Корисна інформація
№ 64

ЧАС ПОВЕРНЕННЯ ЗІ СЛУЖБИ для взяття на облік у віськоматі оплачується за середнім заробітком

15.05.2017 р., джерело: http://dominanta.in.uaМIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
31.03.2017 N 1008/0/101-17/285

Щодо прибуття до районних (мiських) вiйськових
комiсарiатiв для постановки на вiйськовий облiк

Згiдно з Положенням про проходження громадянами України вiйськової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України вiд 10.12.2008 р. N 1153/2008, громадяни, звiльненi з вiйськової служби, у п'ятиденний строк пiсля виключення зi спискiв особового складу вiйськової частини зобов'язанi прибути до районних (мiських) вiйськових комiсарiатiв для взяття їх на вiйськовий облiк.

Вiдповiдно до ст. 21 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" громадяни України для виконання обов'язкiв, пов'язаних iз взяттям на вiйськовий облiк, звiльняються вiд роботи на час, необхiдний для виконання зазначених обов'язкiв iз збереженням за ними мiсця роботи, займаної посади i середньої заробiтної плати.

За цi днi середнiй заробiток зберiгається за працiвником (з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. N 100) та нараховується йому з тiєї самої середньої зарплати, за якою здiйснювалась оплата за перiод вiйськової служби.

Директор Департаменту О. Товстенко

 

 

№ 63

ДВІ ВІДПУСТКИ поспіль: середня зарплата обчислюється окремо для кожної відпустки

15.05.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Про обчислення середньоденної зарплати для оплати часу вiдпусток

ПИТАННЯ: Працiвниковi надано вiдпустку з 12 вересня 2016 р. Вiн використав щорiчну основну вiдпустку тривалiстю 24 календарних днi - з 12 вересня до 5 жовтня та додаткову соцiальну (на дiтей) тривалiстю 10 календарних днiв - з 6 до 16 жовтня (14 жовтня - святковий день, на який продовжується тривалiсть вiдпустки).

Чи потрiбно в такому разi обчислювати окремо середню зарплату для кожного виду вiдпустки?

ВIДПОВIДЬ: Обчислення середньої заробiтної плати має проводитися з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi - Порядок).

Згiдно з п. 2 Порядку обчислення середньої заробiтної плати для оплати днiв вiдпусток проводиться виходячи iз заробiтної плати за 12 календарних мiсяцiв, що передують мiсяцю надання вiдпустки.

Працiвниковi, який пропрацював на пiдприємствi, в установi, органiзацiї менш як один рiк, середня заробiтна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа мiсяця пiсля оформлення на роботу до першого числа мiсяця, в якому надається вiдпустка.

За пунктом 7 Порядку нарахування виплат за час вiдпустки провадиться дiленням сумарного заробiтку за останнi перед наданням вiдпустки 12 мiсяцiв або за менший фактично вiдпрацьований перiод на вiдповiдну кiлькiсть календарних днiв року чи меншого вiдпрацьованого перiоду за винятком святкових i неробочих днiв, установлених законодавством. Одержаний результат множать на число календарних днiв вiдпустки.

Ураховуючи норми Порядку, розрахунковий перiод для обчислення середньої заробiтної плати за час вiдпустки залежить не вiд мiсяця видавання наказу i кiлькостi цих наказiв, а вiд того, в якому саме календарному мiсяцi згiдно з наказом працiвниковi надається вiдпустка.

Наприклад, якщо згiдно з наказом працiвниковi надавалася щорiчна основна вiдпустка тривалiстю 24 календарних днi з 12 вересня 2016 p., а за iншим - додаткова вiдпустка у жовтнi 2016 p., то пiд час обчислення середньої заробiтної плати для оплати щорiчної вiдпустки розрахунковим перiодом буде вересень 2015 - серпень 2016 p., а для оплати часу додаткової соцiальної вiдпустки - жовтень 2015 - вересень 2016 р.

Начальник вiддiлу,  Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 13 (1025), 05 квiтня 2017 р.

 

№ 62

ЗАПОВНЕННЯ ЛІКАРНЯНИХ листків ЛІКАРЯМИ

15.05.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
М
IНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
ФОНД СОЦ
IАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТ
I
ФОНД СОЦ
IАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ
НА ВИРОБНИЦТВ
I ТА ПРОФЕСIЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Мiнiстерства охорони
здоров'я України, Мiнiстерства працi та
соцiальної полiтики України,
Фонду соцiального страхування з тимчасової
втрати працездатностi, Фонду соцiального
страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi
та професiйних захворювань України
03.11.2004
N 532/274/136-
ос/1406

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 17 листопада 2004 р. за N 1456/10055

Iнструкцiя
про порядок заповнення листка непрацездатностi

1. Листок непрацездатностi (далi - ЛН) - це багатофункцiональний документ, який є пiдставою для звiльнення вiд роботи у зв'язку з непрацездатнiстю та з матерiальним забезпеченням застрахованої особи в разi тимчасової непрацездатностi, вагiтностi та пологiв.

Лицьовий бiк бланка ЛН заповнюється лiкуючим лiкарем або молодшим медичним працiвником з медичною освiтою. Зворотний бiк бланка ЛН заповнюється за мiсцем роботи застрахованої особи. Записи в ЛН здiйснюються розбiрливим почерком, без помарок, синiм, фiолетовим або чорним чорнилом.

2. Насамперед заповнюється корiнець ЛН .

2.1. Пiдкреслюється слово "первинний" або "продовження", у разi продовження ЛН зазначається номер попереднього. Указуються: прiзвище, iм'я та по батьковi (повнiстю) непрацездатного та мiсце його роботи (назва пiдприємства, установи, органiзацiї), дата видачi ЛН (цифрою вказується число, пiсля чого лiтерами - назва мiсяця, цифрою зазначається рiк), прiзвище лiкаря, який видав ЛН, номер медичної карти амбулаторного чи стацiонарного хворого, пiдпис одержувача у графi "Пiдпис одержувача".

2.2. Паспортна частина ЛН (прiзвище непрацездатного, iм'я та по батьковi, вiк) заповнюється за даними документiв, мiсце роботи - зi слiв непрацездатного.

2.3. Пiсля заповнення корiнець залишається в закладi охорони здоров'я.

3. Далi заповнюється частина лицьового боку ЛН , що видається непрацездатному.

3.1. Пiдкреслюється слово "первинний" або "продовження" iз зазначенням номера та серiї попереднього ЛН у разi його продовження. Чiтко вказуються: назва i мiсцезнаходження закладу охорони здоров'я (повнiстю), що пiдтверджуються штампом та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листкiв непрацездатностi"; дата видачi ЛН (цифрою вказується число, пiсля чого лiтерами - назва мiсяця, цифрою вказується рiк), прiзвище, iм'я, по батьковi непрацездатного (повнiстю); число повних рокiв (цифрами); стать пiдкреслюється; мiсце роботи: назва i мiсцезнаходження пiдприємства, установи, органiзацiї (повнiстю).

3.2. У графi "Дiагноз первинний" лiкар указує первинний дiагноз у перший день видачi ЛН . У графi "Дiагноз заключний" лiкар указує остаточний дiагноз, а в графi "шифр МКХ-10" - шифр дiагнозу вiдповiдно до Мiжнародної статистичної класифiкацiї хвороб та спорiднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду, прийнятої 43 Всесвiтньою асамблеєю охорони здоров'я 1 сiчня 1993 року (далi - МКХ-10). Дiагноз первинний, дiагноз заключний та шифр МКХ-10 зазначаються виключно за письмовою згодою хворого. В iншому випадку первинний та заключний дiагнози та шифр МКХ-10 не вказуються.

Якщо за письмовим погодженням iз завiдувачем вiддiлення з деонтологiчних мiркувань лiкар у ЛН змiнює формулювання дiагнозу та шифру МКХ-10 фактичного захворювання, то вiн зобов'язаний зробити в медичнiй картцi стацiонарного чи амбулаторного хворого запис, який обґрунтовує змiну дiагнозу та шифру МКХ-10. ( Пункт 3.2 в редакцiї Наказу Мiнiстерства охорони здоров'я N 774/438/207-ос/719 вiд 24.11.2006 )

3.3. У графi "Причина непрацездатностi:" слiд обов'язково пiдкреслити вiдповiдну причину звiльнення вiд роботи. Пункти 2, 4 виправленню не пiдлягають.

