Корисна інформація
№ 14

ВІДПУСТКА НА ДІТЕЙ надається з а минулі роки працівниці, в якою дитина сьогодні досягла повноліття

13.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо додаткової соцiальної вiдпустки
за минулi роки

ПИТАННЯ: Чи зобов'язана адмiнiстрацiя надавати невикористану додаткову вiдпустку одинокiй матерi, яка виховує дитину (або компенсацiю за всi невикористанi днi таких вiдпусток у разi звiльнення), якщо на час звернення працiвницi її дитина вже давно (5-10 рокiв тому) стала повнолiтньою?

ВIДПОВIДЬ: Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України стосовно вiдпусток» перелiк осiб, якi мають право на додаткову соцiальну вiдпустку за ст. 19 Закону України «Про вiдпустки», було доповнено категорiєю «одинока мати». Цей Закон набрав чинностi з 18 листопада 2004 р.

Тобто одинока мати мала право на таку вiдпустку починаючи з 2004 р. тривалiстю сiм календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв.

З 1 сiчня 2010 р. Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань соцiального захисту багатодiтних сiмей» тривалiсть цiєї вiдпустки було збiльшено до 10 календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв.

Вiдповiдно до ст. 58 Конституцiї України закони та iншi нормативно-правовi акти не мають зворотної дiї в часi, тому тривалiсть невикористаних соцiальних додаткових вiдпусток працiвникам, якi мають дiтей, за минулi роки, має визначатися вiдповiдно до норм законодавства, якi були чинними на той час.

Чинним законодавством не передбачено строку давностi, пiсля якого втрачається право на додаткову соцiальну вiдпустку працiвниками, якi мають дiтей. Якщо працiвник з якихось причин не скористався цим правом i не використав цiєї вiдпустки за минулий рiк або кiлька попереднiх рокiв, вiн має право використати її, а в разi звiльнення, незалежно вiд пiдстав, йому має бути виплачено грошову компенсацiю за всi невикористанi днi вiдпустки згiдно зi ст. 24 Закону України «Про вiдпустки».

Головний спецiалiст,
Олена УСЕНКО

"Праця i зарплата" N 47 (1011), 21 грудня 2016 р.

 

№ 11

Виплата доходу СПД, який з АТО або з Лінії зіткнення:

з ПДФО незалежно від обраної системи оподаткування!

 

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант

06.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

У п. 38.9 Закону України від 21.12.2016р. № 1797 «Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi» (майже в кінці тексту закону) передбачено наступне:

«38.9. Пiд час нарахування (виплати) фiзичним особам - пiдприємцям, мiсцезнаходженням або мiсцем проживання яких є тимчасово окупована територiя та/або територiя населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення (незалежно вiд системи оподаткування), доходу вiд здiйснення ними пiдприємницької дiяльностi суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, якi нараховують (виплачують) такий дохiд, зобов’язанi утримати податок на доходи у джерела виплати. При цьому на таких осiб не поширюється дiя пункту 177.8 статтi 177 цього Кодексу.»

Сьогодні багато підприємців, які були зареєстровані на тимчасово окупованих територiя та/або територiях населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення,  продовжують здійснювати свою підприємницьку діяльність. Але багато хто з них здійснюють її в інших куточках України, не змінюючи реєстрацію (місце ведення підприємницької діяльності).

Отримуючи доходи від ведення підприємницької діяльності такі підприємці, напевно, не поспішають сплачувати єдиний податок (і ЄСВ) до фіскальної служби за місцем своєї реєстрації (на тимчасово окуповану територiю та/або територiю населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення).

Починаючи з 01.01.2017 року законодавець змінив правила гри і ЗОБОВ’ЯЗАВ ПОДАТКОВОГО АГЕНТА – будь-яке підприємство або підприємця, які перераховують доходи згаданим вище підприємцям – СПЛАЧУВАТИ ПДФО під час виплати їм будь-яких доходів від підприємницької діяльності, незалежно від обраної ним системи оподаткування!

Перелік міст України, які підпадають під тимчасово окуповані територiї та/або територiї населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення наведено у розпорядження КМУ від 07.11.2014 р. № 1085-р, див. за посиланням:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80

 

№ 10

ЛІЖКО у ВІДРЯДЖЕННІ без ПДФО,

а яке воно (двоспальне чи ні) не має значення!

 

06.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

 

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
28.11.2016 N 25705/6/99-99-13-02-03-15

Щодо практичного застосування норм чинного законодавства

Державна фiскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далi - Кодекс), розглянула лист …щодо практичного застосування норм чинного законодавства i в межах компетенцiї повiдомляє.

Згiдно зi ст. 121 Кодексу законiв про працю України працiвники мають право на вiдшкодування витрат та одержання iнших компенсацiй у зв’язку зi службовими вiдрядженнями.

Вiдповiдно до п.п. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, кошти, отриманi платником податку на вiдрядження або пiд звiт i розрахованi згiдно iз п. 170.9 ст. 170 Кодексу.

Згiдно iз абзацом другим п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу не є доходом платника податку - фiзичної особи, яка перебуває у трудових вiдносинах iз своїм роботодавцем або є членом керiвних органiв пiдприємств, установ, органiзацiй, сума вiдшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на вiдрядження в межах фактичних витрат, а саме, на проїзд (у тому числi перевезення багажу, бронювання транспортних квиткiв) як до мiсця вiдрядження i назад, так i за мiсцем вiдрядження (у тому числi на орендованому транспортi), оплату вартостi проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахункiв витрат на харчування чи побутовi послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи бiлизни), на найм iнших жилих примiщень, оплату телефонних розмов, оформлення закордонних паспортiв, дозволiв на в’їзд (вiз), обов’язкове страхування, iншi документально оформленi витрати, пов’язанi з правилами в’їзду та перебування у мiсцi вiдрядження, в тому числi будь-якi збори i податки, що пiдлягають сплатi у зв’язку iз здiйсненням таких витрат.

Зазначенi в абзацi другому п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу витрати не є об’єктом оподаткування податком на доходи фiзичних осiб лише за наявностi пiдтвердних документiв, що засвiдчують вартiсть цих витрат у виглядi, зокрема рахункiв, отриманих iз готелiв (мотелiв) або вiд iнших осiб, що надають послуги з розмiщення та проживання фiзичної особи, в тому числi бронювання мiсць у мiсцях проживання.

Основним документом, який регулює вiдрядження працiвникiв органiв державної влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, що повнiстю або частково фiнансуються за рахунок бюджетних коштiв, є Iнструкцiя про службовi вiдрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.03.1998 N 59 (далi - Iнструкцiя N 59).

Вiдповiдно до п. 5 розд. II Iнструкцiї N 59, пiдприємство за наявностi пiдтвердних документiв (в оригiналi) вiдшкодовує в межах граничних сум витрат на найм житлового примiщення, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 лютого 2011 року N 98 (далi - Постанова N 98), витрати вiдрядженим працiвникам на найм житлового примiщення з розрахунку вартостi одного мiсця у готелi (мотелi), iншому житловому примiщеннi за кожну добу такого проживання з урахуванням включених до рахункiв на оплату вартостi проживання витрат на користування телефоном (крiм витрат на службовi телефоннi розмови), холодильником, телевiзором та iнших витрат.

