Корисна інформація
№ 65

Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

СЛУЖБА З ПРАЦІ: новий порядок НАГЛЯДУ і КОНТРОЛЮ почав діяти!

15.05.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КМУ визначив НОВИЙ порядок проведення перевірок інспекторами праці.

Документом запроваджено нові підходи у відносинах держави та бізнесу, згідно з якими головними пріоритетами інспекторів визначені:

ü  профілактична робота

ü  та консультування роботодавців.

Запроваджується також можливість проведення за бажанням роботодавця так званого "аудиту" трудового законодавства, а заходи впливу пропонується застосувати лише у випадку, якщо роботодавець відмовляється усувати порушення законодавства про працю.

Разом з тим, порядок визначає ефективний механізм виявлення неоформлених працівників, розширює перелік інспекторів з праці та види, способи проведення перевірок.

Детально про проведення перевірок за новими правилами на нашому семінарі 31 травня 2017 р. Детально тут: http://dominanta.in.ua/seminar

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
в
iд 26 квiтня 2017 р. N 295
Київ

Деякi питання реалiзацiї статтi 259 Кодексу законiв
про працю України та статтi 34 Закону України
"Про мiсцеве самоврядування в Українi"

Вiдповiдно до частини першої статтi 259 Кодексу законiв про працю України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

1. Затвердити такi, що додаються:

Порядок здiйснення державного контролю за додержанням законодавства про працю;

Порядок здiйснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

2. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

3. Рекомендувати мiським радам мiст обласного значення та сiльським, селищним, мiським радам об’єднаних територiальних громад пiд час здiйснення повноважень, передбачених частиною третьою статтi 34 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", керуватися цiєю постановою.

4. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 листопада 2010 р. N 1059 "Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi суб’єктами господарювання у частинi додержання вимог законодавства про працю та визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю)" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 88, ст. 3099);

постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 жовтня 2012 р. N 937 "Про внесення змiн до критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi суб’єктами господарювання у частинi додержання вимог законодавства про працю та визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю)" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 77, ст. 3127).

Прем’єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 квiтня 2017 р. N 295

Порядок
здiйснення державного контролю за додержанням
законодавства про працю

Загальнi питання

1. Цей Порядок визначає процедуру здiйснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурнi та вiдокремленi пiдроздiли, якi не є юридичними особами) та фiзичними особами, якi використовують найману працю (далi - об’єкт вiдвiдування).

2. Державний контроль за додержанням законодавства про працю здiйснюється у формi проведення iнспекцiйних вiдвiдувань та невиїзних iнспектувань iнспекторами працi:

Держпрацi та її територiальних органiв;

виконавчих органiв мiських рад мiст обласного значення та сiльських, селищних, мiських рад об’єднаних територiальних громад (з питань своєчасної та у повному обсязi оплати працi, додержання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi, оформлення трудових вiдносин) (далi - виконавчi органи рад).

3. Iнспекторами працi є посадовi особи Держпрацi та її територiальних органiв, виконавчих органiв рад (далi - органи контролю), посадовими обов’язками яких передбачено повноваження щодо здiйснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далi - контрольнi повноваження).

Контрольнi повноваження iнспектора працi пiдтверджується службовим посвiдченням встановленої Мiнсоцполiтики форми, що видається Держпрацi.

Держпрацi веде реєстр посвiдчень iнспекторiв працi.

Пiдставою для видачi посвiдчення iнспектора працi посадовiй особi виконавчого органу ради є лист сiльського, селищного, мiського голови, до якого додається заповнена картка облiку даних iнспектора працi вiдповiдно до форми, затвердженої Мiнсоцполiтики.

Посвiдчення, щодо якого вiдсутня iнформацiя в реєстрi посвiдчень iнспекторiв працi, вважається недiйсним.

Про втрату посвiдчення невiдкладно повiдомляється керiвнику виконавчого органу ради та Держпрацi.

У разi прийняття рiшення про скасування посвiдчення та у разi, коли посвiдчення зiпсоване чи втрачене, iнформацiя про нього з реєстру посвiдчень iнспекторiв працi виключається.

4. Порядок складення та форми акта, довiдки, припису, вимоги визначаються Мiнсоцполiтики.

Порядок складення та форми журналiв, iнструкцiї з оформлення документiв, що складаються пiд час пiдготовки, в ходi та за результатами iнспекцiйного вiдвiдування, невиїзного iнспектування, порядок повiдомної реєстрацiї iнспекцiйних вiдвiдувань та рiшень iнспектора працi про вiдвiдування роботодавця, передбачене пунктом 33 цього Порядку, визначаються Держпрацi.

Форми службового посвiдчення iнспектора працi, акта, довiдки, припису, вимоги, перелiк питань, що пiдлягають iнспектуванню, оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi Держпрацi.

Проведення iнспекцiйних вiдвiдувань та
органiзацiя невиїзних iнспектувань

5. Iнспекцiйнi вiдвiдування проводяться:

1) за зверненням працiвника про порушення стосовно нього законодавства про працю;

2) за зверненням фiзичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових вiдносин;

3) за рiшенням керiвника органу контролю про проведення iнспекцiйних вiдвiдувань з питань виявлення неоформлених трудових вiдносин, прийнятим за результатами аналiзу iнформацiї, отриманої iз засобiв масової iнформацiї, iнших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у пiдпунктах 1, 2, 4-7 цього пункту;

4) за рiшенням суду, повiдомленням правоохоронних органiв про порушення законодавства про працю;

5) за повiдомленням посадових осiб органiв державного нагляду (контролю), про виявленi в ходi виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю;

6) за iнформацiєю:

Держстату та її територiальних органiв про наявнiсть заборгованостi з виплати заробiтної плати;

ДФС та її територiальних органiв про:

- невiдповiднiсть кiлькостi працiвникiв роботодавця обсягам виробництва (виконаних робiт, наданих послуг) до середнiх показникiв за вiдповiдним видом економiчної дiяльностi;

- факти порушення законодавства про працю, виявленi у ходi здiйснення контрольних повноважень;

- факти провадження господарської дiяльностi без державної реєстрацiї у порядку, встановленому законом;

- роботодавцiв, що мають заборгованiсть iз сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у розмiрi, що перевищує мiнiмальний страховий внесок за кожного працiвника;

Пенсiйного фонду України та його територiальних органiв про:

- роботодавцiв, якi нараховують заробiтну плату менше мiнiмальної;

- роботодавцiв, у яких стосовно працiвникiв вiдсутнє повiдомлення про прийняття на роботу;

- роботодавцiв, у яких протягом мiсяця кiлькiсть працiвникiв, що працюють на умовах неповного робочого часу, збiльшилась на 20 i бiльше вiдсоткiв;

- працiвникiв, якi виконують роботи (надають послуги) за цивiльно-правовими договорами в одного роботодавця бiльше року;

- роботодавцiв, у яких стосовно працiвникiв вiдсутнi нарахування заробiтної плати у звiтному мiсяцi (вiдпустка без збереження заробiтної плати без дотримання вимог Кодексу Законiв про працю України та Закону України "Про вiдпустки");

- роботодавцiв, у яких протягом року не проводилась iндексацiя заробiтної плати або сума пiдвищення заробiтної плати становить менше суми нарахованої iндексацiї;

- роботодавцiв, у яких 30 i бiльше вiдсоткiв працiвникiв працюють на умовах цивiльно-правових договорiв;

- роботодавцiв з чисельнiстю 20 i бiльше працiвникiв, у яких протягом мiсяця вiдбулося скорочення на 10 i бiльше вiдсоткiв працiвникiв;

7) за iнформацiєю профспiлкових органiв про порушення прав працiвникiв, якi є членами профспiлки, виявлених в ходi здiйснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

Звернення фiзичних осiб, стосовно яких порушено правила оформлення трудових вiдносин, працiвникiв i роботодавцiв може бути подане через уповноваженого представника.

Рiшення про доцiльнiсть проведення вiдповiдних заходiв з пiдстав, визначених пiдпунктами 5-7 цього пункту та пунктом 31 цього Порядку, приймає керiвник органу контролю, його заступник.

Iнспекцiйне вiдвiдування або рiшення iнспектора працi про вiдвiдування роботодавця, передбачене пунктом 33 цього Порядку, пiдлягає повiдомнiй реєстрацiї Держпрацi чи її територiальним органом до початку його проведення.

6. Пiд час пiдготовки до проведення iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування iнспектор працi, якщо тiльки вiн не вважатиме, що це завдасть шкоди iнспекцiйному вiдвiдуванню або невиїзному iнспектуванню, може одержати iнформацiю та/або документи, що стосуються предмета iнспекцiйного вiдвiдування чи невиїзного iнспектування, вiд об’єкта вiдвiдування, державних органiв, а також шляхом проведення аналiзу наявної (загальнодоступної) iнформацiї про стан додержання законодавства про працю.

Документи, отриманi пiд час пiдготовки до проведення iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування, що мiстять iнформацiю про порушення об’єктом вiдвiдування вимог законодавства про працю, долучаються до матерiалiв iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування.

7. У разi потреби для участi в iнспекцiйних вiдвiдуваннях можуть залучатися (за згодою керiвника об’єкта вiдвiдування або iншої уповноваженої ним посадової особи) представники профспiлок, їх органiзацiй та об’єднань профспiлок, члени яких працюють в об’єкта вiдвiдування, органiзацiй роботодавцiв та їх об’єднань.

8. Про проведення iнспекцiйного вiдвiдування iнспектор працi повiдомляє об’єкту вiдвiдування або уповноваженiй ним посадовiй особi.

Про проведення iнспекцiйного вiдвiдування з питань виявлення неоформлених трудових вiдносин iнспектор працi повiдомляє об’єкту вiдвiдування або уповноваженiй ним посадовiй особi, якщо тiльки вiн не вважатиме, що таке повiдомлення може завдати шкоди iнспекцiйному вiдвiдуванню.

9. Пiд час проведення iнспекцiйного вiдвiдування iнспектор працi повинен пред’явити об’єкту вiдвiдування або уповноваженiй ним посадовiй особi своє службове посвiдчення.

10. Тривалiсть iнспекцiйного вiдвiдування, невиїзного iнспектування не може перевищувати 10 робочих днiв, для суб’єктiв мiкропiдприємництва та малого пiдприємництва - двох робочих днiв.

11. Iнспектори працi за наявностi службового посвiдчення безперешкодно, без попереднього повiдомлення мають право:

1) пiд час проведення iнспекцiйних вiдвiдувань з питань виявлення неоформлених трудових вiдносин за наявностi пiдстав, визначених пунктом 5 цього Порядку, самостiйно i в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону працi проходити до будь-яких виробничих, службових, адмiнiстративних примiщень об’єкта вiдвiдування, в яких використовується наймана праця;

2) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що мiстять iнформацiю/вiдомостi з питань, якi є предметом iнспекцiйного вiдвiдування, невиїзного iнспектування, з метою перевiрки їх вiдповiдностi нормам законодавства та отримувати завiренi об’єктом вiдвiдування їх копiї або витяги;

3) наодинцi або у присутностi свiдкiв ставити керiвнику та/або працiвникам об’єкта вiдвiдування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати iз зазначених питань уснi та/або письмовi пояснення;

4) за наявностi ознак кримiнального правопорушення та/або створення загрози безпецi iнспектора працi залучати працiвникiв правоохоронних органiв;

5) на надання робочого мiсця з можливiстю ведення конфiденцiйної розмови з працiвниками щодо предмета iнспекцiйного вiдвiдування;

6) фiксувати проведення iнспекцiйного вiдвiдування з питань виявлення неоформлених трудових вiдносин засобами аудiо-, фото- та вiдеотехнiки;

7) отримувати вiд державних органiв iнформацiю, необхiдну для проведення iнспекцiйного вiдвiдування, невиїзного iнспектування.

12. Вимога iнспектора працi про надання об’єктом вiдвiдування для ознайомлення документiв та/або їх копiй чи витягiв з документiв, пояснень, доступу до примiщень, органiзацiї робочого мiсця, внесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання.

13. Iнспекторам працi забороняється:

1) виступати посередниками, арбiтрами чи експертами пiд час розгляду iндивiдуальних або колективних трудових спорiв;

2) пiдмiняти працiвникiв об’єкта вiдвiдування пiд час проведення розрахункiв або перерахункiв розмiрiв належних працiвникам коштiв, готувати висновки про вiдповiднiсть або невiдповiднiсть нормативних актiв об’єкта вiдвiдування вимогам нормативно-правових актiв з метою їх подальшого передання працiвникам (у тому числi звiльненим), iншим особам чи органам;

3) проводити iнспекцiйнi вiдвiдування з метою отримання вiд об’єкта вiдвiдування будь-яких документiв або їх копiй для подальшого передання iншим особам;

4) розглядати та перевiряти питання, яке є предметом розгляду в судi або щодо якого набрало законної сили рiшення суду, перевiряти своєчаснiсть, правильнiсть i повноту виконання рiшень суду;

5) розголошувати виробничi та комерцiйнi таємницi чи виробничi процеси, з якими вони могли ознайомитися пiд час виконання своїх обов’язкiв, крiм випадкiв, передбачених законом, у тому числi протягом трьох рокiв пiсля звiльнення з посади;

6) розголошувати джерело будь-якої скарги, доведеної до їх вiдома, на недолiки або порушення i повiдомляти об’єкту вiдвiдування або його представнику про те, що вiдвiдування було проведене у зв’язку з отриманням такої скарги;

7) вилучати в об’єктiв вiдвiдування оригiнали їх фiнансово-господарських, бухгалтерських та iнших документiв, а також комп’ютерiв i їх частин.

14. Пiд час проведення iнспекцiйного вiдвiдування об’єкт вiдвiдування має право:

1) перевiряти в iнспектора працi наявнiсть службового посвiдчення;

2) не допускати до проведення iнспекцiйного вiдвiдування у разi:

вiдсутностi службового посвiдчення;

якщо на офiцiйному веб-сайтi Держпрацi вiдсутнi рiшення Мiнсоцполiтики про форми службового посвiдчення iнспектора працi, акта, довiдки, припису, вимоги, перелiк питань, що пiдлягають iнспектуванню;

якщо строк проведення iнспекцiйного вiдвiдування перевищує строки, визначенi пунктом 10 цього Порядку;

3) подавати в письмовiй формi свої пояснення, зауваження про усунення порушень до акта або припису;

4) вимагати вiд iнспектора працi внесення запису про проведення iнспекцiйного вiдвiдування до вiдповiдного журналу перевiрок об’єкта вiдвiдування (за його наявностi) перед наданням акта для пiдпису керiвником об’єкта вiдвiдування або його уповноваженим представником;

5) перед пiдписанням акта бути поiнформованим про свої права та обов’язки;

6) вимагати вiд iнспектора працi додержання вимог законодавства;

7) вимагати нерозголошення iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю або є конфiденцiйною iнформацiєю об’єкта вiдвiдування;

8) оскаржувати в установленому законом порядку неправомiрнi дiї iнспектора працi;

9) отримувати консультативну допомогу вiд iнспектора працi з метою запобiгання порушенням пiд час проведення iнспекцiйних вiдвiдувань, невиїзних iнспектувань.

15. За рiшенням керiвника органу контролю або його заступника, погодженим з об’єктом вiдвiдування, iнспектори працi за наявностi пiдстав, визначених пiдпунктами 1, 4-7 пункту 5 цього Порядку, можуть проводити невиїзнi iнспектування у примiщеннi вiдповiдного органу контролю на пiдставi документiв та пояснень, наданих об’єктом вiдвiдування.

16. У разi створення об’єктом вiдвiдування перешкод у дiяльностi iнспектора працi (вiдмова у допуску до проведення вiдвiдування (ненадання iнформацiї, необхiдної для проведення iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування; перешкода в реалiзацiї iнших прав, передбачених пунктом 11 цього Порядку), вiдсутностi об’єкта вiдвiдування або уповноваженої ним особи за мiсцезнаходженням (адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, iнших документах, що стали пiдставою для проведення вiдвiдування), вiдсутностi документiв, ведення яких передбачено законодавством про працю, складається акт про неможливiсть проведення iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування iз зазначенням вiдповiдних причин, який за можливостi пiдписується керiвником об’єкта вiдвiдування або iншою уповноваженою особою.

17. Копiя акта, зазначеного у пунктi 16 цього Порядку, надсилається органам, яким пiдпорядкований об’єкт вiдвiдування (за наявностi), для вжиття заходiв з усунення перешкод i забезпечення присутностi об’єкта вiдвiдування за своїм мiсцезнаходженням.

18. У разi вiдсутностi документiв, ведення яких передбачено законодавством про працю, об’єкту вiдвiдування надсилається копiя акта про неможливiсть проведення iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування та письмова вимога iз зазначенням строку поновлення документiв. На час виконання такої вимоги строк проведення iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування зупиняється.