3.4. У графi "Режим:" обов'язково вказати режим, який призначається хворому: стацiонарний, амбулаторний, постiльний, домашнiй, санаторний, вiльний тощо.

3.5. У графi "Вiдмiтки про порушення режиму:" зазначається дата порушення режиму, що засвiдчується пiдписом лiкаря. Види порушень режиму вказуються у графi "Примiтка:" з обов'язковим записом у медичнiй картi амбулаторного чи стацiонарного хворого.

3.6. У графi "Перебував у стацiонарi" зазначаються дати госпiталiзацiї та виписки зi стацiонарного вiддiлення.

3.7. У графi "Перевести тимчасово на iншу роботу" указуються дати тимчасового переведення хворого на iншу роботу, що засвiдчується пiдписом голови лiкарсько-консультативної комiсiї та круглою печаткою закладу охорони здоров'я.

3.8. Особам, у яких тимчасова непрацездатнiсть настала поза постiйним мiсцем проживання i роботи, ЛН видається за пiдписом головного лiкаря, що засвiдчується круглою печаткою закладу охорони здоров'я. Запис здiйснюється у графi "Видачу листка непрацездатностi дозволяю" iз обов'язковим записом у медичних картах амбулаторного чи стацiонарного хворого.

3.9. У графi "Направлений до МСЕК" здiйснюється запис дати направлення документiв на МСЕК, що пiдтверджується пiдписом голови лiкарсько-консультативної комiсiї.

3.10. У графi "Оглянутий у МСЕК" зазначають дату огляду хворого.

3.11. У графi "Висновок МСЕК" робиться вiдповiдний запис, що засвiдчується пiдписом голови МСЕК та печаткою МСЕК:

"визнаний iнвалiдом певної групи та категорiї";

"iнвалiдом не визнаний, потребує долiкування";

"iнвалiдом не визнаний, працездатний".

У разi визнання хворого iнвалiдом дата встановлення iнвалiдностi повинна збiгатися з днем надходження (реєстрацiї) документiв у МСЕК.

У разi визнання хворого працездатним у графi "Стати до роботи" зазначається дата, наступна за датою огляду в МСЕК.

3.12. У графi "Звiльнення вiд роботи" у першому стовпчику "З якого числа" дата видачi ЛН (число, мiсяць, рiк) позначається арабськими цифрами; у другому стовпчику "До якого числа включно" дата продовження ЛН (число i мiсяць) позначається лiтерами; у четвертому стовпчику "Пiдпис та печатка лiкаря" продовження або закриття ЛН пiдтверджується пiдписом та печаткою лiкаря.

Якщо ЛН продовжується в амбулаторних умовах, запис термiну лiкування здiйснюється вiдповiдно до п. 2.2 Iнструкцiї про порядок видачi документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть громадян, затвердженої наказом МОЗ України вiд 13 листопада 2001 року N 455, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 4 грудня 2001 року за N 1005/6196. Продовження ЛН здiйснюється з обов'язковим зазначенням посад та прiзвищ лiкаря, завiдувача вiддiлення або голови лiкарсько-консультативної комiсiї, що засвiдчується їх пiдписами.

У стацiонарному вiддiленнi запис усього термiну лiкування може бути вказаний в одному рядку з обов'язковим зазначенням посад та прiзвищ лiкаря i завiдувача вiддiлення, що засвiдчується їх пiдписами та печатками.

3.13. У графi "Стати до роботи" вказують словами число i мiсяць, коли приступити до роботи; посаду, прiзвище лiкаря, що засвiдчується його пiдписом та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листкiв непрацездатностi". У разi продовження тимчасової непрацездатностi пiдкреслюється "Продовжує хворiти" та зазначається номер нового ЛН .

У разi смертi у графi "Стати до роботи" зазначаються "помер" i дата смертi.

4. У правому нижньому полi ЛН у графi "Примiтка:" лiкарем здiйснюються такi записи:

4.1. При порушеннi хворим призначеного режиму вказується вид порушення (наприклад, несвоєчасна явка на прийом до лiкаря; алкогольне, наркотичне, токсичне сп'янiння пiд час лiкування; вихiд на роботу без дозволу лiкаря; самовiльне залишення закладу охорони здоров'я; виїзд на лiкування в iншому закладi охорони здоров'я без вiдмiтки про дозвiл виїзду; вiдмова вiд направлення або несвоєчасна явка на МСЕК та iн.).

4.2. У разi тимчасової непрацездатностi у зв'язку iз захворюванням або травмою, що сталися внаслiдок алкогольного, наркотичного, токсичного сп'янiння або дiй, пов'язаних з ним, робиться позначка про таке сп'янiння.

4.3 У разi направлення на санаторно-курортне лiкування зазначаються номер путiвки, дати початку та закiнчення путiвки, назва санаторно-курортного закладу.

4.4. У разi направлення на долiкування в реабiлiтацiйне вiддiлення санаторно-курортного закладу вказуються номер реабiлiтацiйної путiвки, дати початку та закiнчення путiвки, назва санаторно-курортного закладу.

4.5. У разi помилок у текстi здiйснюється виправлення тексту, що пiдтверджується записом "Виправленому вiрити", пiдписом лiкуючого лiкаря та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листкiв непрацездатностi".

На бланку ЛН дозволяється не бiльше двох виправлень.

4.6. У разi тимчасової непрацездатностi ("професiйне та його наслiдки-2" або "нещасний випадок на виробництвi та його наслiдки - 4") слiд указати дату встановлення професiйного захворювання або нещасного випадку на виробництвi.

4.7. Iншi примiтки.

5. У разi направлення хворого з лiкувально-профiлактичного закладу до реабiлiтацiйного вiддiлення санаторно-курортного закладу на долiковування у графi ЛН "Стати до роботи" здiйснюється запис "долiковування в санаторно-курортному закладi" i вказується дата початку путiвки. У графi "Видано новий листок непрацездатностi (продовження) N" зазначається номер нового ЛН, який заповнюється в стацiонарi або в денному стацiонарi закладу охорони здоров'я на перiод долiковування. У графi "Причина непрацездатностi:" нового ЛН пiдкреслюється "захворювання загальне - 1"; у графi "Режим" указується "санаторний", у графi "Звiльнення вiд роботи" у першому стовпчику "З якого числа" вказується дата початку путiвки. В правому верхньому кутку ЛН ставиться печатка закладу охорони здоров'я "Для листкiв непрацездатностi".

Подальше оформлення ЛН здiйснюється в реабiлiтацiйному вiддiленнi санаторно-курортного закладу. У графi "Перебував у стацiонарi" зазначаються дати госпiталiзацiї та виписки з реабiлiтацiйного вiддiлення; у графi "Звiльнення вiд роботи" у другому стовпчику "До якого числа включно" вказується дата виписки; у графi "Стати до роботи" лiтерами пишуть число i мiсяць, коли стати до роботи, зазначаються посада, прiзвище лiкаря та завiдувача реабiлiтацiйного вiддiлення, їх пiдписи, що засвiдчуються круглою печаткою санаторно-курортного закладу. У разi продовження тимчасової непрацездатностi пiдкреслюється "продовжує хворiти".

6. При лiкуваннi хворих у реабiлiтацiйних центрах та реабiлiтацiйних вiддiленнях закладiв охорони здоров'я ЛН заповнюється вiдповiдно до вимог цiєї Iнструкцiї при наявностi ознак тимчасової непрацездатностi.

7. У разi медичного нагляду за особами, якi були в контактi з хворими на iнфекцiйнi захворювання, та бактерiоносiями в графi "Причина непрацездатностi:" пiдкреслюється "контакт з хворими на iнфекцiйнi захворювання та бактерiоносiйство-6", у графi "Режим:" - "домашнiй".

