Корисна інформація
№ 11

Виплата доходу СПД, який з АТО або з Лінії зіткнення:

з ПДФО незалежно від обраної системи оподаткування!

 

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант

06.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

У п. 38.9 Закону України від 21.12.2016р. № 1797 «Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi» (майже в кінці тексту закону) передбачено наступне:

«38.9. Пiд час нарахування (виплати) фiзичним особам - пiдприємцям, мiсцезнаходженням або мiсцем проживання яких є тимчасово окупована територiя та/або територiя населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення (незалежно вiд системи оподаткування), доходу вiд здiйснення ними пiдприємницької дiяльностi суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, якi нараховують (виплачують) такий дохiд, зобов’язанi утримати податок на доходи у джерела виплати. При цьому на таких осiб не поширюється дiя пункту 177.8 статтi 177 цього Кодексу.»

Сьогодні багато підприємців, які були зареєстровані на тимчасово окупованих територiя та/або територiях населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення,  продовжують здійснювати свою підприємницьку діяльність. Але багато хто з них здійснюють її в інших куточках України, не змінюючи реєстрацію (місце ведення підприємницької діяльності).

Отримуючи доходи від ведення підприємницької діяльності такі підприємці, напевно, не поспішають сплачувати єдиний податок (і ЄСВ) до фіскальної служби за місцем своєї реєстрації (на тимчасово окуповану територiю та/або територiю населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення).

Починаючи з 01.01.2017 року законодавець змінив правила гри і ЗОБОВ’ЯЗАВ ПОДАТКОВОГО АГЕНТА – будь-яке підприємство або підприємця, які перераховують доходи згаданим вище підприємцям – СПЛАЧУВАТИ ПДФО під час виплати їм будь-яких доходів від підприємницької діяльності, незалежно від обраної ним системи оподаткування!

Перелік міст України, які підпадають під тимчасово окуповані територiї та/або територiї населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення наведено у розпорядження КМУ від 07.11.2014 р. № 1085-р, див. за посиланням:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80

 

№ 10

ЛІЖКО у ВІДРЯДЖЕННІ без ПДФО,

а яке воно (двоспальне чи ні) не має значення!

 

06.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

 

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
28.11.2016 N 25705/6/99-99-13-02-03-15

Щодо практичного застосування норм чинного законодавства

Державна фiскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далi - Кодекс), розглянула лист …щодо практичного застосування норм чинного законодавства i в межах компетенцiї повiдомляє.

Згiдно зi ст. 121 Кодексу законiв про працю України працiвники мають право на вiдшкодування витрат та одержання iнших компенсацiй у зв’язку зi службовими вiдрядженнями.

Вiдповiдно до п.п. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, кошти, отриманi платником податку на вiдрядження або пiд звiт i розрахованi згiдно iз п. 170.9 ст. 170 Кодексу.

Згiдно iз абзацом другим п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу не є доходом платника податку - фiзичної особи, яка перебуває у трудових вiдносинах iз своїм роботодавцем або є членом керiвних органiв пiдприємств, установ, органiзацiй, сума вiдшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на вiдрядження в межах фактичних витрат, а саме, на проїзд (у тому числi перевезення багажу, бронювання транспортних квиткiв) як до мiсця вiдрядження i назад, так i за мiсцем вiдрядження (у тому числi на орендованому транспортi), оплату вартостi проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахункiв витрат на харчування чи побутовi послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи бiлизни), на найм iнших жилих примiщень, оплату телефонних розмов, оформлення закордонних паспортiв, дозволiв на в’їзд (вiз), обов’язкове страхування, iншi документально оформленi витрати, пов’язанi з правилами в’їзду та перебування у мiсцi вiдрядження, в тому числi будь-якi збори i податки, що пiдлягають сплатi у зв’язку iз здiйсненням таких витрат.

Зазначенi в абзацi другому п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу витрати не є об’єктом оподаткування податком на доходи фiзичних осiб лише за наявностi пiдтвердних документiв, що засвiдчують вартiсть цих витрат у виглядi, зокрема рахункiв, отриманих iз готелiв (мотелiв) або вiд iнших осiб, що надають послуги з розмiщення та проживання фiзичної особи, в тому числi бронювання мiсць у мiсцях проживання.

Основним документом, який регулює вiдрядження працiвникiв органiв державної влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, що повнiстю або частково фiнансуються за рахунок бюджетних коштiв, є Iнструкцiя про службовi вiдрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.03.1998 N 59 (далi - Iнструкцiя N 59).

Вiдповiдно до п. 5 розд. II Iнструкцiї N 59, пiдприємство за наявностi пiдтвердних документiв (в оригiналi) вiдшкодовує в межах граничних сум витрат на найм житлового примiщення, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 лютого 2011 року N 98 (далi - Постанова N 98), витрати вiдрядженим працiвникам на найм житлового примiщення з розрахунку вартостi одного мiсця у готелi (мотелi), iншому житловому примiщеннi за кожну добу такого проживання з урахуванням включених до рахункiв на оплату вартостi проживання витрат на користування телефоном (крiм витрат на службовi телефоннi розмови), холодильником, телевiзором та iнших витрат.

Наказом Державної туристичної адмiнiстрацiї України вiд 16 березня 2004 року N 19 затверджено Правила користування готелями й аналогiчними засобами розмiщення та надання готельних послуг (далi - Правила).

Згiдно з термiнологiєю, наведеною у пунктi 1.3 роздiлу 1 Правил, готельна послуга - це дiї (операцiї) пiдприємства з розмiщення споживача шляхом надання номера (мiсця) для тимчасового проживання в готелi, а також iнша дiяльнiсть, пов'язана з розмiщенням та тимчасовим проживанням.

При цьому, номер - це окреме вмебльоване примiщення, що складається з однiєї або декiлькох кiмнат, обладнаних для тимчасового проживання.

Мiсце (лiжко-мiсце) - це частина площi номера з лiжком, постiльною бiлизною, рушниками та iншим iнвентарем вiдповiдно до категорiї готелю, призначена та придатна для проживання однiєї особи.

Отже, вимоги щодо типу лiжка в Правилах вiдсутнi.

Враховуючи зазначене вище, якщо пiдприємство за наявностi пiдтвердних документiв (в оригiналi) вiдшкодовує працiвнику, який перебував у вiдрядженнi в межах України, витрати на найм житлового примiщення у розрахунку вартостi одного мiсця (номера з лiжком, незалежно вiд його типу) у готелi за кожну добу такого проживання в межах граничних сум, затверджених Постановою N 98, такi витрати не є об’єктом оподаткування податком на доходи фiзичних осiб.

Водночас повiдомляємо, що вiдповiдь на запитання, яка розмiщена у Загальнодоступному iнформацiйно-довiдковому ресурсi, є унiфiкованою та не стосуються конкретної ситуацiї.

Перший заступник Голови С.В. Бiлан

 

№ 9

Відрядження чи підвищення кваліфікації

ВІДРЯДЖЕННЯ чи СЕМІНАР:

«трудові» порівняння, витрати, оподаткування

 

06.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

Незалежнi експерти з бухгалтерського облiку та оподаткування

Олена ГАБРУК та Лариса ПАНТЕЛIЙЧУК

"Праця i зарплата" N 33 (997), 07 вересня 2016 р.

Постiйнi змiни в законодавствi змушують пiдприємства нести витрати на iнформацiйний супровiд, навчати своїх працiвникiв, пiдвищувати їхнiй професiйний рiвень, у тому числi за допомогою участi в семiнарах. З огляду на норми листа Мiнфiну України вiд 20.05.2013 р. № 31-07230-16-27/15177 «Про службовi вiдрядження» (далi - лист № 15177) не один рiк виникають питання'щодо вiдображення таких витрат в облiку та оподаткуваннi. Спробуємо розiбратися в цьому питаннi i насамперед визначимо, що таке семiнар (пiдвищення квалiфiкацiї), а що таке вiдрядження для отримання консультацiйних послуг.

За Українським юридичним термiнологiчним словником семiнар - це форма групової роботи за участю запрошених, мета якої - обмiн iнформацiєю з певної теми. Порядок оподаткування таких операцiй, як поїздка на семiнар чи вiдрядження для отримання консультацiйних послуг, залежить вiд того, як пiдприємство уклало договiр та оформило пiдтверднi (первиннi) документи. Iнакше кажучи, потрiбно чiтко визначитися: це вiдрядження для отримання iнформацiйно-консультацiйних послуг чи пiдвищення квалiфiкацiї.

Вiдповiдно до Iнструкцiї про службовi вiдрядження в межах України i за кордон, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 13.03.98 р. № 59 (далi - Iнструкцiя № 59), службовим вiдрядженням вважається поїздка працiвника за розпорядженням керiвника пiдприємства на певний термiн в iнший населений пункт для виконання службового доручення поза мiсцем його постiйної роботи.

Направлення працiвника на навчання, зокрема на семiнар, не є службовим вiдрядженням.

Гарантiї i компенсацiї для працiвникiв, що направляються для пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовки, перепiдготовки i навчання iнших професiй з вiдривом вiд виробництва, встановленi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.06.97 р. № 695 «Про гарантiї i компенсацiї для працiвникiв, що направляються для пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовки, перепiдготовки, навчання iншим професiям з вiдривом вiд виробництва» (далi - постанова № 695).

Доволi часто пiдприємство оплачує участь у семiнарi, який проводиться в iншому населеному пунктi, так би мовити, на виїздi. У такому разi керiвник має направити працiвника на пiдвищення квалiфiкацiї з метою вiдвiдування семiнару i компенсувати йому витрати вiдповiдно до постанови № 695. Якщо працiвника вiдряджають для отримання iнформацiйно-консультацiйних послуг, то в такому разi оформлюється вiдрядження.

Гарантiї i компенсацiї працiвникам, якi вiдряджаються для отримання консультацiйних послуг, установлено рiзними нормативними актами та систематизовано в табл. 1.

Таблиця 1

  Вид гарантiї та компенсацiї

Законодавча норма

Змiст гарантiї та компенсацiї

Оплата працi

ст. 121 КЗпП, Порядок № 100

за умовами трудового договору, але не нижче вiд середнього заробiтку

Проїзд до мiсця навчання i назад

пп. 170.9.1 п.170.9 ст. 170 Податкового кодексу України

оплата проїзду, в тому числi бронювання, перевезення багажу, користування постiльними речами, страховка

Добовi

розмiр не обмежений, але з метою оподаткування до витрат добовi вiдносять у сумi, що не перевищує у 2016 р. - 275,60 грн в Українi та 1033,50 грн - за кордоном

Iншi витрати

витрати на побутовi послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи бiлизни), включенi до рахункiв iз готелю, обов'язкове страхування та iншi документально оформленi витрати

Телефоннi розмови

службовi телефоннi розмови

Правовою пiдставою надання консультацiйних послуг є договiр на їхнє надання. При цьому потрiбно стежити за КВЕД, якi мiстяться в статистичних довiдках суб'єкта господарювання - надавача послуг (згiдно з наказом Державного комiтету з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 11.10.2010 р. № 457 «Класифiкацiя видiв економiчної дiяльностi ДК 009:2010» (далi - наказ № 457) : КВЕД 62.02 - Консультування з питань iнформатизацiї; КВЕД 63 - Надання iнформацiйних послуг; КВЕД 69.20 - Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування; КВЕД 70.22 - Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування; КВЕД 71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах; КВЕД 69.10 - Дiяльнiсть у сферi права. Саме цi КВЕДи є пiдставою для правомiрного надання консультацiйних послуг, а в пiдприємства, що їх придбаває, - для вiднесення до витратної частини консультацiйних послуг.

Iнша справа - пiдвищення квалiфiкацiї. У результатi цього працiвники набувають професiйних знань, умiнь i навичок, якi не регламентованi мiсцем набуття, строком i формою навчання. Тривалiсть короткострокового пiдвищення квалiфiкацiї - до 72 год, довготермiнове - вiд 72 до 500 год. Отже, якщо в результатi участi в семiнарi змiнено квалiфiкацiю працiвника, а саме: розширено та поглиблено професiйнi знання, умiння i навики, то такi витрати з метою оподаткування розглядаються як витрати платника податку на перепiдготовку й пiдвищення квалiфiкацiї. При цьому зауважимо, що суб'єкт господарювання, який надає послуги з навчання, пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї, повинен мати вiдповiдний КВЕД у статистичнiй довiдцi (згiдно з наказом № 457) : КВЕД 85.59 «Iншi види освiти, н. в. i. у.».

У договорi та актi наданих послуг мають мiститися саме послуги з iнших видiв освiти (пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї). За результатами неформального навчання видається довiдка, де зазначають професiю (спецiальнiсть), за якою провадилося навчання, напрям пiдвищення квалiфiкацiї та строки такого навчання.

Мiнiмальнi гарантiї i компенсацiї працiвникам, якi направляються для пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовки, перепiдготовки i навчання iнших професiй з вiдривом вiд виробництва, встановлено постановою № 695 (систематизовано в табл. 2).

Таблиця 2

Вид гарантiї та компенсацiї

Законодавча норма

Змiст гарантiї та компенсацiї

Оплата працi

ст. 122 КЗпП, Порядок № 100

збереження середньої заробiтної плати за основним мiсцем роботи за час навчання

Проїзд до мiсця навчання i назад

пп. «б» п. 1 постанови № 695

оплата вартостi проїзду до мiсця навчання i назад

Добовi

пп. «в» п. 1 постанови № 695

виплата добових за кожний день перебування в дорозi у розмiрi, встановленому законодавством для службових вiдряджень

Компенсацiя вартостi проживання

пп. «в» п. 1 постанови № 695

у разi вiдсутностi гуртожитку вiдшкодування витрат, пов'язаних з наймом житлового примiщення, в порядку, встановленому законодавством для службових вiдряджень

Вiдповiдно до Iнструкцiї № 59 вiдрядженням вважається поїздка працiвника за розпорядженням керiвника пiдприємства на певний термiн в iнший населений пункт з метою виконання службового доручення поза мiсцем його постiйної роботи. З огляду на це направлення працiвника на семiнар, як на захiд в рамках навчання (пiдвищення квалiфiкацiї), не вважається службовим вiдрядженням. Саме на цiй позицiї наголошено в листi № 15177. Отже, в разi направлення працiвника на семiнар з метою пiдвищення його квалiфiкацiї в наказi зазначають, що вiн направляється на пiдвищення квалiфiкацiї. При цьому посвiдчення про вiдрядження (якщо воно застосовується на пiдприємствi) не виписується. Таким чином, ототожнювати вiдрядження та пiдвищення квалiфiкацiї не варто. Участь у семiнарi залежно вiд мети проведення та предмета послуг може бути й першим, i другим, а тому вибiр залишається за власником або керiвником виходячи з фiнансових можливостей пiдприємства та встановлених обмежень на певнi види послуг, наприклад фiнансовим планом. При цьому основним фактором є правильнiсть заповнення первинних документiв: наказу по пiдприємству, договору, акта наданих послуг.

Розглянемо порядок вiдображення таких витрат пiдприємства в розрiзi окремих податкiв.

 

Податок на прибуток

Змiни, внесенi в роздiл III Податкового кодексу України (далi - Кодекс), з 1 сiчня 2015 р. позбавили платникiв податку на прибуток проблем з вiдображенням таких витрат в облiку та розрахунку об'єкта оподаткування.

По-перше, вiдтепер пiдприємство не повинно доводити зв'язок понесених витрат на семiнар чи вiдрядження для отримання консультацiйних послуг зi своєю господарською дiяльнiстю.

По-друге, об'єкт оподаткування визначається за правилами бухгалтерського облiку. В бухгалтерському облiку витрати на участь працiвникiв у семiнарi (пiдвищення квалiфiкацiї) чи вiдрядження для отримання консультацiйних послуг вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони понесенi.

Факт надання послуги пiдтверджує акт наданих послуг. Окремої форми такого акта не передбачено. Тому пiд час складання акта слiд дотримуватися вимог п. 2 ст. 9 Закону України вiд 16.07.99 р. № 996 «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» (зi змiнами) та п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 24.05.95 р. № 88.

Саме тому в актi наданих послуг для надання йому юридичної сили i доказовостi слiд зазначити:

- детальний змiст та обсяг послуги;

пiдставу для провадження господарської операцiї (дату та номер договору);

- посади осiб, вiдповiдальних за господарську операцiю i правильнiсть її оформлення.

Слiд зауважити, що Кодекс не передбачає коригування бухгалтерського фiнансового результату рiзницi щодо витрат для участi в семiнарi (пiдвищеннi квалiфiкацiї) чи вiдрядження для отримання консультацiйних послуг. Крiм операцiй, якщо оплата за семiнар проводилася на користь низькоподаткового нерезидента або пов'язаної особи - нерезидента в межах контрольованих операцiй.