Складення акта, припису та прийняття рiшень
за результатами iнспекцiйного вiдвiдування, невиїзного
iнспектування

19. За результатами iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування складаються акт i у разi виявлення порушень законодавства про працю - припис про їх усунення.

20. Акт складається в останнiй день iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування у двох примiрниках, якi пiдписуються iнспектором працi, що його проводив, та керiвником об’єкта вiдвiдування або його уповноваженим представником.

Один примiрник акта залишається в об’єкта вiдвiдування.

21. Якщо об’єкт вiдвiдування не погоджується з викладеною в актi iнформацiєю, акт пiдписується iз зауваженнями, якi є його невiд’ємною частиною.

Зауваження можуть бути поданi об’єктом вiдвiдування не пiзнiше трьох робочих днiв з дати пiдписання акта. Письмова вмотивована вiдповiдь на зауваження надається iнспектором працi не пiзнiше нiж через три робочих днi з дати їх надходження.

22. Матерiали, зафiксованi засобами аудiо-, фото- та вiдеотехнiки в ходi iнспекцiйних вiдвiдувань, долучаються до акта у паперовому або електронному виглядi на дисках для лазерних систем зчитування, на яких проставляється номер акта. Про долучення таких матерiалiв робиться вiдмiтка в актi.

23. Припис є обов’язковою для виконання у визначенi строки письмовою вимогою iнспектора працi про усунення об’єктом вiдвiдування порушень законодавства про працю, виявлених пiд час iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування.

24. Припис вноситься об’єкту вiдвiдування не пiзнiше нiж протягом наступного робочого дня пiсля пiдписання акта (вiдмови вiд пiдписання), а в разi наявностi зауважень - наступного дня пiсля їх розгляду.

У приписi зазначається строк для усунення виявлених порушень. У разi встановлення строку виконання припису бiльше нiж три мiсяцi у приписi визначається графiк та запланованi заходи усунення виявлених порушень з вiдповiдним iнформуванням iнспектора працi згiдно з визначеною у приписi перiодичнiстю.

Припис складається у двох примiрниках, якi пiдписуються iнспектором працi, який проводив iнспекцiйне вiдвiдування або невиїзне iнспектування, та керiвником об’єкта вiдвiдування або його уповноваженим представником.

Один примiрник припису залишається в об’єкта вiдвiдування.

25. Стан виконання припису перевiряється пiсля закiнчення зазначеного у ньому строку усунення недолiкiв, якщо об’єкт вiдвiдування не надав вiдповiдь або надав її в обсязi, недостатньому для пiдтвердження факту усунення виявлених порушень.

26. У разi вiдмови керiвника чи уповноваженого представника об’єкта вiдвiдування вiд пiдписання або за неможливостi особистого вручення акта i припису акт та припис складаються у трьох примiрниках.

Два примiрники акта i припису не пiзнiше нiж протягом наступного робочого дня надсилаються об’єкту вiдвiдування рекомендованим листом з описом документiв у ньому та з повiдомленням про вручення. На примiрнику акта та припису, що залишаються в iнспектора працi, зазначаються реквiзити поштового повiдомлення, яке долучається до матерiалiв iнспекцiйного вiдвiдування та невиїзного iнспектування.

Об’єкт вiдвiдування зобов’язаний повернути iнспектору працi пiдписаний примiрник акта та припису не пiзнiше нiж через три робочих днi з дати його отримання.

У разi ненадходження в установлений строк пiдписаного примiрника акта та припису складається акт про вiдмову вiд пiдпису у двох примiрниках, один з яких надсилається об’єкту вiдвiдування рекомендованим листом з повiдомленням про вручення.

Застосування заходiв впливу у зв’язку з
порушенням законодавства про працю, оскарження
припису або вимоги

27. У разi наявностi порушень вимог законодавства про працю, зафiксованих актом iнспекцiйного вiдвiдування або актом невиїзного iнспектування, пiсля розгляду зауважень об’єкта вiдвiдування (у разi їх надходження) iнспектор працi проводить аналiз матерiалiв iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування, за результатами якого вносить припис та/або вживає заходiв до притягнення винної у допущеннi порушень посадової особи до встановленої законом вiдповiдальностi.

28. У разi виконання припису в установлений у ньому строк заходи до притягнення об’єкта вiдвiдування та його посадових осiб до вiдповiдальностi не вживаються.

29. Заходи до притягнення об’єкта вiдвiдування та його посадових осiб до вiдповiдальностi за використання працi неоформлених працiвникiв, несвоєчасну та не у повному обсязi виплату заробiтної плати, недодержання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi вживаються одночасно iз внесенням припису незалежно вiд факту усунення виявлених порушень у ходi iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування.

30. Припис або вимога iнспектора працi можуть бути оскарженi у 10-денний строк з дати їх отримання до керiвника або заступника керiвника вiдповiдного територiального органу Держпрацi.

У разi незгоди з рiшенням керiвника або заступника керiвника вiдповiдного територiального органу Держпрацi таке рiшення може бути оскаржене до керiвника або заступника керiвника Держпрацi.

Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання припису або вимоги.

Скарга розглядається у 30-денний строк з дати її надходження, якщо iнше не встановлено законом.

За результатами розгляду скарг вимоги, приписи можуть бути скасованi повнiстю або в окремiй частинi.

Забезпечення об’єкта вiдвiдування та його працiвникiв
iнформацiєю та консультацiями щодо найбiльш
ефективних способiв дотримання законодавства про працю

31. За письмовою заявою роботодавця iнспектори працi можуть проводити аналiз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендацiї щодо його застосування.

За результатами проведеного аналiзу складається довiдка.

32. З метою запобiгання порушенням законодавства про працю роботодавцi можуть iнiцiювати проведення iнспекторами працi регулярних iнформацiйно-роз’яснювальних кампанiй щодо найбiльш ефективних способiв дотримання норм законодавства про працю, захисту i поновлення трудових прав працiвникiв.

33. Iнспектор працi самостiйно приймає рiшення про необхiднiсть вiдвiдування роботодавця з метою iнформування його та працiвникiв про найбiльш ефективнi способи дотримання законодавства про працю, монiторингу стану його дотримання, у тому числi щодо оформлення трудових вiдносин.

Затверджено
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 квiтня 2017 р. N 295

Порядок
здiйснення державного нагляду за
додержанням законодавства про працю

1. Цей Порядок визначає основнi завдання та процедуру здiйснення Держпрацi та її територiальними органами державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

2. Основною метою державного нагляду є виявлення порушень та недолiкiв пiд час здiйснення виконавчими органами мiських рад мiст обласного значення, сiльських, селищних, мiських рад об’єднаних територiальних громад та центральними органами виконавчої влади (далi - об’єкт нагляду) повноважень, визначених вiдповiдно частиною третьою статтi 34 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та частиною другою статтi 259 Кодексу законiв про працю України (далi - контрольнi повноваження).

3. Основними завданнями державного нагляду є:

розроблення пропозицiй щодо шляхiв пiдвищення ефективностi здiйснення контрольних повноважень;

внесення вимоги щодо забезпечення здiйснення контрольних повноважень (далi - вимога);

вжиття заходiв до iнiцiювання притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб за порушення законодавства пiд час здiйснення контрольних повноважень.

4. Державний нагляд здiйснюють посадовi особи Держпрацi та її територiальних органiв, посадовими обов’язками яких передбачено здiйснення повноважень державного нагляду за додержанням законодавства про працю (далi - уповноважена посадова особа), що пiдтверджується службовим посвiдченням такої посадової особи.

5. Державний нагляд здiйснюється шляхом витребовування, збирання та аналiзу iнформацiї, необхiдної для пiдготовки висновкiв про стан додержання об’єктом нагляду законодавства про працю, або шляхом проведення перевiрки об’єкта нагляду з виїздом за його мiсцезнаходженням (далi - виїзна перевiрка).

Виїзнi перевiрки проводяться уповноваженими посадовими особами вiдповiдно до iндивiдуального графiка, що затверджується керiвником або заступником керiвника Держпрацi чи її територiального органу згiдно з планом роботи Держпрацi та її територiального органу на вiдповiдний перiод.

Про проведення виїзної перевiрки уповноважена посадова особа повiдомляє об’єкту нагляду не пiзнiше нiж за п’ять робочих днiв до її початку.

6. Строк проведення виїзної перевiрки не може перевищувати п’яти робочих днiв та за обґрунтованим поданням уповноваженої особи може бути продовжений керiвником або заступником керiвника Держпрацi чи її територiального органу до 10 робочих днiв.

7. До участi у виїзнiй перевiрцi в разi потреби можуть залучатися представники центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, профспiлок, їх органiзацiй та об’єднань профспiлок, органiзацiй роботодавцiв та їх об’єднань (за згодою), а також iншi уповноваженi посадовi особи Держпрацi та її територiальних органiв.

8. Перед початком проведення виїзної перевiрки уповноважена посадова особа повинна пред’явити керiвнику об’єкта нагляду або уповноваженiй ним посадовiй особi своє службове посвiдчення.

9. Уповноваженiй посадовiй особi на час проведення виїзної перевiрки надається робоче мiсце з правом користування телефонним зв’язком, розмножувальною технiкою, iншими послугами технiчного характеру, необхiдними для реалiзацiї повноважень пiд час виїзної перевiрки, оформлення матерiалiв виїзної перевiрки, спiлкування з посадовими особами об’єкта нагляду (у разi необхiдностi одержання пояснень).

10. З метою здiйснення державного нагляду уповноваженi посадовi особи мають право:

1) безперешкодно отримувати вiд об’єктiв нагляду документи, iнформацiю, показники статистичної та оперативної звiтностi та будь-якi данi, що пов’язанi iз здiйсненням контрольних повноважень;

2) ставити посадовим особам об’єкта нагляду запитання, отримувати вiд них необхiднi пояснення, звiти, матерiали, iншу iнформацiю про рiвень i стан профiлактичної роботи, причини порушень законодавства про працю та вжитi заходи до їх усунення;

3) аналiзувати матерiали та органiзацiйно-розпорядчi документи, що складаються пiд час проведення та за результатами iнспекцiйних вiдвiдувань, невиїзних iнспектувань; показники статистичної та оперативної звiтностi; данi порiвняння фактично досягнутих результативних показникiв здiйснення повноважень до показникiв виконання визначених Держпрацi планiв; даних iнтерв’ювання, анкетування, опитування громадян i збирання iнформацiї вiд юридичних осiб;

4) отримувати вiд державних органiв, фiзичних та юридичних осiб документи i матерiали щодо предмета державного нагляду, одержувати iнформацiю з автоматизованих iнформацiйних i довiдкових систем, реєстрiв та баз даних, створених державними органами;

5) вимагати припинення дiй, якi перешкоджають здiйсненню державного нагляду;

6) робити висновки про стан дотримання об’єктом нагляду законодавства про працю пiд час здiйснення контрольних повноважень (далi - висновок);

7) за результатами державного нагляду iнiцiювати проведення об’єктами нагляду iнформацiйно-роз’яснювальних кампанiй щодо найбiльш ефективних способiв дотримання норм законодавства про працю, захисту i поновлення трудових прав працiвникiв.

11. У разi виявлення порушення та/або недолiкiв пiд час здiйснення об’єктами нагляду контрольних повноважень уповноваженi посадовi особи мають право:

1) вносити керiвнику об’єкта нагляду обов’язкову для виконання вимогу;

2) iнiцiювати притягнення посадових осiб об’єкта нагляду до вiдповiдальностi за порушення законодавства пiд час здiйснення контрольних повноважень;

3) iнiцiювати скасовування чи зупинення дiї рiшень, прийнятих посадовими особами об’єкта нагляду пiд час здiйснення контрольних повноважень, якщо вони суперечать законодавству про працю.

12. Уповноваженi посадовi особи з метою здiйснення державного нагляду зобов’язанi:

1) у повному обсязi, об’єктивно та неупереджено здiйснювати державний нагляд у межах повноважень, передбачених законодавством;

2) узагальнювати результати здiйснення державного нагляду;

3) здiйснювати методологiчне забезпечення державного контролю за додержанням законодавства про працю;

4) за письмовим зверненням об’єктiв нагляду надавати роз’яснення;

5) брати участь в органiзацiї проведення та/або проведеннi навчання, пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовки та перепiдготовки посадових осiб об’єкта нагляду, уповноважених на здiйснення контрольних повноважень.

13. Посадовi особи об’єкта нагляду мають право:

1) перевiряти в уповноваженої посадової особи наявнiсть службового посвiдчення;

2) не допускати уповноважену посадову особу до проведення виїзної перевiрки у разi вiдсутностi службового посвiдчення;

3) подавати в письмовiй формi свої пояснення, зауваження про усунення порушень до висновку та/або вимоги;

4) вимагати вiд уповноваженої посадової особи внесення запису про проведення виїзної перевiрки до вiдповiдного журналу перевiрок (за його наявностi).

14. Посадовi особи об’єкта нагляду зобов’язанi:

1) допускати уповноважених посадових осiб до проведення виїзної перевiрки;

2) виконувати вимогу уповноваженої посадової особи щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства про працю;

3) надавати документи, пояснення, довiдки, вiдомостi, матерiали з питань, що виникають пiд час здiйснення державного нагляду;

4) звiтувати про виконання покладених на об’єкт нагляду контрольних повноважень за формою та у строки, визначенi Держпрацi, але не частiше нiж один раз на мiсяць;

5) повiдомляти уповноваженiй посадовiй особi про виконання вимоги, а також про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб об’єкта нагляду за порушення законодавства пiд час здiйснення контрольних повноважень.

15. У разi створення об’єктом нагляду перешкод у дiяльностi уповноваженої посадової особи (вiдмова у допуску до проведення виїзної перевiрки, ненадання iнформацiї, необхiдної для здiйснення державного нагляду, перешкода в реалiзацiї iнших прав, передбачених пунктом 10 цього Порядку), вiдсутностi документiв, ведення яких передбачено законодавством про працю, складається акт про неможливiсть складення висновку (далi - акт), який пiдписується керiвником об’єкта вiдвiдування або уповноваженою ним посадовою особою.

Копiя акта надсилається органам або посадовiй особi, яким пiдпорядкований об’єкт нагляду, для вжиття заходiв з усунення перешкод у здiйсненнi державного нагляду.

16. За результатами здiйснення державного нагляду складається висновок.

У разi виявлення порушень законодавства про працю та/або недолiкiв пiд час здiйснення контрольних повноважень також складається вимога.

17. Висновок складається у двох примiрниках, що пiдписуються уповноваженою посадовою особою, яка здiйснювала державний нагляд, та керiвником об’єкта нагляду або уповноваженою ним посадовою особою.

Один примiрник висновку залишається в об’єкта нагляду.

18. Якщо керiвник об’єкта нагляду або уповноважена ним посадова особа не погоджується з викладеною у висновку iнформацiєю, керiвник об’єкта нагляду або уповноважена ним посадова особа пiдписує висновок iз зауваженнями, якi є його невiд’ємною частиною.

Об’єкт нагляду може подати зауваження не пiзнiше нiж протягом трьох робочих днiв з дати пiдписання висновку. Рiшення про результати розгляду поданих зауважень надається уповноваженою посадовою особою не пiзнiше нiж протягом трьох робочих днiв з дати їх надходження.

19. Вимога вноситься об’єкту нагляду не пiзнiше нiж протягом наступного дня пiсля пiдписання висновку, а в разi наявностi зауважень - наступного дня пiсля їх розгляду.

У вимозi зазначається строк для усунення виявлених порушень та/або недолiкiв пiд час здiйснення контрольних повноважень, причин i умов, якi до них призвели, вчинення дiй, спрямованих на ефективне здiйснення контрольних повноважень. У разi встановлення строку виконання вимоги бiльше нiж три мiсяцi у нiй визначається графiк та запланованi заходи її виконання з вiдповiдним iнформуванням уповноваженої посадової особи згiдно з визначеною у вимозi перiодичнiстю.

20. Стан виконання вимоги перевiряється пiсля закiнчення зазначеного у нiй строку виконання, якщо об’єкт нагляду не надав вiдповiдь або надав її в обсязi, недостатньому для пiдтвердження фактiв її виконання.

21. У разi вiдмови керiвника об’єкта нагляду чи уповноваженої ним посадової особи вiд пiдписання або за неможливостi особистого вручення висновок i вимога складаються у трьох примiрниках.

Два примiрники висновку i вимоги надсилаються об’єкту нагляду рекомендованим листом з описом документiв у ньому та з повiдомленням про вручення. На примiрнику висновку та вимоги, що залишаються в уповноваженої посадової особи, зазначаються реквiзити поштового повiдомлення, яке долучається до матерiалiв iнспекцiйного вiдвiдування.

Об’єкт нагляду зобов’язаний повернути уповноваженiй посадовiй особi пiдписаний примiрник висновку та вимоги не пiзнiше нiж через три робочих днi з дати його отримання.