8. У разi направлення хворого на протезування в умовах стацiонару протезно-ортопедичного пiдприємства у графi "Причина непрацездатностi:" вказується "ортопедичне протезування - 9", у графi "Перебував у стацiонарi", крiм дати, робиться вiдмiтка "протезно-ортопедичного пiдприємства", у графi "Звiльнення вiд роботи" вказуються дати початку та закiнчення протезування з урахуванням проїзду.

9. У графi "Дiагноз первинний" позначається термiн вагiтностi на час звернення, у графi "Дiагноз заключний" - орiєнтовний термiн пологiв, у графi "Причина непрацездатностi:" - "вагiтнiсть та пологи"; у графi "Режим:" - "амбулаторний та стацiонарний"; у графi "Звiльнення вiд роботи" одним рядком записується сумарна тривалiсть вiдпустки з вiдмiткою дати вiдкриття ЛН , у графi "Стати до роботи" - дата закiнчення вiдпустки. ЛН затверджується пiдписом лiкуючого лiкаря, завiдувача жiночої консультацiї, для iногороднiх жiнок - додатково керiвником закладу охорони здоров'я. ЛН завiряється печаткою закладу охорони здоров'я. Додатковi днi пiсляпологової вiдпустки при патологiчних пологах i багатоплiднiй вагiтностi оформлюються окремим (додатковим) бланком ЛН.

10. Якщо при черговому вiдвiдуваннi хворим лiкаря має мiсце порушення режиму у виглядi несвоєчасного прибуття хворого до лiкаря, то:

- у разi визнання хворого непрацездатним продовження ЛН здiйснюється з дня його вiдвiдування лiкаря;

- у разi визнання хворого працездатним у графi "Стати до роботи" пишуться лiтерами число i мiсяць та здiйснюється запис "з'явився працездатним". Закриття ЛН здiйснюється датою, установленою лiкарем, для прибуття хворого.

11. Номери бланкiв ЛН , дата видачi, продовження, дати вiдвiдування на повторнi огляди, виписки на роботу обов'язково фiксують у медичнiй картi амбулаторного чи стацiонарного хворого.

12. У разi втрати ЛН оформлення дублiката ЛН здiйснюється лiкуючим лiкарем при наявностi довiдки з мiсця роботи про те, що виплата за цим ЛН не здiйснювалася. У верхньому правому кутку ЛН зазначається "дублiкат", у графi "Звiльнення вiд роботи" одним рядком записується весь перiод непрацездатностi, що пiдтверджується пiдписом i печаткою лiкуючого лiкаря та голови лiкарсько-консультативної комiсiї. У медичнiй картi амбулаторного чи стацiонарного хворого робиться вiдповiдний запис iз зазначенням номера дублiката ЛН.

В.о. директора Департаменту органiзацiї медичної допомоги
населенню Мiнiстерства охорони здоров'я України В.М.Таран

Директор Департаменту полiтики державного соцiального
страхування Мiнiстерства працi та
соцiальної полiтики України О.П.Скрипник

Начальник Управлiння з питань надання допомоги
Виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування
з тимчасової втрати працездатностi В.Г.Єнiн

Начальник Управлiння медико-соцiальних послуг потерпiлим
Виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування
вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних
захворювань України Л.В.Гайдук

 

№ 61

Одинокий БАТЬКО: документальне підтвердження,

ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ

15.05.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

Щодо пiльг одинокому батьковi

ПИТАННЯ: Якi пiльги та трудовi гарантiї передбаченi для одинокого батька, який виховує дитину без матерi?

Яким документом можна пiдтвердити право одинокого батька на певнi пiльги, гарантiї у зв'язку з вiдсутнiстю участi матерi у вихованнi дитини?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 5 Сiмейного кодексу України держава створює людинi умови для материнства та батькiвства, забезпечує охорону прав матерi та батька, матерiально й морально заохочує i пiдтримує материнство та батькiвство.

Статтею 186-1 КЗпП закрiплено гарантiї особам, якi виховують малолiтнiх дiтей без матерi. Так, вiдповiдно до цiєї статтi гарантiї, встановленi ст. 56, 176, 177. ч. 3-8 ст. 179, ст. 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 КЗпП, поширюються також на батькiв, якi виховують дiтей без матерi (в тому числi в разi тривалого перебування матерi в лiкувальному закладi), а також на опiкунiв (пiклувальникiв), одного з прийомних батькiв, одного з батькiв-вихователiв.

КЗпП передбачено низку пiльг та гарантiй для одинокого батька, пов'язаних з його трудовою дiяльнiстю. Серед них такi:

- заборона вiдмови в прийняттi на роботу i зниження заробiтної плати батьковi, який має дитину вiком до 14 рокiв або дитину-iнвалiда (ст. 184 КЗпП);

- заборона звiльнення з iнiцiативи власника одинокого батька, який має дитину вiком вiд трьох до 14 рокiв або дитину-iнвалiда, крiм випадкiв повної лiквiдацiї пiдприємства (ст. 184 КЗпП);

- обов'язок власника або уповноваженого ним органу, щодо працевлаштування в разi звiльнення такого батька пiсля закiнчення строкового трудового договору, на перiод працевлаштування за яким упродовж трьох мiсяцiв зберiгається середня заробiтна плата (ст. 184 КЗпП);

- надання щорiчної додаткової оплачуваної вiдпустки тривалiстю 10 календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв (ст. 182-1 КЗпП);

- надання щорiчної вiдпустки у зручний час (ст. 10 Закону України "Про вiдпустки");

- установлення в обов'язковому порядку на прохання батька неповного робочого дня або тижня (ст. 56 КЗпП);

- обмеження залучення одиноких батькiв, якi мають дiтей вiком вiд трьох до 14 рокiв або дiтей-iнвалiдiв, до надурочних робiт або направлення у вiдрядження без їхньої згоди (ст. 177 КЗпП).

Для реалiзацiї права на будь-яку встановлену законодавством гарантiю, пiльгу, в кожному конкретному випадку власниковi або уповноваженому ним органу потрiбно пред'явити будь-який офiцiйно складений, оформлений та засвiдчений в установленому порядку документ, яким з достатньою достовiрнiстю пiдтверджується факт вiдсутностi участi матерi у вихованнi дитини.

Таким чином, для отримання гарантiї, пiльги одинокий батько, крiм копiї свiдоцтва про народження дитини, має подати власниковi абр уповноваженому ним органу документ, що пiдтверджує вiдсутнiсть участi матерi у вихованнi дитини. Одним з таких документiв, наприклад, може бути рiшення суду про позбавлення матерi батькiвських прав.

Слiд зазначити, що вiдповiдно до ч. 2 ст. 166 Сiмейного кодексу України особа, позбавлена батькiвських прав, не звiльняється вiд обов'язку щодо утримання дитини.

Головний спецiалiст,
Iгор БИЦЬ

"Праця i зарплата" N 16 (1028), 26 квiтня 2017 р.

 

№ 60

ЗАРПЛАТА ЗА І-у половину – це з 1 по 15, виплачується з 16 по 22.  ЗАРПЛАТА ЗА ІІ-у половину – це с 16 по 30 (31), виплачується с 1 по 7.

24.04.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо строкiв виплати зарплати

ПИТАННЯ: Чи можна нараховувати зарплату за першу половину мiсяця (до 15 числа включно) за фактично вiдпрацьований працiвником час у першiй половинi мiсяця та виплатити нараховану таким чином частину зарплати в строк не пiзнiше нiж 22 числа поточного мiсяця?

Чи застосовується умова виплати зарплати не пiзнiше нiж упродовж семи днiв пiсля закриття перiоду до виплати за першу половину мiсяця?

ВIДПОВIДЬ: Економiчнi, правовi та органiзацiйнi засади оплати працi працiвникiв, якi перебувають у трудових вiдносинах на пiдставi трудового договору з пiдприємствами, установами, органiзацiями усiх форм власностi та господарювання, а також з окремими громадянами, регулює Закон України «Про оплату працi».

Вiдповiдно до цього Закону термiни виплати заробiтної плати встановлюються пiдприємствами самостiйно в колективному договорi або нормативному актi роботодавця.