Наказом Державної туристичної адмiнiстрацiї України вiд 16 березня 2004 року N 19 затверджено Правила користування готелями й аналогiчними засобами розмiщення та надання готельних послуг (далi - Правила).

Згiдно з термiнологiєю, наведеною у пунктi 1.3 роздiлу 1 Правил, готельна послуга - це дiї (операцiї) пiдприємства з розмiщення споживача шляхом надання номера (мiсця) для тимчасового проживання в готелi, а також iнша дiяльнiсть, пов'язана з розмiщенням та тимчасовим проживанням.

При цьому, номер - це окреме вмебльоване примiщення, що складається з однiєї або декiлькох кiмнат, обладнаних для тимчасового проживання.

Мiсце (лiжко-мiсце) - це частина площi номера з лiжком, постiльною бiлизною, рушниками та iншим iнвентарем вiдповiдно до категорiї готелю, призначена та придатна для проживання однiєї особи.

Отже, вимоги щодо типу лiжка в Правилах вiдсутнi.

Враховуючи зазначене вище, якщо пiдприємство за наявностi пiдтвердних документiв (в оригiналi) вiдшкодовує працiвнику, який перебував у вiдрядженнi в межах України, витрати на найм житлового примiщення у розрахунку вартостi одного мiсця (номера з лiжком, незалежно вiд його типу) у готелi за кожну добу такого проживання в межах граничних сум, затверджених Постановою N 98, такi витрати не є об’єктом оподаткування податком на доходи фiзичних осiб.

Водночас повiдомляємо, що вiдповiдь на запитання, яка розмiщена у Загальнодоступному iнформацiйно-довiдковому ресурсi, є унiфiкованою та не стосуються конкретної ситуацiї.

Перший заступник Голови С.В. Бiлан

 

№ 9

Відрядження чи підвищення кваліфікації

ВІДРЯДЖЕННЯ чи СЕМІНАР:

«трудові» порівняння, витрати, оподаткування

 

06.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

Незалежнi експерти з бухгалтерського облiку та оподаткування

Олена ГАБРУК та Лариса ПАНТЕЛIЙЧУК

"Праця i зарплата" N 33 (997), 07 вересня 2016 р.

Постiйнi змiни в законодавствi змушують пiдприємства нести витрати на iнформацiйний супровiд, навчати своїх працiвникiв, пiдвищувати їхнiй професiйний рiвень, у тому числi за допомогою участi в семiнарах. З огляду на норми листа Мiнфiну України вiд 20.05.2013 р. № 31-07230-16-27/15177 «Про службовi вiдрядження» (далi - лист № 15177) не один рiк виникають питання'щодо вiдображення таких витрат в облiку та оподаткуваннi. Спробуємо розiбратися в цьому питаннi i насамперед визначимо, що таке семiнар (пiдвищення квалiфiкацiї), а що таке вiдрядження для отримання консультацiйних послуг.

За Українським юридичним термiнологiчним словником семiнар - це форма групової роботи за участю запрошених, мета якої - обмiн iнформацiєю з певної теми. Порядок оподаткування таких операцiй, як поїздка на семiнар чи вiдрядження для отримання консультацiйних послуг, залежить вiд того, як пiдприємство уклало договiр та оформило пiдтверднi (первиннi) документи. Iнакше кажучи, потрiбно чiтко визначитися: це вiдрядження для отримання iнформацiйно-консультацiйних послуг чи пiдвищення квалiфiкацiї.

Вiдповiдно до Iнструкцiї про службовi вiдрядження в межах України i за кордон, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 13.03.98 р. № 59 (далi - Iнструкцiя № 59), службовим вiдрядженням вважається поїздка працiвника за розпорядженням керiвника пiдприємства на певний термiн в iнший населений пункт для виконання службового доручення поза мiсцем його постiйної роботи.

Направлення працiвника на навчання, зокрема на семiнар, не є службовим вiдрядженням.

Гарантiї i компенсацiї для працiвникiв, що направляються для пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовки, перепiдготовки i навчання iнших професiй з вiдривом вiд виробництва, встановленi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.06.97 р. № 695 «Про гарантiї i компенсацiї для працiвникiв, що направляються для пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовки, перепiдготовки, навчання iншим професiям з вiдривом вiд виробництва» (далi - постанова № 695).

Доволi часто пiдприємство оплачує участь у семiнарi, який проводиться в iншому населеному пунктi, так би мовити, на виїздi. У такому разi керiвник має направити працiвника на пiдвищення квалiфiкацiї з метою вiдвiдування семiнару i компенсувати йому витрати вiдповiдно до постанови № 695. Якщо працiвника вiдряджають для отримання iнформацiйно-консультацiйних послуг, то в такому разi оформлюється вiдрядження.

Гарантiї i компенсацiї працiвникам, якi вiдряджаються для отримання консультацiйних послуг, установлено рiзними нормативними актами та систематизовано в табл. 1.

Таблиця 1

  Вид гарантiї та компенсацiї

Законодавча норма

Змiст гарантiї та компенсацiї

Оплата працi

ст. 121 КЗпП, Порядок № 100

за умовами трудового договору, але не нижче вiд середнього заробiтку

Проїзд до мiсця навчання i назад

пп. 170.9.1 п.170.9 ст. 170 Податкового кодексу України

оплата проїзду, в тому числi бронювання, перевезення багажу, користування постiльними речами, страховка

Добовi

розмiр не обмежений, але з метою оподаткування до витрат добовi вiдносять у сумi, що не перевищує у 2016 р. - 275,60 грн в Українi та 1033,50 грн - за кордоном

Iншi витрати

витрати на побутовi послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи бiлизни), включенi до рахункiв iз готелю, обов'язкове страхування та iншi документально оформленi витрати

Телефоннi розмови

службовi телефоннi розмови

Правовою пiдставою надання консультацiйних послуг є договiр на їхнє надання. При цьому потрiбно стежити за КВЕД, якi мiстяться в статистичних довiдках суб'єкта господарювання - надавача послуг (згiдно з наказом Державного комiтету з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 11.10.2010 р. № 457 «Класифiкацiя видiв економiчної дiяльностi ДК 009:2010» (далi - наказ № 457) : КВЕД 62.02 - Консультування з питань iнформатизацiї; КВЕД 63 - Надання iнформацiйних послуг; КВЕД 69.20 - Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування; КВЕД 70.22 - Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування; КВЕД 71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах; КВЕД 69.10 - Дiяльнiсть у сферi права. Саме цi КВЕДи є пiдставою для правомiрного надання консультацiйних послуг, а в пiдприємства, що їх придбаває, - для вiднесення до витратної частини консультацiйних послуг.