У разi ненадходження в установлений строк пiдписаного примiрника висновку та вимоги вони вважаються такими, що належним чином отриманi, об’єкт нагляду з ними ознайомлений, а зауваження до їх змiсту в об’єкта нагляду вiдсутнi. Про зазначене об’єкту нагляду повiдомляється рекомендованим листом з повiдомленням про вручення.

22. У разi наявностi порушень вимог законодавства про працю, зафiксованих висновком, пiсля розгляду зауважень об’єкта нагляду (у разi їх надходження) уповноважена посадова особа проводить аналiз зiбраних матерiалiв, за результатами якого вносить вимогу та/або вживає заходiв до iнiцiювання притягнення до вiдповiдальностi посадової особи за порушення законодавства пiд час здiйснення контрольних повноважень.

У разi систематичного невиконання або неналежного виконання iнспектором працi без поважних причин контрольних повноважень Держпрацi на пiдставi вiдповiдних висновкiв уповноважених посадових осiб скасовує службове посвiдчення такого iнспектора працi.

23. Вимога або висновок уповноваженої посадової особи можуть бути оскарженi в 10-денний строк з дати їх отримання до керiвника або заступника керiвника вiдповiдного територiального органу Держпрацi.

У разi незгоди з рiшенням керiвника або заступника керiвника вiдповiдного територiального органу Держпрацi таке рiшення може бути оскаржене до керiвника або заступника керiвника Держпрацi.

Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання вимоги.

Скарга розглядається у 30-денний строк з дати її надходження, якщо iнше не встановлено законом.

За результатами розгляду скарг висновок та/або вимога можуть бути скасованi повнiстю або в окремiй частинi.

24. Порядок складення та форми акта, висновку, вимоги визначаються Мiнсоцполiтики.

Порядок складення та форми журналiв, iнструкцiї з оформлення документiв, що складаються пiд час пiдготовки, в ходi та за результатами заходiв державного нагляду, визначаються Держпрацi.

 

№ 64

ЧАС ПОВЕРНЕННЯ ЗІ СЛУЖБИ для взяття на облік у віськоматі оплачується за середнім заробітком

15.05.2017 р., джерело: http://dominanta.in.uaМIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
31.03.2017 N 1008/0/101-17/285

Щодо прибуття до районних (мiських) вiйськових
комiсарiатiв для постановки на вiйськовий облiк

Згiдно з Положенням про проходження громадянами України вiйськової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України вiд 10.12.2008 р. N 1153/2008, громадяни, звiльненi з вiйськової служби, у п'ятиденний строк пiсля виключення зi спискiв особового складу вiйськової частини зобов'язанi прибути до районних (мiських) вiйськових комiсарiатiв для взяття їх на вiйськовий облiк.

Вiдповiдно до ст. 21 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" громадяни України для виконання обов'язкiв, пов'язаних iз взяттям на вiйськовий облiк, звiльняються вiд роботи на час, необхiдний для виконання зазначених обов'язкiв iз збереженням за ними мiсця роботи, займаної посади i середньої заробiтної плати.

За цi днi середнiй заробiток зберiгається за працiвником (з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. N 100) та нараховується йому з тiєї самої середньої зарплати, за якою здiйснювалась оплата за перiод вiйськової служби.

Директор Департаменту О. Товстенко

 

 

№ 63

ДВІ ВІДПУСТКИ поспіль: середня зарплата обчислюється окремо для кожної відпустки

15.05.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Про обчислення середньоденної зарплати для оплати часу вiдпусток

ПИТАННЯ: Працiвниковi надано вiдпустку з 12 вересня 2016 р. Вiн використав щорiчну основну вiдпустку тривалiстю 24 календарних днi - з 12 вересня до 5 жовтня та додаткову соцiальну (на дiтей) тривалiстю 10 календарних днiв - з 6 до 16 жовтня (14 жовтня - святковий день, на який продовжується тривалiсть вiдпустки).

Чи потрiбно в такому разi обчислювати окремо середню зарплату для кожного виду вiдпустки?

ВIДПОВIДЬ: Обчислення середньої заробiтної плати має проводитися з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi - Порядок).

Згiдно з п. 2 Порядку обчислення середньої заробiтної плати для оплати днiв вiдпусток проводиться виходячи iз заробiтної плати за 12 календарних мiсяцiв, що передують мiсяцю надання вiдпустки.

Працiвниковi, який пропрацював на пiдприємствi, в установi, органiзацiї менш як один рiк, середня заробiтна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа мiсяця пiсля оформлення на роботу до першого числа мiсяця, в якому надається вiдпустка.

За пунктом 7 Порядку нарахування виплат за час вiдпустки провадиться дiленням сумарного заробiтку за останнi перед наданням вiдпустки 12 мiсяцiв або за менший фактично вiдпрацьований перiод на вiдповiдну кiлькiсть календарних днiв року чи меншого вiдпрацьованого перiоду за винятком святкових i неробочих днiв, установлених законодавством. Одержаний результат множать на число календарних днiв вiдпустки.

Ураховуючи норми Порядку, розрахунковий перiод для обчислення середньої заробiтної плати за час вiдпустки залежить не вiд мiсяця видавання наказу i кiлькостi цих наказiв, а вiд того, в якому саме календарному мiсяцi згiдно з наказом працiвниковi надається вiдпустка.

Наприклад, якщо згiдно з наказом працiвниковi надавалася щорiчна основна вiдпустка тривалiстю 24 календарних днi з 12 вересня 2016 p., а за iншим - додаткова вiдпустка у жовтнi 2016 p., то пiд час обчислення середньої заробiтної плати для оплати щорiчної вiдпустки розрахунковим перiодом буде вересень 2015 - серпень 2016 p., а для оплати часу додаткової соцiальної вiдпустки - жовтень 2015 - вересень 2016 р.

Начальник вiддiлу,  Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 13 (1025), 05 квiтня 2017 р.

 

№ 62

ЗАПОВНЕННЯ ЛІКАРНЯНИХ листків ЛІКАРЯМИ

15.05.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
М
IНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
ФОНД СОЦ
IАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТ
I
ФОНД СОЦ
IАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ
НА ВИРОБНИЦТВ
I ТА ПРОФЕСIЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Мiнiстерства охорони
здоров'я України, Мiнiстерства працi та
соцiальної полiтики України,
Фонду соцiального страхування з тимчасової
втрати працездатностi, Фонду соцiального
страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi
та професiйних захворювань України
03.11.2004
N 532/274/136-
ос/1406

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 17 листопада 2004 р. за N 1456/10055

Iнструкцiя
про порядок заповнення листка непрацездатностi

1. Листок непрацездатностi (далi - ЛН) - це багатофункцiональний документ, який є пiдставою для звiльнення вiд роботи у зв'язку з непрацездатнiстю та з матерiальним забезпеченням застрахованої особи в разi тимчасової непрацездатностi, вагiтностi та пологiв.

Лицьовий бiк бланка ЛН заповнюється лiкуючим лiкарем або молодшим медичним працiвником з медичною освiтою. Зворотний бiк бланка ЛН заповнюється за мiсцем роботи застрахованої особи. Записи в ЛН здiйснюються розбiрливим почерком, без помарок, синiм, фiолетовим або чорним чорнилом.

2. Насамперед заповнюється корiнець ЛН .

2.1. Пiдкреслюється слово "первинний" або "продовження", у разi продовження ЛН зазначається номер попереднього. Указуються: прiзвище, iм'я та по батьковi (повнiстю) непрацездатного та мiсце його роботи (назва пiдприємства, установи, органiзацiї), дата видачi ЛН (цифрою вказується число, пiсля чого лiтерами - назва мiсяця, цифрою зазначається рiк), прiзвище лiкаря, який видав ЛН, номер медичної карти амбулаторного чи стацiонарного хворого, пiдпис одержувача у графi "Пiдпис одержувача".

2.2. Паспортна частина ЛН (прiзвище непрацездатного, iм'я та по батьковi, вiк) заповнюється за даними документiв, мiсце роботи - зi слiв непрацездатного.

2.3. Пiсля заповнення корiнець залишається в закладi охорони здоров'я.

3. Далi заповнюється частина лицьового боку ЛН , що видається непрацездатному.

3.1. Пiдкреслюється слово "первинний" або "продовження" iз зазначенням номера та серiї попереднього ЛН у разi його продовження. Чiтко вказуються: назва i мiсцезнаходження закладу охорони здоров'я (повнiстю), що пiдтверджуються штампом та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листкiв непрацездатностi"; дата видачi ЛН (цифрою вказується число, пiсля чого лiтерами - назва мiсяця, цифрою вказується рiк), прiзвище, iм'я, по батьковi непрацездатного (повнiстю); число повних рокiв (цифрами); стать пiдкреслюється; мiсце роботи: назва i мiсцезнаходження пiдприємства, установи, органiзацiї (повнiстю).

3.2. У графi "Дiагноз первинний" лiкар указує первинний дiагноз у перший день видачi ЛН . У графi "Дiагноз заключний" лiкар указує остаточний дiагноз, а в графi "шифр МКХ-10" - шифр дiагнозу вiдповiдно до Мiжнародної статистичної класифiкацiї хвороб та спорiднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду, прийнятої 43 Всесвiтньою асамблеєю охорони здоров'я 1 сiчня 1993 року (далi - МКХ-10). Дiагноз первинний, дiагноз заключний та шифр МКХ-10 зазначаються виключно за письмовою згодою хворого. В iншому випадку первинний та заключний дiагнози та шифр МКХ-10 не вказуються.

Якщо за письмовим погодженням iз завiдувачем вiддiлення з деонтологiчних мiркувань лiкар у ЛН змiнює формулювання дiагнозу та шифру МКХ-10 фактичного захворювання, то вiн зобов'язаний зробити в медичнiй картцi стацiонарного чи амбулаторного хворого запис, який обґрунтовує змiну дiагнозу та шифру МКХ-10. ( Пункт 3.2 в редакцiї Наказу Мiнiстерства охорони здоров'я N 774/438/207-ос/719 вiд 24.11.2006 )

3.3. У графi "Причина непрацездатностi:" слiд обов'язково пiдкреслити вiдповiдну причину звiльнення вiд роботи. Пункти 2, 4 виправленню не пiдлягають.

3.4. У графi "Режим:" обов'язково вказати режим, який призначається хворому: стацiонарний, амбулаторний, постiльний, домашнiй, санаторний, вiльний тощо.

3.5. У графi "Вiдмiтки про порушення режиму:" зазначається дата порушення режиму, що засвiдчується пiдписом лiкаря. Види порушень режиму вказуються у графi "Примiтка:" з обов'язковим записом у медичнiй картi амбулаторного чи стацiонарного хворого.

3.6. У графi "Перебував у стацiонарi" зазначаються дати госпiталiзацiї та виписки зi стацiонарного вiддiлення.

3.7. У графi "Перевести тимчасово на iншу роботу" указуються дати тимчасового переведення хворого на iншу роботу, що засвiдчується пiдписом голови лiкарсько-консультативної комiсiї та круглою печаткою закладу охорони здоров'я.

3.8. Особам, у яких тимчасова непрацездатнiсть настала поза постiйним мiсцем проживання i роботи, ЛН видається за пiдписом головного лiкаря, що засвiдчується круглою печаткою закладу охорони здоров'я. Запис здiйснюється у графi "Видачу листка непрацездатностi дозволяю" iз обов'язковим записом у медичних картах амбулаторного чи стацiонарного хворого.

3.9. У графi "Направлений до МСЕК" здiйснюється запис дати направлення документiв на МСЕК, що пiдтверджується пiдписом голови лiкарсько-консультативної комiсiї.

3.10. У графi "Оглянутий у МСЕК" зазначають дату огляду хворого.

3.11. У графi "Висновок МСЕК" робиться вiдповiдний запис, що засвiдчується пiдписом голови МСЕК та печаткою МСЕК:

"визнаний iнвалiдом певної групи та категорiї";

"iнвалiдом не визнаний, потребує долiкування";

"iнвалiдом не визнаний, працездатний".

У разi визнання хворого iнвалiдом дата встановлення iнвалiдностi повинна збiгатися з днем надходження (реєстрацiї) документiв у МСЕК.

У разi визнання хворого працездатним у графi "Стати до роботи" зазначається дата, наступна за датою огляду в МСЕК.

3.12. У графi "Звiльнення вiд роботи" у першому стовпчику "З якого числа" дата видачi ЛН (число, мiсяць, рiк) позначається арабськими цифрами; у другому стовпчику "До якого числа включно" дата продовження ЛН (число i мiсяць) позначається лiтерами; у четвертому стовпчику "Пiдпис та печатка лiкаря" продовження або закриття ЛН пiдтверджується пiдписом та печаткою лiкаря.

Якщо ЛН продовжується в амбулаторних умовах, запис термiну лiкування здiйснюється вiдповiдно до п. 2.2 Iнструкцiї про порядок видачi документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть громадян, затвердженої наказом МОЗ України вiд 13 листопада 2001 року N 455, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 4 грудня 2001 року за N 1005/6196. Продовження ЛН здiйснюється з обов'язковим зазначенням посад та прiзвищ лiкаря, завiдувача вiддiлення або голови лiкарсько-консультативної комiсiї, що засвiдчується їх пiдписами.

У стацiонарному вiддiленнi запис усього термiну лiкування може бути вказаний в одному рядку з обов'язковим зазначенням посад та прiзвищ лiкаря i завiдувача вiддiлення, що засвiдчується їх пiдписами та печатками.

3.13. У графi "Стати до роботи" вказують словами число i мiсяць, коли приступити до роботи; посаду, прiзвище лiкаря, що засвiдчується його пiдписом та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листкiв непрацездатностi". У разi продовження тимчасової непрацездатностi пiдкреслюється "Продовжує хворiти" та зазначається номер нового ЛН .

У разi смертi у графi "Стати до роботи" зазначаються "помер" i дата смертi.

4. У правому нижньому полi ЛН у графi "Примiтка:" лiкарем здiйснюються такi записи:

4.1. При порушеннi хворим призначеного режиму вказується вид порушення (наприклад, несвоєчасна явка на прийом до лiкаря; алкогольне, наркотичне, токсичне сп'янiння пiд час лiкування; вихiд на роботу без дозволу лiкаря; самовiльне залишення закладу охорони здоров'я; виїзд на лiкування в iншому закладi охорони здоров'я без вiдмiтки про дозвiл виїзду; вiдмова вiд направлення або несвоєчасна явка на МСЕК та iн.).

4.2. У разi тимчасової непрацездатностi у зв'язку iз захворюванням або травмою, що сталися внаслiдок алкогольного, наркотичного, токсичного сп'янiння або дiй, пов'язаних з ним, робиться позначка про таке сп'янiння.

4.3 У разi направлення на санаторно-курортне лiкування зазначаються номер путiвки, дати початку та закiнчення путiвки, назва санаторно-курортного закладу.

4.4. У разi направлення на долiкування в реабiлiтацiйне вiддiлення санаторно-курортного закладу вказуються номер реабiлiтацiйної путiвки, дати початку та закiнчення путiвки, назва санаторно-курортного закладу.

4.5. У разi помилок у текстi здiйснюється виправлення тексту, що пiдтверджується записом "Виправленому вiрити", пiдписом лiкуючого лiкаря та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листкiв непрацездатностi".

На бланку ЛН дозволяється не бiльше двох виправлень.

4.6. У разi тимчасової непрацездатностi ("професiйне та його наслiдки-2" або "нещасний випадок на виробництвi та його наслiдки - 4") слiд указати дату встановлення професiйного захворювання або нещасного випадку на виробництвi.

4.7. Iншi примiтки.

5. У разi направлення хворого з лiкувально-профiлактичного закладу до реабiлiтацiйного вiддiлення санаторно-курортного закладу на долiковування у графi ЛН "Стати до роботи" здiйснюється запис "долiковування в санаторно-курортному закладi" i вказується дата початку путiвки. У графi "Видано новий листок непрацездатностi (продовження) N" зазначається номер нового ЛН, який заповнюється в стацiонарi або в денному стацiонарi закладу охорони здоров'я на перiод долiковування. У графi "Причина непрацездатностi:" нового ЛН пiдкреслюється "захворювання загальне - 1"; у графi "Режим" указується "санаторний", у графi "Звiльнення вiд роботи" у першому стовпчику "З якого числа" вказується дата початку путiвки. В правому верхньому кутку ЛН ставиться печатка закладу охорони здоров'я "Для листкiв непрацездатностi".

Подальше оформлення ЛН здiйснюється в реабiлiтацiйному вiддiленнi санаторно-курортного закладу. У графi "Перебував у стацiонарi" зазначаються дати госпiталiзацiї та виписки з реабiлiтацiйного вiддiлення; у графi "Звiльнення вiд роботи" у другому стовпчику "До якого числа включно" вказується дата виписки; у графi "Стати до роботи" лiтерами пишуть число i мiсяць, коли стати до роботи, зазначаються посада, прiзвище лiкаря та завiдувача реабiлiтацiйного вiддiлення, їх пiдписи, що засвiдчуються круглою печаткою санаторно-курортного закладу. У разi продовження тимчасової непрацездатностi пiдкреслюється "продовжує хворiти".

