексації до виплат, які враховуються до зарплати при забезпеченні її мінімального розміру

 Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист і повідомляє.

Згідно із статтею 1 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Відповідно до статті 31 Закону (її редакції Закону України від 06.12.2016 р. № 1774-VIII) розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Тобто, якщо працівником виконана місячна норма праці, йому мають нарахувати заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати.

Частиною другою статті 31 Закону визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це — доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Всі інші складові заробітної плати, які не перелічені в частині другій статті 31 Закону, мають враховуватись до мінімальної заробітної плати.

Тобто, сума індексації, визначена відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (із змінами), включається до виплат, які мають враховуватись до заробітної плати при забезпечені її мінімального розміру.

 Директор Департаменту                                                            О. Товстенко

 
ПДФО з додаткового блага сплачується ПРОТЯГОМ ТРЬОХ ДНІВ, після дня надання блага

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант

27.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

З 01.01.2017 року до пп. 168.1.4 Податкового кодексу було внесені зміни щодо строків сплати ПДФО при нарахуванні (виплаті, наданні) доходів у негрошових формах або тих, які виплачуються готівкою з каси податкового агента (наприклад, у разі виплати зарплати з виручки). Строк сплати податку збільшено з одного дня до трьох банківських днів:

«168.1.4. Якщо оподатковуваний дохiд надається у негрошовiй формi чи виплачується готiвкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом ТРЬОХ банкiвського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання)».

Отже, якщо підприємство надає фізичній особі додаткове благо у негрошовій формі, то ПДФО потрібно сплатити протягом трьох банківських днів.

Наприклад, підприємством 1 березня 2017 р. сплачено суму страховий платіж за добровільне медичне страхування працівника. ПДФО з суми такого додаткового блага, отриманого працівником, необхідно сплатити не пізніше 6 березня 2017 р.

Автор нагадує, що відповідно до пп. 168.1.1 Податкового кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохiд на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок iз суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статтi 167 цього Кодексу.

Сума додаткового блага включається до оподатковуваного доходу працівника за БЕРЕЗЕНЬ. В 1-ДФ сума додаткового блага буде відображена із ознакою доходу «126».

 
У ВИХІДНИЙ ДЕНЬ можна приймати працівника на роботу

27.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

Щодо прийняття на роботу у вихiдний день

ПИТАННЯ: Чи має право власник або уповноважений ним орган приймати працiвника на роботу у вихiдний день?

З якого дня розпочинаються трудовi вiдносини мiж власником або уповноваженим ним органом i працiвником, якщо в наказi (розпорядженнi) дата прийняття на роботу визначена як вихiдний день?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно зi ст. 21 КЗпП трудовий договiр є угодою мiж працiвником i власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом чи фiзичною особою, за якою працiвник зобов'язується виконувати роботу, визначену цiєю угодою, з пiдляганням внутрiшньому трудовому розпорядку, а власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган чи фiзична особа зобов'язується виплачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови працi, потрiбнi для виконання роботи, передбаченi законодавством про працю, колективним договором й угодою сторiн.

Оформлювати трудовi вiдносини з працiвником у вихiдний день законодавством України про працю не забороняється.

Керiвники пiдприємств, установ, органiзацiй мають право самостiйно встановлювати iндивiдуальнi графiки роботи вiдповiдно до правил внутрiшнього трудового розпорядку та колективного договору. При цьому вихiднi днi можуть не збiгатися iз загальновстановленими календарними вихiдними днями.

Графiки роботи (змiнностi) розробляються таким чином, щоб тривалiсть робочого часу за облiковий перiод не перевищувала нормального числа робочих годин (ст. 50 i 51 КЗпП).

Таким чином, трудовий догорiв може бути укладено в будь-який день тижня, незалежно вiд того, буднiй вiн чи вихiдний.

Пiд час укладення трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або iнший документ, що посвiдчують особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освiту (спецiальнiсть, квалiфiкацiю), стан здоров'я тощо.

Частиною 3 ст. 24 КЗпП установлено, що працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

У наказi (розпорядженнi) обов'язково має бути зазначено конкретну дату початку роботи працiвника.

Працiвника, якого приймають на роботу, повиннi ознайомити пiд пiдпис з наказом (розпорядженням) про його прийняття.

Слiд нагадати про обов'язок власника або уповноваженого ним органу проiнструктувати працiвника i визначити йому робоче мiсце.