Iнша справа - пiдвищення квалiфiкацiї. У результатi цього працiвники набувають професiйних знань, умiнь i навичок, якi не регламентованi мiсцем набуття, строком i формою навчання. Тривалiсть короткострокового пiдвищення квалiфiкацiї - до 72 год, довготермiнове - вiд 72 до 500 год. Отже, якщо в результатi участi в семiнарi змiнено квалiфiкацiю працiвника, а саме: розширено та поглиблено професiйнi знання, умiння i навики, то такi витрати з метою оподаткування розглядаються як витрати платника податку на перепiдготовку й пiдвищення квалiфiкацiї. При цьому зауважимо, що суб'єкт господарювання, який надає послуги з навчання, пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї, повинен мати вiдповiдний КВЕД у статистичнiй довiдцi (згiдно з наказом № 457) : КВЕД 85.59 «Iншi види освiти, н. в. i. у.».

У договорi та актi наданих послуг мають мiститися саме послуги з iнших видiв освiти (пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї). За результатами неформального навчання видається довiдка, де зазначають професiю (спецiальнiсть), за якою провадилося навчання, напрям пiдвищення квалiфiкацiї та строки такого навчання.

Мiнiмальнi гарантiї i компенсацiї працiвникам, якi направляються для пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовки, перепiдготовки i навчання iнших професiй з вiдривом вiд виробництва, встановлено постановою № 695 (систематизовано в табл. 2).

Таблиця 2

Вид гарантiї та компенсацiї

Законодавча норма

Змiст гарантiї та компенсацiї

Оплата працi

ст. 122 КЗпП, Порядок № 100

збереження середньої заробiтної плати за основним мiсцем роботи за час навчання

Проїзд до мiсця навчання i назад

пп. «б» п. 1 постанови № 695

оплата вартостi проїзду до мiсця навчання i назад

Добовi

пп. «в» п. 1 постанови № 695

виплата добових за кожний день перебування в дорозi у розмiрi, встановленому законодавством для службових вiдряджень

Компенсацiя вартостi проживання

пп. «в» п. 1 постанови № 695

у разi вiдсутностi гуртожитку вiдшкодування витрат, пов'язаних з наймом житлового примiщення, в порядку, встановленому законодавством для службових вiдряджень

Вiдповiдно до Iнструкцiї № 59 вiдрядженням вважається поїздка працiвника за розпорядженням керiвника пiдприємства на певний термiн в iнший населений пункт з метою виконання службового доручення поза мiсцем його постiйної роботи. З огляду на це направлення працiвника на семiнар, як на захiд в рамках навчання (пiдвищення квалiфiкацiї), не вважається службовим вiдрядженням. Саме на цiй позицiї наголошено в листi № 15177. Отже, в разi направлення працiвника на семiнар з метою пiдвищення його квалiфiкацiї в наказi зазначають, що вiн направляється на пiдвищення квалiфiкацiї. При цьому посвiдчення про вiдрядження (якщо воно застосовується на пiдприємствi) не виписується. Таким чином, ототожнювати вiдрядження та пiдвищення квалiфiкацiї не варто. Участь у семiнарi залежно вiд мети проведення та предмета послуг може бути й першим, i другим, а тому вибiр залишається за власником або керiвником виходячи з фiнансових можливостей пiдприємства та встановлених обмежень на певнi види послуг, наприклад фiнансовим планом. При цьому основним фактором є правильнiсть заповнення первинних документiв: наказу по пiдприємству, договору, акта наданих послуг.

Розглянемо порядок вiдображення таких витрат пiдприємства в розрiзi окремих податкiв.

 

Податок на прибуток

Змiни, внесенi в роздiл III Податкового кодексу України (далi - Кодекс), з 1 сiчня 2015 р. позбавили платникiв податку на прибуток проблем з вiдображенням таких витрат в облiку та розрахунку об'єкта оподаткування.

По-перше, вiдтепер пiдприємство не повинно доводити зв'язок понесених витрат на семiнар чи вiдрядження для отримання консультацiйних послуг зi своєю господарською дiяльнiстю.

По-друге, об'єкт оподаткування визначається за правилами бухгалтерського облiку. В бухгалтерському облiку витрати на участь працiвникiв у семiнарi (пiдвищення квалiфiкацiї) чи вiдрядження для отримання консультацiйних послуг вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони понесенi.

Факт надання послуги пiдтверджує акт наданих послуг. Окремої форми такого акта не передбачено. Тому пiд час складання акта слiд дотримуватися вимог п. 2 ст. 9 Закону України вiд 16.07.99 р. № 996 «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» (зi змiнами) та п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 24.05.95 р. № 88.

Саме тому в актi наданих послуг для надання йому юридичної сили i доказовостi слiд зазначити:

- детальний змiст та обсяг послуги;

пiдставу для провадження господарської операцiї (дату та номер договору);

- посади осiб, вiдповiдальних за господарську операцiю i правильнiсть її оформлення.

Слiд зауважити, що Кодекс не передбачає коригування бухгалтерського фiнансового результату рiзницi щодо витрат для участi в семiнарi (пiдвищеннi квалiфiкацiї) чи вiдрядження для отримання консультацiйних послуг. Крiм операцiй, якщо оплата за семiнар проводилася на користь низькоподаткового нерезидента або пов'язаної особи - нерезидента в межах контрольованих операцiй.

ПДФО, вiйськовий збiр

Дещо складнiше буде з ПДФО. Вiдповiдно до ст. 165 Кодексу не включаються до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу:

- кошти, одержанi платником податку на вiдрядження або пiдзвiт i розрахованi згiдно з п. 170.9 ст. 170 Кодексу (пп. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Кодексу);

- сума витрат роботодавця у зв'язку з пiдвищенням квалiфiкацiї (перепiдготовкою) платника податку (пп. 165.1.37 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

А це означає, що важливого значений набуває документальне оформлення направлення працiвника на семiнар, постановка цiлi участi в такому заходi та документальне його пiдтвердження.

Якщо роботодавець оплачує вiдрядження працiвника, який представляє iнтереси пiдприємства, для отримання консультацiйних послуг, то сума, сплачена юридичною особою, не є доходом такого працiвника та вiдповiдно не є об'єктом обкладення ПДФО та вiйськовим збором. Пiдвищення квалiфiкацiї також не є об'єктом обкладення ПДФО та вiйськовим збором.

При цьому слiд звернути увагу на роз'яснення iз бази «ЗIР», а саме: якщо за умовами договору запрошеною стороною та отримувачем iнформацiйно-консультацiйних послуг є працiвник, то суму, сплачену юридичною особою (роботодавцем) за участь у семiнарi (конференцiї) за такого працiвника, слiд розглядати як дохiд, одержаний таким працiвником у виглядi додаткового блага, який включається до складу загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу та оподатковується за ставкою 18%.

Звернiть увагу, що отримувачем консультацiйних послуг є пiдприємство, яке вiдряджає працiвника для отримання консультацiйних послуг, а не працiвник. Тому слiд правильно оформити первиннi документи.

Незалежно вiд того, вiдряджає пiдприємство працiвника для отримання консультацiйних послуг чи направляє на пiдвищення квалiфiкацiї, такi витрати в межах норм не включатимуться до об'єкта обкладення ПДФО та вiйськовим збором. У звiтi за формою № 1ДФ вони вiдображаються за кодом 158 «Сума витрат роботодавця у зв'язку з пiдвищенням квалiфiкацiї (перепiдготовкою) платника податку».