6. При лiкуваннi хворих у реабiлiтацiйних центрах та реабiлiтацiйних вiддiленнях закладiв охорони здоров'я ЛН заповнюється вiдповiдно до вимог цiєї Iнструкцiї при наявностi ознак тимчасової непрацездатностi.

7. У разi медичного нагляду за особами, якi були в контактi з хворими на iнфекцiйнi захворювання, та бактерiоносiями в графi "Причина непрацездатностi:" пiдкреслюється "контакт з хворими на iнфекцiйнi захворювання та бактерiоносiйство-6", у графi "Режим:" - "домашнiй".

8. У разi направлення хворого на протезування в умовах стацiонару протезно-ортопедичного пiдприємства у графi "Причина непрацездатностi:" вказується "ортопедичне протезування - 9", у графi "Перебував у стацiонарi", крiм дати, робиться вiдмiтка "протезно-ортопедичного пiдприємства", у графi "Звiльнення вiд роботи" вказуються дати початку та закiнчення протезування з урахуванням проїзду.

9. У графi "Дiагноз первинний" позначається термiн вагiтностi на час звернення, у графi "Дiагноз заключний" - орiєнтовний термiн пологiв, у графi "Причина непрацездатностi:" - "вагiтнiсть та пологи"; у графi "Режим:" - "амбулаторний та стацiонарний"; у графi "Звiльнення вiд роботи" одним рядком записується сумарна тривалiсть вiдпустки з вiдмiткою дати вiдкриття ЛН , у графi "Стати до роботи" - дата закiнчення вiдпустки. ЛН затверджується пiдписом лiкуючого лiкаря, завiдувача жiночої консультацiї, для iногороднiх жiнок - додатково керiвником закладу охорони здоров'я. ЛН завiряється печаткою закладу охорони здоров'я. Додатковi днi пiсляпологової вiдпустки при патологiчних пологах i багатоплiднiй вагiтностi оформлюються окремим (додатковим) бланком ЛН.

10. Якщо при черговому вiдвiдуваннi хворим лiкаря має мiсце порушення режиму у виглядi несвоєчасного прибуття хворого до лiкаря, то:

- у разi визнання хворого непрацездатним продовження ЛН здiйснюється з дня його вiдвiдування лiкаря;

- у разi визнання хворого працездатним у графi "Стати до роботи" пишуться лiтерами число i мiсяць та здiйснюється запис "з'явився працездатним". Закриття ЛН здiйснюється датою, установленою лiкарем, для прибуття хворого.

11. Номери бланкiв ЛН , дата видачi, продовження, дати вiдвiдування на повторнi огляди, виписки на роботу обов'язково фiксують у медичнiй картi амбулаторного чи стацiонарного хворого.

12. У разi втрати ЛН оформлення дублiката ЛН здiйснюється лiкуючим лiкарем при наявностi довiдки з мiсця роботи про те, що виплата за цим ЛН не здiйснювалася. У верхньому правому кутку ЛН зазначається "дублiкат", у графi "Звiльнення вiд роботи" одним рядком записується весь перiод непрацездатностi, що пiдтверджується пiдписом i печаткою лiкуючого лiкаря та голови лiкарсько-консультативної комiсiї. У медичнiй картi амбулаторного чи стацiонарного хворого робиться вiдповiдний запис iз зазначенням номера дублiката ЛН.

В.о. директора Департаменту органiзацiї медичної допомоги
населенню Мiнiстерства охорони здоров'я України В.М.Таран

Директор Департаменту полiтики державного соцiального
страхування Мiнiстерства працi та
соцiальної полiтики України О.П.Скрипник

Начальник Управлiння з питань надання допомоги
Виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування
з тимчасової втрати працездатностi В.Г.Єнiн

Начальник Управлiння медико-соцiальних послуг потерпiлим
Виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування
вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних
захворювань України Л.В.Гайдук

 

№ 61

Одинокий БАТЬКО: документальне підтвердження,

ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ

15.05.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

Щодо пiльг одинокому батьковi

ПИТАННЯ: Якi пiльги та трудовi гарантiї передбаченi для одинокого батька, який виховує дитину без матерi?

Яким документом можна пiдтвердити право одинокого батька на певнi пiльги, гарантiї у зв'язку з вiдсутнiстю участi матерi у вихованнi дитини?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 5 Сiмейного кодексу України держава створює людинi умови для материнства та батькiвства, забезпечує охорону прав матерi та батька, матерiально й морально заохочує i пiдтримує материнство та батькiвство.

Статтею 186-1 КЗпП закрiплено гарантiї особам, якi виховують малолiтнiх дiтей без матерi. Так, вiдповiдно до цiєї статтi гарантiї, встановленi ст. 56, 176, 177. ч. 3-8 ст. 179, ст. 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 КЗпП, поширюються також на батькiв, якi виховують дiтей без матерi (в тому числi в разi тривалого перебування матерi в лiкувальному закладi), а також на опiкунiв (пiклувальникiв), одного з прийомних батькiв, одного з батькiв-вихователiв.

КЗпП передбачено низку пiльг та гарантiй для одинокого батька, пов'язаних з його трудовою дiяльнiстю. Серед них такi:

- заборона вiдмови в прийняттi на роботу i зниження заробiтної плати батьковi, який має дитину вiком до 14 рокiв або дитину-iнвалiда (ст. 184 КЗпП);

- заборона звiльнення з iнiцiативи власника одинокого батька, який має дитину вiком вiд трьох до 14 рокiв або дитину-iнвалiда, крiм випадкiв повної лiквiдацiї пiдприємства (ст. 184 КЗпП);

- обов'язок власника або уповноваженого ним органу, щодо працевлаштування в разi звiльнення такого батька пiсля закiнчення строкового трудового договору, на перiод працевлаштування за яким упродовж трьох мiсяцiв зберiгається середня заробiтна плата (ст. 184 КЗпП);

- надання щорiчної додаткової оплачуваної вiдпустки тривалiстю 10 календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв (ст. 182-1 КЗпП);

- надання щорiчної вiдпустки у зручний час (ст. 10 Закону України "Про вiдпустки");

- установлення в обов'язковому порядку на прохання батька неповного робочого дня або тижня (ст. 56 КЗпП);

- обмеження залучення одиноких батькiв, якi мають дiтей вiком вiд трьох до 14 рокiв або дiтей-iнвалiдiв, до надурочних робiт або направлення у вiдрядження без їхньої згоди (ст. 177 КЗпП).

Для реалiзацiї права на будь-яку встановлену законодавством гарантiю, пiльгу, в кожному конкретному випадку власниковi або уповноваженому ним органу потрiбно пред'явити будь-який офiцiйно складений, оформлений та засвiдчений в установленому порядку документ, яким з достатньою достовiрнiстю пiдтверджується факт вiдсутностi участi матерi у вихованнi дитини.

Таким чином, для отримання гарантiї, пiльги одинокий батько, крiм копiї свiдоцтва про народження дитини, має подати власниковi абр уповноваженому ним органу документ, що пiдтверджує вiдсутнiсть участi матерi у вихованнi дитини. Одним з таких документiв, наприклад, може бути рiшення суду про позбавлення матерi батькiвських прав.

Слiд зазначити, що вiдповiдно до ч. 2 ст. 166 Сiмейного кодексу України особа, позбавлена батькiвських прав, не звiльняється вiд обов'язку щодо утримання дитини.

Головний спецiалiст,
Iгор БИЦЬ

"Праця i зарплата" N 16 (1028), 26 квiтня 2017 р.

 

№ 60

ЗАРПЛАТА ЗА І-у половину – це з 1 по 15, виплачується з 16 по 22.  ЗАРПЛАТА ЗА ІІ-у половину – це с 16 по 30 (31), виплачується с 1 по 7.

24.04.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо строкiв виплати зарплати

ПИТАННЯ: Чи можна нараховувати зарплату за першу половину мiсяця (до 15 числа включно) за фактично вiдпрацьований працiвником час у першiй половинi мiсяця та виплатити нараховану таким чином частину зарплати в строк не пiзнiше нiж 22 числа поточного мiсяця?

Чи застосовується умова виплати зарплати не пiзнiше нiж упродовж семи днiв пiсля закриття перiоду до виплати за першу половину мiсяця?

ВIДПОВIДЬ: Економiчнi, правовi та органiзацiйнi засади оплати працi працiвникiв, якi перебувають у трудових вiдносинах на пiдставi трудового договору з пiдприємствами, установами, органiзацiями усiх форм власностi та господарювання, а також з окремими громадянами, регулює Закон України «Про оплату працi».

Вiдповiдно до цього Закону термiни виплати заробiтної плати встановлюються пiдприємствами самостiйно в колективному договорi або нормативному актi роботодавця.

При цьому заробiтна плата має виплачуватися не рiдше нiж два рази на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує 16 календарних днiв, та не пiзнiше вiд семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який проведено виплату.

Першою половиною мiсяця вважаються 15 календарних днiв з першого до 15 числа, а другою половиною - з 16 до 30 (31).

Тобто заробiтна плата за першу половину мiсяця має виплачуватися в перiод не пiзнiше нiж з 16 до 22 числа, а за другу половину - з першого до сьомого числа.

Наприклад, дата виплати заробiтної плати за першу половину мiсяця - 16 число, за другу - перше число; дата виплати заробiтної плати за першу половину мiсяця - 22 число, за другу половину - шосте число тощо.

Конкретнi термiни виплати заробiтної плати встановлюються пiдприємствами, органiзацiями самостiйно а колективному договорi або iншому нормативному актi роботодавця.

Виплачують заробiтну плату за фактично вiдпрацьований час на пiдставi табелю облiку робочого часу, який заповнюється за звiтний мiсяць (з першого до 15 та з 16 до 31 числа).

Оксана ГУЗЕНКО, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 11 (1023), 22 березня 2017 р.

№ 59

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ здійснюється через «скасовуючу» форму і ЦЕ НЕ ВВАЖАЄТЬСЯ ПОРУШЕННЯМ

24.04.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо виправлення помилки в повiдомленнi
про прийняття на роботу працiвника

ПИТАННЯ: У повiдомленнi про прийняття на роботу працiвника допущено помилку в прiзвищi, яку було виявлено пiсля того, як працiвник став до роботи. Чи буде порушенням законодавства направлення повiдомлення типу «скасовуюче» й одночасно «початкове», якщо в такому разi датою повiдомлення буде дата пiсля приймання працiвника?

ВIДПОВIДЬ: За частиною 3 ст. 24 КЗпП працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Тобто до початку роботи працiвника iнформацiя про його зарахування має бути подана до Державної фiскальної служби або її територiальних органiв.

З урахуванням положень названої статтi було ухвалено постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.06.2015 р. № 413 «Про порядок повiдомлення Державної фiскальної служби та її територiальних органiв про прийняття працiвника на роботу».

Пунктом 2 додатка до цiєї постанови визначено реквiзити, якi дають можливiсть подання уточнюючого повiдомлення в разi допущення помилки роботодавцем або потреби внесення змiн до повiдомлення про прийняття працiвника на роботу, а саме:

- «початкове» - подання iнформацiї про прийняття працiвника на роботу;

- «скасовуюче» - подається в разi допущення помилки роботодавцем та потреби внесення змiн до повiдомлення про прийняття працiвника на роботу.

У разi допущення помилки роботодавцем та потреби внесення змiн до повiдомлення про прийняття працiвника на роботу подається повiдомлення типу «скасовуюче» з помилковими даними й одночасно повiдомлення типу «початкове» з правильними даними.

У разi проведення вiдповiдних дiй порушенням це не вважається.

Наталiя ҐАВА, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 11 (1023), 22 березня 2017 р.

 

№ 58

ДОДАТКОВА ВІДПУСТКА ЗА НЕНОРМОВАНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ СУМІСНИКУ може надаватися  

24.04.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

Про надання додаткової вiдпустки за сумiсництвом

ПИТАННЯ: Чи можна надавати працiвникам, якi працюють за сумiсництвом з оплатою працi пропорцiйно до вiдпрацьованого часу, додаткову вiдпустку за ненормований робочий день з урахуванням фактичного навантаження i пропорцiйно до вiдпрацьованого часу на вiдповiднiй посадi?

ВIДПОВIДЬ: Пiдприємство, установа, органiзацiя самостiйно в колективному договорi визначає перелiк професiй i посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий день, та вiдповiдно встановлює тривалiсть щорiчної додаткової вiдпустки за ненормований робочий день з кожного виду робiт, професiй, посад, ураховуючи перiодичнiсть виконання робiт понад установлену тривалiсть робочого часу, коло обов'язкiв та обсяг виконаних робiт.

За пунктом 3 Рекомендацiй щодо порядку надання працiвникам з ненормованим робочим днем щорiчної додаткової вiдпустки за особливий характер працi, затверджених наказом Мiнпрацi України вiд 10.10.97 р. № 7, додаткова вiдпустка працiвникам з ненормованим робочим днем надається як компенсацiя за виконаний обряг робiт, ступiнь напруженостi, складнiсть i самостiйнiсть у роботi, потребу перiодично виконувати службовi завдання понад установлену тривалiсть робочого часу.

Отже, однiєю з основних умов для встановлення працiвниковi ненормованого робочого дня є перiодичнiсть виконання роботи понад установлену тривалiсть робочого часу. Як компенсацiя за роботу на умовах ненормованого робочого дня працiвниковi надається додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю до семи календарних днiв.

Водночас пунктом 2 Рекомендацiй застосовувати ненормований робочий день для працiвникiв, зайнятих на роботi з неповним робочим днем,не рекомендується. Вирiшення цього питання належить до компетенцiї роботодавця.

Сумiсництво визначається як виконання працiвником, крiм основної, iншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вiльний вiд основної роботи час на тому, самому чи iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї чи в громадянина за наймом. Тобто працiвник не може виконувати в один i той самий час (наприклад, з 8.00 до 15.00) роботу як за основним мiсцем роботи, так i за сумiсництвом.

Якщо у зв'язку зi специфiкою роботи працiвник може перiодично виконувати основну роботу поза межами робочого часу, а потiм виконувати роботу за сумiсництвом, йому може бути встановлено ненормований робочий день i вiдповiдно щорiчну додаткову вiдпустку на умовах, визначених у колективному договорi.

Вiталiна КОРКУШКО,  завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 11 (1023), 22 березня 2017 р.

№ 57

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ не вважається трудовою, тому НЕ Є РОБОТОЮ ЗА СУМІСНИЦТВОМ ЧИ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ

24.04.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Чи вважатиметься сумiсництвом робота особи на посадi директора ТОВ, якщо така особа є водночас фiзичною особою - пiдприємцем?

Чи можна вважати фiзичну особу - пiдприємця такою, що працює за основним мiсцем роботи?

ВIДПОВIДЬ: Особи, якi провадять пiдприємницьку дiяльнiсть, є пiдприємцями. Пiдприємництвом вважається господарська дiяльнiсть, що провадиться для досягнення економiчних i соцiальних результатiв. Вiдповiдно до ст. 50 Цивiльного кодексу України фiзична особа з повною цивiльною дiєздатнiстю має право на провадження пiдприємницької дiяльностi, яку не заборонено законом.

Фiзична особа - пiдприємець виконує роботи, надає послуги замовниковi як приватний пiдприємець тiльки на пiдставi цивiльно-правових договорiв (договорiв пiдряду, про надання послуг тощо). Оскiльки провадження пiдприємницької дiяльностi регулюється нормами господарського i цивiльного права, оформлення вiдносин пiдприємства з фiзичною особою як пiдприємцем можливе лише на пiдставi цивiльно-правового договору. Фiзичнi особи, якi працюють за такими договорами, не зараховуються до штату працiвникiв пiдприємства й на них не поширюються норми трудового законодавства.

Водночас фiзична особа - пiдприємець має право працювати на умовах трудового договору. У такому разi, незважаючи на одночасне виконання робiт (надання послуг) фiзичною особою - пiдприємцем, робота цiєї особи на умовах трудового договору з вiдповiдним оформленням трудових вiдносин не може вважатися сумiсництвом.

Відповідно до ст. 21 КЗпП працiвниковi надано право реалiзувати свої здiбностi до працi через укладення трудового договору на одному чи водночас на кiлькох пiдприємствах, в установах, органiзацiях. Це дає змогу працiвникам, крiм основного трудового договору, укладати договори про роботу за сумiсництвом.

Сумiсництво - це виконання працiвником, крiм основної, iншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору, у вiльний вiд основної роботи час на тому самому або на iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї чи у фiзичної особи.

Оксана ГУЗЕНКО, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 12 (1024), 29 березня 2017 р.