ПДФО, вiйськовий збiр

Дещо складнiше буде з ПДФО. Вiдповiдно до ст. 165 Кодексу не включаються до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу:

- кошти, одержанi платником податку на вiдрядження або пiдзвiт i розрахованi згiдно з п. 170.9 ст. 170 Кодексу (пп. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Кодексу);

- сума витрат роботодавця у зв'язку з пiдвищенням квалiфiкацiї (перепiдготовкою) платника податку (пп. 165.1.37 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

А це означає, що важливого значений набуває документальне оформлення направлення працiвника на семiнар, постановка цiлi участi в такому заходi та документальне його пiдтвердження.

Якщо роботодавець оплачує вiдрядження працiвника, який представляє iнтереси пiдприємства, для отримання консультацiйних послуг, то сума, сплачена юридичною особою, не є доходом такого працiвника та вiдповiдно не є об'єктом обкладення ПДФО та вiйськовим збором. Пiдвищення квалiфiкацiї також не є об'єктом обкладення ПДФО та вiйськовим збором.

При цьому слiд звернути увагу на роз'яснення iз бази «ЗIР», а саме: якщо за умовами договору запрошеною стороною та отримувачем iнформацiйно-консультацiйних послуг є працiвник, то суму, сплачену юридичною особою (роботодавцем) за участь у семiнарi (конференцiї) за такого працiвника, слiд розглядати як дохiд, одержаний таким працiвником у виглядi додаткового блага, який включається до складу загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу та оподатковується за ставкою 18%.

Звернiть увагу, що отримувачем консультацiйних послуг є пiдприємство, яке вiдряджає працiвника для отримання консультацiйних послуг, а не працiвник. Тому слiд правильно оформити первиннi документи.

Незалежно вiд того, вiдряджає пiдприємство працiвника для отримання консультацiйних послуг чи направляє на пiдвищення квалiфiкацiї, такi витрати в межах норм не включатимуться до об'єкта обкладення ПДФО та вiйськовим збором. У звiтi за формою № 1ДФ вони вiдображаються за кодом 158 «Сума витрат роботодавця у зв'язку з пiдвищенням квалiфiкацiї (перепiдготовкою) платника податку».

ЄСВ

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.12.2010 р. № 1170 до перелiку видiв виплат, що провадяться за рахунок коштiв роботодавцiв, на якi не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, належать згiдно з п. 6 роздiлу 1 - витрати на вiдрядження, а саме: добовi (у повному обсязi), вартiсть проїзду, витрати на наймання житлового примiщення; п. 9 роздiлу 2 - витрати на пiдготовку та перепiдготовку кадрiв (крiм суми заробiтної плати, що зберiгається за основним мiсцем роботи працiвникiв, за час їхнього навчання з вiдривом вiд виробництва в системi пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв);

- витрати на оплату навчання працiвникiв у вищих навчальних закладах та установах пiдвищення квалiфiкацiї, професiйної пiдготовки та перепiдготовки кадрiв;

- стипендiї слухачам пiдготовчих вiддiлень, студентам, аспiрантам, направленим пiдприємствами на навчання з вiдривом вiд виробництва у вищi навчальнi заклади;

- оплата проїзду до мiсцезнаходження навчального закладу та назад;

- витрати, пов'язанi з органiзацiєю навчального процесу (придбання навчального матерiалу, оренда примiщень);

та п. 11 роздiлу 2 - витрати на платне навчання працiвникiв i членiв їхнiх сiмей, не пов'язане з виробничою потребою, згiдно з договором мiж пiдприємством та навчальним закладом.

Незалежно вiд того, вiдряджає пiдприємство працiвника для отримання консультацiйних послуг чи направляє на пiдвищення квалiфiкацiї, такi витрати в межах норм не будуть обкладатися ЄСВ.

Головним моментом є правильнiсть заповнення первинних документiв.

Приклад 1. Бухгалтера iз заробiтної плати вiдрядили з Житомира до Києва для отримання консультацiйних послуг на два днi, з 5 до 6 серпня. Виписали посвiдчення про вiдрядження. Видали аванс - 1152 грн (добовi 275,60 грн х 2, проїзд - 700,00 грн, проживання - 500,80 грн). 8 серпня працiвник подав звiт про використання коштiв, виданих на вiдрядження або пiдзвiт. Як вiдобразити господарськi операцiї на рахунках бухгалтерського облiку та для оподаткування?

За працiвником зберiгається заробiтна плата вiдповiдно до ст. 121 КЗпП.

Господарськi операцiї вiдображаються в облiку
як вiдрядження для отримання iнформацiйно-консультацiйних послуг

Господарськi операцiї

Сума, грн

Бухгалтерський облiк

дебет

кредит

Виданi пiдзвiт кошти

1152,00

372

301

Вiднесенi витрати на вiдрядження до витрат на пiдставi звiту та первинних документiв

1152,00

92

372

У формi № 1 ДФ суми не вiдображаються, оскiльки працiвник вчасно вiдзвiтувався за суми, що були наданi- пiдзвiт.

Приклад 2. Бухгалтера iз заробiтної плати направили з Житомира до Києва на пiдвищення квалiфiкацiї на два цнi з 5 до 6 серпня. 8 серпня працiвник подав звiт довiльної форми i попросив компенсувати витрати вiдповiдно до первинних документiв та постанови № 695. Як вiдобразити господарськi операцiї на рахунках бухгалтерського облiку та для оподаткування?

За працiвником зберiгається заробiтна плата вiдповiдно до ст. 122 КЗпП.

Господарськi операцiї вiдображаються
в облiку як компенсацiя витрат з пiдвищення квалiфiкацiї

Господарськi операцiї

Сума, грн

Бухгалтерський облiк

дебет

кредит

Вiднесено витрати на пiдвищення квалiфiкацiї до витрат
М

1152,00

92

378

Компенсацiя витрат з пiдвищення квалiфiкацiї

1152,00

378

301

Отже, перед оформленням документiв роботодавцю потрiбно чiтко визначитися:

працiвник вiдряджається для отримання консультацiйних послуг (у такому разi виписується посвiдчення про вiдрядження, видається аванс на вiдрядження, в наказi по пiдприємству, посвiдченнi про вiдрядження (якщо застосовується на пiдприємствi), договорi, актi наданих послуг, у звiтi про вiдрядження має бути прописана цiль: «Для отримання консультацiйних послуг на тему...»);

працiвника посилає пiдприємство на пiдвищення квалiфiкацiї (в такому разi в наказi по пiдприємству, договорi, актi наданих послуг, звiтi працiвника має бути прописана цiль: «Посилається для пiдвищення квалiфiкацiї з питань...»).№ 8

ВИПЛАТИ, які включаються і не включаються в мінімальну заробітну плату з 01.01.2017р.

30.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

У цій статті наводиться ВИТЯГ статті з авторської брошури Тетяни Мойсеєнко «ОПЛАТА ПРАЦІ і МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА ПО-НОВОМУ», яку читач може замовити за посиланням: http://dominanta.in.ua/kniga3.php

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для формування структури гарантованої зарплати звернемося до ст. 2 Закону № 108, яким подається структура заробітної плати:

Ø  Основна заробiтна плата. Це - винагорода за виконану роботу вiдповiдно до встановлених норм працi (норми часу, виробiтку, обслуговування, посадовi обов'язки). Вона встановлюється у виглядi тарифних ставок (окладiв) i вiдрядних розцiнок для робiтникiв та посадових окладiв для службовцiв.

Ø  Додаткова заробiтна плата. Це - винагорода за працю понад установленi норми, за трудовi успiхи та винахiдливiсть i за особливi умови працi. Вона включає доплати, надбавки, гарантiйнi i компенсацiйнi виплати, передбаченi чинним законодавством; премiї, пов'язанi з виконанням виробничих завдань i функцiй. В цьому пункті треба уважно виділити виключення, про які згадується у ст. 3-1 Закону № 108.

Ø  Iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати. До них належать виплати у формi винагород за пiдсумками роботи за рiк, премiї за спецiальними системами i положеннями, виплати в рамках грантiв, компенсацiйнi та iншi грошовi i матерiальнi виплати, якi не передбаченi актами чинного законодавства або якi провадяться понад встановленi зазначеними актами норми.

Перелік складових основної, додаткової заробітної плати, інших компенсаційних виплат наводиться в Інструкції зі статистики заробітної плати, яка затверджена наказом Держкомстат від 13.01.2004р. № 5 (далі – Інструкція № 5).

Використовуючи інструкцію та норми ст. 3-1 Закону № 108, автор розробила власне бачення[1] виплат, які включаються і не включаються до мінімальної (гарантованої) зарплати (див. таблицю 2). Зрозуміло, що кожен читач може мати власну думку з приводу деяких виплат, які включаються або не включаються до складу гарантованої зарплати.

Автор сподівається, що вже найближчим часом державні органи зможуть надати чіткі офіційні роз’яснення з приводу гарантованих виплат та деяких особливостей нарахування гарантованої зарплати, після чого консультаційні матеріали цієї брошури будуть доповнені.

 

Таблиця 1.

Виплати, які включаються і не включаються до мінімальної (гарантованої) зарплати (авторське бачення)

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Перелік виплат, які включаються у 3200 грн.

Перелік виплат, які не включаються

і нараховуються понад 3200 грн.

Фонд основної заробiтної плати:

Винагороди за виконану роботу вiдповiдно до встановлених норм працi за тарифними ставками (окладами), вiдрядними розцiнками робiтникiв та посадовими окладами керiвникiв, фахiвцiв, технiчних службовцiв.

Гонорар штатним працiвникам редакцiй газет, журналiв, iнших засобiв масової iнформацiї, видавництв, установ мистецтва й (або) оплата їх працi, що нараховується за ставками (розцiнками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на даному пiдприємствi.

Оплата при переведеннi працiвника на нижчеоплачувану роботу у випадках i розмiрах, передбачених чинним законодавством, а також при невиконаннi норм виробiтку та виготовленнi продукцiї, що виявилася браком, не з вини працiвника.

Оплата роботи висококвалiфiкованих працiвникiв, залучених для пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв.

Перелік виплат відповідно до ст. 3-1 Закону № 108:

 

Доплати за роботу в несприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику для здоров’я (автор уточнює, що це за роботу у важких i шкiдливих та особливо важких i особливо шкiдливих умовах працi)

 

Доплата за роботу в нiчний час. На думку автора, до такої доплати можна додати і доплата за роботу у вечірні часи, як виплату, яку гарантовано галузевими угодами

 

Доплата за надурочний час. На думку автора до такої доплати відноситься і доплата за работу у святковi та неробочi днi, у розмiрах та за розцiнками, установленими чинним законодавством. Додатково див. лист Мінсоцполітики від 27.04.2011р. № 131/13/116-11.

 

Доплата за роз’їзний характер робiт (передбачена Постановою КМУ від 31.03.99р. № 490 у вигляді надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок i посадових окладiв працiвникiв, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних i будiвельних робiт, i працiвникiв, робота яких виконується вахтовим методом, постiйно проводиться в дорозi або має роз'їзний (пересувний) характер, у розмiрах, визначених чинним законодавством.)

 

Премiї до святкових i ювiлейних дат. На думку автора, це виплати, які міють разовий характер і перелічені серед виплат у п. 2.3.2 Інструкції № 5, а саме одноразовi заохочення, не пов'язанi з конкретними результатами працi (наприклад, до ювiлейних та пам'ятних дат, як у грошовiй, так i натуральнiй формi)

Фонд додаткової заробiтної плати:

 

Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладiв, посадових окладiв) у розмiрах, передбачених чинним законодавством, за:

ü  сумiщення професiй (посад);

ü  розширення зони обслуговування або збiльшення обсягу робiт;

ü  виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника;

ü  iнтенсивнiсть працi;

ü  керiвництво бригадою;

ü  високу професiйну майстернiсть;

ü  класнiсть водiям (машинiстам) транспортних засобiв;

ü  високi досягнення в працi, у тому числi державним службовцям;

ü  виконання особливо важливої роботи на певний термiн;

ü  знання та використання в роботi iноземної мови;

ü  допуск до державної таємницi;

ü  дипломатичнi ранги, персональнi звання службових осiб, ранги державних службовцiв, квалiфiкацiйнi класи суддiв;

ü  науковий ступiнь;

ü  нормативний час пересування у шахтi (руднику) вiд ствола до мiсця роботи i назад працiвникам, постiйно зайнятим на пiдземних роботах;

ü  роботу на територiях радiоактивного забруднення;

ü  iншi надбавки та доплати, передбаченi чинним законодавством,

ü  доплата до розмiру мiнiмальної заробiтної плати.

 

Премiї та винагороди, у тому числi за вислугу рокiв, що мають систематичний характер (а не разовий, про які йдеться у п.2.3.2 інструкції), незалежно вiд джерел фiнансування.

 

 

 

 

Перелік виплат відповідно до п. 2 і 3 Інструкції № 5

 

Суми виплат, пов'язаних з iндексацiєю заробiтної плати працiвникiв.

 

Суми компенсацiї працiвникам втрати частини заробiтної плати у зв'язку з порушенням термiнiв її виплати.

 

Винагороди та заохочення, що здiйснюються раз на рiк або мають одноразовий характер. Зокрема:

ü  винагороди за пiдсумками роботи за рiк, щорiчнi винагороди за вислугу рокiв (стаж роботи);

ü  премiї за виконання важливих та особливо важливих завдань;

ü  одноразовi заохочення, не пов'язанi з конкретними результатами працi (наприклад, до ювiлейних та пам'ятних дат, як у грошовiй, так i натуральнiй формi);

ü  премiї за сприяння винахiдництву та рацiоналiзацiї, створення, освоєння та впровадження нової технiки i технологiї, уведення в дiю в строк i достроково виробничих потужностей й об'єктiв будiвництва, своєчасну поставку продукцiї на експорт та iншi;

ü  грошова винагорода державним службовцям за сумлiнну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язкiв;

ü  премiї, що виплачуються у встановленому порядку за спецiальними системами премiювання, виплаченi вiдповiдно до рiшень уряду.

 

Матерiальна допомога, що має систематичний характер, надана всiм або бiльшостi працiвникiв (на оздоровлення, у зв'язку з екологiчним станом, тощо).

 

Матерiальна допомога разового характеру, що надається пiдприємством окремим працiвникам у зв'язку iз сiмейними обставинами, на оплату лiкування, оздоровлення дiтей, поховання.

 

Допомоги та iншi виплати, що здiйснюються за рахунок коштiв фондiв державного соцiального страхування:

ü  допомога по тимчасовiй непрацездатностi;

ü  допомога по вагiтностi та пологах;

ü  допомога на поховання.

Оплата перших п'яти днiв тимчасової непрацездатностi за рахунок коштiв пiдприємства, установи, органiзацiї.

 

Соцiальнi допомоги та виплати за рахунок коштiв пiдприємства, установленi колективним договором (працiвникам, якi перебувають у вiдпустцi для догляду за дитиною, на народження дитини, сiм'ям з неповнолiтнiми дiтьми).

 

Внески пiдприємств згiдно з договорами добровiльного медичного, пенсiйного страхування працiвникiв i членiв їхнiх сiмей, інших видів страхування

 

Одноразова допомога працiвникам, якi виходять на пенсiю згiдно з дiючим законодавством та колективними договорами (включаючи грошову допомогу державним службовцям та науковим (науково-педагогiчним) працiвникам).

 

Суми вихiдної допомоги при припиненнi трудового договору.

 

Суми, нарахованi працiвникам за час затримки розрахунку при звiльненнi (середня зарплата відповідно до ст. 117 КЗпП).

 

Витрати на платне навчання працiвникiв i членiв їхнiх сiмей, не пов'язане з виробничою необхiднiстю, згiдно з договором мiж пiдприємством та навчальним закладом.

 

Компенсацiя моральної шкоди працiвникам за рахунок коштiв пiдприємства, що виплачується за рiшенням суду.

 

Винагорода, що сплачується за авторським договором на створення та використання творiв науки, лiтератури та мистецтва, крiм зазначеної у пп.2.1.3 Інструкції № 5.

 

Винагороди за вiдкриття, винаходи та рацiоналiзаторськi пропозицiї та їхнє використання.

 

Компенсацiйнi виплати та добовi, якi виплачуються при переїздi на роботу в iншу мiсцевiсть згiдно з чинним законодавством.

 

Вартiсть виданого згiдно з дiючими нормами спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобiв, молока та лiкувально-профiлактичного харчування або вiдшкодування витрат працiвникам за придбання ними спецодягу та iнших засобiв iндивiдуального захисту в разi невидачi їх адмiнiстрацiєю.

 

Витрати на перевезення працiвникiв до мiсця роботи як власним, так i орендованим транспортом (крiм оплати працi водiїв).

 

Компенсацiї працiвникам за використання для потреб виробництва власного iнструменту та особистого транспорту.

 

Вартiсть подарункiв до свят i квиткiв на видовищнi заходи для дiтей працiвникiв.