ЄСВ

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.12.2010 р. № 1170 до перелiку видiв виплат, що провадяться за рахунок коштiв роботодавцiв, на якi не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, належать згiдно з п. 6 роздiлу 1 - витрати на вiдрядження, а саме: добовi (у повному обсязi), вартiсть проїзду, витрати на наймання житлового примiщення; п. 9 роздiлу 2 - витрати на пiдготовку та перепiдготовку кадрiв (крiм суми заробiтної плати, що зберiгається за основним мiсцем роботи працiвникiв, за час їхнього навчання з вiдривом вiд виробництва в системi пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв);

- витрати на оплату навчання працiвникiв у вищих навчальних закладах та установах пiдвищення квалiфiкацiї, професiйної пiдготовки та перепiдготовки кадрiв;

- стипендiї слухачам пiдготовчих вiддiлень, студентам, аспiрантам, направленим пiдприємствами на навчання з вiдривом вiд виробництва у вищi навчальнi заклади;

- оплата проїзду до мiсцезнаходження навчального закладу та назад;

- витрати, пов'язанi з органiзацiєю навчального процесу (придбання навчального матерiалу, оренда примiщень);

та п. 11 роздiлу 2 - витрати на платне навчання працiвникiв i членiв їхнiх сiмей, не пов'язане з виробничою потребою, згiдно з договором мiж пiдприємством та навчальним закладом.

Незалежно вiд того, вiдряджає пiдприємство працiвника для отримання консультацiйних послуг чи направляє на пiдвищення квалiфiкацiї, такi витрати в межах норм не будуть обкладатися ЄСВ.

Головним моментом є правильнiсть заповнення первинних документiв.

Приклад 1. Бухгалтера iз заробiтної плати вiдрядили з Житомира до Києва для отримання консультацiйних послуг на два днi, з 5 до 6 серпня. Виписали посвiдчення про вiдрядження. Видали аванс - 1152 грн (добовi 275,60 грн х 2, проїзд - 700,00 грн, проживання - 500,80 грн). 8 серпня працiвник подав звiт про використання коштiв, виданих на вiдрядження або пiдзвiт. Як вiдобразити господарськi операцiї на рахунках бухгалтерського облiку та для оподаткування?

За працiвником зберiгається заробiтна плата вiдповiдно до ст. 121 КЗпП.

Господарськi операцiї вiдображаються в облiку
як вiдрядження для отримання iнформацiйно-консультацiйних послуг

Господарськi операцiї

Сума, грн

Бухгалтерський облiк

дебет

кредит

Виданi пiдзвiт кошти

1152,00

372

301

Вiднесенi витрати на вiдрядження до витрат на пiдставi звiту та первинних документiв

1152,00

92

372

У формi № 1 ДФ суми не вiдображаються, оскiльки працiвник вчасно вiдзвiтувався за суми, що були наданi- пiдзвiт.

Приклад 2. Бухгалтера iз заробiтної плати направили з Житомира до Києва на пiдвищення квалiфiкацiї на два цнi з 5 до 6 серпня. 8 серпня працiвник подав звiт довiльної форми i попросив компенсувати витрати вiдповiдно до первинних документiв та постанови № 695. Як вiдобразити господарськi операцiї на рахунках бухгалтерського облiку та для оподаткування?

За працiвником зберiгається заробiтна плата вiдповiдно до ст. 122 КЗпП.

Господарськi операцiї вiдображаються
в облiку як компенсацiя витрат з пiдвищення квалiфiкацiї

Господарськi операцiї

Сума, грн

Бухгалтерський облiк

дебет

кредит

Вiднесено витрати на пiдвищення квалiфiкацiї до витрат
М

1152,00

92

378

Компенсацiя витрат з пiдвищення квалiфiкацiї

1152,00

378

301

Отже, перед оформленням документiв роботодавцю потрiбно чiтко визначитися:

працiвник вiдряджається для отримання консультацiйних послуг (у такому разi виписується посвiдчення про вiдрядження, видається аванс на вiдрядження, в наказi по пiдприємству, посвiдченнi про вiдрядження (якщо застосовується на пiдприємствi), договорi, актi наданих послуг, у звiтi про вiдрядження має бути прописана цiль: «Для отримання консультацiйних послуг на тему...»);

працiвника посилає пiдприємство на пiдвищення квалiфiкацiї (в такому разi в наказi по пiдприємству, договорi, актi наданих послуг, звiтi працiвника має бути прописана цiль: «Посилається для пiдвищення квалiфiкацiї з питань...»).№ 8

ВИПЛАТИ, які включаються і не включаються в мінімальну заробітну плату з 01.01.2017р.

30.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

У цій статті наводиться ВИТЯГ статті з авторської брошури Тетяни Мойсеєнко «ОПЛАТА ПРАЦІ і МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА ПО-НОВОМУ», яку читач може замовити за посиланням: http://dominanta.in.ua/kniga3.php

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для формування структури гарантованої зарплати звернемося до ст. 2 Закону № 108, яким подається структура заробітної плати:

Ø  Основна заробiтна плата. Це - винагорода за виконану роботу вiдповiдно до встановлених норм працi (норми часу, виробiтку, обслуговування, посадовi обов'язки). Вона встановлюється у виглядi тарифних ставок (окладiв) i вiдрядних розцiнок для робiтникiв та посадових окладiв для службовцiв.

Ø  Додаткова заробiтна плата. Це - винагорода за працю понад установленi норми, за трудовi успiхи та винахiдливiсть i за особливi умови працi. Вона включає доплати, надбавки, гарантiйнi i компенсацiйнi виплати, передбаченi чинним законодавством; премiї, пов'язанi з виконанням виробничих завдань i функцiй. В цьому пункті треба уважно виділити виключення, про які згадується у ст. 3-1 Закону № 108.

Ø  Iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати. До них належать виплати у формi винагород за пiдсумками роботи за рiк, премiї за спецiальними системами i положеннями, виплати в рамках грантiв, компенсацiйнi та iншi грошовi i матерiальнi виплати, якi не передбаченi актами чинного законодавства або якi провадяться понад встановленi зазначеними актами норми.

Перелік складових основної, додаткової заробітної плати, інших компенсаційних виплат наводиться в Інструкції зі статистики заробітної плати, яка затверджена наказом Держкомстат від 13.01.2004р. № 5 (далі – Інструкція № 5).

Використовуючи інструкцію та норми ст. 3-1 Закону № 108, автор розробила власне бачення[1] виплат, які включаються і не включаються до мінімальної (гарантованої) зарплати (див. таблицю 2). Зрозуміло, що кожен читач може мати власну думку з приводу деяких виплат, які включаються або не включаються до складу гарантованої зарплати.

Автор сподівається, що вже найближчим часом державні органи зможуть надати чіткі офіційні роз’яснення з приводу гарантованих виплат та деяких особливостей нарахування гарантованої зарплати, після чого консультаційні матеріали цієї брошури будуть доповнені.

 

Таблиця 1.

Виплати, які включаються і не включаються до мінімальної (гарантованої) зарплати (авторське бачення)

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Перелік виплат, які включаються у 3200 грн.