 

№ 56

Для детального розгляду перейти за посыланням
http://sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/.
Корисна інформація

Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

СЛУЖБА З ПРАЦІ: новий порядок НАГЛЯДУ і КОНТРОЛЮ почав діяти!

15.05.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КМУ визначив НОВИЙ порядок проведення перевірок інспекторами праці.

Документом запроваджено нові підходи у відносинах держави та бізнесу, згідно з якими головними пріоритетами інспекторів визначені:

ü  профілактична робота

ü  та консультування роботодавців.

Запроваджується також можливість проведення за бажанням роботодавця так званого "аудиту" трудового законодавства, а заходи впливу пропонується застосувати лише у випадку, якщо роботодавець відмовляється усувати порушення законодавства про працю.

Разом з тим, порядок визначає ефективний механізм виявлення неоформлених працівників, розширює перелік інспекторів з праці та види, способи проведення перевірок.

Детально про проведення перевірок за новими правилами на нашому семінарі 31 травня 2017 р. Детально тут: http://dominanta.in.ua/seminar

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
в
iд 26 квiтня 2017 р. N 295
Київ

Деякi питання реалiзацiї статтi 259 Кодексу законiв
про працю України та статтi 34 Закону України
"Про мiсцеве самоврядування в Українi"

Вiдповiдно до частини першої статтi 259 Кодексу законiв про працю України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

1. Затвердити такi, що додаються:

Порядок здiйснення державного контролю за додержанням законодавства про працю;

Порядок здiйснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

2. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

3. Рекомендувати мiським радам мiст обласного значення та сiльським, селищним, мiським радам об’єднаних територiальних громад пiд час здiйснення повноважень, передбачених частиною третьою статтi 34 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", керуватися цiєю постановою.

4. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 листопада 2010 р. N 1059 "Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi суб’єктами господарювання у частинi додержання вимог законодавства про працю та визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю)" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 88, ст. 3099);

постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 жовтня 2012 р. N 937 "Про внесення змiн до критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi суб’єктами господарювання у частинi додержання вимог законодавства про працю та визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю)" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 77, ст. 3127).

Прем’єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 квiтня 2017 р. N 295

Порядок
здiйснення державного контролю за додержанням
законодавства про працю

Загальнi питання

1. Цей Порядок визначає процедуру здiйснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурнi та вiдокремленi пiдроздiли, якi не є юридичними особами) та фiзичними особами, якi використовують найману працю (далi - об’єкт вiдвiдування).

2. Державний контроль за додержанням законодавства про працю здiйснюється у формi проведення iнспекцiйних вiдвiдувань та невиїзних iнспектувань iнспекторами працi:

Держпрацi та її територiальних органiв;

виконавчих органiв мiських рад мiст обласного значення та сiльських, селищних, мiських рад об’єднаних територiальних громад (з питань своєчасної та у повному обсязi оплати працi, додержання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi, оформлення трудових вiдносин) (далi - виконавчi органи рад).

3. Iнспекторами працi є посадовi особи Держпрацi та її територiальних органiв, виконавчих органiв рад (далi - органи контролю), посадовими обов’язками яких передбачено повноваження щодо здiйснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далi - контрольнi повноваження).

Контрольнi повноваження iнспектора працi пiдтверджується службовим посвiдченням встановленої Мiнсоцполiтики форми, що видається Держпрацi.

Держпрацi веде реєстр посвiдчень iнспекторiв працi.

Пiдставою для видачi посвiдчення iнспектора працi посадовiй особi виконавчого органу ради є лист сiльського, селищного, мiського голови, до якого додається заповнена картка облiку даних iнспектора працi вiдповiдно до форми, затвердженої Мiнсоцполiтики.

Посвiдчення, щодо якого вiдсутня iнформацiя в реєстрi посвiдчень iнспекторiв працi, вважається недiйсним.

Про втрату посвiдчення невiдкладно повiдомляється керiвнику виконавчого органу ради та Держпрацi.

У разi прийняття рiшення про скасування посвiдчення та у разi, коли посвiдчення зiпсоване чи втрачене, iнформацiя про нього з реєстру посвiдчень iнспекторiв працi виключається.

4. Порядок складення та форми акта, довiдки, припису, вимоги визначаються Мiнсоцполiтики.

Порядок складення та форми журналiв, iнструкцiї з оформлення документiв, що складаються пiд час пiдготовки, в ходi та за результатами iнспекцiйного вiдвiдування, невиїзного iнспектування, порядок повiдомної реєстрацiї iнспекцiйних вiдвiдувань та рiшень iнспектора працi про вiдвiдування роботодавця, передбачене пунктом 33 цього Порядку, визначаються Держпрацi.

Форми службового посвiдчення iнспектора працi, акта, довiдки, припису, вимоги, перелiк питань, що пiдлягають iнспектуванню, оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi Держпрацi.

Проведення iнспекцiйних вiдвiдувань та
органiзацiя невиїзних iнспектувань

5. Iнспекцiйнi вiдвiдування проводяться:

1) за зверненням працiвника про порушення стосовно нього законодавства про працю;

2) за зверненням фiзичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових вiдносин;

3) за рiшенням керiвника органу контролю про проведення iнспекцiйних вiдвiдувань з питань виявлення неоформлених трудових вiдносин, прийнятим за результатами аналiзу iнформацiї, отриманої iз засобiв масової iнформацiї, iнших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у пiдпунктах 1, 2, 4-7 цього пункту;

4) за рiшенням суду, повiдомленням правоохоронних органiв про порушення законодавства про працю;

5) за повiдомленням посадових осiб органiв державного нагляду (контролю), про виявленi в ходi виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю;

6) за iнформацiєю:

Держстату та її територiальних органiв про наявнiсть заборгованостi з виплати заробiтної плати;

ДФС та її територiальних органiв про:

- невiдповiднiсть кiлькостi працiвникiв роботодавця обсягам виробництва (виконаних робiт, наданих послуг) до середнiх показникiв за вiдповiдним видом економiчної дiяльностi;

- факти порушення законодавства про працю, виявленi у ходi здiйснення контрольних повноважень;

- факти провадження господарської дiяльностi без державної реєстрацiї у порядку, встановленому законом;

- роботодавцiв, що мають заборгованiсть iз сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у розмiрi, що перевищує мiнiмальний страховий внесок за кожного працiвника;

Пенсiйного фонду України та його територiальних органiв про:

- роботодавцiв, якi нараховують заробiтну плату менше мiнiмальної;

- роботодавцiв, у яких стосовно працiвникiв вiдсутнє повiдомлення про прийняття на роботу;

- роботодавцiв, у яких протягом мiсяця кiлькiсть працiвникiв, що працюють на умовах неповного робочого часу, збiльшилась на 20 i бiльше вiдсоткiв;

- працiвникiв, якi виконують роботи (надають послуги) за цивiльно-правовими договорами в одного роботодавця бiльше року;

- роботодавцiв, у яких стосовно працiвникiв вiдсутнi нарахування заробiтної плати у звiтному мiсяцi (вiдпустка без збереження заробiтної плати без дотримання вимог Кодексу Законiв про працю України та Закону України "Про вiдпустки");

- роботодавцiв, у яких протягом року не проводилась iндексацiя заробiтної плати або сума пiдвищення заробiтної плати становить менше суми нарахованої iндексацiї;

- роботодавцiв, у яких 30 i бiльше вiдсоткiв працiвникiв працюють на умовах цивiльно-правових договорiв;

- роботодавцiв з чисельнiстю 20 i бiльше працiвникiв, у яких протягом мiсяця вiдбулося скорочення на 10 i бiльше вiдсоткiв працiвникiв;

7) за iнформацiєю профспiлкових органiв про порушення прав працiвникiв, якi є членами профспiлки, виявлених в ходi здiйснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

Звернення фiзичних осiб, стосовно яких порушено правила оформлення трудових вiдносин, працiвникiв i роботодавцiв може бути подане через уповноваженого представника.

Рiшення про доцiльнiсть проведення вiдповiдних заходiв з пiдстав, визначених пiдпунктами 5-7 цього пункту та пунктом 31 цього Порядку, приймає керiвник органу контролю, його заступник.

Iнспекцiйне вiдвiдування або рiшення iнспектора працi про вiдвiдування роботодавця, передбачене пунктом 33 цього Порядку, пiдлягає повiдомнiй реєстрацiї Держпрацi чи її територiальним органом до початку його проведення.

6. Пiд час пiдготовки до проведення iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування iнспектор працi, якщо тiльки вiн не вважатиме, що це завдасть шкоди iнспекцiйному вiдвiдуванню або невиїзному iнспектуванню, може одержати iнформацiю та/або документи, що стосуються предмета iнспекцiйного вiдвiдування чи невиїзного iнспектування, вiд об’єкта вiдвiдування, державних органiв, а також шляхом проведення аналiзу наявної (загальнодоступної) iнформацiї про стан додержання законодавства про працю.

Документи, отриманi пiд час пiдготовки до проведення iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування, що мiстять iнформацiю про порушення об’єктом вiдвiдування вимог законодавства про працю, долучаються до матерiалiв iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування.

7. У разi потреби для участi в iнспекцiйних вiдвiдуваннях можуть залучатися (за згодою керiвника об’єкта вiдвiдування або iншої уповноваженої ним посадової особи) представники профспiлок, їх органiзацiй та об’єднань профспiлок, члени яких працюють в об’єкта вiдвiдування, органiзацiй роботодавцiв та їх об’єднань.

8. Про проведення iнспекцiйного вiдвiдування iнспектор працi повiдомляє об’єкту вiдвiдування або уповноваженiй ним посадовiй особi.

Про проведення iнспекцiйного вiдвiдування з питань виявлення неоформлених трудових вiдносин iнспектор працi повiдомляє об’єкту вiдвiдування або уповноваженiй ним посадовiй особi, якщо тiльки вiн не вважатиме, що таке повiдомлення може завдати шкоди iнспекцiйному вiдвiдуванню.

9. Пiд час проведення iнспекцiйного вiдвiдування iнспектор працi повинен пред’явити об’єкту вiдвiдування або уповноваженiй ним посадовiй особi своє службове посвiдчення.

10. Тривалiсть iнспекцiйного вiдвiдування, невиїзного iнспектування не може перевищувати 10 робочих днiв, для суб’єктiв мiкропiдприємництва та малого пiдприємництва - двох робочих днiв.

11. Iнспектори працi за наявностi службового посвiдчення безперешкодно, без попереднього повiдомлення мають право:

1) пiд час проведення iнспекцiйних вiдвiдувань з питань виявлення неоформлених трудових вiдносин за наявностi пiдстав, визначених пунктом 5 цього Порядку, самостiйно i в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону працi проходити до будь-яких виробничих, службових, адмiнiстративних примiщень об’єкта вiдвiдування, в яких використовується наймана праця;

2) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що мiстять iнформацiю/вiдомостi з питань, якi є предметом iнспекцiйного вiдвiдування, невиїзного iнспектування, з метою перевiрки їх вiдповiдностi нормам законодавства та отримувати завiренi об’єктом вiдвiдування їх копiї або витяги;

3) наодинцi або у присутностi свiдкiв ставити керiвнику та/або працiвникам об’єкта вiдвiдування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати iз зазначених питань уснi та/або письмовi пояснення;

4) за наявностi ознак кримiнального правопорушення та/або створення загрози безпецi iнспектора працi залучати працiвникiв правоохоронних органiв;

5) на надання робочого мiсця з можливiстю ведення конфiденцiйної розмови з працiвниками щодо предмета iнспекцiйного вiдвiдування;

6) фiксувати проведення iнспекцiйного вiдвiдування з питань виявлення неоформлених трудових вiдносин засобами аудiо-, фото- та вiдеотехнiки;

7) отримувати вiд державних органiв iнформацiю, необхiдну для проведення iнспекцiйного вiдвiдування, невиїзного iнспектування.

12. Вимога iнспектора працi про надання об’єктом вiдвiдування для ознайомлення документiв та/або їх копiй чи витягiв з документiв, пояснень, доступу до примiщень, органiзацiї робочого мiсця, внесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання.

13. Iнспекторам працi забороняється:

1) виступати посередниками, арбiтрами чи експертами пiд час розгляду iндивiдуальних або колективних трудових спорiв;

2) пiдмiняти працiвникiв об’єкта вiдвiдування пiд час проведення розрахункiв або перерахункiв розмiрiв належних працiвникам коштiв, готувати висновки про вiдповiднiсть або невiдповiднiсть нормативних актiв об’єкта вiдвiдування вимогам нормативно-правових актiв з метою їх подальшого передання працiвникам (у тому числi звiльненим), iншим особам чи органам;

3) проводити iнспекцiйнi вiдвiдування з метою отримання вiд об’єкта вiдвiдування будь-яких документiв або їх копiй для подальшого передання iншим особам;

4) розглядати та перевiряти питання, яке є предметом розгляду в судi або щодо якого набрало законної сили рiшення суду, перевiряти своєчаснiсть, правильнiсть i повноту виконання рiшень суду;

5) розголошувати виробничi та комерцiйнi таємницi чи виробничi процеси, з якими вони могли ознайомитися пiд час виконання своїх обов’язкiв, крiм випадкiв, передбачених законом, у тому числi протягом трьох рокiв пiсля звiльнення з посади;

6) розголошувати джерело будь-якої скарги, доведеної до їх вiдома, на недолiки або порушення i повiдомляти об’єкту вiдвiдування або його представнику про те, що вiдвiдування було проведене у зв’язку з отриманням такої скарги;

7) вилучати в об’єктiв вiдвiдування оригiнали їх фiнансово-господарських, бухгалтерських та iнших документiв, а також комп’ютерiв i їх частин.

14. Пiд час проведення iнспекцiйного вiдвiдування об’єкт вiдвiдування має право:

1) перевiряти в iнспектора працi наявнiсть службового посвiдчення;

2) не допускати до проведення iнспекцiйного вiдвiдування у разi:

вiдсутностi службового посвiдчення;

якщо на офiцiйному веб-сайтi Держпрацi вiдсутнi рiшення Мiнсоцполiтики про форми службового посвiдчення iнспектора працi, акта, довiдки, припису, вимоги, перелiк питань, що пiдлягають iнспектуванню;

якщо строк проведення iнспекцiйного вiдвiдування перевищує строки, визначенi пунктом 10 цього Порядку;

3) подавати в письмовiй формi свої пояснення, зауваження про усунення порушень до акта або припису;

4) вимагати вiд iнспектора працi внесення запису про проведення iнспекцiйного вiдвiдування до вiдповiдного журналу перевiрок об’єкта вiдвiдування (за його наявностi) перед наданням акта для пiдпису керiвником об’єкта вiдвiдування або його уповноваженим представником;

5) перед пiдписанням акта бути поiнформованим про свої права та обов’язки;

6) вимагати вiд iнспектора працi додержання вимог законодавства;

7) вимагати нерозголошення iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю або є конфiденцiйною iнформацiєю об’єкта вiдвiдування;

8) оскаржувати в установленому законом порядку неправомiрнi дiї iнспектора працi;

9) отримувати консультативну допомогу вiд iнспектора працi з метою запобiгання порушенням пiд час проведення iнспекцiйних вiдвiдувань, невиїзних iнспектувань.

15. За рiшенням керiвника органу контролю або його заступника, погодженим з об’єктом вiдвiдування, iнспектори працi за наявностi пiдстав, визначених пiдпунктами 1, 4-7 пункту 5 цього Порядку, можуть проводити невиїзнi iнспектування у примiщеннi вiдповiдного органу контролю на пiдставi документiв та пояснень, наданих об’єктом вiдвiдування.

16. У разi створення об’єктом вiдвiдування перешкод у дiяльностi iнспектора працi (вiдмова у допуску до проведення вiдвiдування (ненадання iнформацiї, необхiдної для проведення iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування; перешкода в реалiзацiї iнших прав, передбачених пунктом 11 цього Порядку), вiдсутностi об’єкта вiдвiдування або уповноваженої ним особи за мiсцезнаходженням (адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, iнших документах, що стали пiдставою для проведення вiдвiдування), вiдсутностi документiв, ведення яких передбачено законодавством про працю, складається акт про неможливiсть проведення iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування iз зазначенням вiдповiдних причин, який за можливостi пiдписується керiвником об’єкта вiдвiдування або iншою уповноваженою особою.

17. Копiя акта, зазначеного у пунктi 16 цього Порядку, надсилається органам, яким пiдпорядкований об’єкт вiдвiдування (за наявностi), для вжиття заходiв з усунення перешкод i забезпечення присутностi об’єкта вiдвiдування за своїм мiсцезнаходженням.

18. У разi вiдсутностi документiв, ведення яких передбачено законодавством про працю, об’єкту вiдвiдування надсилається копiя акта про неможливiсть проведення iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування та письмова вимога iз зазначенням строку поновлення документiв. На час виконання такої вимоги строк проведення iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування зупиняється.