 

Витрати на пiдготовку та перепiдготовку кадрiв (крiм витрат на заробiтну плату, зазначених у пп.2.2.12 Інструкції № 5):

ü  витрати на оплату навчання працiвникiв у вищих навчальних закладах та установах пiдвищення квалiфiкацiї, професiйної пiдготовки та перепiдготовки кадрiв;

ü  стипендiї слухачам пiдготовчих вiддiлень, студентам, аспiрантам, направленим пiдприємствами на навчання з вiдривом вiд виробництва у вищi навчальнi заклади;

ü  оплата проїзду до мiсцезнаходження навчального закладу та назад;

ü  витрати, пов'язанi з органiзацiєю навчального процесу (придбання учбового матерiалу, оренда примiщень).

 

Позики, виданi працiвникам пiдприємств для полiпшення житлових умов, на iндивiдуальне будiвництво, заведення домашнього господарства.

 

Витрати пiдприємств на оплату послуг з лiкування працiвникiв, якi були наданi установами охорони здоров'я (крiм виплат, зазначених у пп.2.3.3).

 

Виплати соцiального характеру у грошовiй i натуральнiй формi:

ü  оплата або дотацiї на харчування працiвникiв, у тому числi в їдальнях, буфетах, профiлакторiях; оплата за утримання дiтей працiвникiв у дошкiльних закладах; вартiсть путiвок працiвникам та членам їхнiх сiмей на лiкування та вiдпочинок, екскурсiї або суми компенсацiй, виданi замiсть путiвок за рахунок коштiв пiдприємства (крiм випадкiв, указаних у п.3.2);

ü  iншi виплати, що мають iндивiдуальний характер (оплата квартири та найманого житла, гуртожиткiв, товарiв, продуктових замовлень, абонементiв у групи здоров'я, передплати на газети та журнали, протезування, суми компенсацiї вартостi виданого працiвникам палива у випадках, не передбачених чинним законодавством)

 

Витрати, пов'язанi з наданням безкоштовного проїзду працiвникам залiзничного, авiацiйного, морського, рiчкового, автомобiльного транспорту та мiського електротранспорту.

 

Вартiсть безкоштовно наданого працiвникам форменого одягу, обмундирування, що може використовуватися поза робочим мiсцем та залишається в особистому постiйному користуваннi, або сума знижки у разi продажу форменого одягу за зниженими цiнами.

 

На думку Мінсоцполітики (консультацію подано нижче), виплати із середнього заробітку не включаються до мінімальної зарплати з метою її гарантованого нарахування!

 

Оплата за невiдпрацьований час:

ü  оплата, а також суми грошових компенсацiй у разi невикористання щорiчних (основної та додаткових) вiдпусток та додаткових вiдпусток працiвникам, якi мають дiтей, у розмiрах, передбачених законодавством;

ü  оплата додаткових вiдпусток (понад тривалiсть, передбачену законодавством), наданих вiдповiдно до колективного договору;

ü  оплата додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням та творчих вiдпусток;

ü  оплата додаткових вiдпусток, що надаються вiдповiдно до Закону України «Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи»;

ü  суми заробiтної плати, що зберiгаються за основним мiсцем роботи працiвникiв, за час їхнього навчання з вiдривом вiд виробництва в системi пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв;

ü  оплата працiвникам, якi залучаються до виконання державних або громадських обов'язкiв, якщо вони виконуються в робочий час;

ü  оплата працiвникам-донорам днiв обстеження, здавання кровi та вiдпочинку, що надаються пiсля кожного дня здавання кровi або днiв, приєднаних за бажанням працiвника до щорiчної вiдпустки;

ü  оплата, що зберiгається за працiвником, який пiдлягає медичному огляду, за основним мiсцем роботи за час перебування в медичному закладi на обстеженнi;

 

Оплата простоїв не з вини працiвника.

 

Середня зарплата за час перебування у вiдрядженнi (не включає вiдшкодування витрат у зв'язку з вiдрядженням: добових, вартостi проїзду, витрат на наймання житлового примiщення).

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ

Щодо мiнiмальної заробiтної плати

ПИТАННЯ: Чи маємо право доплатити до розмiру мiнiмальної зарплати (118 гри.) робiтниковi-вiдряднику, якщо за 15 робочих днiв його вiдрядний заробiток становив 50,57 грн., у цьому самому мiсяцi йому надали матерiальну допомогу (100 грн.), оплатили один день тимчасової непрацездатностi (6,76 грн.) i чотири днi вiдпустки (23,8 грн.)?

ВIДПОВIДЬ: Вiдповiдно до абзацу 3 ст.З Закону України "Про оплату працi" якщо працiвниковi, який виконав мiсячну норму працi, нараховано заробiтну плату нижче вiд законодавче встановленого розмiру мiнiмальної заробiтної плати, пiдприємство доплачує до її рiвня.

Отже, якщо працiвник вiдпрацював 15 днiв iз 20 робочих днiв мiсяця (один день перебував на листку непрацездатностi та чотири днi у вiдпустцi) i виконав норму працi, його заробiтна плата не має бути меншою вiд 88,50 грн. Якщо доплачують до рiвня мiнiмальної заробiтної плати, виплати, якi роблять виходячи iз середньої заробiтної плати працiвника (оплата тимчасової непрацездатностi, оплата часу вiдпусток), не враховуються.

Н.СИНЬКО,
головний спецiалiст

"Праця i зарплата", N 32 (276), серпень 2001 р.

Роз’яснення Мінсоцполітики деяких питань оплати праці на виконання Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”

12 Січня 2017, 16:24

http://www.msp.gov.ua/news/12305.html

Міністерство соціальної політики щодо застосування Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (далі – Закон) інформує.

Законом приведено поняття мінімальної заробітної плати у відповідність до європейської практики та міжнародних норм, зокрема шляхом:

- запровадження нової методології визначення мінімальної заробітної плати (як нижньої межі оплати праці, що гарантується державою);

- встановлення мінімального посадового окладу у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

- незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини при побудові схем посадових окладів, визначенні плати за надання адміністративних послуг, судового збору, суми податків тощо.

Із 01.01.2017  прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, Законом України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” затверджено у розмірі 1 600 гривень, мінімальну заробітну плату в місячному розмірі – 3 200 гривень, у погодинному розмірі – 19,34 гривні.

Згідно із Законом при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

У випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу у шкідливих умовах праці, зазначені доплати мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати (3 200 гривень).

Якщо ж умовами оплати праці передбачено підвищення посадових окладів працівників, наприклад, за роботу в установах і організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, за роботу в певних типах закладів, за роботу у шкідливих та важких умовах праці, то зазначене підвищення враховується до мінімальної заробітної плати.

Якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована йому заробітна плата є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець зобов’язаний  провести доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно із заробітною платою.

Якщо ж працівник не виконав місячну норму праці, перебував у відпустці, на лікарняному, працює неповний робочий час  тощо, то оплата його праці проводиться пропорційно виконаній нормі праці.

Час простою не з вини працівника оплачується згідно з нормами статті 113 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) без проведення доплати до рівня мінімальної заробітної плати.

При запровадженні підсумованого обліку робочого часу з обліковим періодом місяць робота понад нормальну тривалість робочого часу за обліковий період оплачується як надурочна і зазначена виплата здійснюється понад розмір мінімальної заробітної плати.

Якщо робота при підсумованому обліку робочого часу виконується в межах встановленої працівнику тривалості робочого часу,  яка є меншою нормальної тривалості робочого часу, відповідно до графіку роботи, йому нараховується заробітна плата у розмірі не нижчому від мінімальної заробітної плати.

Для підприємств, на яких встановлено підсумований облік робочого часу,  з метою зменшення годин надурочної роботи та навантаження на фонд оплати праці рекомендується застосовувати такі облікові періоди як півріччя, рік.

Також звертаємо увагу, що змінювати істотні умови праці роботодавець вправі лише за наявності змін в організації виробництва та праці. Пунктом 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 № 9 „Про практику розгляду судами трудових спорів” визначено, зокрема, що зміною в організації виробництва і праці визнається раціоналізація робочих місць, введення нових форм організації праці, у тому числі перехід на бригадну або на індивідуальну форму, впровадження передових методів, технологій тощо. 

 [1] До появи перших офіційних роз’яснень державних органів

№ 7

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДОХОДИ-2016 і її оновлена форма.

СТАВКИ ПДФО-2017

30.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

В консультації ДФСУ від 13.01.2017 р. наведено коментар щодо оновленої форми Декларації про доходи, яка подається до 1 травня 2017 р.

 

Сьогодні часто запитують: «Чи необхідно подавати Декларацію про доходи працівникам, які мали декілька місць роботи протягом року, сумісницькі доходи чи виплати за договорами ЦПХ?»,

відповідаємо: НІ. НЕ ПОТРІБНО.

Така вимога вилучена з п. 179.2 ПКУ з 01.01.2016 р., оскільки протягом всього 2016 року діяла єдина ставка податку на доходи та військового збору для перелічених доходів. Отже, такі доходи не потребують перерахунку.

 

Також, варто звернути увагу на ставку ПДФО, яка змінилась з 01.01.2017 р. для дивідендів, які виплачуються фізичній особі від підприємства – платника єдиного податку: вона становить 9% (до 01.01.2017 р. – це була ставка 18%).

 

Нижче, під консультацією ДФСУ, наводиться зручна таблиця з переліком видів доходів та ставками ПДФО для їх оподаткування.

 

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ
13.01.2017

Щодо змiни форми декларацiї про майновий стан i доходи

З 01 сiчня 2017 року змiнено форму податкової декларацiї про майновий стан i доходи (далi - декларацiя), яка подається фiзичними особами - платниками податку на доходи фiзичних осiб та вiйськового збору (далi - платники податкiв) у випадках, передбачених роздiлом IV Податкового кодексу України (далi - Кодекс).

Змiни у формi декларацiї здiйснено для зручностi та скорочення часу, що витрачається платниками податкiв на заповнення декларацiї, а також з урахуванням змiн до податкового законодавства.

Кiлькiсть додаткiв до декларацiї зменшено з чотирьох до двох. У зв'язку iз запровадженням ставки податку у розмiрi 18 вiдсоткiв замiсть 15/20 вiдсоткiв, скасовано додаток до декларацiї, який передбачав здiйснення перерахунку податку на доходи фiзичних осiб при отриманнi доходiв вiд двох та бiльше податкових агентiв, у випадках передбачених пп. "є" п. 176.1 Кодексу. Отже, тепер платники податкiв за результатами рiчного декларування не повиннi проводити перерахунок податку на доходи фiзичних осiб та заповнювати окремий додаток.

Також для зручностi платникiв податкiв скасовано додаток до декларацiї, в якому платник податкiв здiйснював розрахунок податкових зобов'язань з отриманих iноземних доходiв. Тепер сума отриманих iноземних доходiв (перерахованих у гривнi за валютним курсом Нацiонального банку України, що дiяв на момент нарахування (отримання) таких доходiв), вiдповiднi податковi зобов'язання, iнформацiя щодо країни походження доходу та назви валюти вiдображається в декларацiї без заповнення окремого додатку.

Отже, на сьогоднi у додатках до декларацiї платник здiйснює розрахунок податкових зобов'язань лише за доходами, база оподаткування яких розраховується з урахуванням понесених витрат, а саме: при визначеннi iнвестицiйного прибутку (додаток Ф1) та при розрахунку податкових зобов'язань самозайнятими особами (додаток Ф2).

Крiм того, для зручностi платникiв податкiв у вiдповiдних рядках декларацiї (додаткiв до неї) зазначенi ставки податку на доходи фiзичних осiб та вiйськового збору.

Також, платники податкiв, якi отримали доходи вiд продажу (обмiну) об'єктiв рухомого та нерухомого майна, якi згiдно з Кодексом не пiдлягають оподаткуванню, при заповненнi декларацiї такi доходи вiдображають у окремому рядку.

З 01.01.2016 змiнено порядок сплати авансових платежiв з податку на доходи фiзичних осiб фiзичною особою - пiдприємцем (крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування).

Такi особи розраховують та сплачують авансовi платежi згiдно з фактичними даними, зазначеними у Книзi облiку доходiв i витрат, кожного календарного кварталу до 20 числа мiсяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квiтня, до 20 липня i до 20 жовтня). При цьому авансовий платiж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.

У зв'язку iз зазначеними змiнами, тепер в декларацiї (графа 6 рядка 10.7 декларацiї) фiзичнi особи - пiдприємцi (крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування) вiдображають загальну (рiчну) суму податку на доходи фiзичних осiб, що пiдлягає сплатi до бюджету, яка розраховується у роздiлi I додатку Ф2 до декларацiї та дорiвнює значенню рядка 1.1 додатка Ф2.

Разом з тим, довiдково в рядках 1.2 - 1.4 додатка Ф2 платники вiдображають суму сплачених авансових платежiв з податку на доходи фiзичних осiб та залишок суми податку на доходи фiзичних осiб, що пiдлягає сплатi або поверненню.

Звертаємо увагу, що в декларацiї вiдображається чистий оподатковуваний дохiд самозайнятих осiб:

фiзичною особою - пiдприємцем (крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування) чистий оподатковуваний дохiд вказується у графi 3 рядка 10.7 декларацiї,

фiзичною особою, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, - в графi 3 рядка 10.8 декларацiї.

 

Cтавки податку на доходи фізичних осіб на деякі види доходів

Вид доходу

Ставка податку

Підстава

База оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих), у тому числі, але не виключно, у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами

18%

п. 167.1 ПКУ

Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих у строк

18%

п. 170.9

Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування)

18%

п. 170.1

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі > 4480 грн

18%

пп. «б» пп. 165.1.22

Роялті

18%

пп. 170.3.1

Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються) на користь нерезидентів

18%

пп. 170.10.1

Iноземні доходи

18%

пп. 170.11.1

Пасивні доходи у вигляді: 

- процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, на вклад (депозит) у кредитних спілках, інших процентів (у тому числі дисконтних доходів);
- процентного або дисконтного доходу за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
- плати (відсотків), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки;
- доходу, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості;
- доходу за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
- відсотків (дисконту), отриманих власником облігації від їх емітента відповідно до закону;
- доходу за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та доходу, отриманого платником податку в результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному проспектом емісії сертифікатів;
- інвестиційного прибутку, включаючи прибуток від операцій з державними цінними паперами та з борговими зобов’язаннями Національного банку України з урахуванням курсової різниці;
- роялті;
- страхових виплат і відшкодувань.

18%

пп. 167.5.1

Доходи у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування)

5%

пп. 167.5.2

Доходи у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток

9%

пп. 167.5.4

Суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує на місяць 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року

18% суми перевищення

пп. 164.2.19

п. 167.4

Пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати

18%

пп. 164.2.19

Пенсії, призначені учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Не оподатковуються

пп. 164.2.19

 

 

№ 6

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ подаєтья у разі прийняття внутрiшнього сумiсництва працiвникiв, якi вже перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємством

30.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо повiдомлення про прийняття працiвника на роботу

ПИТАННЯ: Чи потрiбно повiдомляти органи Державної фiскальної служби про прийняття на умовах погодинної оплати та внутрiшнього сумiсництва працiвникiв, якi вже перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємством?

ВIДПОВIДЬ: За частиною 3 ст. 24 КЗпП працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування й реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Ураховуючи положення цiєї статтi, Кабiнет Мiнiстрiв України ухвалив постанову вiд 17.06.2015 р. № 413 «Про порядок повiдомлення Державної фiскальної служби та її територiальних органiв про прийняття працiвника на роботу».

Чиннiсть КЗпП, у тому числi ст. 24, поширюється виключно на трудовi вiдносини, тобто коли з працiвником укладають трудрвий договiр. Цiєю статтею не передбачено виняткiв для працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом.

Пiд час подання iнформацiї до Державної фiскальної служби або її територiальних органiв про прийняття працiвника на роботу за сумiсництвом в графi 4 повiдомлення «категорiя працiвника» слiд поставити 2 (найманi працiвники без трудової книжки).

Свiтлана КОНОВАЛ,
Iнна СКОВЛЮК

"Праця i зарплата" N 48 (1012), 28 грудня 2016 р.

 

 

 

№ 5

Щодо зміни форми декларації про майновий стан і доходи

Особливості переведення працівника на iншу нижчеоплачувану роботу в iншу органiзацiю

30.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

Акценти консультації:

«Пiд переведенням на iншу роботу вважається доручення працiвниковi роботи, що не вiдповiдає спецiальностi, квалiфiкацiї чи посадi, визначенiй трудовим договором.

При переведенні в іншу організацію трудовий договiр в однiй органiзацiї припиняється i за згоди працiвника укладається новий трудовий договiр в iншiй органiзацiї. При цьому умови та розмiри оплати працi за цiєю посадою були узгодженi сторонами пiд час укладання трудового договору.

Тому норми ст. 114 КЗпП щодо збереження за працiвником упродовж двох тижнiв з дня переведення на iншу посiйну нижчеоплачувану роботу попереднього середнього заробiтку в такому разi не застосовуються»

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Збереження зарплати в разi переведення
на нижчеоплачувану роботу

ПИТАННЯ: Чи зберiгається попереднiй заробiток упродовж двох тижнiв з дня переведення на iншу постiйну нижчеоплачувану роботу в iншу органiзацiю (правонаступник) за п. 5 ст. 36 КЗпП?