При цьому заробiтна плата має виплачуватися не рiдше нiж два рази на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує 16 календарних днiв, та не пiзнiше вiд семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який проведено виплату.

Першою половиною мiсяця вважаються 15 календарних днiв з першого до 15 числа, а другою половиною - з 16 до 30 (31).

Тобто заробiтна плата за першу половину мiсяця має виплачуватися в перiод не пiзнiше нiж з 16 до 22 числа, а за другу половину - з першого до сьомого числа.

Наприклад, дата виплати заробiтної плати за першу половину мiсяця - 16 число, за другу - перше число; дата виплати заробiтної плати за першу половину мiсяця - 22 число, за другу половину - шосте число тощо.

Конкретнi термiни виплати заробiтної плати встановлюються пiдприємствами, органiзацiями самостiйно а колективному договорi або iншому нормативному актi роботодавця.

Виплачують заробiтну плату за фактично вiдпрацьований час на пiдставi табелю облiку робочого часу, який заповнюється за звiтний мiсяць (з першого до 15 та з 16 до 31 числа).

Оксана ГУЗЕНКО, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 11 (1023), 22 березня 2017 р.

№ 59

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ здійснюється через «скасовуючу» форму і ЦЕ НЕ ВВАЖАЄТЬСЯ ПОРУШЕННЯМ

24.04.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо виправлення помилки в повiдомленнi
про прийняття на роботу працiвника

ПИТАННЯ: У повiдомленнi про прийняття на роботу працiвника допущено помилку в прiзвищi, яку було виявлено пiсля того, як працiвник став до роботи. Чи буде порушенням законодавства направлення повiдомлення типу «скасовуюче» й одночасно «початкове», якщо в такому разi датою повiдомлення буде дата пiсля приймання працiвника?

ВIДПОВIДЬ: За частиною 3 ст. 24 КЗпП працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Тобто до початку роботи працiвника iнформацiя про його зарахування має бути подана до Державної фiскальної служби або її територiальних органiв.

З урахуванням положень названої статтi було ухвалено постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.06.2015 р. № 413 «Про порядок повiдомлення Державної фiскальної служби та її територiальних органiв про прийняття працiвника на роботу».

Пунктом 2 додатка до цiєї постанови визначено реквiзити, якi дають можливiсть подання уточнюючого повiдомлення в разi допущення помилки роботодавцем або потреби внесення змiн до повiдомлення про прийняття працiвника на роботу, а саме:

- «початкове» - подання iнформацiї про прийняття працiвника на роботу;

- «скасовуюче» - подається в разi допущення помилки роботодавцем та потреби внесення змiн до повiдомлення про прийняття працiвника на роботу.

У разi допущення помилки роботодавцем та потреби внесення змiн до повiдомлення про прийняття працiвника на роботу подається повiдомлення типу «скасовуюче» з помилковими даними й одночасно повiдомлення типу «початкове» з правильними даними.

У разi проведення вiдповiдних дiй порушенням це не вважається.

Наталiя ҐАВА, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 11 (1023), 22 березня 2017 р.

 

№ 58

ДОДАТКОВА ВІДПУСТКА ЗА НЕНОРМОВАНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ СУМІСНИКУ може надаватися  

24.04.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

Про надання додаткової вiдпустки за сумiсництвом

ПИТАННЯ: Чи можна надавати працiвникам, якi працюють за сумiсництвом з оплатою працi пропорцiйно до вiдпрацьованого часу, додаткову вiдпустку за ненормований робочий день з урахуванням фактичного навантаження i пропорцiйно до вiдпрацьованого часу на вiдповiднiй посадi?

ВIДПОВIДЬ: Пiдприємство, установа, органiзацiя самостiйно в колективному договорi визначає перелiк професiй i посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий день, та вiдповiдно встановлює тривалiсть щорiчної додаткової вiдпустки за ненормований робочий день з кожного виду робiт, професiй, посад, ураховуючи перiодичнiсть виконання робiт понад установлену тривалiсть робочого часу, коло обов'язкiв та обсяг виконаних робiт.

За пунктом 3 Рекомендацiй щодо порядку надання працiвникам з ненормованим робочим днем щорiчної додаткової вiдпустки за особливий характер працi, затверджених наказом Мiнпрацi України вiд 10.10.97 р. № 7, додаткова вiдпустка працiвникам з ненормованим робочим днем надається як компенсацiя за виконаний обряг робiт, ступiнь напруженостi, складнiсть i самостiйнiсть у роботi, потребу перiодично виконувати службовi завдання понад установлену тривалiсть робочого часу.

Отже, однiєю з основних умов для встановлення працiвниковi ненормованого робочого дня є перiодичнiсть виконання роботи понад установлену тривалiсть робочого часу. Як компенсацiя за роботу на умовах ненормованого робочого дня працiвниковi надається додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю до семи календарних днiв.

Водночас пунктом 2 Рекомендацiй застосовувати ненормований робочий день для працiвникiв, зайнятих на роботi з неповним робочим днем,не рекомендується. Вирiшення цього питання належить до компетенцiї роботодавця.

Сумiсництво визначається як виконання працiвником, крiм основної, iншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вiльний вiд основної роботи час на тому, самому чи iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї чи в громадянина за наймом. Тобто працiвник не може виконувати в один i той самий час (наприклад, з 8.00 до 15.00) роботу як за основним мiсцем роботи, так i за сумiсництвом.

Якщо у зв'язку зi специфiкою роботи працiвник може перiодично виконувати основну роботу поза межами робочого часу, а потiм виконувати роботу за сумiсництвом, йому може бути встановлено ненормований робочий день i вiдповiдно щорiчну додаткову вiдпустку на умовах, визначених у колективному договорi.

Вiталiна КОРКУШКО,  завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 11 (1023), 22 березня 2017 р.

№ 57

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ не вважається трудовою, тому НЕ Є РОБОТОЮ ЗА СУМІСНИЦТВОМ ЧИ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ

24.04.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Чи вважатиметься сумiсництвом робота особи на посадi директора ТОВ, якщо така особа є водночас фiзичною особою - пiдприємцем?

Чи можна вважати фiзичну особу - пiдприємця такою, що працює за основним мiсцем роботи?

ВIДПОВIДЬ: Особи, якi провадять пiдприємницьку дiяльнiсть, є пiдприємцями. Пiдприємництвом вважається господарська дiяльнiсть, що провадиться для досягнення економiчних i соцiальних результатiв. Вiдповiдно до ст. 50 Цивiльного кодексу України фiзична особа з повною цивiльною дiєздатнiстю має право на провадження пiдприємницької дiяльностi, яку не заборонено законом.

Фiзична особа - пiдприємець виконує роботи, надає послуги замовниковi як приватний пiдприємець тiльки на пiдставi цивiльно-правових договорiв (договорiв пiдряду, про надання послуг тощо). Оскiльки провадження пiдприємницької дiяльностi регулюється нормами господарського i цивiльного права, оформлення вiдносин пiдприємства з фiзичною особою як пiдприємцем можливе лише на пiдставi цивiльно-правового договору. Фiзичнi особи, якi працюють за такими договорами, не зараховуються до штату працiвникiв пiдприємства й на них не поширюються норми трудового законодавства.

Водночас фiзична особа - пiдприємець має право працювати на умовах трудового договору. У такому разi, незважаючи на одночасне виконання робiт (надання послуг) фiзичною особою - пiдприємцем, робота цiєї особи на умовах трудового договору з вiдповiдним оформленням трудових вiдносин не може вважатися сумiсництвом.

Відповідно до ст. 21 КЗпП працiвниковi надано право реалiзувати свої здiбностi до працi через укладення трудового договору на одному чи водночас на кiлькох пiдприємствах, в установах, органiзацiях. Це дає змогу працiвникам, крiм основного трудового договору, укладати договори про роботу за сумiсництвом.

Сумiсництво - це виконання працiвником, крiм основної, iншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору, у вiльний вiд основної роботи час на тому самому або на iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї чи у фiзичної особи.

Оксана ГУЗЕНКО, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 12 (1024), 29 березня 2017 р.