Так, до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний:

- роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та поiнформувати пiд пiдпис про умови працi, наявнiсть на робочому мiсцi, де вiн працюватиме, небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не усунуто, та можливi наслiдки їхнього впливу на здоров'я, його права на пiльги i компенсацiї за роботу в таких умовах вiдповiдно до чинного законодавства i колективного договору;

- ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього трудового розпорядку та колективним договором;

- визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його потрiбними для роботи засобами;

- проiнструктувати працiвника з технiки безпеки, виробничої санiтарiї, гiгiєни працi i протипожежної охорони.

У разi виконання зазначених вимог працiвника може бути допущено до виконання роботи, визначеної трудовим договором.

Якщо вихiдний день визначений у наказi (розпорядженнi) як дата прийняття на роботу, то трудовi правовiдносини мiж працiвником та власником або уповноваженим ним органом мають розпочинатися саме цього дня, хоча це i був вихiдний день вiдповiдно до графiка роботи (змiнностi).

Вiдповiдно до п. 2.4 Iнструкцiї про порядок ведення трудових книжок працiвникiв, затвердженої наказом Мiнпрацi, Мiн'юсту, Мiнсоцзахисту України вiд 29.07.93 р. № 58 (зi змiнами), зареєстрованим у Мiн'юстi України 17.08.93 р. за № 110, усi записи в трудовiй книжцi про прийняття на роботу. переведення на iншу постiйну роботу або звiльнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом пiсля видавання наказу (розпорядження), але не пiзнiше вiд тижневого строку, з яким працiвник письмово має бути ознайомлений.

Головний спецiалiст,
Iгор БИЦЬ

"Праця i зарплата" N 6 (1018), 8 лютого 2017 р.

 
Трудова книжка померлого працівника

27.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

Заповнення трудової книжки в разi звiльнення працiвника

ПИТАННЯ: Ким видається i як заповнюється трудова книжка в разi звiльнення працiвника? Якщо працiвник помер, чи потрiбно заповнювати трудову книжку?

ВIДПОВIДЬ: Питання видачi та заповнення трудової книжки врегульовано роздiлом 4 «Видача трудової книжки у разi звiльнення» Iнструкцiї про порядок ведення трудових книжок працiвникiв, затвердженої наказом Мiнпрацi, Мiн'юсту, Мiнсоцзахисту України вiд 29.07.93 р. № 58, зареєстрованим у Мiн'юстi України 17.08.93 р. за № 110.

Так, у разi звiльнення працiвника всi записи про роботу i нагороди, шо внесенi до трудової книжки за час роботи на цьому пiдприємствi, засвiдчуються пiдписом керiвника пiдприємства або спецiально уповноваженою ним особою та печаткою пiдприємства або печаткою вiддiлу кадрiв.

При цьому для осiб працездатного вiку слiд зазначити час, тривалiсть та мiсце проходження пiдвищення квалiфiкацiї, яке пройшов працiвник за останнi два роки перед звiльненням.

У разi звiльнення осiб, якi працювали в селянському (фермерському) господарствi за трудовим договором або припинення членства в селянському (фермерському) господарствi пiсля вiдповiдних записiв у трудових книжках, зроблених головою селянського (фермерського) господарства, трудовий стаж у цьому господарствi пiдтверджується пiдписом керiвника, заступника, iншої уповноваженої на це особи та завiряється печаткою мiсцевого органу державної виконавчої влади.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний видати працiвниковi його трудову книжку в день звiльнення iз внесеним до неї записом про звiльнення.

У разi затримання видачi трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працiвниковi сплачується середнiй заробiток за весь час вимушеного прогулу.

Днем звiльнення в такому разi вважається день видачi трудової книжки. Про новий день звiльнення видається наказ i вноситься запис до трудової книжки працiвника. Ранiше внесений запис про день звiльнення визнається недiйсним у порядку, встановленому п. 2.10 цiєї Iнструкцiї.

Якщо працiвник вiдсутнiй на роботi в день звiльнення, то власник або уповноважений ним орган у цей день надсилає йому поштове повiдомлення iз вказiвкою про отримання трудової книжки.

Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тiльки за письмової згоди працiвника.

У разi смертi працiвника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам пiд пiдпис або надсилається поштою на їхню вимогу. У трудовiй книжцi померлого працiвника в роздiлi «Вiдомостi про роботу» i дати запису у графi 3 записується: «Роботу припинено у зв'язку зi смертю», потiм заповнюється графа 4 - зазначаються дата i номер наказу (розпорядження). Ней запис засвiдчується у встановленому порядку. Це також врегульовано ст. 47 КЗпП.

Анна НIКИТКО,
головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 5 (1017), 01 лютого 2017 р.