ВIДПОВIДЬ: За частиною 1 ст. 114 КЗпП у разi переведення працiвника на iншу постiйну нижчеоплачувану роботу за працiвником зберiгається його попереднiй середнiй заробiток упродовж двох тижнiв з дня переведення.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 32 КЗпП переведення працiвника на iншу роботу на тому самому пiдприємствi, в установi, органiзацiї, а також на роботу на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю або в iншу мiсцевiсть, хоча б разом з пiдприємством, установою, органiзацiєю, допускається тiльки за його згоди (за винятком тимчасового переведення, обумовленого ст. 33 КЗпП).

Переведення на iншу роботу, передбачене ст. 32 КЗпП. по сутi є одним iз видiв змiни умов укладеного трудового договору.

Пiд переведенням на iншу роботу вважається доручення працiвниковi роботи, що не вiдповiдає спецiальностi, квалiфiкацiї чи посадi, визначенiй трудовим договором (п. 31 постанови Пленуму Верховного Суду України вiд 06.11.92 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорiв»).

Статтею 36 КЗпП зазначено пiдстави припинення трудового договору, зокрема, вiдповiдно до ч. 5 цiєї статтi однiєю iз пiдстав припинення трудового договору є переведення працiвника (за його згоди) на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю або перехiд на виборну посаду.

Тобто трудовий договiр в однiй органiзацiї припиняється i за згоди працiвника укладається новий трудовий договiр в iншiй органiзацiї. При цьому умови та розмiри оплати працi за цiєю посадою були узгодженi сторонами пiд час укладання трудового договору.

Норми ст. 114 КЗпП щодо збереження за працiвником упродовж двох тижнiв з дня переведення на iншу посiйну нижчеоплачувану роботу попереднього середнього заробiтку в такому разi не застосовуються.

Свiтлана КОНОВАЛ,
Iнна СКОВЛЮК

"Праця i зарплата" N 48 (1012), 28 грудня 2016 р.

№ 4

ЗМІНИ в трудовому законодавстві з 01.01.2017р.

23.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

У цій статті наводиться ВИТЯГ статті з авторської брошури Тетяни Мойсеєнко «ОПЛАТА ПРАЦІ і МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА ПО-НОВОМУ», яку читач може замовити за посиланням: http://dominanta.in.ua/kniga3.php

 

Що змінилось в трудовому законодавстві з 01.01.2017 р.

Питання оплати праці, її система і гарантій прописані у розділі VII «Оплата праці» Кодексу законів про працю (далі КЗпП).

Законом України від 06.12.2016р. № 1774 «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України» (далі – Закон № 1774) були внесені зміни до ст. 95 і 96 КЗпП, відповідно до яких мінімальна зарплата і система оплати праці осучаснили своє існуванні в Україні з 01.01.2017р. У таблиці 1 подано текст статей 95 і 96 КЗпП для порівняльного аналізу.

Таблиця 1.

Порівняльний аналіз статей 95 і 96 КЗпП

до 01.01.2017 р.

з 01.01.2017 р.

Стаття 95. Мiнiмальна заробiтна плата. Iндексацiя заробiтної плати

 

Мiнiмальна заробiтна плата - це законодавчо встановлений розмiр заробiтної плати за просту, неквалiфiковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працiвником мiсячну, а також погодинну норму працi (обсяг робiт).

 

 

 

 

До мiнiмальної заробiтної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальнi та компенсацiйнi виплати.

 

 

Розмiр мiнiмальної заробiтної плати встановлюється i переглядається вiдповiдно до статей 9 i 10 Закону України "Про оплату працi" та не може бути нижчим вiд розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб.

Мiнiмальна заробiтна плата є державною соцiальною гарантiєю, обов'язковою на всiй територiї України для пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi i господарювання та фiзичних осiб.

 

 

 

 

Заробiтна плата пiдлягає iндексацiї у встановленому законодавством порядку.

Стаття 95. Мiнiмальна заробiтна плата. Iндексацiя заробiтної плати

 

Мiнiмальна заробiтна плата - це встановлений законом мiнiмальний розмiр оплати працi за виконану працiвником мiсячну (годинну) норму працi.

 

 

Мiнiмальна заробiтна плата встановлюється одночасно в мiсячному та погодинному розмiрах.

 

Абзац вилучено

 

 

 

 

Розмiр мiнiмальної заробiтної плати встановлюється i переглядається вiдповiдно до статей 9 i 10 Закону України "Про оплату працi" та не може бути нижчим вiд розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб.

Мiнiмальна заробiтна плата є державною соцiальною гарантiєю, обов'язковою на всiй територiї України для пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi i господарювання та фiзичних осiб, якi використовують працю найманих працiвникiв, за будь-якою системою оплати працi.

 

Заробiтна плата пiдлягає iндексацiї у встановленому законодавством порядку.

Стаття 96. Тарифна система оплати працi

 

Основою органiзацiї оплати працi є тарифна система оплати працi, яка включає тарифнi сiтки, тарифнi ставки, схеми посадових окладiв i тарифно-квалiфiкацiйнi характеристики (довiдники).

 Тарифна система оплати працi використовується для розподiлу робiт залежно вiд їх складностi, а працiвникiв - залежно вiд їх квалiфiкацiї та за розрядами тарифної сiтки. Вона є основою формування та диференцiацiї розмiрiв заробiтної плати.

 

Формування тарифної сiтки (схеми посадових окладiв) провадиться на основi тарифної ставки робiтника першого розряду, яка встановлюється у розмiрi, що перевищує законодавчо встановлений розмiр мiнiмальної заробiтної плати, та мiжквалiфiкацiйних (мiжпосадових) спiввiдношень розмiрiв тарифних ставок (посадових окладiв).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вiднесення виконуваних робiт до певних тарифних розрядiв i присвоєння квалiфiкацiйних розрядiв робiтникам провадиться власником або уповноваженим ним органом згiдно з тарифно-квалiфiкацiйним довiдником за погодженням з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлковим представником).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалiфiкацiйнi розряди пiдвищуються насамперед робiтникам, якi успiшно виконують встановленi норми працi i сумлiнно ставляться до своїх трудових обов'язкiв. Право на пiдвищення розряду мають робiтники, якi успiшно виконують роботи бiльш високого розряду не менш як три мiсяцi i склали квалiфiкацiйний екзамен. За грубе порушення технологiчної дисциплiни та iншi серйознi порушення, якi спричинили погiршення якостi продукцiї, робiтниковi може бути знижено квалiфiкацiю на один розряд. Поновлення розряду провадиться в загальному порядку, але не ранiше нiж через три мiсяцi пiсля його зниження.

Посадовi оклади службовцям установлює власник або уповноважений ним орган вiдповiдно до посади i квалiфiкацiї працiвника. За результатами атестацiї власник або уповноважений ним орган має право змiнювати посадовi оклади службовцям у межах затверджених у встановленому порядку мiнiмальних i максимальних розмiрiв окладiв на вiдповiднiй посадi.

 

Стаття 96. Системи оплати працi

 

Системами оплати працi є тарифна та iншi системи, що формуються на оцiнках складностi виконуваних робiт i квалiфiкацiї працiвникiв.

Тарифна система оплати працi включає: тарифнi сiтки, тарифнi ставки, схеми посадових окладiв i професiйнi стандарти (квалiфiкацiйнi характеристики).

Тарифна система оплати працi використовується при розподiлi робiт залежно вiд їх складностi, а працiвникiв - залежно вiд квалiфiкацiї та за розрядами тарифної сiтки. Вона є основою для формування та диференцiацiї розмiрiв заробiтної плати.

 

Тарифна сiтка (схема посадових окладiв) формується на основi тарифної ставки робiтника першого розряду та мiжквалiфiкацiйних (мiжпосадових) спiввiдношень розмiрiв тарифних ставок (посадових окладiв).

 

 

Схема посадових окладiв (тарифних ставок) працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй, що фiнансуються з бюджету, формується на основi:

мiнiмального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України;

мiжпосадових (мiжквалiфiкацiйних) спiввiдношень розмiрiв посадових окладiв (тарифних ставок) i тарифних коефiцiєнтiв.

Мiнiмальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмiрi, не меншому за прожитковий мiнiмум, встановлений для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року.

 

Вiднесення виконуваних робiт до певних тарифних розрядiв i присвоєння квалiфiкацiйних розрядiв робiтникам провадиться власником або органом, уповноваженим власником, згiдно з професiйними стандартами (квалiфiкацiйними характеристиками) за погодженням iз виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлковим представником).

 

Вимоги до квалiфiкацiйних та спецiальних знань працiвникiв, їх завдання, обов’язки та спецiалiзацiя визначаються професiйними стандартами або квалiфiкацiйними характеристиками професiй працiвникiв.

Порядок розроблення та затвердження професiйних стандартiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Порядок розроблення та затвердження квалiфiкацiйних характеристик визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi працi та соцiальної полiтики.

 

Колективним договором, а якщо договiр не укладався - наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу, виданим пiсля погодження з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлковим представником), а в разi вiдсутностi первинної профспiлкової органiзацiї - з вiльно обраними та уповноваженими представниками (представником) працiвникiв, можуть встановлюватися iншi системи оплати працi.

 

Абзаци вилучено

 

Проаналізувавши у таблиці вище внесені зміни до статей 95 і 96 КЗпП робимо висновки щодо новацій з 01.01.2017р.:

1.      Тепер мінімальна зарплата не обов’язково виплачується тільки «за просту, неквалiфiковану працю», ця умова вилучена із ст. 95 КЗпП. Отже, мінімальну зарплату можна нараховувати працівникам різної кваліфікації і з різною складністю роботи.

2.      Якщо раніше мінімальна зарплата була «розмiром ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ» працівника, то відтепер мінімальна зарплата складає «мiнiмальний розмiр ОПЛАТИ ПРАЦІ», що само по собі вже характеризує різницю у складових нарахованого доходу до 01.01.2017 і з 01.01.2017р.

3.      Наповнення переліку доходів у складі мінімальної заробітної плати тепер не обмежується тільки посадовим окладом (тарифною ставкою). Оскільки зі ст. 95 КЗпП вилучена норма, за якою до складу мiнiмальної заробiтної плати не включалися доплати, надбавки, заохочувальнi та компенсацiйнi виплати. Враховуючи це і попередні два пункти аналізу, маємо нову складову мінімального розміру ОПЛАТИ ПРАЦІ (про це на стор. ___)

4.      Система оплати праці значно розширила свої варіації у ст. 96 КЗпП. Якщо раніше законодавством було закріплено виключно тарифну систему оплати праці, то відтепер це можуть бути і інші системи оплати праці. Але за однієї умови: будь-яка обрана роботодавцем система оплати праці має бути сформована (побудована) на оцiнках складностi виконуваних робiт i квалiфiкацiї працiвникiв.

5.      Тарифну систему оплати праці залишили як законодавчо закріплену систему, яка, як і раніше, будується на тарифних сiтках, тарифних ставках, схемах посадових окладів. Але замість тарифно-квалiфiкацiйних характеристик (довiдників, які описуються кваліфікаційні вимоги та завдання за кожною професією), які так само доповнювали тарифну систему, введено нове тлумачення «ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ (квалiфiкацiйнi характеристики)». Якщо говорити сучасною мовою, то законодавець замінив «шило на мило», використовуючи нові сучасні вирази для посадових і робочих інструкцій. Відтепер чітко прописано, що «вимоги до квалiфiкацiйних та спецiальних знань працiвникiв, їх завдання, обов’язки та спецiалiзацiя визначаються професiйними стандартами або квалiфiкацiйними характеристиками професiй працiвникiв», що по-собі і є посадовими і робочими інструкціями, тільки на сучасний лад.

Розроблення і затвердження професійних стандартів буде визначати Кабінет Міністрів України, а ось розроблення та затвердження квалiфiкацiйних характеристик, залишили, як і раніше, за Мінсоцполітики та іншими галузевими міністерствами, які розробляли відповідні Випуски кваліфікаційних характеристик професій.

Коли очікувати на перші затверджені професійні стандарти, наразі, не відомо, але достеменно відомо (визначено у ст. 96 КЗпП), що нові професійні стандарти необхідно погоджувати з профспілкою (або уповноваженим представником). До того часу як з’являться нові професійні стандарти автор радить використовувати в роботі чинні випуски кваліфікаційних характеристик професій.

6.      Якщо роботодавець застосовує тарифну систему оплати праці, то розробляти тарифні сітки і схеми посадових окладів потрібно вже не від мінімальної зарплати, а від мiнiмального посадового окладу (тарифної ставки) у розмiрi, не меншому за прожитковий мiнiмум, встановлений для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року – від 1600 грн. Тобто посадові оклади (тарифні ставки) можуть бути меншими 3200 грн мінімальної зарплати (або мінімальної погодинного ставки), але не можуть бути меншими 1600 грн (або відповідної мінімальної погодинної ставки).

7.      Якщо роботодавець НЕ застосовує тарифну систему і вирішив обрати іншу систему оплати праці, він зобов’язаний це прописати в колективному договорі! Якщо колективний договір не укладався, у разі відсутності колективного договору[1] - необхідно оформити відповідний наказ керівника про введення такої іншої системи оплати праці (документальне оформлення обраної системи читайте на стор. ___).

8.      Умови підвищення, зниження або перегляду розрядів, проведення атестації працівників вилучено із ст. 96 КЗпП. Відтепер слід керуватися розділом ІІІ Закону України від 12.01.2012р. № 4312 «Про професійний розвиток працівників». Саме цим законом передбачено загальний порядок проведення атестації персоналу. Детально про це на стор. ___

Аналогічні зміни відбулися і ст. 3 і 6 Закону України «Про оплату праці».

 [1] Зверніть увагу, що в КЗпП внесені умови, за якими підтверджено право роботодавців не укладати колективний договір і регулювати різни питання з трудовим колективом в інший спосіб.

№ 3

1ДФ: сума ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ фізособі з ознакою «127» (а не «102»)

23.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.11.2016 р. № 25852/6/99-99-13-01-01-15

Щодо відображення у податковому розрахунку за ф. № 1-ДФ орендної плати

Державна фіскальна служба України розглянула лист ... щодо відображення ознаки доходу у податковому розрахунку за ф. N 1-ДФ і повідомляє таке.

Згідно з нормою глави 58 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. N 435-IV (із змінами та доповненнями) (далі - ЦКУ) за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Відповідно до ст. 762 глави 58 ЦКУ за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Договір - це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (ст. 626 глави 52 ЦКУ).

Наявність саме цивільно-правового договору є необхідною умовою для того, щоб відповідна операція вважалася орендною операцією.

Таким чином, договори оренди рухомого майна належать до договорів цивільно-правового характеру.

Водночас предметом договору про надання послуг та договору найму є різні об'єкти цивільних прав. Так, предметом договору найму є неспоживна річ (ст. 760 ЦКУ), а предметом договору про надання послуг є послуга, яка споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності (ст. 901 ЦКУ).

Договір найму (оренди) не може бути віднесений до договору про надання послуг.

Отже, відповідно до Довідника ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. N 4, суми орендних платежів, які отримуються фізичною особою, відображаються податковим агентом у податковому розрахунку за ф. N 1-ДФ під ознакою доходу "127" як виплата інших доходів.

 Перший заступник Голови

С. Білан

 

№ 2

НАДУРОЧНІ ГОДИНИ включають години роботи

У ВИХІДНІ І СВЯТКОВІ ДНІ

23.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

ЕКСКЛЮЗИВ

МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
27.04.2011 N 131/13/116-11

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто лист ВАТ «…» щодо надурочних робіт і повідомляється .

 

Проведення надурочних робіт регулюється нормами статей 62, 63, 64 і 65 КЗпП, оплата роботи в надурочний час – статтею 106 КЗпП.

 

Залучення працівників до роботи у вихідний день та спосіб компенсації за цю роботу регулюються ст..71 та 72 КЗпП.

 

Згідно з частиною першою статті 62 КЗпП надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня (статті 52, 53 і 61).

 

Статтею 52 КЗпП передбачена умова, що тривалість щоденної робот має бути визначена з додержанням установленої тривалості робочого тижня (статті 50 і 51). Аналогічна умова щодо додержання нормальної тривалості роботи за обліковий період відповідно до статей 50 і 51 КЗпП міститься і при підсумованому обліку робочого часу.

 

Стаття 65 КЗпП є нормою прямої дії, якою встановлено граничні норми застосування надурочних робіт (не більше 120 годин на рік). Нею не встановлено виключень для будь-яких робіт, проведених понад встановлену тривалість робочого часу. Тому, години відпрацьовані працівником понад норму робочого часу відповідно до статей 50 та 51 КЗпП, в тому числі і у вихідні дні, теж підпадають під зазначену норму.