 

№ 56

Для детального розгляду перейти за посыланням
http://sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/.
№ 55

Для детального розгляду перейти за посыланням
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/214641.html.
Корисна інформація

ЧАС ПОВЕРНЕННЯ ЗІ СЛУЖБИ для взяття на облік у віськоматі оплачується за середнім заробітком

15.05.2017 р., джерело: http://dominanta.in.uaМIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
31.03.2017 N 1008/0/101-17/285

Щодо прибуття до районних (мiських) вiйськових
комiсарiатiв для постановки на вiйськовий облiк

Згiдно з Положенням про проходження громадянами України вiйськової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України вiд 10.12.2008 р. N 1153/2008, громадяни, звiльненi з вiйськової служби, у п'ятиденний строк пiсля виключення зi спискiв особового складу вiйськової частини зобов'язанi прибути до районних (мiських) вiйськових комiсарiатiв для взяття їх на вiйськовий облiк.

Вiдповiдно до ст. 21 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" громадяни України для виконання обов'язкiв, пов'язаних iз взяттям на вiйськовий облiк, звiльняються вiд роботи на час, необхiдний для виконання зазначених обов'язкiв iз збереженням за ними мiсця роботи, займаної посади i середньої заробiтної плати.

За цi днi середнiй заробiток зберiгається за працiвником (з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. N 100) та нараховується йому з тiєї самої середньої зарплати, за якою здiйснювалась оплата за перiод вiйськової служби.

Директор Департаменту О. Товстенко

 

 
ДВІ ВІДПУСТКИ поспіль: середня зарплата обчислюється окремо для кожної відпустки

15.05.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Про обчислення середньоденної зарплати для оплати часу вiдпусток

ПИТАННЯ: Працiвниковi надано вiдпустку з 12 вересня 2016 р. Вiн використав щорiчну основну вiдпустку тривалiстю 24 календарних днi - з 12 вересня до 5 жовтня та додаткову соцiальну (на дiтей) тривалiстю 10 календарних днiв - з 6 до 16 жовтня (14 жовтня - святковий день, на який продовжується тривалiсть вiдпустки).

Чи потрiбно в такому разi обчислювати окремо середню зарплату для кожного виду вiдпустки?

ВIДПОВIДЬ: Обчислення середньої заробiтної плати має проводитися з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi - Порядок).

Згiдно з п. 2 Порядку обчислення середньої заробiтної плати для оплати днiв вiдпусток проводиться виходячи iз заробiтної плати за 12 календарних мiсяцiв, що передують мiсяцю надання вiдпустки.

Працiвниковi, який пропрацював на пiдприємствi, в установi, органiзацiї менш як один рiк, середня заробiтна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа мiсяця пiсля оформлення на роботу до першого числа мiсяця, в якому надається вiдпустка.

За пунктом 7 Порядку нарахування виплат за час вiдпустки провадиться дiленням сумарного заробiтку за останнi перед наданням вiдпустки 12 мiсяцiв або за менший фактично вiдпрацьований перiод на вiдповiдну кiлькiсть календарних днiв року чи меншого вiдпрацьованого перiоду за винятком святкових i неробочих днiв, установлених законодавством. Одержаний результат множать на число календарних днiв вiдпустки.

Ураховуючи норми Порядку, розрахунковий перiод для обчислення середньої заробiтної плати за час вiдпустки залежить не вiд мiсяця видавання наказу i кiлькостi цих наказiв, а вiд того, в якому саме календарному мiсяцi згiдно з наказом працiвниковi надається вiдпустка.

Наприклад, якщо згiдно з наказом працiвниковi надавалася щорiчна основна вiдпустка тривалiстю 24 календарних днi з 12 вересня 2016 p., а за iншим - додаткова вiдпустка у жовтнi 2016 p., то пiд час обчислення середньої заробiтної плати для оплати щорiчної вiдпустки розрахунковим перiодом буде вересень 2015 - серпень 2016 p., а для оплати часу додаткової соцiальної вiдпустки - жовтень 2015 - вересень 2016 р.

Начальник вiддiлу,  Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 13 (1025), 05 квiтня 2017 р.

 
ЗАПОВНЕННЯ ЛІКАРНЯНИХ листків ЛІКАРЯМИ

15.05.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
М
IНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
ФОНД СОЦ
IАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТ
I
ФОНД СОЦ
IАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ
НА ВИРОБНИЦТВ
I ТА ПРОФЕСIЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Мiнiстерства охорони
здоров'я України, Мiнiстерства працi та
соцiальної полiтики України,
Фонду соцiального страхування з тимчасової
втрати працездатностi, Фонду соцiального
страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi
та професiйних захворювань України
03.11.2004
N 532/274/136-
ос/1406

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 17 листопада 2004 р. за N 1456/10055

Iнструкцiя
про порядок заповнення листка непрацездатностi

1. Листок непрацездатностi (далi - ЛН) - це багатофункцiональний документ, який є пiдставою для звiльнення вiд роботи у зв'язку з непрацездатнiстю та з матерiальним забезпеченням застрахованої особи в разi тимчасової непрацездатностi, вагiтностi та пологiв.

Лицьовий бiк бланка ЛН заповнюється лiкуючим лiкарем або молодшим медичним працiвником з медичною освiтою. Зворотний бiк бланка ЛН заповнюється за мiсцем роботи застрахованої особи. Записи в ЛН здiйснюються розбiрливим почерком, без помарок, синiм, фiолетовим або чорним чорнилом.

2. Насамперед заповнюється корiнець ЛН .

2.1. Пiдкреслюється слово "первинний" або "продовження", у разi продовження ЛН зазначається номер попереднього. Указуються: прiзвище, iм'я та по батьковi (повнiстю) непрацездатного та мiсце його роботи (назва пiдприємства, установи, органiзацiї), дата видачi ЛН (цифрою вказується число, пiсля чого лiтерами - назва мiсяця, цифрою зазначається рiк), прiзвище лiкаря, який видав ЛН, номер медичної карти амбулаторного чи стацiонарного хворого, пiдпис одержувача у графi "Пiдпис одержувача".

2.2. Паспортна частина ЛН (прiзвище непрацездатного, iм'я та по батьковi, вiк) заповнюється за даними документiв, мiсце роботи - зi слiв непрацездатного.

2.3. Пiсля заповнення корiнець залишається в закладi охорони здоров'я.

3. Далi заповнюється частина лицьового боку ЛН , що видається непрацездатному.

3.1. Пiдкреслюється слово "первинний" або "продовження" iз зазначенням номера та серiї попереднього ЛН у разi його продовження. Чiтко вказуються: назва i мiсцезнаходження закладу охорони здоров'я (повнiстю), що пiдтверджуються штампом та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листкiв непрацездатностi"; дата видачi ЛН (цифрою вказується число, пiсля чого лiтерами - назва мiсяця, цифрою вказується рiк), прiзвище, iм'я, по батьковi непрацездатного (повнiстю); число повних рокiв (цифрами); стать пiдкреслюється; мiсце роботи: назва i мiсцезнаходження пiдприємства, установи, органiзацiї (повнiстю).

3.2. У графi "Дiагноз первинний" лiкар указує первинний дiагноз у перший день видачi ЛН . У графi "Дiагноз заключний" лiкар указує остаточний дiагноз, а в графi "шифр МКХ-10" - шифр дiагнозу вiдповiдно до Мiжнародної статистичної класифiкацiї хвороб та спорiднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду, прийнятої 43 Всесвiтньою асамблеєю охорони здоров'я 1 сiчня 1993 року (далi - МКХ-10). Дiагноз первинний, дiагноз заключний та шифр МКХ-10 зазначаються виключно за письмовою згодою хворого. В iншому випадку первинний та заключний дiагнози та шифр МКХ-10 не вказуються.

Якщо за письмовим погодженням iз завiдувачем вiддiлення з деонтологiчних мiркувань лiкар у ЛН змiнює формулювання дiагнозу та шифру МКХ-10 фактичного захворювання, то вiн зобов'язаний зробити в медичнiй картцi стацiонарного чи амбулаторного хворого запис, який обґрунтовує змiну дiагнозу та шифру МКХ-10. ( Пункт 3.2 в редакцiї Наказу Мiнiстерства охорони здоров'я N 774/438/207-ос/719 вiд 24.11.2006 )

3.3. У графi "Причина непрацездатностi:" слiд обов'язково пiдкреслити вiдповiдну причину звiльнення вiд роботи. Пункти 2, 4 виправленню не пiдлягають.