Складення акта, припису та прийняття рiшень
за результатами iнспекцiйного вiдвiдування, невиїзного
iнспектування

19. За результатами iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування складаються акт i у разi виявлення порушень законодавства про працю - припис про їх усунення.

20. Акт складається в останнiй день iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування у двох примiрниках, якi пiдписуються iнспектором працi, що його проводив, та керiвником об’єкта вiдвiдування або його уповноваженим представником.

Один примiрник акта залишається в об’єкта вiдвiдування.

21. Якщо об’єкт вiдвiдування не погоджується з викладеною в актi iнформацiєю, акт пiдписується iз зауваженнями, якi є його невiд’ємною частиною.

Зауваження можуть бути поданi об’єктом вiдвiдування не пiзнiше трьох робочих днiв з дати пiдписання акта. Письмова вмотивована вiдповiдь на зауваження надається iнспектором працi не пiзнiше нiж через три робочих днi з дати їх надходження.

22. Матерiали, зафiксованi засобами аудiо-, фото- та вiдеотехнiки в ходi iнспекцiйних вiдвiдувань, долучаються до акта у паперовому або електронному виглядi на дисках для лазерних систем зчитування, на яких проставляється номер акта. Про долучення таких матерiалiв робиться вiдмiтка в актi.

23. Припис є обов’язковою для виконання у визначенi строки письмовою вимогою iнспектора працi про усунення об’єктом вiдвiдування порушень законодавства про працю, виявлених пiд час iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування.

24. Припис вноситься об’єкту вiдвiдування не пiзнiше нiж протягом наступного робочого дня пiсля пiдписання акта (вiдмови вiд пiдписання), а в разi наявностi зауважень - наступного дня пiсля їх розгляду.

У приписi зазначається строк для усунення виявлених порушень. У разi встановлення строку виконання припису бiльше нiж три мiсяцi у приписi визначається графiк та запланованi заходи усунення виявлених порушень з вiдповiдним iнформуванням iнспектора працi згiдно з визначеною у приписi перiодичнiстю.

Припис складається у двох примiрниках, якi пiдписуються iнспектором працi, який проводив iнспекцiйне вiдвiдування або невиїзне iнспектування, та керiвником об’єкта вiдвiдування або його уповноваженим представником.

Один примiрник припису залишається в об’єкта вiдвiдування.

25. Стан виконання припису перевiряється пiсля закiнчення зазначеного у ньому строку усунення недолiкiв, якщо об’єкт вiдвiдування не надав вiдповiдь або надав її в обсязi, недостатньому для пiдтвердження факту усунення виявлених порушень.

26. У разi вiдмови керiвника чи уповноваженого представника об’єкта вiдвiдування вiд пiдписання або за неможливостi особистого вручення акта i припису акт та припис складаються у трьох примiрниках.

Два примiрники акта i припису не пiзнiше нiж протягом наступного робочого дня надсилаються об’єкту вiдвiдування рекомендованим листом з описом документiв у ньому та з повiдомленням про вручення. На примiрнику акта та припису, що залишаються в iнспектора працi, зазначаються реквiзити поштового повiдомлення, яке долучається до матерiалiв iнспекцiйного вiдвiдування та невиїзного iнспектування.

Об’єкт вiдвiдування зобов’язаний повернути iнспектору працi пiдписаний примiрник акта та припису не пiзнiше нiж через три робочих днi з дати його отримання.

У разi ненадходження в установлений строк пiдписаного примiрника акта та припису складається акт про вiдмову вiд пiдпису у двох примiрниках, один з яких надсилається об’єкту вiдвiдування рекомендованим листом з повiдомленням про вручення.

Застосування заходiв впливу у зв’язку з
порушенням законодавства про працю, оскарження
припису або вимоги

27. У разi наявностi порушень вимог законодавства про працю, зафiксованих актом iнспекцiйного вiдвiдування або актом невиїзного iнспектування, пiсля розгляду зауважень об’єкта вiдвiдування (у разi їх надходження) iнспектор працi проводить аналiз матерiалiв iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування, за результатами якого вносить припис та/або вживає заходiв до притягнення винної у допущеннi порушень посадової особи до встановленої законом вiдповiдальностi.

28. У разi виконання припису в установлений у ньому строк заходи до притягнення об’єкта вiдвiдування та його посадових осiб до вiдповiдальностi не вживаються.

29. Заходи до притягнення об’єкта вiдвiдування та його посадових осiб до вiдповiдальностi за використання працi неоформлених працiвникiв, несвоєчасну та не у повному обсязi виплату заробiтної плати, недодержання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi вживаються одночасно iз внесенням припису незалежно вiд факту усунення виявлених порушень у ходi iнспекцiйного вiдвiдування або невиїзного iнспектування.

30. Припис або вимога iнспектора працi можуть бути оскарженi у 10-денний строк з дати їх отримання до керiвника або заступника керiвника вiдповiдного територiального органу Держпрацi.

У разi незгоди з рiшенням керiвника або заступника керiвника вiдповiдного територiального органу Держпрацi таке рiшення може бути оскаржене до керiвника або заступника керiвника Держпрацi.

Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання припису або вимоги.

Скарга розглядається у 30-денний строк з дати її надходження, якщо iнше не встановлено законом.

За результатами розгляду скарг вимоги, приписи можуть бути скасованi повнiстю або в окремiй частинi.

Забезпечення об’єкта вiдвiдування та його працiвникiв
iнформацiєю та консультацiями щодо найбiльш
ефективних способiв дотримання законодавства про працю

31. За письмовою заявою роботодавця iнспектори працi можуть проводити аналiз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендацiї щодо його застосування.

За результатами проведеного аналiзу складається довiдка.

32. З метою запобiгання порушенням законодавства про працю роботодавцi можуть iнiцiювати проведення iнспекторами працi регулярних iнформацiйно-роз’яснювальних кампанiй щодо найбiльш ефективних способiв дотримання норм законодавства про працю, захисту i поновлення трудових прав працiвникiв.

33. Iнспектор працi самостiйно приймає рiшення про необхiднiсть вiдвiдування роботодавця з метою iнформування його та працiвникiв про найбiльш ефективнi способи дотримання законодавства про працю, монiторингу стану його дотримання, у тому числi щодо оформлення трудових вiдносин.

Затверджено
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 квiтня 2017 р. N 295

Порядок
здiйснення державного нагляду за
додержанням законодавства про працю

1. Цей Порядок визначає основнi завдання та процедуру здiйснення Держпрацi та її територiальними органами державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

2. Основною метою державного нагляду є виявлення порушень та недолiкiв пiд час здiйснення виконавчими органами мiських рад мiст обласного значення, сiльських, селищних, мiських рад об’єднаних територiальних громад та центральними органами виконавчої влади (далi - об’єкт нагляду) повноважень, визначених вiдповiдно частиною третьою статтi 34 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та частиною другою статтi 259 Кодексу законiв про працю України (далi - контрольнi повноваження).

3. Основними завданнями державного нагляду є:

розроблення пропозицiй щодо шляхiв пiдвищення ефективностi здiйснення контрольних повноважень;

внесення вимоги щодо забезпечення здiйснення контрольних повноважень (далi - вимога);

вжиття заходiв до iнiцiювання притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб за порушення законодавства пiд час здiйснення контрольних повноважень.

4. Державний нагляд здiйснюють посадовi особи Держпрацi та її територiальних органiв, посадовими обов’язками яких передбачено здiйснення повноважень державного нагляду за додержанням законодавства про працю (далi - уповноважена посадова особа), що пiдтверджується службовим посвiдченням такої посадової особи.

5. Державний нагляд здiйснюється шляхом витребовування, збирання та аналiзу iнформацiї, необхiдної для пiдготовки висновкiв про стан додержання об’єктом нагляду законодавства про працю, або шляхом проведення перевiрки об’єкта нагляду з виїздом за його мiсцезнаходженням (далi - виїзна перевiрка).

Виїзнi перевiрки проводяться уповноваженими посадовими особами вiдповiдно до iндивiдуального графiка, що затверджується керiвником або заступником керiвника Держпрацi чи її територiального органу згiдно з планом роботи Держпрацi та її територiального органу на вiдповiдний перiод.

Про проведення виїзної перевiрки уповноважена посадова особа повiдомляє об’єкту нагляду не пiзнiше нiж за п’ять робочих днiв до її початку.

6. Строк проведення виїзної перевiрки не може перевищувати п’яти робочих днiв та за обґрунтованим поданням уповноваженої особи може бути продовжений керiвником або заступником керiвника Держпрацi чи її територiального органу до 10 робочих днiв.

7. До участi у виїзнiй перевiрцi в разi потреби можуть залучатися представники центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, профспiлок, їх органiзацiй та об’єднань профспiлок, органiзацiй роботодавцiв та їх об’єднань (за згодою), а також iншi уповноваженi посадовi особи Держпрацi та її територiальних органiв.

8. Перед початком проведення виїзної перевiрки уповноважена посадова особа повинна пред’явити керiвнику об’єкта нагляду або уповноваженiй ним посадовiй особi своє службове посвiдчення.

9. Уповноваженiй посадовiй особi на час проведення виїзної перевiрки надається робоче мiсце з правом користування телефонним зв’язком, розмножувальною технiкою, iншими послугами технiчного характеру, необхiдними для реалiзацiї повноважень пiд час виїзної перевiрки, оформлення матерiалiв виїзної перевiрки, спiлкування з посадовими особами об’єкта нагляду (у разi необхiдностi одержання пояснень).

10. З метою здiйснення державного нагляду уповноваженi посадовi особи мають право:

1) безперешкодно отримувати вiд об’єктiв нагляду документи, iнформацiю, показники статистичної та оперативної звiтностi та будь-якi данi, що пов’язанi iз здiйсненням контрольних повноважень;

2) ставити посадовим особам об’єкта нагляду запитання, отримувати вiд них необхiднi пояснення, звiти, матерiали, iншу iнформацiю про рiвень i стан профiлактичної роботи, причини порушень законодавства про працю та вжитi заходи до їх усунення;

3) аналiзувати матерiали та органiзацiйно-розпорядчi документи, що складаються пiд час проведення та за результатами iнспекцiйних вiдвiдувань, невиїзних iнспектувань; показники статистичної та оперативної звiтностi; данi порiвняння фактично досягнутих результативних показникiв здiйснення повноважень до показникiв виконання визначених Держпрацi планiв; даних iнтерв’ювання, анкетування, опитування громадян i збирання iнформацiї вiд юридичних осiб;

4) отримувати вiд державних органiв, фiзичних та юридичних осiб документи i матерiали щодо предмета державного нагляду, одержувати iнформацiю з автоматизованих iнформацiйних i довiдкових систем, реєстрiв та баз даних, створених державними органами;

5) вимагати припинення дiй, якi перешкоджають здiйсненню державного нагляду;

6) робити висновки про стан дотримання об’єктом нагляду законодавства про працю пiд час здiйснення контрольних повноважень (далi - висновок);

7) за результатами державного нагляду iнiцiювати проведення об’єктами нагляду iнформацiйно-роз’яснювальних кампанiй щодо найбiльш ефективних способiв дотримання норм законодавства про працю, захисту i поновлення трудових прав працiвникiв.

11. У разi виявлення порушення та/або недолiкiв пiд час здiйснення об’єктами нагляду контрольних повноважень уповноваженi посадовi особи мають право:

1) вносити керiвнику об’єкта нагляду обов’язкову для виконання вимогу;

2) iнiцiювати притягнення посадових осiб об’єкта нагляду до вiдповiдальностi за порушення законодавства пiд час здiйснення контрольних повноважень;

3) iнiцiювати скасовування чи зупинення дiї рiшень, прийнятих посадовими особами об’єкта нагляду пiд час здiйснення контрольних повноважень, якщо вони суперечать законодавству про працю.

12. Уповноваженi посадовi особи з метою здiйснення державного нагляду зобов’язанi:

1) у повному обсязi, об’єктивно та неупереджено здiйснювати державний нагляд у межах повноважень, передбачених законодавством;

2) узагальнювати результати здiйснення державного нагляду;

3) здiйснювати методологiчне забезпечення державного контролю за додержанням законодавства про працю;

4) за письмовим зверненням об’єктiв нагляду надавати роз’яснення;

5) брати участь в органiзацiї проведення та/або проведеннi навчання, пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовки та перепiдготовки посадових осiб об’єкта нагляду, уповноважених на здiйснення контрольних повноважень.

13. Посадовi особи об’єкта нагляду мають право:

1) перевiряти в уповноваженої посадової особи наявнiсть службового посвiдчення;

2) не допускати уповноважену посадову особу до проведення виїзної перевiрки у разi вiдсутностi службового посвiдчення;

3) подавати в письмовiй формi свої пояснення, зауваження про усунення порушень до висновку та/або вимоги;

4) вимагати вiд уповноваженої посадової особи внесення запису про проведення виїзної перевiрки до вiдповiдного журналу перевiрок (за його наявностi).

14. Посадовi особи об’єкта нагляду зобов’язанi:

1) допускати уповноважених посадових осiб до проведення виїзної перевiрки;

2) виконувати вимогу уповноваженої посадової особи щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства про працю;

3) надавати документи, пояснення, довiдки, вiдомостi, матерiали з питань, що виникають пiд час здiйснення державного нагляду;

4) звiтувати про виконання покладених на об’єкт нагляду контрольних повноважень за формою та у строки, визначенi Держпрацi, але не частiше нiж один раз на мiсяць;

5) повiдомляти уповноваженiй посадовiй особi про виконання вимоги, а також про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб об’єкта нагляду за порушення законодавства пiд час здiйснення контрольних повноважень.

15. У разi створення об’єктом нагляду перешкод у дiяльностi уповноваженої посадової особи (вiдмова у допуску до проведення виїзної перевiрки, ненадання iнформацiї, необхiдної для здiйснення державного нагляду, перешкода в реалiзацiї iнших прав, передбачених пунктом 10 цього Порядку), вiдсутностi документiв, ведення яких передбачено законодавством про працю, складається акт про неможливiсть складення висновку (далi - акт), який пiдписується керiвником об’єкта вiдвiдування або уповноваженою ним посадовою особою.

Копiя акта надсилається органам або посадовiй особi, яким пiдпорядкований об’єкт нагляду, для вжиття заходiв з усунення перешкод у здiйсненнi державного нагляду.

16. За результатами здiйснення державного нагляду складається висновок.

У разi виявлення порушень законодавства про працю та/або недолiкiв пiд час здiйснення контрольних повноважень також складається вимога.

17. Висновок складається у двох примiрниках, що пiдписуються уповноваженою посадовою особою, яка здiйснювала державний нагляд, та керiвником об’єкта нагляду або уповноваженою ним посадовою особою.

Один примiрник висновку залишається в об’єкта нагляду.

18. Якщо керiвник об’єкта нагляду або уповноважена ним посадова особа не погоджується з викладеною у висновку iнформацiєю, керiвник об’єкта нагляду або уповноважена ним посадова особа пiдписує висновок iз зауваженнями, якi є його невiд’ємною частиною.

Об’єкт нагляду може подати зауваження не пiзнiше нiж протягом трьох робочих днiв з дати пiдписання висновку. Рiшення про результати розгляду поданих зауважень надається уповноваженою посадовою особою не пiзнiше нiж протягом трьох робочих днiв з дати їх надходження.

19. Вимога вноситься об’єкту нагляду не пiзнiше нiж протягом наступного дня пiсля пiдписання висновку, а в разi наявностi зауважень - наступного дня пiсля їх розгляду.

У вимозi зазначається строк для усунення виявлених порушень та/або недолiкiв пiд час здiйснення контрольних повноважень, причин i умов, якi до них призвели, вчинення дiй, спрямованих на ефективне здiйснення контрольних повноважень. У разi встановлення строку виконання вимоги бiльше нiж три мiсяцi у нiй визначається графiк та запланованi заходи її виконання з вiдповiдним iнформуванням уповноваженої посадової особи згiдно з визначеною у вимозi перiодичнiстю.

20. Стан виконання вимоги перевiряється пiсля закiнчення зазначеного у нiй строку виконання, якщо об’єкт нагляду не надав вiдповiдь або надав її в обсязi, недостатньому для пiдтвердження фактiв її виконання.

21. У разi вiдмови керiвника об’єкта нагляду чи уповноваженої ним посадової особи вiд пiдписання або за неможливостi особистого вручення висновок i вимога складаються у трьох примiрниках.

Два примiрники висновку i вимоги надсилаються об’єкту нагляду рекомендованим листом з описом документiв у ньому та з повiдомленням про вручення. На примiрнику висновку та вимоги, що залишаються в уповноваженої посадової особи, зазначаються реквiзити поштового повiдомлення, яке долучається до матерiалiв iнспекцiйного вiдвiдування.

Об’єкт нагляду зобов’язаний повернути уповноваженiй посадовiй особi пiдписаний примiрник висновку та вимоги не пiзнiше нiж через три робочих днi з дати його отримання.