 

 

Директор Департаменту                                         О. Товстенко

 

 

Корисна інформація

Виплата доходу СПД, який з АТО або з Лінії зіткнення:

з ПДФО незалежно від обраної системи оподаткування!

 

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант

06.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

У п. 38.9 Закону України від 21.12.2016р. № 1797 «Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi» (майже в кінці тексту закону) передбачено наступне:

«38.9. Пiд час нарахування (виплати) фiзичним особам - пiдприємцям, мiсцезнаходженням або мiсцем проживання яких є тимчасово окупована територiя та/або територiя населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення (незалежно вiд системи оподаткування), доходу вiд здiйснення ними пiдприємницької дiяльностi суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, якi нараховують (виплачують) такий дохiд, зобов’язанi утримати податок на доходи у джерела виплати. При цьому на таких осiб не поширюється дiя пункту 177.8 статтi 177 цього Кодексу.»

Сьогодні багато підприємців, які були зареєстровані на тимчасово окупованих територiя та/або територiях населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення,  продовжують здійснювати свою підприємницьку діяльність. Але багато хто з них здійснюють її в інших куточках України, не змінюючи реєстрацію (місце ведення підприємницької діяльності).

Отримуючи доходи від ведення підприємницької діяльності такі підприємці, напевно, не поспішають сплачувати єдиний податок (і ЄСВ) до фіскальної служби за місцем своєї реєстрації (на тимчасово окуповану територiю та/або територiю населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення).

Починаючи з 01.01.2017 року законодавець змінив правила гри і ЗОБОВ’ЯЗАВ ПОДАТКОВОГО АГЕНТА – будь-яке підприємство або підприємця, які перераховують доходи згаданим вище підприємцям – СПЛАЧУВАТИ ПДФО під час виплати їм будь-яких доходів від підприємницької діяльності, незалежно від обраної ним системи оподаткування!

Перелік міст України, які підпадають під тимчасово окуповані територiї та/або територiї населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення наведено у розпорядження КМУ від 07.11.2014 р. № 1085-р, див. за посиланням:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80

 
ЛІЖКО у ВІДРЯДЖЕННІ без ПДФО,

а яке воно (двоспальне чи ні) не має значення!

 

06.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

 

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
28.11.2016 N 25705/6/99-99-13-02-03-15

Щодо практичного застосування норм чинного законодавства

Державна фiскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далi - Кодекс), розглянула лист …щодо практичного застосування норм чинного законодавства i в межах компетенцiї повiдомляє.

Згiдно зi ст. 121 Кодексу законiв про працю України працiвники мають право на вiдшкодування витрат та одержання iнших компенсацiй у зв’язку зi службовими вiдрядженнями.

Вiдповiдно до п.п. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, кошти, отриманi платником податку на вiдрядження або пiд звiт i розрахованi згiдно iз п. 170.9 ст. 170 Кодексу.

Згiдно iз абзацом другим п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу не є доходом платника податку - фiзичної особи, яка перебуває у трудових вiдносинах iз своїм роботодавцем або є членом керiвних органiв пiдприємств, установ, органiзацiй, сума вiдшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на вiдрядження в межах фактичних витрат, а саме, на проїзд (у тому числi перевезення багажу, бронювання транспортних квиткiв) як до мiсця вiдрядження i назад, так i за мiсцем вiдрядження (у тому числi на орендованому транспортi), оплату вартостi проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахункiв витрат на харчування чи побутовi послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи бiлизни), на найм iнших жилих примiщень, оплату телефонних розмов, оформлення закордонних паспортiв, дозволiв на в’їзд (вiз), обов’язкове страхування, iншi документально оформленi витрати, пов’язанi з правилами в’їзду та перебування у мiсцi вiдрядження, в тому числi будь-якi збори i податки, що пiдлягають сплатi у зв’язку iз здiйсненням таких витрат.

Зазначенi в абзацi другому п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу витрати не є об’єктом оподаткування податком на доходи фiзичних осiб лише за наявностi пiдтвердних документiв, що засвiдчують вартiсть цих витрат у виглядi, зокрема рахункiв, отриманих iз готелiв (мотелiв) або вiд iнших осiб, що надають послуги з розмiщення та проживання фiзичної особи, в тому числi бронювання мiсць у мiсцях проживання.

Основним документом, який регулює вiдрядження працiвникiв органiв державної влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, що повнiстю або частково фiнансуються за рахунок бюджетних коштiв, є Iнструкцiя про службовi вiдрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.03.1998 N 59 (далi - Iнструкцiя N 59).

Вiдповiдно до п. 5 розд. II Iнструкцiї N 59, пiдприємство за наявностi пiдтвердних документiв (в оригiналi) вiдшкодовує в межах граничних сум витрат на найм житлового примiщення, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 лютого 2011 року N 98 (далi - Постанова N 98), витрати вiдрядженим працiвникам на найм житлового примiщення з розрахунку вартостi одного мiсця у готелi (мотелi), iншому житловому примiщеннi за кожну добу такого проживання з урахуванням включених до рахункiв на оплату вартостi проживання витрат на користування телефоном (крiм витрат на службовi телефоннi розмови), холодильником, телевiзором та iнших витрат.

Наказом Державної туристичної адмiнiстрацiї України вiд 16 березня 2004 року N 19 затверджено Правила користування готелями й аналогiчними засобами розмiщення та надання готельних послуг (далi - Правила).

Згiдно з термiнологiєю, наведеною у пунктi 1.3 роздiлу 1 Правил, готельна послуга - це дiї (операцiї) пiдприємства з розмiщення споживача шляхом надання номера (мiсця) для тимчасового проживання в готелi, а також iнша дiяльнiсть, пов'язана з розмiщенням та тимчасовим проживанням.

При цьому, номер - це окреме вмебльоване примiщення, що складається з однiєї або декiлькох кiмнат, обладнаних для тимчасового проживання.

Мiсце (лiжко-мiсце) - це частина площi номера з лiжком, постiльною бiлизною, рушниками та iншим iнвентарем вiдповiдно до категорiї готелю, призначена та придатна для проживання однiєї особи.

Отже, вимоги щодо типу лiжка в Правилах вiдсутнi.

Враховуючи зазначене вище, якщо пiдприємство за наявностi пiдтвердних документiв (в оригiналi) вiдшкодовує працiвнику, який перебував у вiдрядженнi в межах України, витрати на найм житлового примiщення у розрахунку вартостi одного мiсця (номера з лiжком, незалежно вiд його типу) у готелi за кожну добу такого проживання в межах граничних сум, затверджених Постановою N 98, такi витрати не є об’єктом оподаткування податком на доходи фiзичних осiб.

Водночас повiдомляємо, що вiдповiдь на запитання, яка розмiщена у Загальнодоступному iнформацiйно-довiдковому ресурсi, є унiфiкованою та не стосуються конкретної ситуацiї.

Перший заступник Голови С.В. Бiлан

 
Відрядження чи підвищення кваліфікації

ВІДРЯДЖЕННЯ чи СЕМІНАР:

«трудові» порівняння, витрати, оподаткування

 

06.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

Незалежнi експерти з бухгалтерського облiку та оподаткування

Олена ГАБРУК та Лариса ПАНТЕЛIЙЧУК

"Праця i зарплата" N 33 (997), 07 вересня 2016 р.

Постiйнi змiни в законодавствi змушують пiдприємства нести витрати на iнформацiйний супровiд, навчати своїх працiвникiв, пiдвищувати їхнiй професiйний рiвень, у тому числi за допомогою участi в семiнарах. З огляду на норми листа Мiнфiну України вiд 20.05.2013 р. № 31-07230-16-27/15177 «Про службовi вiдрядження» (далi - лист № 15177) не один рiк виникають питання'щодо вiдображення таких витрат в облiку та оподаткуваннi. Спробуємо розiбратися в цьому питаннi i насамперед визначимо, що таке семiнар (пiдвищення квалiфiкацiї), а що таке вiдрядження для отримання консультацiйних послуг.

За Українським юридичним термiнологiчним словником семiнар - це форма групової роботи за участю запрошених, мета якої - обмiн iнформацiєю з певної теми. Порядок оподаткування таких операцiй, як поїздка на семiнар чи вiдрядження для отримання консультацiйних послуг, залежить вiд того, як пiдприємство уклало договiр та оформило пiдтверднi (первиннi) документи. Iнакше кажучи, потрiбно чiтко визначитися: це вiдрядження для отримання iнформацiйно-консультацiйних послуг чи пiдвищення квалiфiкацiї.

Вiдповiдно до Iнструкцiї про службовi вiдрядження в межах України i за кордон, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 13.03.98 р. № 59 (далi - Iнструкцiя № 59), службовим вiдрядженням вважається поїздка працiвника за розпорядженням керiвника пiдприємства на певний термiн в iнший населений пункт для виконання службового доручення поза мiсцем його постiйної роботи.

Направлення працiвника на навчання, зокрема на семiнар, не є службовим вiдрядженням.

Гарантiї i компенсацiї для працiвникiв, що направляються для пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовки, перепiдготовки i навчання iнших професiй з вiдривом вiд виробництва, встановленi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.06.97 р. № 695 «Про гарантiї i компенсацiї для працiвникiв, що направляються для пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовки, перепiдготовки, навчання iншим професiям з вiдривом вiд виробництва» (далi - постанова № 695).

Доволi часто пiдприємство оплачує участь у семiнарi, який проводиться в iншому населеному пунктi, так би мовити, на виїздi. У такому разi керiвник має направити працiвника на пiдвищення квалiфiкацiї з метою вiдвiдування семiнару i компенсувати йому витрати вiдповiдно до постанови № 695. Якщо працiвника вiдряджають для отримання iнформацiйно-консультацiйних послуг, то в такому разi оформлюється вiдрядження.

Гарантiї i компенсацiї працiвникам, якi вiдряджаються для отримання консультацiйних послуг, установлено рiзними нормативними актами та систематизовано в табл. 1.

Таблиця 1

  Вид гарантiї та компенсацiї

Законодавча норма

Змiст гарантiї та компенсацiї

Оплата працi

ст. 121 КЗпП, Порядок № 100

за умовами трудового договору, але не нижче вiд середнього заробiтку

Проїзд до мiсця навчання i назад

пп. 170.9.1 п.170.9 ст. 170 Податкового кодексу України

оплата проїзду, в тому числi бронювання, перевезення багажу, користування постiльними речами, страховка

Добовi

розмiр не обмежений, але з метою оподаткування до витрат добовi вiдносять у сумi, що не перевищує у 2016 р. - 275,60 грн в Українi та 1033,50 грн - за кордоном

Iншi витрати

витрати на побутовi послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи бiлизни), включенi до рахункiв iз готелю, обов'язкове страхування та iншi документально оформленi витрати

Телефоннi розмови

службовi телефоннi розмови

Правовою пiдставою надання консультацiйних послуг є договiр на їхнє надання. При цьому потрiбно стежити за КВЕД, якi мiстяться в статистичних довiдках суб'єкта господарювання - надавача послуг (згiдно з наказом Державного комiтету з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 11.10.2010 р. № 457 «Класифiкацiя видiв економiчної дiяльностi ДК 009:2010» (далi - наказ № 457) : КВЕД 62.02 - Консультування з питань iнформатизацiї; КВЕД 63 - Надання iнформацiйних послуг; КВЕД 69.20 - Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування; КВЕД 70.22 - Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування; КВЕД 71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах; КВЕД 69.10 - Дiяльнiсть у сферi права. Саме цi КВЕДи є пiдставою для правомiрного надання консультацiйних послуг, а в пiдприємства, що їх придбаває, - для вiднесення до витратної частини консультацiйних послуг.

Iнша справа - пiдвищення квалiфiкацiї. У результатi цього працiвники набувають професiйних знань, умiнь i навичок, якi не регламентованi мiсцем набуття, строком i формою навчання. Тривалiсть короткострокового пiдвищення квалiфiкацiї - до 72 год, довготермiнове - вiд 72 до 500 год. Отже, якщо в результатi участi в семiнарi змiнено квалiфiкацiю працiвника, а саме: розширено та поглиблено професiйнi знання, умiння i навики, то такi витрати з метою оподаткування розглядаються як витрати платника податку на перепiдготовку й пiдвищення квалiфiкацiї. При цьому зауважимо, що суб'єкт господарювання, який надає послуги з навчання, пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї, повинен мати вiдповiдний КВЕД у статистичнiй довiдцi (згiдно з наказом № 457) : КВЕД 85.59 «Iншi види освiти, н. в. i. у.».

У договорi та актi наданих послуг мають мiститися саме послуги з iнших видiв освiти (пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї). За результатами неформального навчання видається довiдка, де зазначають професiю (спецiальнiсть), за якою провадилося навчання, напрям пiдвищення квалiфiкацiї та строки такого навчання.

Мiнiмальнi гарантiї i компенсацiї працiвникам, якi направляються для пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовки, перепiдготовки i навчання iнших професiй з вiдривом вiд виробництва, встановлено постановою № 695 (систематизовано в табл. 2).

Таблиця 2

Вид гарантiї та компенсацiї

Законодавча норма

Змiст гарантiї та компенсацiї

Оплата працi

ст. 122 КЗпП, Порядок № 100

збереження середньої заробiтної плати за основним мiсцем роботи за час навчання

Проїзд до мiсця навчання i назад

пп. «б» п. 1 постанови № 695

оплата вартостi проїзду до мiсця навчання i назад

Добовi

пп. «в» п. 1 постанови № 695

виплата добових за кожний день перебування в дорозi у розмiрi, встановленому законодавством для службових вiдряджень

Компенсацiя вартостi проживання

пп. «в» п. 1 постанови № 695

у разi вiдсутностi гуртожитку вiдшкодування витрат, пов'язаних з наймом житлового примiщення, в порядку, встановленому законодавством для службових вiдряджень

Вiдповiдно до Iнструкцiї № 59 вiдрядженням вважається поїздка працiвника за розпорядженням керiвника пiдприємства на певний термiн в iнший населений пункт з метою виконання службового доручення поза мiсцем його постiйної роботи. З огляду на це направлення працiвника на семiнар, як на захiд в рамках навчання (пiдвищення квалiфiкацiї), не вважається службовим вiдрядженням. Саме на цiй позицiї наголошено в листi № 15177. Отже, в разi направлення працiвника на семiнар з метою пiдвищення його квалiфiкацiї в наказi зазначають, що вiн направляється на пiдвищення квалiфiкацiї. При цьому посвiдчення про вiдрядження (якщо воно застосовується на пiдприємствi) не виписується. Таким чином, ототожнювати вiдрядження та пiдвищення квалiфiкацiї не варто. Участь у семiнарi залежно вiд мети проведення та предмета послуг може бути й першим, i другим, а тому вибiр залишається за власником або керiвником виходячи з фiнансових можливостей пiдприємства та встановлених обмежень на певнi види послуг, наприклад фiнансовим планом. При цьому основним фактором є правильнiсть заповнення первинних документiв: наказу по пiдприємству, договору, акта наданих послуг.

Розглянемо порядок вiдображення таких витрат пiдприємства в розрiзi окремих податкiв.

 

Податок на прибуток

Змiни, внесенi в роздiл III Податкового кодексу України (далi - Кодекс), з 1 сiчня 2015 р. позбавили платникiв податку на прибуток проблем з вiдображенням таких витрат в облiку та розрахунку об'єкта оподаткування.

По-перше, вiдтепер пiдприємство не повинно доводити зв'язок понесених витрат на семiнар чи вiдрядження для отримання консультацiйних послуг зi своєю господарською дiяльнiстю.

По-друге, об'єкт оподаткування визначається за правилами бухгалтерського облiку. В бухгалтерському облiку витрати на участь працiвникiв у семiнарi (пiдвищення квалiфiкацiї) чи вiдрядження для отримання консультацiйних послуг вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони понесенi.

Факт надання послуги пiдтверджує акт наданих послуг. Окремої форми такого акта не передбачено. Тому пiд час складання акта слiд дотримуватися вимог п. 2 ст. 9 Закону України вiд 16.07.99 р. № 996 «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» (зi змiнами) та п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 24.05.95 р. № 88.

Саме тому в актi наданих послуг для надання йому юридичної сили i доказовостi слiд зазначити:

- детальний змiст та обсяг послуги;

пiдставу для провадження господарської операцiї (дату та номер договору);

- посади осiб, вiдповiдальних за господарську операцiю i правильнiсть її оформлення.

Слiд зауважити, що Кодекс не передбачає коригування бухгалтерського фiнансового результату рiзницi щодо витрат для участi в семiнарi (пiдвищеннi квалiфiкацiї) чи вiдрядження для отримання консультацiйних послуг. Крiм операцiй, якщо оплата за семiнар проводилася на користь низькоподаткового нерезидента або пов'язаної особи - нерезидента в межах контрольованих операцiй.