Перелік виплат, які не включаються

і нараховуються понад 3200 грн.

Фонд основної заробiтної плати:

Винагороди за виконану роботу вiдповiдно до встановлених норм працi за тарифними ставками (окладами), вiдрядними розцiнками робiтникiв та посадовими окладами керiвникiв, фахiвцiв, технiчних службовцiв.

Гонорар штатним працiвникам редакцiй газет, журналiв, iнших засобiв масової iнформацiї, видавництв, установ мистецтва й (або) оплата їх працi, що нараховується за ставками (розцiнками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на даному пiдприємствi.

Оплата при переведеннi працiвника на нижчеоплачувану роботу у випадках i розмiрах, передбачених чинним законодавством, а також при невиконаннi норм виробiтку та виготовленнi продукцiї, що виявилася браком, не з вини працiвника.

Оплата роботи висококвалiфiкованих працiвникiв, залучених для пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв.

Перелік виплат відповідно до ст. 3-1 Закону № 108:

 

Доплати за роботу в несприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику для здоров’я (автор уточнює, що це за роботу у важких i шкiдливих та особливо важких i особливо шкiдливих умовах працi)

 

Доплата за роботу в нiчний час. На думку автора, до такої доплати можна додати і доплата за роботу у вечірні часи, як виплату, яку гарантовано галузевими угодами

 

Доплата за надурочний час. На думку автора до такої доплати відноситься і доплата за работу у святковi та неробочi днi, у розмiрах та за розцiнками, установленими чинним законодавством. Додатково див. лист Мінсоцполітики від 27.04.2011р. № 131/13/116-11.

 

Доплата за роз’їзний характер робiт (передбачена Постановою КМУ від 31.03.99р. № 490 у вигляді надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок i посадових окладiв працiвникiв, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних i будiвельних робiт, i працiвникiв, робота яких виконується вахтовим методом, постiйно проводиться в дорозi або має роз'їзний (пересувний) характер, у розмiрах, визначених чинним законодавством.)

 

Премiї до святкових i ювiлейних дат. На думку автора, це виплати, які міють разовий характер і перелічені серед виплат у п. 2.3.2 Інструкції № 5, а саме одноразовi заохочення, не пов'язанi з конкретними результатами працi (наприклад, до ювiлейних та пам'ятних дат, як у грошовiй, так i натуральнiй формi)

Фонд додаткової заробiтної плати:

 

Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладiв, посадових окладiв) у розмiрах, передбачених чинним законодавством, за:

ü  сумiщення професiй (посад);

ü  розширення зони обслуговування або збiльшення обсягу робiт;

ü  виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника;

ü  iнтенсивнiсть працi;

ü  керiвництво бригадою;

ü  високу професiйну майстернiсть;

ü  класнiсть водiям (машинiстам) транспортних засобiв;

ü  високi досягнення в працi, у тому числi державним службовцям;

ü  виконання особливо важливої роботи на певний термiн;

ü  знання та використання в роботi iноземної мови;

ü  допуск до державної таємницi;

ü  дипломатичнi ранги, персональнi звання службових осiб, ранги державних службовцiв, квалiфiкацiйнi класи суддiв;

ü  науковий ступiнь;

ü  нормативний час пересування у шахтi (руднику) вiд ствола до мiсця роботи i назад працiвникам, постiйно зайнятим на пiдземних роботах;

ü  роботу на територiях радiоактивного забруднення;

ü  iншi надбавки та доплати, передбаченi чинним законодавством,

ü  доплата до розмiру мiнiмальної заробiтної плати.

 

Премiї та винагороди, у тому числi за вислугу рокiв, що мають систематичний характер (а не разовий, про які йдеться у п.2.3.2 інструкції), незалежно вiд джерел фiнансування.

 

 

 

 

Перелік виплат відповідно до п. 2 і 3 Інструкції № 5

 

Суми виплат, пов'язаних з iндексацiєю заробiтної плати працiвникiв.

 

Суми компенсацiї працiвникам втрати частини заробiтної плати у зв'язку з порушенням термiнiв її виплати.

 

Винагороди та заохочення, що здiйснюються раз на рiк або мають одноразовий характер. Зокрема:

ü  винагороди за пiдсумками роботи за рiк, щорiчнi винагороди за вислугу рокiв (стаж роботи);

ü  премiї за виконання важливих та особливо важливих завдань;

ü  одноразовi заохочення, не пов'язанi з конкретними результатами працi (наприклад, до ювiлейних та пам'ятних дат, як у грошовiй, так i натуральнiй формi);

ü  премiї за сприяння винахiдництву та рацiоналiзацiї, створення, освоєння та впровадження нової технiки i технологiї, уведення в дiю в строк i достроково виробничих потужностей й об'єктiв будiвництва, своєчасну поставку продукцiї на експорт та iншi;

ü  грошова винагорода державним службовцям за сумлiнну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язкiв;

ü  премiї, що виплачуються у встановленому порядку за спецiальними системами премiювання, виплаченi вiдповiдно до рiшень уряду.

 

Матерiальна допомога, що має систематичний характер, надана всiм або бiльшостi працiвникiв (на оздоровлення, у зв'язку з екологiчним станом, тощо).

 

Матерiальна допомога разового характеру, що надається пiдприємством окремим працiвникам у зв'язку iз сiмейними обставинами, на оплату лiкування, оздоровлення дiтей, поховання.

 

Допомоги та iншi виплати, що здiйснюються за рахунок коштiв фондiв державного соцiального страхування:

ü  допомога по тимчасовiй непрацездатностi;

ü  допомога по вагiтностi та пологах;

ü  допомога на поховання.

Оплата перших п'яти днiв тимчасової непрацездатностi за рахунок коштiв пiдприємства, установи, органiзацiї.

 

Соцiальнi допомоги та виплати за рахунок коштiв пiдприємства, установленi колективним договором (працiвникам, якi перебувають у вiдпустцi для догляду за дитиною, на народження дитини, сiм'ям з неповнолiтнiми дiтьми).

 

Внески пiдприємств згiдно з договорами добровiльного медичного, пенсiйного страхування працiвникiв i членiв їхнiх сiмей, інших видів страхування

 

Одноразова допомога працiвникам, якi виходять на пенсiю згiдно з дiючим законодавством та колективними договорами (включаючи грошову допомогу державним службовцям та науковим (науково-педагогiчним) працiвникам).

 

Суми вихiдної допомоги при припиненнi трудового договору.

 

Суми, нарахованi працiвникам за час затримки розрахунку при звiльненнi (середня зарплата відповідно до ст. 117 КЗпП).

 

Витрати на платне навчання працiвникiв i членiв їхнiх сiмей, не пов'язане з виробничою необхiднiстю, згiдно з договором мiж пiдприємством та навчальним закладом.

 

Компенсацiя моральної шкоди працiвникам за рахунок коштiв пiдприємства, що виплачується за рiшенням суду.

 

Винагорода, що сплачується за авторським договором на створення та використання творiв науки, лiтератури та мистецтва, крiм зазначеної у пп.2.1.3 Інструкції № 5.

 

Винагороди за вiдкриття, винаходи та рацiоналiзаторськi пропозицiї та їхнє використання.