У разi ненадходження в установлений строк пiдписаного примiрника висновку та вимоги вони вважаються такими, що належним чином отриманi, об’єкт нагляду з ними ознайомлений, а зауваження до їх змiсту в об’єкта нагляду вiдсутнi. Про зазначене об’єкту нагляду повiдомляється рекомендованим листом з повiдомленням про вручення.

22. У разi наявностi порушень вимог законодавства про працю, зафiксованих висновком, пiсля розгляду зауважень об’єкта нагляду (у разi їх надходження) уповноважена посадова особа проводить аналiз зiбраних матерiалiв, за результатами якого вносить вимогу та/або вживає заходiв до iнiцiювання притягнення до вiдповiдальностi посадової особи за порушення законодавства пiд час здiйснення контрольних повноважень.

У разi систематичного невиконання або неналежного виконання iнспектором працi без поважних причин контрольних повноважень Держпрацi на пiдставi вiдповiдних висновкiв уповноважених посадових осiб скасовує службове посвiдчення такого iнспектора працi.

23. Вимога або висновок уповноваженої посадової особи можуть бути оскарженi в 10-денний строк з дати їх отримання до керiвника або заступника керiвника вiдповiдного територiального органу Держпрацi.

У разi незгоди з рiшенням керiвника або заступника керiвника вiдповiдного територiального органу Держпрацi таке рiшення може бути оскаржене до керiвника або заступника керiвника Держпрацi.

Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання вимоги.

Скарга розглядається у 30-денний строк з дати її надходження, якщо iнше не встановлено законом.

За результатами розгляду скарг висновок та/або вимога можуть бути скасованi повнiстю або в окремiй частинi.

24. Порядок складення та форми акта, висновку, вимоги визначаються Мiнсоцполiтики.

Порядок складення та форми журналiв, iнструкцiї з оформлення документiв, що складаються пiд час пiдготовки, в ходi та за результатами заходiв державного нагляду, визначаються Держпрацi.

 
ЧАС ПОВЕРНЕННЯ ЗІ СЛУЖБИ для взяття на облік у віськоматі оплачується за середнім заробітком

15.05.2017 р., джерело: http://dominanta.in.uaМIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
31.03.2017 N 1008/0/101-17/285

Щодо прибуття до районних (мiських) вiйськових
комiсарiатiв для постановки на вiйськовий облiк

Згiдно з Положенням про проходження громадянами України вiйськової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України вiд 10.12.2008 р. N 1153/2008, громадяни, звiльненi з вiйськової служби, у п'ятиденний строк пiсля виключення зi спискiв особового складу вiйськової частини зобов'язанi прибути до районних (мiських) вiйськових комiсарiатiв для взяття їх на вiйськовий облiк.

Вiдповiдно до ст. 21 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" громадяни України для виконання обов'язкiв, пов'язаних iз взяттям на вiйськовий облiк, звiльняються вiд роботи на час, необхiдний для виконання зазначених обов'язкiв iз збереженням за ними мiсця роботи, займаної посади i середньої заробiтної плати.

За цi днi середнiй заробiток зберiгається за працiвником (з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. N 100) та нараховується йому з тiєї самої середньої зарплати, за якою здiйснювалась оплата за перiод вiйськової служби.

Директор Департаменту О. Товстенко

 

 
ДВІ ВІДПУСТКИ поспіль: середня зарплата обчислюється окремо для кожної відпустки

15.05.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Про обчислення середньоденної зарплати для оплати часу вiдпусток

ПИТАННЯ: Працiвниковi надано вiдпустку з 12 вересня 2016 р. Вiн використав щорiчну основну вiдпустку тривалiстю 24 календарних днi - з 12 вересня до 5 жовтня та додаткову соцiальну (на дiтей) тривалiстю 10 календарних днiв - з 6 до 16 жовтня (14 жовтня - святковий день, на який продовжується тривалiсть вiдпустки).

Чи потрiбно в такому разi обчислювати окремо середню зарплату для кожного виду вiдпустки?

ВIДПОВIДЬ: Обчислення середньої заробiтної плати має проводитися з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi - Порядок).

Згiдно з п. 2 Порядку обчислення середньої заробiтної плати для оплати днiв вiдпусток проводиться виходячи iз заробiтної плати за 12 календарних мiсяцiв, що передують мiсяцю надання вiдпустки.

Працiвниковi, який пропрацював на пiдприємствi, в установi, органiзацiї менш як один рiк, середня заробiтна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа мiсяця пiсля оформлення на роботу до першого числа мiсяця, в якому надається вiдпустка.

За пунктом 7 Порядку нарахування виплат за час вiдпустки провадиться дiленням сумарного заробiтку за останнi перед наданням вiдпустки 12 мiсяцiв або за менший фактично вiдпрацьований перiод на вiдповiдну кiлькiсть календарних днiв року чи меншого вiдпрацьованого перiоду за винятком святкових i неробочих днiв, установлених законодавством. Одержаний результат множать на число календарних днiв вiдпустки.

Ураховуючи норми Порядку, розрахунковий перiод для обчислення середньої заробiтної плати за час вiдпустки залежить не вiд мiсяця видавання наказу i кiлькостi цих наказiв, а вiд того, в якому саме календарному мiсяцi згiдно з наказом працiвниковi надається вiдпустка.

Наприклад, якщо згiдно з наказом працiвниковi надавалася щорiчна основна вiдпустка тривалiстю 24 календарних днi з 12 вересня 2016 p., а за iншим - додаткова вiдпустка у жовтнi 2016 p., то пiд час обчислення середньої заробiтної плати для оплати щорiчної вiдпустки розрахунковим перiодом буде вересень 2015 - серпень 2016 p., а для оплати часу додаткової соцiальної вiдпустки - жовтень 2015 - вересень 2016 р.

Начальник вiддiлу,  Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 13 (1025), 05 квiтня 2017 р.

 
ЗАПОВНЕННЯ ЛІКАРНЯНИХ листків ЛІКАРЯМИ

15.05.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
М
IНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
ФОНД СОЦ
IАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТ
I
ФОНД СОЦ
IАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ
НА ВИРОБНИЦТВ
I ТА ПРОФЕСIЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Мiнiстерства охорони
здоров'я України, Мiнiстерства працi та
соцiальної полiтики України,
Фонду соцiального страхування з тимчасової
втрати працездатностi, Фонду соцiального
страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi
та професiйних захворювань України
03.11.2004
N 532/274/136-
ос/1406

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 17 листопада 2004 р. за N 1456/10055

Iнструкцiя
про порядок заповнення листка непрацездатностi

1. Листок непрацездатностi (далi - ЛН) - це багатофункцiональний документ, який є пiдставою для звiльнення вiд роботи у зв'язку з непрацездатнiстю та з матерiальним забезпеченням застрахованої особи в разi тимчасової непрацездатностi, вагiтностi та пологiв.

Лицьовий бiк бланка ЛН заповнюється лiкуючим лiкарем або молодшим медичним працiвником з медичною освiтою. Зворотний бiк бланка ЛН заповнюється за мiсцем роботи застрахованої особи. Записи в ЛН здiйснюються розбiрливим почерком, без помарок, синiм, фiолетовим або чорним чорнилом.

2. Насамперед заповнюється корiнець ЛН .

2.1. Пiдкреслюється слово "первинний" або "продовження", у разi продовження ЛН зазначається номер попереднього. Указуються: прiзвище, iм'я та по батьковi (повнiстю) непрацездатного та мiсце його роботи (назва пiдприємства, установи, органiзацiї), дата видачi ЛН (цифрою вказується число, пiсля чого лiтерами - назва мiсяця, цифрою зазначається рiк), прiзвище лiкаря, який видав ЛН, номер медичної карти амбулаторного чи стацiонарного хворого, пiдпис одержувача у графi "Пiдпис одержувача".

2.2. Паспортна частина ЛН (прiзвище непрацездатного, iм'я та по батьковi, вiк) заповнюється за даними документiв, мiсце роботи - зi слiв непрацездатного.

2.3. Пiсля заповнення корiнець залишається в закладi охорони здоров'я.

3. Далi заповнюється частина лицьового боку ЛН , що видається непрацездатному.

3.1. Пiдкреслюється слово "первинний" або "продовження" iз зазначенням номера та серiї попереднього ЛН у разi його продовження. Чiтко вказуються: назва i мiсцезнаходження закладу охорони здоров'я (повнiстю), що пiдтверджуються штампом та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листкiв непрацездатностi"; дата видачi ЛН (цифрою вказується число, пiсля чого лiтерами - назва мiсяця, цифрою вказується рiк), прiзвище, iм'я, по батьковi непрацездатного (повнiстю); число повних рокiв (цифрами); стать пiдкреслюється; мiсце роботи: назва i мiсцезнаходження пiдприємства, установи, органiзацiї (повнiстю).

3.2. У графi "Дiагноз первинний" лiкар указує первинний дiагноз у перший день видачi ЛН . У графi "Дiагноз заключний" лiкар указує остаточний дiагноз, а в графi "шифр МКХ-10" - шифр дiагнозу вiдповiдно до Мiжнародної статистичної класифiкацiї хвороб та спорiднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду, прийнятої 43 Всесвiтньою асамблеєю охорони здоров'я 1 сiчня 1993 року (далi - МКХ-10). Дiагноз первинний, дiагноз заключний та шифр МКХ-10 зазначаються виключно за письмовою згодою хворого. В iншому випадку первинний та заключний дiагнози та шифр МКХ-10 не вказуються.

Якщо за письмовим погодженням iз завiдувачем вiддiлення з деонтологiчних мiркувань лiкар у ЛН змiнює формулювання дiагнозу та шифру МКХ-10 фактичного захворювання, то вiн зобов'язаний зробити в медичнiй картцi стацiонарного чи амбулаторного хворого запис, який обґрунтовує змiну дiагнозу та шифру МКХ-10. ( Пункт 3.2 в редакцiї Наказу Мiнiстерства охорони здоров'я N 774/438/207-ос/719 вiд 24.11.2006 )

3.3. У графi "Причина непрацездатностi:" слiд обов'язково пiдкреслити вiдповiдну причину звiльнення вiд роботи. Пункти 2, 4 виправленню не пiдлягають.

3.4. У графi "Режим:" обов'язково вказати режим, який призначається хворому: стацiонарний, амбулаторний, постiльний, домашнiй, санаторний, вiльний тощо.

3.5. У графi "Вiдмiтки про порушення режиму:" зазначається дата порушення режиму, що засвiдчується пiдписом лiкаря. Види порушень режиму вказуються у графi "Примiтка:" з обов'язковим записом у медичнiй картi амбулаторного чи стацiонарного хворого.

3.6. У графi "Перебував у стацiонарi" зазначаються дати госпiталiзацiї та виписки зi стацiонарного вiддiлення.

3.7. У графi "Перевести тимчасово на iншу роботу" указуються дати тимчасового переведення хворого на iншу роботу, що засвiдчується пiдписом голови лiкарсько-консультативної комiсiї та круглою печаткою закладу охорони здоров'я.

3.8. Особам, у яких тимчасова непрацездатнiсть настала поза постiйним мiсцем проживання i роботи, ЛН видається за пiдписом головного лiкаря, що засвiдчується круглою печаткою закладу охорони здоров'я. Запис здiйснюється у графi "Видачу листка непрацездатностi дозволяю" iз обов'язковим записом у медичних картах амбулаторного чи стацiонарного хворого.

3.9. У графi "Направлений до МСЕК" здiйснюється запис дати направлення документiв на МСЕК, що пiдтверджується пiдписом голови лiкарсько-консультативної комiсiї.

3.10. У графi "Оглянутий у МСЕК" зазначають дату огляду хворого.

3.11. У графi "Висновок МСЕК" робиться вiдповiдний запис, що засвiдчується пiдписом голови МСЕК та печаткою МСЕК:

"визнаний iнвалiдом певної групи та категорiї";

"iнвалiдом не визнаний, потребує долiкування";

"iнвалiдом не визнаний, працездатний".

У разi визнання хворого iнвалiдом дата встановлення iнвалiдностi повинна збiгатися з днем надходження (реєстрацiї) документiв у МСЕК.

У разi визнання хворого працездатним у графi "Стати до роботи" зазначається дата, наступна за датою огляду в МСЕК.

3.12. У графi "Звiльнення вiд роботи" у першому стовпчику "З якого числа" дата видачi ЛН (число, мiсяць, рiк) позначається арабськими цифрами; у другому стовпчику "До якого числа включно" дата продовження ЛН (число i мiсяць) позначається лiтерами; у четвертому стовпчику "Пiдпис та печатка лiкаря" продовження або закриття ЛН пiдтверджується пiдписом та печаткою лiкаря.

Якщо ЛН продовжується в амбулаторних умовах, запис термiну лiкування здiйснюється вiдповiдно до п. 2.2 Iнструкцiї про порядок видачi документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть громадян, затвердженої наказом МОЗ України вiд 13 листопада 2001 року N 455, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 4 грудня 2001 року за N 1005/6196. Продовження ЛН здiйснюється з обов'язковим зазначенням посад та прiзвищ лiкаря, завiдувача вiддiлення або голови лiкарсько-консультативної комiсiї, що засвiдчується їх пiдписами.

У стацiонарному вiддiленнi запис усього термiну лiкування може бути вказаний в одному рядку з обов'язковим зазначенням посад та прiзвищ лiкаря i завiдувача вiддiлення, що засвiдчується їх пiдписами та печатками.

3.13. У графi "Стати до роботи" вказують словами число i мiсяць, коли приступити до роботи; посаду, прiзвище лiкаря, що засвiдчується його пiдписом та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листкiв непрацездатностi". У разi продовження тимчасової непрацездатностi пiдкреслюється "Продовжує хворiти" та зазначається номер нового ЛН .

У разi смертi у графi "Стати до роботи" зазначаються "помер" i дата смертi.

4. У правому нижньому полi ЛН у графi "Примiтка:" лiкарем здiйснюються такi записи:

4.1. При порушеннi хворим призначеного режиму вказується вид порушення (наприклад, несвоєчасна явка на прийом до лiкаря; алкогольне, наркотичне, токсичне сп'янiння пiд час лiкування; вихiд на роботу без дозволу лiкаря; самовiльне залишення закладу охорони здоров'я; виїзд на лiкування в iншому закладi охорони здоров'я без вiдмiтки про дозвiл виїзду; вiдмова вiд направлення або несвоєчасна явка на МСЕК та iн.).

4.2. У разi тимчасової непрацездатностi у зв'язку iз захворюванням або травмою, що сталися внаслiдок алкогольного, наркотичного, токсичного сп'янiння або дiй, пов'язаних з ним, робиться позначка про таке сп'янiння.

4.3 У разi направлення на санаторно-курортне лiкування зазначаються номер путiвки, дати початку та закiнчення путiвки, назва санаторно-курортного закладу.

4.4. У разi направлення на долiкування в реабiлiтацiйне вiддiлення санаторно-курортного закладу вказуються номер реабiлiтацiйної путiвки, дати початку та закiнчення путiвки, назва санаторно-курортного закладу.

4.5. У разi помилок у текстi здiйснюється виправлення тексту, що пiдтверджується записом "Виправленому вiрити", пiдписом лiкуючого лiкаря та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листкiв непрацездатностi".

На бланку ЛН дозволяється не бiльше двох виправлень.

4.6. У разi тимчасової непрацездатностi ("професiйне та його наслiдки-2" або "нещасний випадок на виробництвi та його наслiдки - 4") слiд указати дату встановлення професiйного захворювання або нещасного випадку на виробництвi.

4.7. Iншi примiтки.

5. У разi направлення хворого з лiкувально-профiлактичного закладу до реабiлiтацiйного вiддiлення санаторно-курортного закладу на долiковування у графi ЛН "Стати до роботи" здiйснюється запис "долiковування в санаторно-курортному закладi" i вказується дата початку путiвки. У графi "Видано новий листок непрацездатностi (продовження) N" зазначається номер нового ЛН, який заповнюється в стацiонарi або в денному стацiонарi закладу охорони здоров'я на перiод долiковування. У графi "Причина непрацездатностi:" нового ЛН пiдкреслюється "захворювання загальне - 1"; у графi "Режим" указується "санаторний", у графi "Звiльнення вiд роботи" у першому стовпчику "З якого числа" вказується дата початку путiвки. В правому верхньому кутку ЛН ставиться печатка закладу охорони здоров'я "Для листкiв непрацездатностi".

Подальше оформлення ЛН здiйснюється в реабiлiтацiйному вiддiленнi санаторно-курортного закладу. У графi "Перебував у стацiонарi" зазначаються дати госпiталiзацiї та виписки з реабiлiтацiйного вiддiлення; у графi "Звiльнення вiд роботи" у другому стовпчику "До якого числа включно" вказується дата виписки; у графi "Стати до роботи" лiтерами пишуть число i мiсяць, коли стати до роботи, зазначаються посада, прiзвище лiкаря та завiдувача реабiлiтацiйного вiддiлення, їх пiдписи, що засвiдчуються круглою печаткою санаторно-курортного закладу. У разi продовження тимчасової непрацездатностi пiдкреслюється "продовжує хворiти".