3.4. У графi "Режим:" обов'язково вказати режим, який призначається хворому: стацiонарний, амбулаторний, постiльний, домашнiй, санаторний, вiльний тощо.

3.5. У графi "Вiдмiтки про порушення режиму:" зазначається дата порушення режиму, що засвiдчується пiдписом лiкаря. Види порушень режиму вказуються у графi "Примiтка:" з обов'язковим записом у медичнiй картi амбулаторного чи стацiонарного хворого.

3.6. У графi "Перебував у стацiонарi" зазначаються дати госпiталiзацiї та виписки зi стацiонарного вiддiлення.

3.7. У графi "Перевести тимчасово на iншу роботу" указуються дати тимчасового переведення хворого на iншу роботу, що засвiдчується пiдписом голови лiкарсько-консультативної комiсiї та круглою печаткою закладу охорони здоров'я.

3.8. Особам, у яких тимчасова непрацездатнiсть настала поза постiйним мiсцем проживання i роботи, ЛН видається за пiдписом головного лiкаря, що засвiдчується круглою печаткою закладу охорони здоров'я. Запис здiйснюється у графi "Видачу листка непрацездатностi дозволяю" iз обов'язковим записом у медичних картах амбулаторного чи стацiонарного хворого.

3.9. У графi "Направлений до МСЕК" здiйснюється запис дати направлення документiв на МСЕК, що пiдтверджується пiдписом голови лiкарсько-консультативної комiсiї.

3.10. У графi "Оглянутий у МСЕК" зазначають дату огляду хворого.

3.11. У графi "Висновок МСЕК" робиться вiдповiдний запис, що засвiдчується пiдписом голови МСЕК та печаткою МСЕК:

"визнаний iнвалiдом певної групи та категорiї";

"iнвалiдом не визнаний, потребує долiкування";

"iнвалiдом не визнаний, працездатний".

У разi визнання хворого iнвалiдом дата встановлення iнвалiдностi повинна збiгатися з днем надходження (реєстрацiї) документiв у МСЕК.

У разi визнання хворого працездатним у графi "Стати до роботи" зазначається дата, наступна за датою огляду в МСЕК.

3.12. У графi "Звiльнення вiд роботи" у першому стовпчику "З якого числа" дата видачi ЛН (число, мiсяць, рiк) позначається арабськими цифрами; у другому стовпчику "До якого числа включно" дата продовження ЛН (число i мiсяць) позначається лiтерами; у четвертому стовпчику "Пiдпис та печатка лiкаря" продовження або закриття ЛН пiдтверджується пiдписом та печаткою лiкаря.

Якщо ЛН продовжується в амбулаторних умовах, запис термiну лiкування здiйснюється вiдповiдно до п. 2.2 Iнструкцiї про порядок видачi документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть громадян, затвердженої наказом МОЗ України вiд 13 листопада 2001 року N 455, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 4 грудня 2001 року за N 1005/6196. Продовження ЛН здiйснюється з обов'язковим зазначенням посад та прiзвищ лiкаря, завiдувача вiддiлення або голови лiкарсько-консультативної комiсiї, що засвiдчується їх пiдписами.

У стацiонарному вiддiленнi запис усього термiну лiкування може бути вказаний в одному рядку з обов'язковим зазначенням посад та прiзвищ лiкаря i завiдувача вiддiлення, що засвiдчується їх пiдписами та печатками.

3.13. У графi "Стати до роботи" вказують словами число i мiсяць, коли приступити до роботи; посаду, прiзвище лiкаря, що засвiдчується його пiдписом та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листкiв непрацездатностi". У разi продовження тимчасової непрацездатностi пiдкреслюється "Продовжує хворiти" та зазначається номер нового ЛН .

У разi смертi у графi "Стати до роботи" зазначаються "помер" i дата смертi.

4. У правому нижньому полi ЛН у графi "Примiтка:" лiкарем здiйснюються такi записи:

4.1. При порушеннi хворим призначеного режиму вказується вид порушення (наприклад, несвоєчасна явка на прийом до лiкаря; алкогольне, наркотичне, токсичне сп'янiння пiд час лiкування; вихiд на роботу без дозволу лiкаря; самовiльне залишення закладу охорони здоров'я; виїзд на лiкування в iншому закладi охорони здоров'я без вiдмiтки про дозвiл виїзду; вiдмова вiд направлення або несвоєчасна явка на МСЕК та iн.).

4.2. У разi тимчасової непрацездатностi у зв'язку iз захворюванням або травмою, що сталися внаслiдок алкогольного, наркотичного, токсичного сп'янiння або дiй, пов'язаних з ним, робиться позначка про таке сп'янiння.

4.3 У разi направлення на санаторно-курортне лiкування зазначаються номер путiвки, дати початку та закiнчення путiвки, назва санаторно-курортного закладу.

4.4. У разi направлення на долiкування в реабiлiтацiйне вiддiлення санаторно-курортного закладу вказуються номер реабiлiтацiйної путiвки, дати початку та закiнчення путiвки, назва санаторно-курортного закладу.

4.5. У разi помилок у текстi здiйснюється виправлення тексту, що пiдтверджується записом "Виправленому вiрити", пiдписом лiкуючого лiкаря та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листкiв непрацездатностi".

На бланку ЛН дозволяється не бiльше двох виправлень.

4.6. У разi тимчасової непрацездатностi ("професiйне та його наслiдки-2" або "нещасний випадок на виробництвi та його наслiдки - 4") слiд указати дату встановлення професiйного захворювання або нещасного випадку на виробництвi.

4.7. Iншi примiтки.

5. У разi направлення хворого з лiкувально-профiлактичного закладу до реабiлiтацiйного вiддiлення санаторно-курортного закладу на долiковування у графi ЛН "Стати до роботи" здiйснюється запис "долiковування в санаторно-курортному закладi" i вказується дата початку путiвки. У графi "Видано новий листок непрацездатностi (продовження) N" зазначається номер нового ЛН, який заповнюється в стацiонарi або в денному стацiонарi закладу охорони здоров'я на перiод долiковування. У графi "Причина непрацездатностi:" нового ЛН пiдкреслюється "захворювання загальне - 1"; у графi "Режим" указується "санаторний", у графi "Звiльнення вiд роботи" у першому стовпчику "З якого числа" вказується дата початку путiвки. В правому верхньому кутку ЛН ставиться печатка закладу охорони здоров'я "Для листкiв непрацездатностi".

Подальше оформлення ЛН здiйснюється в реабiлiтацiйному вiддiленнi санаторно-курортного закладу. У графi "Перебував у стацiонарi" зазначаються дати госпiталiзацiї та виписки з реабiлiтацiйного вiддiлення; у графi "Звiльнення вiд роботи" у другому стовпчику "До якого числа включно" вказується дата виписки; у графi "Стати до роботи" лiтерами пишуть число i мiсяць, коли стати до роботи, зазначаються посада, прiзвище лiкаря та завiдувача реабiлiтацiйного вiддiлення, їх пiдписи, що засвiдчуються круглою печаткою санаторно-курортного закладу. У разi продовження тимчасової непрацездатностi пiдкреслюється "продовжує хворiти".

6. При лiкуваннi хворих у реабiлiтацiйних центрах та реабiлiтацiйних вiддiленнях закладiв охорони здоров'я ЛН заповнюється вiдповiдно до вимог цiєї Iнструкцiї при наявностi ознак тимчасової непрацездатностi.

7. У разi медичного нагляду за особами, якi були в контактi з хворими на iнфекцiйнi захворювання, та бактерiоносiями в графi "Причина непрацездатностi:" пiдкреслюється "контакт з хворими на iнфекцiйнi захворювання та бактерiоносiйство-6", у графi "Режим:" - "домашнiй".