 

Компенсацiйнi виплати та добовi, якi виплачуються при переїздi на роботу в iншу мiсцевiсть згiдно з чинним законодавством.

 

Вартiсть виданого згiдно з дiючими нормами спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобiв, молока та лiкувально-профiлактичного харчування або вiдшкодування витрат працiвникам за придбання ними спецодягу та iнших засобiв iндивiдуального захисту в разi невидачi їх адмiнiстрацiєю.

 

Витрати на перевезення працiвникiв до мiсця роботи як власним, так i орендованим транспортом (крiм оплати працi водiїв).

 

Компенсацiї працiвникам за використання для потреб виробництва власного iнструменту та особистого транспорту.

 

Вартiсть подарункiв до свят i квиткiв на видовищнi заходи для дiтей працiвникiв.

 

Витрати на пiдготовку та перепiдготовку кадрiв (крiм витрат на заробiтну плату, зазначених у пп.2.2.12 Інструкції № 5):

ü  витрати на оплату навчання працiвникiв у вищих навчальних закладах та установах пiдвищення квалiфiкацiї, професiйної пiдготовки та перепiдготовки кадрiв;

ü  стипендiї слухачам пiдготовчих вiддiлень, студентам, аспiрантам, направленим пiдприємствами на навчання з вiдривом вiд виробництва у вищi навчальнi заклади;

ü  оплата проїзду до мiсцезнаходження навчального закладу та назад;

ü  витрати, пов'язанi з органiзацiєю навчального процесу (придбання учбового матерiалу, оренда примiщень).

 

Позики, виданi працiвникам пiдприємств для полiпшення житлових умов, на iндивiдуальне будiвництво, заведення домашнього господарства.

 

Витрати пiдприємств на оплату послуг з лiкування працiвникiв, якi були наданi установами охорони здоров'я (крiм виплат, зазначених у пп.2.3.3).

 

Виплати соцiального характеру у грошовiй i натуральнiй формi:

ü  оплата або дотацiї на харчування працiвникiв, у тому числi в їдальнях, буфетах, профiлакторiях; оплата за утримання дiтей працiвникiв у дошкiльних закладах; вартiсть путiвок працiвникам та членам їхнiх сiмей на лiкування та вiдпочинок, екскурсiї або суми компенсацiй, виданi замiсть путiвок за рахунок коштiв пiдприємства (крiм випадкiв, указаних у п.3.2);

ü  iншi виплати, що мають iндивiдуальний характер (оплата квартири та найманого житла, гуртожиткiв, товарiв, продуктових замовлень, абонементiв у групи здоров'я, передплати на газети та журнали, протезування, суми компенсацiї вартостi виданого працiвникам палива у випадках, не передбачених чинним законодавством)

 

Витрати, пов'язанi з наданням безкоштовного проїзду працiвникам залiзничного, авiацiйного, морського, рiчкового, автомобiльного транспорту та мiського електротранспорту.

 

Вартiсть безкоштовно наданого працiвникам форменого одягу, обмундирування, що може використовуватися поза робочим мiсцем та залишається в особистому постiйному користуваннi, або сума знижки у разi продажу форменого одягу за зниженими цiнами.

 

На думку Мінсоцполітики (консультацію подано нижче), виплати із середнього заробітку не включаються до мінімальної зарплати з метою її гарантованого нарахування!

 

Оплата за невiдпрацьований час:

ü  оплата, а також суми грошових компенсацiй у разi невикористання щорiчних (основної та додаткових) вiдпусток та додаткових вiдпусток працiвникам, якi мають дiтей, у розмiрах, передбачених законодавством;

ü  оплата додаткових вiдпусток (понад тривалiсть, передбачену законодавством), наданих вiдповiдно до колективного договору;

ü  оплата додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням та творчих вiдпусток;

ü  оплата додаткових вiдпусток, що надаються вiдповiдно до Закону України «Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи»;

ü  суми заробiтної плати, що зберiгаються за основним мiсцем роботи працiвникiв, за час їхнього навчання з вiдривом вiд виробництва в системi пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв;

ü  оплата працiвникам, якi залучаються до виконання державних або громадських обов'язкiв, якщо вони виконуються в робочий час;

ü  оплата працiвникам-донорам днiв обстеження, здавання кровi та вiдпочинку, що надаються пiсля кожного дня здавання кровi або днiв, приєднаних за бажанням працiвника до щорiчної вiдпустки;

ü  оплата, що зберiгається за працiвником, який пiдлягає медичному огляду, за основним мiсцем роботи за час перебування в медичному закладi на обстеженнi;

 

Оплата простоїв не з вини працiвника.

 

Середня зарплата за час перебування у вiдрядженнi (не включає вiдшкодування витрат у зв'язку з вiдрядженням: добових, вартостi проїзду, витрат на наймання житлового примiщення).

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ

Щодо мiнiмальної заробiтної плати

ПИТАННЯ: Чи маємо право доплатити до розмiру мiнiмальної зарплати (118 гри.) робiтниковi-вiдряднику, якщо за 15 робочих днiв його вiдрядний заробiток становив 50,57 грн., у цьому самому мiсяцi йому надали матерiальну допомогу (100 грн.), оплатили один день тимчасової непрацездатностi (6,76 грн.) i чотири днi вiдпустки (23,8 грн.)?

ВIДПОВIДЬ: Вiдповiдно до абзацу 3 ст.З Закону України "Про оплату працi" якщо працiвниковi, який виконав мiсячну норму працi, нараховано заробiтну плату нижче вiд законодавче встановленого розмiру мiнiмальної заробiтної плати, пiдприємство доплачує до її рiвня.

Отже, якщо працiвник вiдпрацював 15 днiв iз 20 робочих днiв мiсяця (один день перебував на листку непрацездатностi та чотири днi у вiдпустцi) i виконав норму працi, його заробiтна плата не має бути меншою вiд 88,50 грн. Якщо доплачують до рiвня мiнiмальної заробiтної плати, виплати, якi роблять виходячи iз середньої заробiтної плати працiвника (оплата тимчасової непрацездатностi, оплата часу вiдпусток), не враховуються.

Н.СИНЬКО,
головний спецiалiст

"Праця i зарплата", N 32 (276), серпень 2001 р.

Роз’яснення Мінсоцполітики деяких питань оплати праці на виконання Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”

12 Січня 2017, 16:24

http://www.msp.gov.ua/news/12305.html

Міністерство соціальної політики щодо застосування Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (далі – Закон) інформує.

Законом приведено поняття мінімальної заробітної плати у відповідність до європейської практики та міжнародних норм, зокрема шляхом:

- запровадження нової методології визначення мінімальної заробітної плати (як нижньої межі оплати праці, що гарантується державою);

- встановлення мінімального посадового окладу у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

- незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини при побудові схем посадових окладів, визначенні плати за надання адміністративних послуг, судового збору, суми податків тощо.

Із 01.01.2017  прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, Законом України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” затверджено у розмірі 1 600 гривень, мінімальну заробітну плату в місячному розмірі – 3 200 гривень, у погодинному розмірі – 19,34 гривні.