ПДФО, вiйськовий збiр

Дещо складнiше буде з ПДФО. Вiдповiдно до ст. 165 Кодексу не включаються до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу:

- кошти, одержанi платником податку на вiдрядження або пiдзвiт i розрахованi згiдно з п. 170.9 ст. 170 Кодексу (пп. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Кодексу);

- сума витрат роботодавця у зв'язку з пiдвищенням квалiфiкацiї (перепiдготовкою) платника податку (пп. 165.1.37 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

А це означає, що важливого значений набуває документальне оформлення направлення працiвника на семiнар, постановка цiлi участi в такому заходi та документальне його пiдтвердження.

Якщо роботодавець оплачує вiдрядження працiвника, який представляє iнтереси пiдприємства, для отримання консультацiйних послуг, то сума, сплачена юридичною особою, не є доходом такого працiвника та вiдповiдно не є об'єктом обкладення ПДФО та вiйськовим збором. Пiдвищення квалiфiкацiї також не є об'єктом обкладення ПДФО та вiйськовим збором.

При цьому слiд звернути увагу на роз'яснення iз бази «ЗIР», а саме: якщо за умовами договору запрошеною стороною та отримувачем iнформацiйно-консультацiйних послуг є працiвник, то суму, сплачену юридичною особою (роботодавцем) за участь у семiнарi (конференцiї) за такого працiвника, слiд розглядати як дохiд, одержаний таким працiвником у виглядi додаткового блага, який включається до складу загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу та оподатковується за ставкою 18%.

Звернiть увагу, що отримувачем консультацiйних послуг є пiдприємство, яке вiдряджає працiвника для отримання консультацiйних послуг, а не працiвник. Тому слiд правильно оформити первиннi документи.

Незалежно вiд того, вiдряджає пiдприємство працiвника для отримання консультацiйних послуг чи направляє на пiдвищення квалiфiкацiї, такi витрати в межах норм не включатимуться до об'єкта обкладення ПДФО та вiйськовим збором. У звiтi за формою № 1ДФ вони вiдображаються за кодом 158 «Сума витрат роботодавця у зв'язку з пiдвищенням квалiфiкацiї (перепiдготовкою) платника податку».

ЄСВ

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.12.2010 р. № 1170 до перелiку видiв виплат, що провадяться за рахунок коштiв роботодавцiв, на якi не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, належать згiдно з п. 6 роздiлу 1 - витрати на вiдрядження, а саме: добовi (у повному обсязi), вартiсть проїзду, витрати на наймання житлового примiщення; п. 9 роздiлу 2 - витрати на пiдготовку та перепiдготовку кадрiв (крiм суми заробiтної плати, що зберiгається за основним мiсцем роботи працiвникiв, за час їхнього навчання з вiдривом вiд виробництва в системi пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв);

- витрати на оплату навчання працiвникiв у вищих навчальних закладах та установах пiдвищення квалiфiкацiї, професiйної пiдготовки та перепiдготовки кадрiв;

- стипендiї слухачам пiдготовчих вiддiлень, студентам, аспiрантам, направленим пiдприємствами на навчання з вiдривом вiд виробництва у вищi навчальнi заклади;

- оплата проїзду до мiсцезнаходження навчального закладу та назад;

- витрати, пов'язанi з органiзацiєю навчального процесу (придбання навчального матерiалу, оренда примiщень);

та п. 11 роздiлу 2 - витрати на платне навчання працiвникiв i членiв їхнiх сiмей, не пов'язане з виробничою потребою, згiдно з договором мiж пiдприємством та навчальним закладом.

Незалежно вiд того, вiдряджає пiдприємство працiвника для отримання консультацiйних послуг чи направляє на пiдвищення квалiфiкацiї, такi витрати в межах норм не будуть обкладатися ЄСВ.

Головним моментом є правильнiсть заповнення первинних документiв.

Приклад 1. Бухгалтера iз заробiтної плати вiдрядили з Житомира до Києва для отримання консультацiйних послуг на два днi, з 5 до 6 серпня. Виписали посвiдчення про вiдрядження. Видали аванс - 1152 грн (добовi 275,60 грн х 2, проїзд - 700,00 грн, проживання - 500,80 грн). 8 серпня працiвник подав звiт про використання коштiв, виданих на вiдрядження або пiдзвiт. Як вiдобразити господарськi операцiї на рахунках бухгалтерського облiку та для оподаткування?

За працiвником зберiгається заробiтна плата вiдповiдно до ст. 121 КЗпП.

Господарськi операцiї вiдображаються в облiку
як вiдрядження для отримання iнформацiйно-консультацiйних послуг

Господарськi операцiї

Сума, грн

Бухгалтерський облiк

дебет

кредит

Виданi пiдзвiт кошти

1152,00

372

301

Вiднесенi витрати на вiдрядження до витрат на пiдставi звiту та первинних документiв

1152,00

92

372

У формi № 1 ДФ суми не вiдображаються, оскiльки працiвник вчасно вiдзвiтувався за суми, що були наданi- пiдзвiт.

Приклад 2. Бухгалтера iз заробiтної плати направили з Житомира до Києва на пiдвищення квалiфiкацiї на два цнi з 5 до 6 серпня. 8 серпня працiвник подав звiт довiльної форми i попросив компенсувати витрати вiдповiдно до первинних документiв та постанови № 695. Як вiдобразити господарськi операцiї на рахунках бухгалтерського облiку та для оподаткування?

За працiвником зберiгається заробiтна плата вiдповiдно до ст. 122 КЗпП.

Господарськi операцiї вiдображаються
в облiку як компенсацiя витрат з пiдвищення квалiфiкацiї

Господарськi операцiї

Сума, грн

Бухгалтерський облiк

дебет

кредит

Вiднесено витрати на пiдвищення квалiфiкацiї до витрат
М

1152,00

92

378

Компенсацiя витрат з пiдвищення квалiфiкацiї

1152,00

378

301

Отже, перед оформленням документiв роботодавцю потрiбно чiтко визначитися:

працiвник вiдряджається для отримання консультацiйних послуг (у такому разi виписується посвiдчення про вiдрядження, видається аванс на вiдрядження, в наказi по пiдприємству, посвiдченнi про вiдрядження (якщо застосовується на пiдприємствi), договорi, актi наданих послуг, у звiтi про вiдрядження має бути прописана цiль: «Для отримання консультацiйних послуг на тему...»);

працiвника посилає пiдприємство на пiдвищення квалiфiкацiї (в такому разi в наказi по пiдприємству, договорi, актi наданих послуг, звiтi працiвника має бути прописана цiль: «Посилається для пiдвищення квалiфiкацiї з питань...»).


ВИПЛАТИ, які включаються і не включаються в мінімальну заробітну плату з 01.01.2017р.

30.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

У цій статті наводиться ВИТЯГ статті з авторської брошури Тетяни Мойсеєнко «ОПЛАТА ПРАЦІ і МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА ПО-НОВОМУ», яку читач може замовити за посиланням: http://dominanta.in.ua/kniga3.php

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для формування структури гарантованої зарплати звернемося до ст. 2 Закону № 108, яким подається структура заробітної плати:

Ø  Основна заробiтна плата. Це - винагорода за виконану роботу вiдповiдно до встановлених норм працi (норми часу, виробiтку, обслуговування, посадовi обов'язки). Вона встановлюється у виглядi тарифних ставок (окладiв) i вiдрядних розцiнок для робiтникiв та посадових окладiв для службовцiв.

Ø  Додаткова заробiтна плата. Це - винагорода за працю понад установленi норми, за трудовi успiхи та винахiдливiсть i за особливi умови працi. Вона включає доплати, надбавки, гарантiйнi i компенсацiйнi виплати, передбаченi чинним законодавством; премiї, пов'язанi з виконанням виробничих завдань i функцiй. В цьому пункті треба уважно виділити виключення, про які згадується у ст. 3-1 Закону № 108.

Ø  Iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати. До них належать виплати у формi винагород за пiдсумками роботи за рiк, премiї за спецiальними системами i положеннями, виплати в рамках грантiв, компенсацiйнi та iншi грошовi i матерiальнi виплати, якi не передбаченi актами чинного законодавства або якi провадяться понад встановленi зазначеними актами норми.

Перелік складових основної, додаткової заробітної плати, інших компенсаційних виплат наводиться в Інструкції зі статистики заробітної плати, яка затверджена наказом Держкомстат від 13.01.2004р. № 5 (далі – Інструкція № 5).

Використовуючи інструкцію та норми ст. 3-1 Закону № 108, автор розробила власне бачення[1] виплат, які включаються і не включаються до мінімальної (гарантованої) зарплати (див. таблицю 2). Зрозуміло, що кожен читач може мати власну думку з приводу деяких виплат, які включаються або не включаються до складу гарантованої зарплати.

Автор сподівається, що вже найближчим часом державні органи зможуть надати чіткі офіційні роз’яснення з приводу гарантованих виплат та деяких особливостей нарахування гарантованої зарплати, після чого консультаційні матеріали цієї брошури будуть доповнені.

 

Таблиця 1.

Виплати, які включаються і не включаються до мінімальної (гарантованої) зарплати (авторське бачення)

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Перелік виплат, які включаються у 3200 грн.

Перелік виплат, які не включаються

і нараховуються понад 3200 грн.

Фонд основної заробiтної плати:

Винагороди за виконану роботу вiдповiдно до встановлених норм працi за тарифними ставками (окладами), вiдрядними розцiнками робiтникiв та посадовими окладами керiвникiв, фахiвцiв, технiчних службовцiв.

Гонорар штатним працiвникам редакцiй газет, журналiв, iнших засобiв масової iнформацiї, видавництв, установ мистецтва й (або) оплата їх працi, що нараховується за ставками (розцiнками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на даному пiдприємствi.

Оплата при переведеннi працiвника на нижчеоплачувану роботу у випадках i розмiрах, передбачених чинним законодавством, а також при невиконаннi норм виробiтку та виготовленнi продукцiї, що виявилася браком, не з вини працiвника.

Оплата роботи висококвалiфiкованих працiвникiв, залучених для пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв.

Перелік виплат відповідно до ст. 3-1 Закону № 108:

 

Доплати за роботу в несприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику для здоров’я (автор уточнює, що це за роботу у важких i шкiдливих та особливо важких i особливо шкiдливих умовах працi)

 

Доплата за роботу в нiчний час. На думку автора, до такої доплати можна додати і доплата за роботу у вечірні часи, як виплату, яку гарантовано галузевими угодами

 

Доплата за надурочний час. На думку автора до такої доплати відноситься і доплата за работу у святковi та неробочi днi, у розмiрах та за розцiнками, установленими чинним законодавством. Додатково див. лист Мінсоцполітики від 27.04.2011р. № 131/13/116-11.

 

Доплата за роз’їзний характер робiт (передбачена Постановою КМУ від 31.03.99р. № 490 у вигляді надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок i посадових окладiв працiвникiв, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних i будiвельних робiт, i працiвникiв, робота яких виконується вахтовим методом, постiйно проводиться в дорозi або має роз'їзний (пересувний) характер, у розмiрах, визначених чинним законодавством.)

 

Премiї до святкових i ювiлейних дат. На думку автора, це виплати, які міють разовий характер і перелічені серед виплат у п. 2.3.2 Інструкції № 5, а саме одноразовi заохочення, не пов'язанi з конкретними результатами працi (наприклад, до ювiлейних та пам'ятних дат, як у грошовiй, так i натуральнiй формi)

Фонд додаткової заробiтної плати:

 

Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладiв, посадових окладiв) у розмiрах, передбачених чинним законодавством, за:

ü  сумiщення професiй (посад);

ü  розширення зони обслуговування або збiльшення обсягу робiт;

ü  виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника;

ü  iнтенсивнiсть працi;

ü  керiвництво бригадою;

ü  високу професiйну майстернiсть;

ü  класнiсть водiям (машинiстам) транспортних засобiв;

ü  високi досягнення в працi, у тому числi державним службовцям;

ü  виконання особливо важливої роботи на певний термiн;

ü  знання та використання в роботi iноземної мови;

ü  допуск до державної таємницi;

ü  дипломатичнi ранги, персональнi звання службових осiб, ранги державних службовцiв, квалiфiкацiйнi класи суддiв;

ü  науковий ступiнь;

ü  нормативний час пересування у шахтi (руднику) вiд ствола до мiсця роботи i назад працiвникам, постiйно зайнятим на пiдземних роботах;

ü  роботу на територiях радiоактивного забруднення;

ü  iншi надбавки та доплати, передбаченi чинним законодавством,

ü  доплата до розмiру мiнiмальної заробiтної плати.

 

Премiї та винагороди, у тому числi за вислугу рокiв, що мають систематичний характер (а не разовий, про які йдеться у п.2.3.2 інструкції), незалежно вiд джерел фiнансування.

 

 

 

 

Перелік виплат відповідно до п. 2 і 3 Інструкції № 5

 

Суми виплат, пов'язаних з iндексацiєю заробiтної плати працiвникiв.

 

Суми компенсацiї працiвникам втрати частини заробiтної плати у зв'язку з порушенням термiнiв її виплати.

 

Винагороди та заохочення, що здiйснюються раз на рiк або мають одноразовий характер. Зокрема:

ü  винагороди за пiдсумками роботи за рiк, щорiчнi винагороди за вислугу рокiв (стаж роботи);

ü  премiї за виконання важливих та особливо важливих завдань;

ü  одноразовi заохочення, не пов'язанi з конкретними результатами працi (наприклад, до ювiлейних та пам'ятних дат, як у грошовiй, так i натуральнiй формi);

ü  премiї за сприяння винахiдництву та рацiоналiзацiї, створення, освоєння та впровадження нової технiки i технологiї, уведення в дiю в строк i достроково виробничих потужностей й об'єктiв будiвництва, своєчасну поставку продукцiї на експорт та iншi;

ü  грошова винагорода державним службовцям за сумлiнну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язкiв;

ü  премiї, що виплачуються у встановленому порядку за спецiальними системами премiювання, виплаченi вiдповiдно до рiшень уряду.

 

Матерiальна допомога, що має систематичний характер, надана всiм або бiльшостi працiвникiв (на оздоровлення, у зв'язку з екологiчним станом, тощо).

 

Матерiальна допомога разового характеру, що надається пiдприємством окремим працiвникам у зв'язку iз сiмейними обставинами, на оплату лiкування, оздоровлення дiтей, поховання.

 

Допомоги та iншi виплати, що здiйснюються за рахунок коштiв фондiв державного соцiального страхування:

ü  допомога по тимчасовiй непрацездатностi;

ü  допомога по вагiтностi та пологах;

ü  допомога на поховання.

Оплата перших п'яти днiв тимчасової непрацездатностi за рахунок коштiв пiдприємства, установи, органiзацiї.

 

Соцiальнi допомоги та виплати за рахунок коштiв пiдприємства, установленi колективним договором (працiвникам, якi перебувають у вiдпустцi для догляду за дитиною, на народження дитини, сiм'ям з неповнолiтнiми дiтьми).

 

Внески пiдприємств згiдно з договорами добровiльного медичного, пенсiйного страхування працiвникiв i членiв їхнiх сiмей, інших видів страхування

 

Одноразова допомога працiвникам, якi виходять на пенсiю згiдно з дiючим законодавством та колективними договорами (включаючи грошову допомогу державним службовцям та науковим (науково-педагогiчним) працiвникам).

 

Суми вихiдної допомоги при припиненнi трудового договору.

 

Суми, нарахованi працiвникам за час затримки розрахунку при звiльненнi (середня зарплата відповідно до ст. 117 КЗпП).

 

Витрати на платне навчання працiвникiв i членiв їхнiх сiмей, не пов'язане з виробничою необхiднiстю, згiдно з договором мiж пiдприємством та навчальним закладом.

 

Компенсацiя моральної шкоди працiвникам за рахунок коштiв пiдприємства, що виплачується за рiшенням суду.

 

Винагорода, що сплачується за авторським договором на створення та використання творiв науки, лiтератури та мистецтва, крiм зазначеної у пп.2.1.3 Інструкції № 5.

 

Винагороди за вiдкриття, винаходи та рацiоналiзаторськi пропозицiї та їхнє використання.

 

Компенсацiйнi виплати та добовi, якi виплачуються при переїздi на роботу в iншу мiсцевiсть згiдно з чинним законодавством.

 

Вартiсть виданого згiдно з дiючими нормами спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобiв, молока та лiкувально-профiлактичного харчування або вiдшкодування витрат працiвникам за придбання ними спецодягу та iнших засобiв iндивiдуального захисту в разi невидачi їх адмiнiстрацiєю.

 

Витрати на перевезення працiвникiв до мiсця роботи як власним, так i орендованим транспортом (крiм оплати працi водiїв).

 

Компенсацiї працiвникам за використання для потреб виробництва власного iнструменту та особистого транспорту.

 

Вартiсть подарункiв до свят i квиткiв на видовищнi заходи для дiтей працiвникiв.