8. У разi направлення хворого на протезування в умовах стацiонару протезно-ортопедичного пiдприємства у графi "Причина непрацездатностi:" вказується "ортопедичне протезування - 9", у графi "Перебував у стацiонарi", крiм дати, робиться вiдмiтка "протезно-ортопедичного пiдприємства", у графi "Звiльнення вiд роботи" вказуються дати початку та закiнчення протезування з урахуванням проїзду.

9. У графi "Дiагноз первинний" позначається термiн вагiтностi на час звернення, у графi "Дiагноз заключний" - орiєнтовний термiн пологiв, у графi "Причина непрацездатностi:" - "вагiтнiсть та пологи"; у графi "Режим:" - "амбулаторний та стацiонарний"; у графi "Звiльнення вiд роботи" одним рядком записується сумарна тривалiсть вiдпустки з вiдмiткою дати вiдкриття ЛН , у графi "Стати до роботи" - дата закiнчення вiдпустки. ЛН затверджується пiдписом лiкуючого лiкаря, завiдувача жiночої консультацiї, для iногороднiх жiнок - додатково керiвником закладу охорони здоров'я. ЛН завiряється печаткою закладу охорони здоров'я. Додатковi днi пiсляпологової вiдпустки при патологiчних пологах i багатоплiднiй вагiтностi оформлюються окремим (додатковим) бланком ЛН.

10. Якщо при черговому вiдвiдуваннi хворим лiкаря має мiсце порушення режиму у виглядi несвоєчасного прибуття хворого до лiкаря, то:

- у разi визнання хворого непрацездатним продовження ЛН здiйснюється з дня його вiдвiдування лiкаря;

- у разi визнання хворого працездатним у графi "Стати до роботи" пишуться лiтерами число i мiсяць та здiйснюється запис "з'явився працездатним". Закриття ЛН здiйснюється датою, установленою лiкарем, для прибуття хворого.

11. Номери бланкiв ЛН , дата видачi, продовження, дати вiдвiдування на повторнi огляди, виписки на роботу обов'язково фiксують у медичнiй картi амбулаторного чи стацiонарного хворого.

12. У разi втрати ЛН оформлення дублiката ЛН здiйснюється лiкуючим лiкарем при наявностi довiдки з мiсця роботи про те, що виплата за цим ЛН не здiйснювалася. У верхньому правому кутку ЛН зазначається "дублiкат", у графi "Звiльнення вiд роботи" одним рядком записується весь перiод непрацездатностi, що пiдтверджується пiдписом i печаткою лiкуючого лiкаря та голови лiкарсько-консультативної комiсiї. У медичнiй картi амбулаторного чи стацiонарного хворого робиться вiдповiдний запис iз зазначенням номера дублiката ЛН.

В.о. директора Департаменту органiзацiї медичної допомоги
населенню Мiнiстерства охорони здоров'я України В.М.Таран

Директор Департаменту полiтики державного соцiального
страхування Мiнiстерства працi та
соцiальної полiтики України О.П.Скрипник

Начальник Управлiння з питань надання допомоги
Виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування
з тимчасової втрати працездатностi В.Г.Єнiн

Начальник Управлiння медико-соцiальних послуг потерпiлим
Виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування
вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних
захворювань України Л.В.Гайдук

 
Одинокий БАТЬКО: документальне підтвердження,

ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ

15.05.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

Щодо пiльг одинокому батьковi

ПИТАННЯ: Якi пiльги та трудовi гарантiї передбаченi для одинокого батька, який виховує дитину без матерi?

Яким документом можна пiдтвердити право одинокого батька на певнi пiльги, гарантiї у зв'язку з вiдсутнiстю участi матерi у вихованнi дитини?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 5 Сiмейного кодексу України держава створює людинi умови для материнства та батькiвства, забезпечує охорону прав матерi та батька, матерiально й морально заохочує i пiдтримує материнство та батькiвство.

Статтею 186-1 КЗпП закрiплено гарантiї особам, якi виховують малолiтнiх дiтей без матерi. Так, вiдповiдно до цiєї статтi гарантiї, встановленi ст. 56, 176, 177. ч. 3-8 ст. 179, ст. 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 КЗпП, поширюються також на батькiв, якi виховують дiтей без матерi (в тому числi в разi тривалого перебування матерi в лiкувальному закладi), а також на опiкунiв (пiклувальникiв), одного з прийомних батькiв, одного з батькiв-вихователiв.

КЗпП передбачено низку пiльг та гарантiй для одинокого батька, пов'язаних з його трудовою дiяльнiстю. Серед них такi:

- заборона вiдмови в прийняттi на роботу i зниження заробiтної плати батьковi, який має дитину вiком до 14 рокiв або дитину-iнвалiда (ст. 184 КЗпП);

- заборона звiльнення з iнiцiативи власника одинокого батька, який має дитину вiком вiд трьох до 14 рокiв або дитину-iнвалiда, крiм випадкiв повної лiквiдацiї пiдприємства (ст. 184 КЗпП);

- обов'язок власника або уповноваженого ним органу, щодо працевлаштування в разi звiльнення такого батька пiсля закiнчення строкового трудового договору, на перiод працевлаштування за яким упродовж трьох мiсяцiв зберiгається середня заробiтна плата (ст. 184 КЗпП);

- надання щорiчної додаткової оплачуваної вiдпустки тривалiстю 10 календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв (ст. 182-1 КЗпП);

- надання щорiчної вiдпустки у зручний час (ст. 10 Закону України "Про вiдпустки");

- установлення в обов'язковому порядку на прохання батька неповного робочого дня або тижня (ст. 56 КЗпП);

- обмеження залучення одиноких батькiв, якi мають дiтей вiком вiд трьох до 14 рокiв або дiтей-iнвалiдiв, до надурочних робiт або направлення у вiдрядження без їхньої згоди (ст. 177 КЗпП).

Для реалiзацiї права на будь-яку встановлену законодавством гарантiю, пiльгу, в кожному конкретному випадку власниковi або уповноваженому ним органу потрiбно пред'явити будь-який офiцiйно складений, оформлений та засвiдчений в установленому порядку документ, яким з достатньою достовiрнiстю пiдтверджується факт вiдсутностi участi матерi у вихованнi дитини.

Таким чином, для отримання гарантiї, пiльги одинокий батько, крiм копiї свiдоцтва про народження дитини, має подати власниковi абр уповноваженому ним органу документ, що пiдтверджує вiдсутнiсть участi матерi у вихованнi дитини. Одним з таких документiв, наприклад, може бути рiшення суду про позбавлення матерi батькiвських прав.

Слiд зазначити, що вiдповiдно до ч. 2 ст. 166 Сiмейного кодексу України особа, позбавлена батькiвських прав, не звiльняється вiд обов'язку щодо утримання дитини.

Головний спецiалiст,
Iгор БИЦЬ

"Праця i зарплата" N 16 (1028), 26 квiтня 2017 р.

 
ЗАРПЛАТА ЗА І-у половину – це з 1 по 15, виплачується з 16 по 22.  ЗАРПЛАТА ЗА ІІ-у половину – це с 16 по 30 (31), виплачується с 1 по 7.

24.04.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо строкiв виплати зарплати

ПИТАННЯ: Чи можна нараховувати зарплату за першу половину мiсяця (до 15 числа включно) за фактично вiдпрацьований працiвником час у першiй половинi мiсяця та виплатити нараховану таким чином частину зарплати в строк не пiзнiше нiж 22 числа поточного мiсяця?

Чи застосовується умова виплати зарплати не пiзнiше нiж упродовж семи днiв пiсля закриття перiоду до виплати за першу половину мiсяця?

ВIДПОВIДЬ: Економiчнi, правовi та органiзацiйнi засади оплати працi працiвникiв, якi перебувають у трудових вiдносинах на пiдставi трудового договору з пiдприємствами, установами, органiзацiями усiх форм власностi та господарювання, а також з окремими громадянами, регулює Закон України «Про оплату працi».

Вiдповiдно до цього Закону термiни виплати заробiтної плати встановлюються пiдприємствами самостiйно в колективному договорi або нормативному актi роботодавця.