Згідно із Законом при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

У випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу у шкідливих умовах праці, зазначені доплати мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати (3 200 гривень).

Якщо ж умовами оплати праці передбачено підвищення посадових окладів працівників, наприклад, за роботу в установах і організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, за роботу в певних типах закладів, за роботу у шкідливих та важких умовах праці, то зазначене підвищення враховується до мінімальної заробітної плати.

Якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована йому заробітна плата є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець зобов’язаний  провести доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно із заробітною платою.

Якщо ж працівник не виконав місячну норму праці, перебував у відпустці, на лікарняному, працює неповний робочий час  тощо, то оплата його праці проводиться пропорційно виконаній нормі праці.

Час простою не з вини працівника оплачується згідно з нормами статті 113 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) без проведення доплати до рівня мінімальної заробітної плати.

При запровадженні підсумованого обліку робочого часу з обліковим періодом місяць робота понад нормальну тривалість робочого часу за обліковий період оплачується як надурочна і зазначена виплата здійснюється понад розмір мінімальної заробітної плати.

Якщо робота при підсумованому обліку робочого часу виконується в межах встановленої працівнику тривалості робочого часу,  яка є меншою нормальної тривалості робочого часу, відповідно до графіку роботи, йому нараховується заробітна плата у розмірі не нижчому від мінімальної заробітної плати.

Для підприємств, на яких встановлено підсумований облік робочого часу,  з метою зменшення годин надурочної роботи та навантаження на фонд оплати праці рекомендується застосовувати такі облікові періоди як півріччя, рік.

Також звертаємо увагу, що змінювати істотні умови праці роботодавець вправі лише за наявності змін в організації виробництва та праці. Пунктом 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 № 9 „Про практику розгляду судами трудових спорів” визначено, зокрема, що зміною в організації виробництва і праці визнається раціоналізація робочих місць, введення нових форм організації праці, у тому числі перехід на бригадну або на індивідуальну форму, впровадження передових методів, технологій тощо. 

 [1] До появи перших офіційних роз’яснень державних органів

№ 7

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДОХОДИ-2016 і її оновлена форма.

СТАВКИ ПДФО-2017

30.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

В консультації ДФСУ від 13.01.2017 р. наведено коментар щодо оновленої форми Декларації про доходи, яка подається до 1 травня 2017 р.

 

Сьогодні часто запитують: «Чи необхідно подавати Декларацію про доходи працівникам, які мали декілька місць роботи протягом року, сумісницькі доходи чи виплати за договорами ЦПХ?»,

відповідаємо: НІ. НЕ ПОТРІБНО.

Така вимога вилучена з п. 179.2 ПКУ з 01.01.2016 р., оскільки протягом всього 2016 року діяла єдина ставка податку на доходи та військового збору для перелічених доходів. Отже, такі доходи не потребують перерахунку.

 

Також, варто звернути увагу на ставку ПДФО, яка змінилась з 01.01.2017 р. для дивідендів, які виплачуються фізичній особі від підприємства – платника єдиного податку: вона становить 9% (до 01.01.2017 р. – це була ставка 18%).

 

Нижче, під консультацією ДФСУ, наводиться зручна таблиця з переліком видів доходів та ставками ПДФО для їх оподаткування.

 

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ
13.01.2017

Щодо змiни форми декларацiї про майновий стан i доходи

З 01 сiчня 2017 року змiнено форму податкової декларацiї про майновий стан i доходи (далi - декларацiя), яка подається фiзичними особами - платниками податку на доходи фiзичних осiб та вiйськового збору (далi - платники податкiв) у випадках, передбачених роздiлом IV Податкового кодексу України (далi - Кодекс).

Змiни у формi декларацiї здiйснено для зручностi та скорочення часу, що витрачається платниками податкiв на заповнення декларацiї, а також з урахуванням змiн до податкового законодавства.

Кiлькiсть додаткiв до декларацiї зменшено з чотирьох до двох. У зв'язку iз запровадженням ставки податку у розмiрi 18 вiдсоткiв замiсть 15/20 вiдсоткiв, скасовано додаток до декларацiї, який передбачав здiйснення перерахунку податку на доходи фiзичних осiб при отриманнi доходiв вiд двох та бiльше податкових агентiв, у випадках передбачених пп. "є" п. 176.1 Кодексу. Отже, тепер платники податкiв за результатами рiчного декларування не повиннi проводити перерахунок податку на доходи фiзичних осiб та заповнювати окремий додаток.

Також для зручностi платникiв податкiв скасовано додаток до декларацiї, в якому платник податкiв здiйснював розрахунок податкових зобов'язань з отриманих iноземних доходiв. Тепер сума отриманих iноземних доходiв (перерахованих у гривнi за валютним курсом Нацiонального банку України, що дiяв на момент нарахування (отримання) таких доходiв), вiдповiднi податковi зобов'язання, iнформацiя щодо країни походження доходу та назви валюти вiдображається в декларацiї без заповнення окремого додатку.

Отже, на сьогоднi у додатках до декларацiї платник здiйснює розрахунок податкових зобов'язань лише за доходами, база оподаткування яких розраховується з урахуванням понесених витрат, а саме: при визначеннi iнвестицiйного прибутку (додаток Ф1) та при розрахунку податкових зобов'язань самозайнятими особами (додаток Ф2).

Крiм того, для зручностi платникiв податкiв у вiдповiдних рядках декларацiї (додаткiв до неї) зазначенi ставки податку на доходи фiзичних осiб та вiйськового збору.

Також, платники податкiв, якi отримали доходи вiд продажу (обмiну) об'єктiв рухомого та нерухомого майна, якi згiдно з Кодексом не пiдлягають оподаткуванню, при заповненнi декларацiї такi доходи вiдображають у окремому рядку.

З 01.01.2016 змiнено порядок сплати авансових платежiв з податку на доходи фiзичних осiб фiзичною особою - пiдприємцем (крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування).

Такi особи розраховують та сплачують авансовi платежi згiдно з фактичними даними, зазначеними у Книзi облiку доходiв i витрат, кожного календарного кварталу до 20 числа мiсяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квiтня, до 20 липня i до 20 жовтня). При цьому авансовий платiж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.

У зв'язку iз зазначеними змiнами, тепер в декларацiї (графа 6 рядка 10.7 декларацiї) фiзичнi особи - пiдприємцi (крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування) вiдображають загальну (рiчну) суму податку на доходи фiзичних осiб, що пiдлягає сплатi до бюджету, яка розраховується у роздiлi I додатку Ф2 до декларацiї та дорiвнює значенню рядка 1.1 додатка Ф2.

Разом з тим, довiдково в рядках 1.2 - 1.4 додатка Ф2 платники вiдображають суму сплачених авансових платежiв з податку на доходи фiзичних осiб та залишок суми податку на доходи фiзичних осiб, що пiдлягає сплатi або поверненню.

Звертаємо увагу, що в декларацiї вiдображається чистий оподатковуваний дохiд самозайнятих осiб:

фiзичною особою - пiдприємцем (крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування) чистий оподатковуваний дохiд вказується у графi 3 рядка 10.7 декларацiї,

фiзичною особою, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, - в графi 3 рядка 10.8 декларацiї.