 

Витрати на пiдготовку та перепiдготовку кадрiв (крiм витрат на заробiтну плату, зазначених у пп.2.2.12 Інструкції № 5):

ü  витрати на оплату навчання працiвникiв у вищих навчальних закладах та установах пiдвищення квалiфiкацiї, професiйної пiдготовки та перепiдготовки кадрiв;

ü  стипендiї слухачам пiдготовчих вiддiлень, студентам, аспiрантам, направленим пiдприємствами на навчання з вiдривом вiд виробництва у вищi навчальнi заклади;

ü  оплата проїзду до мiсцезнаходження навчального закладу та назад;

ü  витрати, пов'язанi з органiзацiєю навчального процесу (придбання учбового матерiалу, оренда примiщень).

 

Позики, виданi працiвникам пiдприємств для полiпшення житлових умов, на iндивiдуальне будiвництво, заведення домашнього господарства.

 

Витрати пiдприємств на оплату послуг з лiкування працiвникiв, якi були наданi установами охорони здоров'я (крiм виплат, зазначених у пп.2.3.3).

 

Виплати соцiального характеру у грошовiй i натуральнiй формi:

ü  оплата або дотацiї на харчування працiвникiв, у тому числi в їдальнях, буфетах, профiлакторiях; оплата за утримання дiтей працiвникiв у дошкiльних закладах; вартiсть путiвок працiвникам та членам їхнiх сiмей на лiкування та вiдпочинок, екскурсiї або суми компенсацiй, виданi замiсть путiвок за рахунок коштiв пiдприємства (крiм випадкiв, указаних у п.3.2);

ü  iншi виплати, що мають iндивiдуальний характер (оплата квартири та найманого житла, гуртожиткiв, товарiв, продуктових замовлень, абонементiв у групи здоров'я, передплати на газети та журнали, протезування, суми компенсацiї вартостi виданого працiвникам палива у випадках, не передбачених чинним законодавством)

 

Витрати, пов'язанi з наданням безкоштовного проїзду працiвникам залiзничного, авiацiйного, морського, рiчкового, автомобiльного транспорту та мiського електротранспорту.

 

Вартiсть безкоштовно наданого працiвникам форменого одягу, обмундирування, що може використовуватися поза робочим мiсцем та залишається в особистому постiйному користуваннi, або сума знижки у разi продажу форменого одягу за зниженими цiнами.

 

На думку Мінсоцполітики (консультацію подано нижче), виплати із середнього заробітку не включаються до мінімальної зарплати з метою її гарантованого нарахування!

 

Оплата за невiдпрацьований час:

ü  оплата, а також суми грошових компенсацiй у разi невикористання щорiчних (основної та додаткових) вiдпусток та додаткових вiдпусток працiвникам, якi мають дiтей, у розмiрах, передбачених законодавством;

ü  оплата додаткових вiдпусток (понад тривалiсть, передбачену законодавством), наданих вiдповiдно до колективного договору;

ü  оплата додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням та творчих вiдпусток;

ü  оплата додаткових вiдпусток, що надаються вiдповiдно до Закону України «Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи»;

ü  суми заробiтної плати, що зберiгаються за основним мiсцем роботи працiвникiв, за час їхнього навчання з вiдривом вiд виробництва в системi пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв;

ü  оплата працiвникам, якi залучаються до виконання державних або громадських обов'язкiв, якщо вони виконуються в робочий час;

ü  оплата працiвникам-донорам днiв обстеження, здавання кровi та вiдпочинку, що надаються пiсля кожного дня здавання кровi або днiв, приєднаних за бажанням працiвника до щорiчної вiдпустки;

ü  оплата, що зберiгається за працiвником, який пiдлягає медичному огляду, за основним мiсцем роботи за час перебування в медичному закладi на обстеженнi;

 

Оплата простоїв не з вини працiвника.

 

Середня зарплата за час перебування у вiдрядженнi (не включає вiдшкодування витрат у зв'язку з вiдрядженням: добових, вартостi проїзду, витрат на наймання житлового примiщення).

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ

Щодо мiнiмальної заробiтної плати

ПИТАННЯ: Чи маємо право доплатити до розмiру мiнiмальної зарплати (118 гри.) робiтниковi-вiдряднику, якщо за 15 робочих днiв його вiдрядний заробiток становив 50,57 грн., у цьому самому мiсяцi йому надали матерiальну допомогу (100 грн.), оплатили один день тимчасової непрацездатностi (6,76 грн.) i чотири днi вiдпустки (23,8 грн.)?

ВIДПОВIДЬ: Вiдповiдно до абзацу 3 ст.З Закону України "Про оплату працi" якщо працiвниковi, який виконав мiсячну норму працi, нараховано заробiтну плату нижче вiд законодавче встановленого розмiру мiнiмальної заробiтної плати, пiдприємство доплачує до її рiвня.

Отже, якщо працiвник вiдпрацював 15 днiв iз 20 робочих днiв мiсяця (один день перебував на листку непрацездатностi та чотири днi у вiдпустцi) i виконав норму працi, його заробiтна плата не має бути меншою вiд 88,50 грн. Якщо доплачують до рiвня мiнiмальної заробiтної плати, виплати, якi роблять виходячи iз середньої заробiтної плати працiвника (оплата тимчасової непрацездатностi, оплата часу вiдпусток), не враховуються.

Н.СИНЬКО,
головний спецiалiст

"Праця i зарплата", N 32 (276), серпень 2001 р.

Роз’яснення Мінсоцполітики деяких питань оплати праці на виконання Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”

12 Січня 2017, 16:24

http://www.msp.gov.ua/news/12305.html

Міністерство соціальної політики щодо застосування Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (далі – Закон) інформує.

Законом приведено поняття мінімальної заробітної плати у відповідність до європейської практики та міжнародних норм, зокрема шляхом:

- запровадження нової методології визначення мінімальної заробітної плати (як нижньої межі оплати праці, що гарантується державою);

- встановлення мінімального посадового окладу у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

- незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини при побудові схем посадових окладів, визначенні плати за надання адміністративних послуг, судового збору, суми податків тощо.

Із 01.01.2017  прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, Законом України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” затверджено у розмірі 1 600 гривень, мінімальну заробітну плату в місячному розмірі – 3 200 гривень, у погодинному розмірі – 19,34 гривні.

Згідно із Законом при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

У випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу у шкідливих умовах праці, зазначені доплати мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати (3 200 гривень).

Якщо ж умовами оплати праці передбачено підвищення посадових окладів працівників, наприклад, за роботу в установах і організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, за роботу в певних типах закладів, за роботу у шкідливих та важких умовах праці, то зазначене підвищення враховується до мінімальної заробітної плати.

Якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована йому заробітна плата є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець зобов’язаний  провести доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно із заробітною платою.

Якщо ж працівник не виконав місячну норму праці, перебував у відпустці, на лікарняному, працює неповний робочий час  тощо, то оплата його праці проводиться пропорційно виконаній нормі праці.

Час простою не з вини працівника оплачується згідно з нормами статті 113 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) без проведення доплати до рівня мінімальної заробітної плати.

При запровадженні підсумованого обліку робочого часу з обліковим періодом місяць робота понад нормальну тривалість робочого часу за обліковий період оплачується як надурочна і зазначена виплата здійснюється понад розмір мінімальної заробітної плати.

Якщо робота при підсумованому обліку робочого часу виконується в межах встановленої працівнику тривалості робочого часу,  яка є меншою нормальної тривалості робочого часу, відповідно до графіку роботи, йому нараховується заробітна плата у розмірі не нижчому від мінімальної заробітної плати.

Для підприємств, на яких встановлено підсумований облік робочого часу,  з метою зменшення годин надурочної роботи та навантаження на фонд оплати праці рекомендується застосовувати такі облікові періоди як півріччя, рік.

Також звертаємо увагу, що змінювати істотні умови праці роботодавець вправі лише за наявності змін в організації виробництва та праці. Пунктом 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 № 9 „Про практику розгляду судами трудових спорів” визначено, зокрема, що зміною в організації виробництва і праці визнається раціоналізація робочих місць, введення нових форм організації праці, у тому числі перехід на бригадну або на індивідуальну форму, впровадження передових методів, технологій тощо. 

 [1] До появи перших офіційних роз’яснень державних органів
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДОХОДИ-2016 і її оновлена форма.

СТАВКИ ПДФО-2017

30.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

В консультації ДФСУ від 13.01.2017 р. наведено коментар щодо оновленої форми Декларації про доходи, яка подається до 1 травня 2017 р.

 

Сьогодні часто запитують: «Чи необхідно подавати Декларацію про доходи працівникам, які мали декілька місць роботи протягом року, сумісницькі доходи чи виплати за договорами ЦПХ?»,

відповідаємо: НІ. НЕ ПОТРІБНО.

Така вимога вилучена з п. 179.2 ПКУ з 01.01.2016 р., оскільки протягом всього 2016 року діяла єдина ставка податку на доходи та військового збору для перелічених доходів. Отже, такі доходи не потребують перерахунку.

 

Також, варто звернути увагу на ставку ПДФО, яка змінилась з 01.01.2017 р. для дивідендів, які виплачуються фізичній особі від підприємства – платника єдиного податку: вона становить 9% (до 01.01.2017 р. – це була ставка 18%).

 

Нижче, під консультацією ДФСУ, наводиться зручна таблиця з переліком видів доходів та ставками ПДФО для їх оподаткування.

 

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ
13.01.2017

Щодо змiни форми декларацiї про майновий стан i доходи

З 01 сiчня 2017 року змiнено форму податкової декларацiї про майновий стан i доходи (далi - декларацiя), яка подається фiзичними особами - платниками податку на доходи фiзичних осiб та вiйськового збору (далi - платники податкiв) у випадках, передбачених роздiлом IV Податкового кодексу України (далi - Кодекс).

Змiни у формi декларацiї здiйснено для зручностi та скорочення часу, що витрачається платниками податкiв на заповнення декларацiї, а також з урахуванням змiн до податкового законодавства.

Кiлькiсть додаткiв до декларацiї зменшено з чотирьох до двох. У зв'язку iз запровадженням ставки податку у розмiрi 18 вiдсоткiв замiсть 15/20 вiдсоткiв, скасовано додаток до декларацiї, який передбачав здiйснення перерахунку податку на доходи фiзичних осiб при отриманнi доходiв вiд двох та бiльше податкових агентiв, у випадках передбачених пп. "є" п. 176.1 Кодексу. Отже, тепер платники податкiв за результатами рiчного декларування не повиннi проводити перерахунок податку на доходи фiзичних осiб та заповнювати окремий додаток.

Також для зручностi платникiв податкiв скасовано додаток до декларацiї, в якому платник податкiв здiйснював розрахунок податкових зобов'язань з отриманих iноземних доходiв. Тепер сума отриманих iноземних доходiв (перерахованих у гривнi за валютним курсом Нацiонального банку України, що дiяв на момент нарахування (отримання) таких доходiв), вiдповiднi податковi зобов'язання, iнформацiя щодо країни походження доходу та назви валюти вiдображається в декларацiї без заповнення окремого додатку.

Отже, на сьогоднi у додатках до декларацiї платник здiйснює розрахунок податкових зобов'язань лише за доходами, база оподаткування яких розраховується з урахуванням понесених витрат, а саме: при визначеннi iнвестицiйного прибутку (додаток Ф1) та при розрахунку податкових зобов'язань самозайнятими особами (додаток Ф2).

Крiм того, для зручностi платникiв податкiв у вiдповiдних рядках декларацiї (додаткiв до неї) зазначенi ставки податку на доходи фiзичних осiб та вiйськового збору.

Також, платники податкiв, якi отримали доходи вiд продажу (обмiну) об'єктiв рухомого та нерухомого майна, якi згiдно з Кодексом не пiдлягають оподаткуванню, при заповненнi декларацiї такi доходи вiдображають у окремому рядку.

З 01.01.2016 змiнено порядок сплати авансових платежiв з податку на доходи фiзичних осiб фiзичною особою - пiдприємцем (крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування).

Такi особи розраховують та сплачують авансовi платежi згiдно з фактичними даними, зазначеними у Книзi облiку доходiв i витрат, кожного календарного кварталу до 20 числа мiсяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квiтня, до 20 липня i до 20 жовтня). При цьому авансовий платiж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.

У зв'язку iз зазначеними змiнами, тепер в декларацiї (графа 6 рядка 10.7 декларацiї) фiзичнi особи - пiдприємцi (крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування) вiдображають загальну (рiчну) суму податку на доходи фiзичних осiб, що пiдлягає сплатi до бюджету, яка розраховується у роздiлi I додатку Ф2 до декларацiї та дорiвнює значенню рядка 1.1 додатка Ф2.

Разом з тим, довiдково в рядках 1.2 - 1.4 додатка Ф2 платники вiдображають суму сплачених авансових платежiв з податку на доходи фiзичних осiб та залишок суми податку на доходи фiзичних осiб, що пiдлягає сплатi або поверненню.

Звертаємо увагу, що в декларацiї вiдображається чистий оподатковуваний дохiд самозайнятих осiб:

фiзичною особою - пiдприємцем (крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування) чистий оподатковуваний дохiд вказується у графi 3 рядка 10.7 декларацiї,

фiзичною особою, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, - в графi 3 рядка 10.8 декларацiї.

 

Cтавки податку на доходи фізичних осіб на деякі види доходів

Вид доходу

Ставка податку

Підстава

База оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих), у тому числі, але не виключно, у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами

18%

п. 167.1 ПКУ

Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих у строк

18%

п. 170.9

Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування)

18%

п. 170.1

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі > 4480 грн

18%

пп. «б» пп. 165.1.22

Роялті

18%

пп. 170.3.1

Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються) на користь нерезидентів

18%

пп. 170.10.1

Iноземні доходи

18%

пп. 170.11.1

Пасивні доходи у вигляді: 

- процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, на вклад (депозит) у кредитних спілках, інших процентів (у тому числі дисконтних доходів);
- процентного або дисконтного доходу за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
- плати (відсотків), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки;
- доходу, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості;
- доходу за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
- відсотків (дисконту), отриманих власником облігації від їх емітента відповідно до закону;
- доходу за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та доходу, отриманого платником податку в результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному проспектом емісії сертифікатів;
- інвестиційного прибутку, включаючи прибуток від операцій з державними цінними паперами та з борговими зобов’язаннями Національного банку України з урахуванням курсової різниці;
- роялті;
- страхових виплат і відшкодувань.

18%

пп. 167.5.1

Доходи у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування)

5%

пп. 167.5.2

Доходи у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток

9%

пп. 167.5.4

Суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує на місяць 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року

18% суми перевищення

пп. 164.2.19

п. 167.4

Пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати

18%

пп. 164.2.19

Пенсії, призначені учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Не оподатковуються

пп. 164.2.19

 

 
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ подаєтья у разі прийняття внутрiшнього сумiсництва працiвникiв, якi вже перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємством

30.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо повiдомлення про прийняття працiвника на роботу

ПИТАННЯ: Чи потрiбно повiдомляти органи Державної фiскальної служби про прийняття на умовах погодинної оплати та внутрiшнього сумiсництва працiвникiв, якi вже перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємством?

ВIДПОВIДЬ: За частиною 3 ст. 24 КЗпП працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування й реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Ураховуючи положення цiєї статтi, Кабiнет Мiнiстрiв України ухвалив постанову вiд 17.06.2015 р. № 413 «Про порядок повiдомлення Державної фiскальної служби та її територiальних органiв про прийняття працiвника на роботу».

Чиннiсть КЗпП, у тому числi ст. 24, поширюється виключно на трудовi вiдносини, тобто коли з працiвником укладають трудрвий договiр. Цiєю статтею не передбачено виняткiв для працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом.

Пiд час подання iнформацiї до Державної фiскальної служби або її територiальних органiв про прийняття працiвника на роботу за сумiсництвом в графi 4 повiдомлення «категорiя працiвника» слiд поставити 2 (найманi працiвники без трудової книжки).

Свiтлана КОНОВАЛ,
Iнна СКОВЛЮК

"Праця i зарплата" N 48 (1012), 28 грудня 2016 р.

 

 

 
Щодо зміни форми декларації про майновий стан і доходи

Особливості переведення працівника на iншу нижчеоплачувану роботу в iншу органiзацiю

30.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

Акценти консультації:

«Пiд переведенням на iншу роботу вважається доручення працiвниковi роботи, що не вiдповiдає спецiальностi, квалiфiкацiї чи посадi, визначенiй трудовим договором.

При переведенні в іншу організацію трудовий договiр в однiй органiзацiї припиняється i за згоди працiвника укладається новий трудовий договiр в iншiй органiзацiї. При цьому умови та розмiри оплати працi за цiєю посадою були узгодженi сторонами пiд час укладання трудового договору.

Тому норми ст. 114 КЗпП щодо збереження за працiвником упродовж двох тижнiв з дня переведення на iншу посiйну нижчеоплачувану роботу попереднього середнього заробiтку в такому разi не застосовуються»

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Збереження зарплати в разi переведення
на нижчеоплачувану роботу

ПИТАННЯ: Чи зберiгається попереднiй заробiток упродовж двох тижнiв з дня переведення на iншу постiйну нижчеоплачувану роботу в iншу органiзацiю (правонаступник) за п. 5 ст. 36 КЗпП?