6. При лiкуваннi хворих у реабiлiтацiйних центрах та реабiлiтацiйних вiддiленнях закладiв охорони здоров'я ЛН заповнюється вiдповiдно до вимог цiєї Iнструкцiї при наявностi ознак тимчасової непрацездатностi.

7. У разi медичного нагляду за особами, якi були в контактi з хворими на iнфекцiйнi захворювання, та бактерiоносiями в графi "Причина непрацездатностi:" пiдкреслюється "контакт з хворими на iнфекцiйнi захворювання та бактерiоносiйство-6", у графi "Режим:" - "домашнiй".

8. У разi направлення хворого на протезування в умовах стацiонару протезно-ортопедичного пiдприємства у графi "Причина непрацездатностi:" вказується "ортопедичне протезування - 9", у графi "Перебував у стацiонарi", крiм дати, робиться вiдмiтка "протезно-ортопедичного пiдприємства", у графi "Звiльнення вiд роботи" вказуються дати початку та закiнчення протезування з урахуванням проїзду.

9. У графi "Дiагноз первинний" позначається термiн вагiтностi на час звернення, у графi "Дiагноз заключний" - орiєнтовний термiн пологiв, у графi "Причина непрацездатностi:" - "вагiтнiсть та пологи"; у графi "Режим:" - "амбулаторний та стацiонарний"; у графi "Звiльнення вiд роботи" одним рядком записується сумарна тривалiсть вiдпустки з вiдмiткою дати вiдкриття ЛН , у графi "Стати до роботи" - дата закiнчення вiдпустки. ЛН затверджується пiдписом лiкуючого лiкаря, завiдувача жiночої консультацiї, для iногороднiх жiнок - додатково керiвником закладу охорони здоров'я. ЛН завiряється печаткою закладу охорони здоров'я. Додатковi днi пiсляпологової вiдпустки при патологiчних пологах i багатоплiднiй вагiтностi оформлюються окремим (додатковим) бланком ЛН.

10. Якщо при черговому вiдвiдуваннi хворим лiкаря має мiсце порушення режиму у виглядi несвоєчасного прибуття хворого до лiкаря, то:

- у разi визнання хворого непрацездатним продовження ЛН здiйснюється з дня його вiдвiдування лiкаря;

- у разi визнання хворого працездатним у графi "Стати до роботи" пишуться лiтерами число i мiсяць та здiйснюється запис "з'явився працездатним". Закриття ЛН здiйснюється датою, установленою лiкарем, для прибуття хворого.

11. Номери бланкiв ЛН , дата видачi, продовження, дати вiдвiдування на повторнi огляди, виписки на роботу обов'язково фiксують у медичнiй картi амбулаторного чи стацiонарного хворого.

12. У разi втрати ЛН оформлення дублiката ЛН здiйснюється лiкуючим лiкарем при наявностi довiдки з мiсця роботи про те, що виплата за цим ЛН не здiйснювалася. У верхньому правому кутку ЛН зазначається "дублiкат", у графi "Звiльнення вiд роботи" одним рядком записується весь перiод непрацездатностi, що пiдтверджується пiдписом i печаткою лiкуючого лiкаря та голови лiкарсько-консультативної комiсiї. У медичнiй картi амбулаторного чи стацiонарного хворого робиться вiдповiдний запис iз зазначенням номера дублiката ЛН.

В.о. директора Департаменту органiзацiї медичної допомоги
населенню Мiнiстерства охорони здоров'я України В.М.Таран

Директор Департаменту полiтики державного соцiального
страхування Мiнiстерства працi та
соцiальної полiтики України О.П.Скрипник

Начальник Управлiння з питань надання допомоги
Виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування
з тимчасової втрати працездатностi В.Г.Єнiн

Начальник Управлiння медико-соцiальних послуг потерпiлим
Виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування
вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних
захворювань України Л.В.Гайдук

 
Одинокий БАТЬКО: документальне підтвердження,

ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ

15.05.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

Щодо пiльг одинокому батьковi

ПИТАННЯ: Якi пiльги та трудовi гарантiї передбаченi для одинокого батька, який виховує дитину без матерi?

Яким документом можна пiдтвердити право одинокого батька на певнi пiльги, гарантiї у зв'язку з вiдсутнiстю участi матерi у вихованнi дитини?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 5 Сiмейного кодексу України держава створює людинi умови для материнства та батькiвства, забезпечує охорону прав матерi та батька, матерiально й морально заохочує i пiдтримує материнство та батькiвство.

Статтею 186-1 КЗпП закрiплено гарантiї особам, якi виховують малолiтнiх дiтей без матерi. Так, вiдповiдно до цiєї статтi гарантiї, встановленi ст. 56, 176, 177. ч. 3-8 ст. 179, ст. 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 КЗпП, поширюються також на батькiв, якi виховують дiтей без матерi (в тому числi в разi тривалого перебування матерi в лiкувальному закладi), а також на опiкунiв (пiклувальникiв), одного з прийомних батькiв, одного з батькiв-вихователiв.

КЗпП передбачено низку пiльг та гарантiй для одинокого батька, пов'язаних з його трудовою дiяльнiстю. Серед них такi:

- заборона вiдмови в прийняттi на роботу i зниження заробiтної плати батьковi, який має дитину вiком до 14 рокiв або дитину-iнвалiда (ст. 184 КЗпП);

- заборона звiльнення з iнiцiативи власника одинокого батька, який має дитину вiком вiд трьох до 14 рокiв або дитину-iнвалiда, крiм випадкiв повної лiквiдацiї пiдприємства (ст. 184 КЗпП);

- обов'язок власника або уповноваженого ним органу, щодо працевлаштування в разi звiльнення такого батька пiсля закiнчення строкового трудового договору, на перiод працевлаштування за яким упродовж трьох мiсяцiв зберiгається середня заробiтна плата (ст. 184 КЗпП);

- надання щорiчної додаткової оплачуваної вiдпустки тривалiстю 10 календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв (ст. 182-1 КЗпП);

- надання щорiчної вiдпустки у зручний час (ст. 10 Закону України "Про вiдпустки");

- установлення в обов'язковому порядку на прохання батька неповного робочого дня або тижня (ст. 56 КЗпП);

- обмеження залучення одиноких батькiв, якi мають дiтей вiком вiд трьох до 14 рокiв або дiтей-iнвалiдiв, до надурочних робiт або направлення у вiдрядження без їхньої згоди (ст. 177 КЗпП).

Для реалiзацiї права на будь-яку встановлену законодавством гарантiю, пiльгу, в кожному конкретному випадку власниковi або уповноваженому ним органу потрiбно пред'явити будь-який офiцiйно складений, оформлений та засвiдчений в установленому порядку документ, яким з достатньою достовiрнiстю пiдтверджується факт вiдсутностi участi матерi у вихованнi дитини.

Таким чином, для отримання гарантiї, пiльги одинокий батько, крiм копiї свiдоцтва про народження дитини, має подати власниковi абр уповноваженому ним органу документ, що пiдтверджує вiдсутнiсть участi матерi у вихованнi дитини. Одним з таких документiв, наприклад, може бути рiшення суду про позбавлення матерi батькiвських прав.

Слiд зазначити, що вiдповiдно до ч. 2 ст. 166 Сiмейного кодексу України особа, позбавлена батькiвських прав, не звiльняється вiд обов'язку щодо утримання дитини.

Головний спецiалiст,
Iгор БИЦЬ

"Праця i зарплата" N 16 (1028), 26 квiтня 2017 р.

 
ЗАРПЛАТА ЗА І-у половину – це з 1 по 15, виплачується з 16 по 22.  ЗАРПЛАТА ЗА ІІ-у половину – це с 16 по 30 (31), виплачується с 1 по 7.

24.04.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо строкiв виплати зарплати

ПИТАННЯ: Чи можна нараховувати зарплату за першу половину мiсяця (до 15 числа включно) за фактично вiдпрацьований працiвником час у першiй половинi мiсяця та виплатити нараховану таким чином частину зарплати в строк не пiзнiше нiж 22 числа поточного мiсяця?

Чи застосовується умова виплати зарплати не пiзнiше нiж упродовж семи днiв пiсля закриття перiоду до виплати за першу половину мiсяця?

ВIДПОВIДЬ: Економiчнi, правовi та органiзацiйнi засади оплати працi працiвникiв, якi перебувають у трудових вiдносинах на пiдставi трудового договору з пiдприємствами, установами, органiзацiями усiх форм власностi та господарювання, а також з окремими громадянами, регулює Закон України «Про оплату працi».

Вiдповiдно до цього Закону термiни виплати заробiтної плати встановлюються пiдприємствами самостiйно в колективному договорi або нормативному актi роботодавця.

При цьому заробiтна плата має виплачуватися не рiдше нiж два рази на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує 16 календарних днiв, та не пiзнiше вiд семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який проведено виплату.

Першою половиною мiсяця вважаються 15 календарних днiв з першого до 15 числа, а другою половиною - з 16 до 30 (31).

Тобто заробiтна плата за першу половину мiсяця має виплачуватися в перiод не пiзнiше нiж з 16 до 22 числа, а за другу половину - з першого до сьомого числа.

Наприклад, дата виплати заробiтної плати за першу половину мiсяця - 16 число, за другу - перше число; дата виплати заробiтної плати за першу половину мiсяця - 22 число, за другу половину - шосте число тощо.

Конкретнi термiни виплати заробiтної плати встановлюються пiдприємствами, органiзацiями самостiйно а колективному договорi або iншому нормативному актi роботодавця.

Виплачують заробiтну плату за фактично вiдпрацьований час на пiдставi табелю облiку робочого часу, який заповнюється за звiтний мiсяць (з першого до 15 та з 16 до 31 числа).

Оксана ГУЗЕНКО, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 11 (1023), 22 березня 2017 р.
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ здійснюється через «скасовуючу» форму і ЦЕ НЕ ВВАЖАЄТЬСЯ ПОРУШЕННЯМ

24.04.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо виправлення помилки в повiдомленнi
про прийняття на роботу працiвника

ПИТАННЯ: У повiдомленнi про прийняття на роботу працiвника допущено помилку в прiзвищi, яку було виявлено пiсля того, як працiвник став до роботи. Чи буде порушенням законодавства направлення повiдомлення типу «скасовуюче» й одночасно «початкове», якщо в такому разi датою повiдомлення буде дата пiсля приймання працiвника?

ВIДПОВIДЬ: За частиною 3 ст. 24 КЗпП працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Тобто до початку роботи працiвника iнформацiя про його зарахування має бути подана до Державної фiскальної служби або її територiальних органiв.

З урахуванням положень названої статтi було ухвалено постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.06.2015 р. № 413 «Про порядок повiдомлення Державної фiскальної служби та її територiальних органiв про прийняття працiвника на роботу».

Пунктом 2 додатка до цiєї постанови визначено реквiзити, якi дають можливiсть подання уточнюючого повiдомлення в разi допущення помилки роботодавцем або потреби внесення змiн до повiдомлення про прийняття працiвника на роботу, а саме:

- «початкове» - подання iнформацiї про прийняття працiвника на роботу;

- «скасовуюче» - подається в разi допущення помилки роботодавцем та потреби внесення змiн до повiдомлення про прийняття працiвника на роботу.

У разi допущення помилки роботодавцем та потреби внесення змiн до повiдомлення про прийняття працiвника на роботу подається повiдомлення типу «скасовуюче» з помилковими даними й одночасно повiдомлення типу «початкове» з правильними даними.

У разi проведення вiдповiдних дiй порушенням це не вважається.

Наталiя ҐАВА, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 11 (1023), 22 березня 2017 р.

 
ДОДАТКОВА ВІДПУСТКА ЗА НЕНОРМОВАНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ СУМІСНИКУ може надаватися  

24.04.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

Про надання додаткової вiдпустки за сумiсництвом

ПИТАННЯ: Чи можна надавати працiвникам, якi працюють за сумiсництвом з оплатою працi пропорцiйно до вiдпрацьованого часу, додаткову вiдпустку за ненормований робочий день з урахуванням фактичного навантаження i пропорцiйно до вiдпрацьованого часу на вiдповiднiй посадi?

ВIДПОВIДЬ: Пiдприємство, установа, органiзацiя самостiйно в колективному договорi визначає перелiк професiй i посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий день, та вiдповiдно встановлює тривалiсть щорiчної додаткової вiдпустки за ненормований робочий день з кожного виду робiт, професiй, посад, ураховуючи перiодичнiсть виконання робiт понад установлену тривалiсть робочого часу, коло обов'язкiв та обсяг виконаних робiт.

За пунктом 3 Рекомендацiй щодо порядку надання працiвникам з ненормованим робочим днем щорiчної додаткової вiдпустки за особливий характер працi, затверджених наказом Мiнпрацi України вiд 10.10.97 р. № 7, додаткова вiдпустка працiвникам з ненормованим робочим днем надається як компенсацiя за виконаний обряг робiт, ступiнь напруженостi, складнiсть i самостiйнiсть у роботi, потребу перiодично виконувати службовi завдання понад установлену тривалiсть робочого часу.

Отже, однiєю з основних умов для встановлення працiвниковi ненормованого робочого дня є перiодичнiсть виконання роботи понад установлену тривалiсть робочого часу. Як компенсацiя за роботу на умовах ненормованого робочого дня працiвниковi надається додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю до семи календарних днiв.

Водночас пунктом 2 Рекомендацiй застосовувати ненормований робочий день для працiвникiв, зайнятих на роботi з неповним робочим днем,не рекомендується. Вирiшення цього питання належить до компетенцiї роботодавця.

Сумiсництво визначається як виконання працiвником, крiм основної, iншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вiльний вiд основної роботи час на тому, самому чи iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї чи в громадянина за наймом. Тобто працiвник не може виконувати в один i той самий час (наприклад, з 8.00 до 15.00) роботу як за основним мiсцем роботи, так i за сумiсництвом.

Якщо у зв'язку зi специфiкою роботи працiвник може перiодично виконувати основну роботу поза межами робочого часу, а потiм виконувати роботу за сумiсництвом, йому може бути встановлено ненормований робочий день i вiдповiдно щорiчну додаткову вiдпустку на умовах, визначених у колективному договорi.

Вiталiна КОРКУШКО,  завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 11 (1023), 22 березня 2017 р.
ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ не вважається трудовою, тому НЕ Є РОБОТОЮ ЗА СУМІСНИЦТВОМ ЧИ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ

24.04.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Чи вважатиметься сумiсництвом робота особи на посадi директора ТОВ, якщо така особа є водночас фiзичною особою - пiдприємцем?

Чи можна вважати фiзичну особу - пiдприємця такою, що працює за основним мiсцем роботи?

ВIДПОВIДЬ: Особи, якi провадять пiдприємницьку дiяльнiсть, є пiдприємцями. Пiдприємництвом вважається господарська дiяльнiсть, що провадиться для досягнення економiчних i соцiальних результатiв. Вiдповiдно до ст. 50 Цивiльного кодексу України фiзична особа з повною цивiльною дiєздатнiстю має право на провадження пiдприємницької дiяльностi, яку не заборонено законом.

Фiзична особа - пiдприємець виконує роботи, надає послуги замовниковi як приватний пiдприємець тiльки на пiдставi цивiльно-правових договорiв (договорiв пiдряду, про надання послуг тощо). Оскiльки провадження пiдприємницької дiяльностi регулюється нормами господарського i цивiльного права, оформлення вiдносин пiдприємства з фiзичною особою як пiдприємцем можливе лише на пiдставi цивiльно-правового договору. Фiзичнi особи, якi працюють за такими договорами, не зараховуються до штату працiвникiв пiдприємства й на них не поширюються норми трудового законодавства.

Водночас фiзична особа - пiдприємець має право працювати на умовах трудового договору. У такому разi, незважаючи на одночасне виконання робiт (надання послуг) фiзичною особою - пiдприємцем, робота цiєї особи на умовах трудового договору з вiдповiдним оформленням трудових вiдносин не може вважатися сумiсництвом.

Відповідно до ст. 21 КЗпП працiвниковi надано право реалiзувати свої здiбностi до працi через укладення трудового договору на одному чи водночас на кiлькох пiдприємствах, в установах, органiзацiях. Це дає змогу працiвникам, крiм основного трудового договору, укладати договори про роботу за сумiсництвом.

Сумiсництво - це виконання працiвником, крiм основної, iншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору, у вiльний вiд основної роботи час на тому самому або на iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї чи у фiзичної особи.

Оксана ГУЗЕНКО, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 12 (1024), 29 березня 2017 р.

 
Для детального розгляду перейти за посыланням
http://sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/.