При цьому заробiтна плата має виплачуватися не рiдше нiж два рази на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує 16 календарних днiв, та не пiзнiше вiд семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який проведено виплату.

Першою половиною мiсяця вважаються 15 календарних днiв з першого до 15 числа, а другою половиною - з 16 до 30 (31).

Тобто заробiтна плата за першу половину мiсяця має виплачуватися в перiод не пiзнiше нiж з 16 до 22 числа, а за другу половину - з першого до сьомого числа.

Наприклад, дата виплати заробiтної плати за першу половину мiсяця - 16 число, за другу - перше число; дата виплати заробiтної плати за першу половину мiсяця - 22 число, за другу половину - шосте число тощо.

Конкретнi термiни виплати заробiтної плати встановлюються пiдприємствами, органiзацiями самостiйно а колективному договорi або iншому нормативному актi роботодавця.

Виплачують заробiтну плату за фактично вiдпрацьований час на пiдставi табелю облiку робочого часу, який заповнюється за звiтний мiсяць (з першого до 15 та з 16 до 31 числа).

Оксана ГУЗЕНКО, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 11 (1023), 22 березня 2017 р.
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ здійснюється через «скасовуючу» форму і ЦЕ НЕ ВВАЖАЄТЬСЯ ПОРУШЕННЯМ

24.04.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо виправлення помилки в повiдомленнi
про прийняття на роботу працiвника

ПИТАННЯ: У повiдомленнi про прийняття на роботу працiвника допущено помилку в прiзвищi, яку було виявлено пiсля того, як працiвник став до роботи. Чи буде порушенням законодавства направлення повiдомлення типу «скасовуюче» й одночасно «початкове», якщо в такому разi датою повiдомлення буде дата пiсля приймання працiвника?

ВIДПОВIДЬ: За частиною 3 ст. 24 КЗпП працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Тобто до початку роботи працiвника iнформацiя про його зарахування має бути подана до Державної фiскальної служби або її територiальних органiв.

З урахуванням положень названої статтi було ухвалено постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.06.2015 р. № 413 «Про порядок повiдомлення Державної фiскальної служби та її територiальних органiв про прийняття працiвника на роботу».

Пунктом 2 додатка до цiєї постанови визначено реквiзити, якi дають можливiсть подання уточнюючого повiдомлення в разi допущення помилки роботодавцем або потреби внесення змiн до повiдомлення про прийняття працiвника на роботу, а саме:

- «початкове» - подання iнформацiї про прийняття працiвника на роботу;

- «скасовуюче» - подається в разi допущення помилки роботодавцем та потреби внесення змiн до повiдомлення про прийняття працiвника на роботу.

У разi допущення помилки роботодавцем та потреби внесення змiн до повiдомлення про прийняття працiвника на роботу подається повiдомлення типу «скасовуюче» з помилковими даними й одночасно повiдомлення типу «початкове» з правильними даними.

У разi проведення вiдповiдних дiй порушенням це не вважається.

Наталiя ҐАВА, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 11 (1023), 22 березня 2017 р.

 
ДОДАТКОВА ВІДПУСТКА ЗА НЕНОРМОВАНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ СУМІСНИКУ може надаватися  

24.04.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

Про надання додаткової вiдпустки за сумiсництвом

ПИТАННЯ: Чи можна надавати працiвникам, якi працюють за сумiсництвом з оплатою працi пропорцiйно до вiдпрацьованого часу, додаткову вiдпустку за ненормований робочий день з урахуванням фактичного навантаження i пропорцiйно до вiдпрацьованого часу на вiдповiднiй посадi?

ВIДПОВIДЬ: Пiдприємство, установа, органiзацiя самостiйно в колективному договорi визначає перелiк професiй i посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий день, та вiдповiдно встановлює тривалiсть щорiчної додаткової вiдпустки за ненормований робочий день з кожного виду робiт, професiй, посад, ураховуючи перiодичнiсть виконання робiт понад установлену тривалiсть робочого часу, коло обов'язкiв та обсяг виконаних робiт.

За пунктом 3 Рекомендацiй щодо порядку надання працiвникам з ненормованим робочим днем щорiчної додаткової вiдпустки за особливий характер працi, затверджених наказом Мiнпрацi України вiд 10.10.97 р. № 7, додаткова вiдпустка працiвникам з ненормованим робочим днем надається як компенсацiя за виконаний обряг робiт, ступiнь напруженостi, складнiсть i самостiйнiсть у роботi, потребу перiодично виконувати службовi завдання понад установлену тривалiсть робочого часу.

Отже, однiєю з основних умов для встановлення працiвниковi ненормованого робочого дня є перiодичнiсть виконання роботи понад установлену тривалiсть робочого часу. Як компенсацiя за роботу на умовах ненормованого робочого дня працiвниковi надається додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю до семи календарних днiв.

Водночас пунктом 2 Рекомендацiй застосовувати ненормований робочий день для працiвникiв, зайнятих на роботi з неповним робочим днем,не рекомендується. Вирiшення цього питання належить до компетенцiї роботодавця.

Сумiсництво визначається як виконання працiвником, крiм основної, iншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вiльний вiд основної роботи час на тому, самому чи iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї чи в громадянина за наймом. Тобто працiвник не може виконувати в один i той самий час (наприклад, з 8.00 до 15.00) роботу як за основним мiсцем роботи, так i за сумiсництвом.

Якщо у зв'язку зi специфiкою роботи працiвник може перiодично виконувати основну роботу поза межами робочого часу, а потiм виконувати роботу за сумiсництвом, йому може бути встановлено ненормований робочий день i вiдповiдно щорiчну додаткову вiдпустку на умовах, визначених у колективному договорi.

Вiталiна КОРКУШКО,  завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 11 (1023), 22 березня 2017 р.
ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ не вважається трудовою, тому НЕ Є РОБОТОЮ ЗА СУМІСНИЦТВОМ ЧИ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ

24.04.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Чи вважатиметься сумiсництвом робота особи на посадi директора ТОВ, якщо така особа є водночас фiзичною особою - пiдприємцем?

Чи можна вважати фiзичну особу - пiдприємця такою, що працює за основним мiсцем роботи?

ВIДПОВIДЬ: Особи, якi провадять пiдприємницьку дiяльнiсть, є пiдприємцями. Пiдприємництвом вважається господарська дiяльнiсть, що провадиться для досягнення економiчних i соцiальних результатiв. Вiдповiдно до ст. 50 Цивiльного кодексу України фiзична особа з повною цивiльною дiєздатнiстю має право на провадження пiдприємницької дiяльностi, яку не заборонено законом.

Фiзична особа - пiдприємець виконує роботи, надає послуги замовниковi як приватний пiдприємець тiльки на пiдставi цивiльно-правових договорiв (договорiв пiдряду, про надання послуг тощо). Оскiльки провадження пiдприємницької дiяльностi регулюється нормами господарського i цивiльного права, оформлення вiдносин пiдприємства з фiзичною особою як пiдприємцем можливе лише на пiдставi цивiльно-правового договору. Фiзичнi особи, якi працюють за такими договорами, не зараховуються до штату працiвникiв пiдприємства й на них не поширюються норми трудового законодавства.

Водночас фiзична особа - пiдприємець має право працювати на умовах трудового договору. У такому разi, незважаючи на одночасне виконання робiт (надання послуг) фiзичною особою - пiдприємцем, робота цiєї особи на умовах трудового договору з вiдповiдним оформленням трудових вiдносин не може вважатися сумiсництвом.

Відповідно до ст. 21 КЗпП працiвниковi надано право реалiзувати свої здiбностi до працi через укладення трудового договору на одному чи водночас на кiлькох пiдприємствах, в установах, органiзацiях. Це дає змогу працiвникам, крiм основного трудового договору, укладати договори про роботу за сумiсництвом.

Сумiсництво - це виконання працiвником, крiм основної, iншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору, у вiльний вiд основної роботи час на тому самому або на iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї чи у фiзичної особи.

Оксана ГУЗЕНКО, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 12 (1024), 29 березня 2017 р.

 
Для детального розгляду перейти за посыланням
http://sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

Для детального розгляду перейти за посыланням
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/214641.html.