ВIДПОВIДЬ: За частиною 1 ст. 114 КЗпП у разi переведення працiвника на iншу постiйну нижчеоплачувану роботу за працiвником зберiгається його попереднiй середнiй заробiток упродовж двох тижнiв з дня переведення.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 32 КЗпП переведення працiвника на iншу роботу на тому самому пiдприємствi, в установi, органiзацiї, а також на роботу на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю або в iншу мiсцевiсть, хоча б разом з пiдприємством, установою, органiзацiєю, допускається тiльки за його згоди (за винятком тимчасового переведення, обумовленого ст. 33 КЗпП).

Переведення на iншу роботу, передбачене ст. 32 КЗпП. по сутi є одним iз видiв змiни умов укладеного трудового договору.

Пiд переведенням на iншу роботу вважається доручення працiвниковi роботи, що не вiдповiдає спецiальностi, квалiфiкацiї чи посадi, визначенiй трудовим договором (п. 31 постанови Пленуму Верховного Суду України вiд 06.11.92 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорiв»).

Статтею 36 КЗпП зазначено пiдстави припинення трудового договору, зокрема, вiдповiдно до ч. 5 цiєї статтi однiєю iз пiдстав припинення трудового договору є переведення працiвника (за його згоди) на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю або перехiд на виборну посаду.

Тобто трудовий договiр в однiй органiзацiї припиняється i за згоди працiвника укладається новий трудовий договiр в iншiй органiзацiї. При цьому умови та розмiри оплати працi за цiєю посадою були узгодженi сторонами пiд час укладання трудового договору.

Норми ст. 114 КЗпП щодо збереження за працiвником упродовж двох тижнiв з дня переведення на iншу посiйну нижчеоплачувану роботу попереднього середнього заробiтку в такому разi не застосовуються.

Свiтлана КОНОВАЛ,
Iнна СКОВЛЮК

"Праця i зарплата" N 48 (1012), 28 грудня 2016 р.
ЗМІНИ в трудовому законодавстві з 01.01.2017р.

23.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

У цій статті наводиться ВИТЯГ статті з авторської брошури Тетяни Мойсеєнко «ОПЛАТА ПРАЦІ і МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА ПО-НОВОМУ», яку читач може замовити за посиланням: http://dominanta.in.ua/kniga3.php

 

Що змінилось в трудовому законодавстві з 01.01.2017 р.

Питання оплати праці, її система і гарантій прописані у розділі VII «Оплата праці» Кодексу законів про працю (далі КЗпП).

Законом України від 06.12.2016р. № 1774 «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України» (далі – Закон № 1774) були внесені зміни до ст. 95 і 96 КЗпП, відповідно до яких мінімальна зарплата і система оплати праці осучаснили своє існуванні в Україні з 01.01.2017р. У таблиці 1 подано текст статей 95 і 96 КЗпП для порівняльного аналізу.

Таблиця 1.

Порівняльний аналіз статей 95 і 96 КЗпП

до 01.01.2017 р.

з 01.01.2017 р.

Стаття 95. Мiнiмальна заробiтна плата. Iндексацiя заробiтної плати

 

Мiнiмальна заробiтна плата - це законодавчо встановлений розмiр заробiтної плати за просту, неквалiфiковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працiвником мiсячну, а також погодинну норму працi (обсяг робiт).

 

 

 

 

До мiнiмальної заробiтної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальнi та компенсацiйнi виплати.

 

 

Розмiр мiнiмальної заробiтної плати встановлюється i переглядається вiдповiдно до статей 9 i 10 Закону України "Про оплату працi" та не може бути нижчим вiд розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб.

Мiнiмальна заробiтна плата є державною соцiальною гарантiєю, обов'язковою на всiй територiї України для пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi i господарювання та фiзичних осiб.

 

 

 

 

Заробiтна плата пiдлягає iндексацiї у встановленому законодавством порядку.

Стаття 95. Мiнiмальна заробiтна плата. Iндексацiя заробiтної плати

 

Мiнiмальна заробiтна плата - це встановлений законом мiнiмальний розмiр оплати працi за виконану працiвником мiсячну (годинну) норму працi.

 

 

Мiнiмальна заробiтна плата встановлюється одночасно в мiсячному та погодинному розмiрах.

 

Абзац вилучено

 

 

 

 

Розмiр мiнiмальної заробiтної плати встановлюється i переглядається вiдповiдно до статей 9 i 10 Закону України "Про оплату працi" та не може бути нижчим вiд розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб.

Мiнiмальна заробiтна плата є державною соцiальною гарантiєю, обов'язковою на всiй територiї України для пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi i господарювання та фiзичних осiб, якi використовують працю найманих працiвникiв, за будь-якою системою оплати працi.

 

Заробiтна плата пiдлягає iндексацiї у встановленому законодавством порядку.

Стаття 96. Тарифна система оплати працi

 

Основою органiзацiї оплати працi є тарифна система оплати працi, яка включає тарифнi сiтки, тарифнi ставки, схеми посадових окладiв i тарифно-квалiфiкацiйнi характеристики (довiдники).

 Тарифна система оплати працi використовується для розподiлу робiт залежно вiд їх складностi, а працiвникiв - залежно вiд їх квалiфiкацiї та за розрядами тарифної сiтки. Вона є основою формування та диференцiацiї розмiрiв заробiтної плати.

 

Формування тарифної сiтки (схеми посадових окладiв) провадиться на основi тарифної ставки робiтника першого розряду, яка встановлюється у розмiрi, що перевищує законодавчо встановлений розмiр мiнiмальної заробiтної плати, та мiжквалiфiкацiйних (мiжпосадових) спiввiдношень розмiрiв тарифних ставок (посадових окладiв).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вiднесення виконуваних робiт до певних тарифних розрядiв i присвоєння квалiфiкацiйних розрядiв робiтникам провадиться власником або уповноваженим ним органом згiдно з тарифно-квалiфiкацiйним довiдником за погодженням з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлковим представником).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалiфiкацiйнi розряди пiдвищуються насамперед робiтникам, якi успiшно виконують встановленi норми працi i сумлiнно ставляться до своїх трудових обов'язкiв. Право на пiдвищення розряду мають робiтники, якi успiшно виконують роботи бiльш високого розряду не менш як три мiсяцi i склали квалiфiкацiйний екзамен. За грубе порушення технологiчної дисциплiни та iншi серйознi порушення, якi спричинили погiршення якостi продукцiї, робiтниковi може бути знижено квалiфiкацiю на один розряд. Поновлення розряду провадиться в загальному порядку, але не ранiше нiж через три мiсяцi пiсля його зниження.

Посадовi оклади службовцям установлює власник або уповноважений ним орган вiдповiдно до посади i квалiфiкацiї працiвника. За результатами атестацiї власник або уповноважений ним орган має право змiнювати посадовi оклади службовцям у межах затверджених у встановленому порядку мiнiмальних i максимальних розмiрiв окладiв на вiдповiднiй посадi.

 

Стаття 96. Системи оплати працi

 

Системами оплати працi є тарифна та iншi системи, що формуються на оцiнках складностi виконуваних робiт i квалiфiкацiї працiвникiв.

Тарифна система оплати працi включає: тарифнi сiтки, тарифнi ставки, схеми посадових окладiв i професiйнi стандарти (квалiфiкацiйнi характеристики).

Тарифна система оплати працi використовується при розподiлi робiт залежно вiд їх складностi, а працiвникiв - залежно вiд квалiфiкацiї та за розрядами тарифної сiтки. Вона є основою для формування та диференцiацiї розмiрiв заробiтної плати.

 

Тарифна сiтка (схема посадових окладiв) формується на основi тарифної ставки робiтника першого розряду та мiжквалiфiкацiйних (мiжпосадових) спiввiдношень розмiрiв тарифних ставок (посадових окладiв).

 

 

Схема посадових окладiв (тарифних ставок) працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй, що фiнансуються з бюджету, формується на основi:

мiнiмального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України;

мiжпосадових (мiжквалiфiкацiйних) спiввiдношень розмiрiв посадових окладiв (тарифних ставок) i тарифних коефiцiєнтiв.

Мiнiмальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмiрi, не меншому за прожитковий мiнiмум, встановлений для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року.

 

Вiднесення виконуваних робiт до певних тарифних розрядiв i присвоєння квалiфiкацiйних розрядiв робiтникам провадиться власником або органом, уповноваженим власником, згiдно з професiйними стандартами (квалiфiкацiйними характеристиками) за погодженням iз виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлковим представником).

 

Вимоги до квалiфiкацiйних та спецiальних знань працiвникiв, їх завдання, обов’язки та спецiалiзацiя визначаються професiйними стандартами або квалiфiкацiйними характеристиками професiй працiвникiв.

Порядок розроблення та затвердження професiйних стандартiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Порядок розроблення та затвердження квалiфiкацiйних характеристик визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi працi та соцiальної полiтики.

 

Колективним договором, а якщо договiр не укладався - наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу, виданим пiсля погодження з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлковим представником), а в разi вiдсутностi первинної профспiлкової органiзацiї - з вiльно обраними та уповноваженими представниками (представником) працiвникiв, можуть встановлюватися iншi системи оплати працi.

 

Абзаци вилучено

 

Проаналізувавши у таблиці вище внесені зміни до статей 95 і 96 КЗпП робимо висновки щодо новацій з 01.01.2017р.:

1.      Тепер мінімальна зарплата не обов’язково виплачується тільки «за просту, неквалiфiковану працю», ця умова вилучена із ст. 95 КЗпП. Отже, мінімальну зарплату можна нараховувати працівникам різної кваліфікації і з різною складністю роботи.

2.      Якщо раніше мінімальна зарплата була «розмiром ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ» працівника, то відтепер мінімальна зарплата складає «мiнiмальний розмiр ОПЛАТИ ПРАЦІ», що само по собі вже характеризує різницю у складових нарахованого доходу до 01.01.2017 і з 01.01.2017р.

3.      Наповнення переліку доходів у складі мінімальної заробітної плати тепер не обмежується тільки посадовим окладом (тарифною ставкою). Оскільки зі ст. 95 КЗпП вилучена норма, за якою до складу мiнiмальної заробiтної плати не включалися доплати, надбавки, заохочувальнi та компенсацiйнi виплати. Враховуючи це і попередні два пункти аналізу, маємо нову складову мінімального розміру ОПЛАТИ ПРАЦІ (про це на стор. ___)

4.      Система оплати праці значно розширила свої варіації у ст. 96 КЗпП. Якщо раніше законодавством було закріплено виключно тарифну систему оплати праці, то відтепер це можуть бути і інші системи оплати праці. Але за однієї умови: будь-яка обрана роботодавцем система оплати праці має бути сформована (побудована) на оцiнках складностi виконуваних робiт i квалiфiкацiї працiвникiв.

5.      Тарифну систему оплати праці залишили як законодавчо закріплену систему, яка, як і раніше, будується на тарифних сiтках, тарифних ставках, схемах посадових окладів. Але замість тарифно-квалiфiкацiйних характеристик (довiдників, які описуються кваліфікаційні вимоги та завдання за кожною професією), які так само доповнювали тарифну систему, введено нове тлумачення «ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ (квалiфiкацiйнi характеристики)». Якщо говорити сучасною мовою, то законодавець замінив «шило на мило», використовуючи нові сучасні вирази для посадових і робочих інструкцій. Відтепер чітко прописано, що «вимоги до квалiфiкацiйних та спецiальних знань працiвникiв, їх завдання, обов’язки та спецiалiзацiя визначаються професiйними стандартами або квалiфiкацiйними характеристиками професiй працiвникiв», що по-собі і є посадовими і робочими інструкціями, тільки на сучасний лад.

Розроблення і затвердження професійних стандартів буде визначати Кабінет Міністрів України, а ось розроблення та затвердження квалiфiкацiйних характеристик, залишили, як і раніше, за Мінсоцполітики та іншими галузевими міністерствами, які розробляли відповідні Випуски кваліфікаційних характеристик професій.

Коли очікувати на перші затверджені професійні стандарти, наразі, не відомо, але достеменно відомо (визначено у ст. 96 КЗпП), що нові професійні стандарти необхідно погоджувати з профспілкою (або уповноваженим представником). До того часу як з’являться нові професійні стандарти автор радить використовувати в роботі чинні випуски кваліфікаційних характеристик професій.

6.      Якщо роботодавець застосовує тарифну систему оплати праці, то розробляти тарифні сітки і схеми посадових окладів потрібно вже не від мінімальної зарплати, а від мiнiмального посадового окладу (тарифної ставки) у розмiрi, не меншому за прожитковий мiнiмум, встановлений для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року – від 1600 грн. Тобто посадові оклади (тарифні ставки) можуть бути меншими 3200 грн мінімальної зарплати (або мінімальної погодинного ставки), але не можуть бути меншими 1600 грн (або відповідної мінімальної погодинної ставки).

7.      Якщо роботодавець НЕ застосовує тарифну систему і вирішив обрати іншу систему оплати праці, він зобов’язаний це прописати в колективному договорі! Якщо колективний договір не укладався, у разі відсутності колективного договору[1] - необхідно оформити відповідний наказ керівника про введення такої іншої системи оплати праці (документальне оформлення обраної системи читайте на стор. ___).

8.      Умови підвищення, зниження або перегляду розрядів, проведення атестації працівників вилучено із ст. 96 КЗпП. Відтепер слід керуватися розділом ІІІ Закону України від 12.01.2012р. № 4312 «Про професійний розвиток працівників». Саме цим законом передбачено загальний порядок проведення атестації персоналу. Детально про це на стор. ___

Аналогічні зміни відбулися і ст. 3 і 6 Закону України «Про оплату праці».

 [1] Зверніть увагу, що в КЗпП внесені умови, за якими підтверджено право роботодавців не укладати колективний договір і регулювати різни питання з трудовим колективом в інший спосіб.
1ДФ: сума ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ фізособі з ознакою «127» (а не «102»)

23.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.11.2016 р. № 25852/6/99-99-13-01-01-15

Щодо відображення у податковому розрахунку за ф. № 1-ДФ орендної плати

Державна фіскальна служба України розглянула лист ... щодо відображення ознаки доходу у податковому розрахунку за ф. N 1-ДФ і повідомляє таке.

Згідно з нормою глави 58 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. N 435-IV (із змінами та доповненнями) (далі - ЦКУ) за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Відповідно до ст. 762 глави 58 ЦКУ за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Договір - це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (ст. 626 глави 52 ЦКУ).

Наявність саме цивільно-правового договору є необхідною умовою для того, щоб відповідна операція вважалася орендною операцією.

Таким чином, договори оренди рухомого майна належать до договорів цивільно-правового характеру.

Водночас предметом договору про надання послуг та договору найму є різні об'єкти цивільних прав. Так, предметом договору найму є неспоживна річ (ст. 760 ЦКУ), а предметом договору про надання послуг є послуга, яка споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності (ст. 901 ЦКУ).

Договір найму (оренди) не може бути віднесений до договору про надання послуг.

Отже, відповідно до Довідника ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. N 4, суми орендних платежів, які отримуються фізичною особою, відображаються податковим агентом у податковому розрахунку за ф. N 1-ДФ під ознакою доходу "127" як виплата інших доходів.

 Перший заступник Голови

С. Білан

 
НАДУРОЧНІ ГОДИНИ включають години роботи

У ВИХІДНІ І СВЯТКОВІ ДНІ

23.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

ЕКСКЛЮЗИВ

МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
27.04.2011 N 131/13/116-11

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто лист ВАТ «…» щодо надурочних робіт і повідомляється .

 

Проведення надурочних робіт регулюється нормами статей 62, 63, 64 і 65 КЗпП, оплата роботи в надурочний час – статтею 106 КЗпП.

 

Залучення працівників до роботи у вихідний день та спосіб компенсації за цю роботу регулюються ст..71 та 72 КЗпП.

 

Згідно з частиною першою статті 62 КЗпП надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня (статті 52, 53 і 61).

 

Статтею 52 КЗпП передбачена умова, що тривалість щоденної робот має бути визначена з додержанням установленої тривалості робочого тижня (статті 50 і 51). Аналогічна умова щодо додержання нормальної тривалості роботи за обліковий період відповідно до статей 50 і 51 КЗпП міститься і при підсумованому обліку робочого часу.

 

Стаття 65 КЗпП є нормою прямої дії, якою встановлено граничні норми застосування надурочних робіт (не більше 120 годин на рік). Нею не встановлено виключень для будь-яких робіт, проведених понад встановлену тривалість робочого часу. Тому, години відпрацьовані працівником понад норму робочого часу відповідно до статей 50 та 51 КЗпП, в тому числі і у вихідні дні, теж підпадають під зазначену норму.

 

 

Директор Департаменту                                         О. Товстенко