 

Cтавки податку на доходи фізичних осіб на деякі види доходів

Вид доходу

Ставка податку

Підстава

База оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих), у тому числі, але не виключно, у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами

18%

п. 167.1 ПКУ

Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих у строк

18%

п. 170.9

Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування)

18%

п. 170.1

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі > 4480 грн

18%

пп. «б» пп. 165.1.22

Роялті

18%

пп. 170.3.1

Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються) на користь нерезидентів

18%

пп. 170.10.1

Iноземні доходи

18%

пп. 170.11.1

Пасивні доходи у вигляді: 

- процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, на вклад (депозит) у кредитних спілках, інших процентів (у тому числі дисконтних доходів);
- процентного або дисконтного доходу за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
- плати (відсотків), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки;
- доходу, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості;
- доходу за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
- відсотків (дисконту), отриманих власником облігації від їх емітента відповідно до закону;
- доходу за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та доходу, отриманого платником податку в результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному проспектом емісії сертифікатів;
- інвестиційного прибутку, включаючи прибуток від операцій з державними цінними паперами та з борговими зобов’язаннями Національного банку України з урахуванням курсової різниці;
- роялті;
- страхових виплат і відшкодувань.

18%

пп. 167.5.1

Доходи у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування)

5%

пп. 167.5.2

Доходи у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток

9%

пп. 167.5.4

Суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує на місяць 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року

18% суми перевищення

пп. 164.2.19

п. 167.4

Пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати

18%

пп. 164.2.19

Пенсії, призначені учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Не оподатковуються

пп. 164.2.19

 

 

№ 6

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ подаєтья у разі прийняття внутрiшнього сумiсництва працiвникiв, якi вже перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємством

30.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо повiдомлення про прийняття працiвника на роботу

ПИТАННЯ: Чи потрiбно повiдомляти органи Державної фiскальної служби про прийняття на умовах погодинної оплати та внутрiшнього сумiсництва працiвникiв, якi вже перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємством?

ВIДПОВIДЬ: За частиною 3 ст. 24 КЗпП працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування й реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Ураховуючи положення цiєї статтi, Кабiнет Мiнiстрiв України ухвалив постанову вiд 17.06.2015 р. № 413 «Про порядок повiдомлення Державної фiскальної служби та її територiальних органiв про прийняття працiвника на роботу».

Чиннiсть КЗпП, у тому числi ст. 24, поширюється виключно на трудовi вiдносини, тобто коли з працiвником укладають трудрвий договiр. Цiєю статтею не передбачено виняткiв для працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом.

Пiд час подання iнформацiї до Державної фiскальної служби або її територiальних органiв про прийняття працiвника на роботу за сумiсництвом в графi 4 повiдомлення «категорiя працiвника» слiд поставити 2 (найманi працiвники без трудової книжки).

Свiтлана КОНОВАЛ,
Iнна СКОВЛЮК

"Праця i зарплата" N 48 (1012), 28 грудня 2016 р.

 

 

 

№ 5

Щодо зміни форми декларації про майновий стан і доходи

Особливості переведення працівника на iншу нижчеоплачувану роботу в iншу органiзацiю

30.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

Акценти консультації:

«Пiд переведенням на iншу роботу вважається доручення працiвниковi роботи, що не вiдповiдає спецiальностi, квалiфiкацiї чи посадi, визначенiй трудовим договором.

При переведенні в іншу організацію трудовий договiр в однiй органiзацiї припиняється i за згоди працiвника укладається новий трудовий договiр в iншiй органiзацiї. При цьому умови та розмiри оплати працi за цiєю посадою були узгодженi сторонами пiд час укладання трудового договору.

Тому норми ст. 114 КЗпП щодо збереження за працiвником упродовж двох тижнiв з дня переведення на iншу посiйну нижчеоплачувану роботу попереднього середнього заробiтку в такому разi не застосовуються»

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Збереження зарплати в разi переведення
на нижчеоплачувану роботу

ПИТАННЯ: Чи зберiгається попереднiй заробiток упродовж двох тижнiв з дня переведення на iншу постiйну нижчеоплачувану роботу в iншу органiзацiю (правонаступник) за п. 5 ст. 36 КЗпП?

ВIДПОВIДЬ: За частиною 1 ст. 114 КЗпП у разi переведення працiвника на iншу постiйну нижчеоплачувану роботу за працiвником зберiгається його попереднiй середнiй заробiток упродовж двох тижнiв з дня переведення.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 32 КЗпП переведення працiвника на iншу роботу на тому самому пiдприємствi, в установi, органiзацiї, а також на роботу на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю або в iншу мiсцевiсть, хоча б разом з пiдприємством, установою, органiзацiєю, допускається тiльки за його згоди (за винятком тимчасового переведення, обумовленого ст. 33 КЗпП).

Переведення на iншу роботу, передбачене ст. 32 КЗпП. по сутi є одним iз видiв змiни умов укладеного трудового договору.

Пiд переведенням на iншу роботу вважається доручення працiвниковi роботи, що не вiдповiдає спецiальностi, квалiфiкацiї чи посадi, визначенiй трудовим договором (п. 31 постанови Пленуму Верховного Суду України вiд 06.11.92 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорiв»).

Статтею 36 КЗпП зазначено пiдстави припинення трудового договору, зокрема, вiдповiдно до ч. 5 цiєї статтi однiєю iз пiдстав припинення трудового договору є переведення працiвника (за його згоди) на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю або перехiд на виборну посаду.

Тобто трудовий договiр в однiй органiзацiї припиняється i за згоди працiвника укладається новий трудовий договiр в iншiй органiзацiї. При цьому умови та розмiри оплати працi за цiєю посадою були узгодженi сторонами пiд час укладання трудового договору.

Норми ст. 114 КЗпП щодо збереження за працiвником упродовж двох тижнiв з дня переведення на iншу посiйну нижчеоплачувану роботу попереднього середнього заробiтку в такому разi не застосовуються.

Свiтлана КОНОВАЛ,
Iнна СКОВЛЮК

"Праця i зарплата" N 48 (1012), 28 грудня 2016 р.

Корисна інформація

ВІДПУСТКА НА ДІТЕЙ надається з а минулі роки працівниці, в якою дитина сьогодні досягла повноліття

13.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо додаткової соцiальної вiдпустки
за минулi роки

ПИТАННЯ: Чи зобов'язана адмiнiстрацiя надавати невикористану додаткову вiдпустку одинокiй матерi, яка виховує дитину (або компенсацiю за всi невикористанi днi таких вiдпусток у разi звiльнення), якщо на час звернення працiвницi її дитина вже давно (5-10 рокiв тому) стала повнолiтньою?

ВIДПОВIДЬ: Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України стосовно вiдпусток» перелiк осiб, якi мають право на додаткову соцiальну вiдпустку за ст. 19 Закону України «Про вiдпустки», було доповнено категорiєю «одинока мати». Цей Закон набрав чинностi з 18 листопада 2004 р.

Тобто одинока мати мала право на таку вiдпустку починаючи з 2004 р. тривалiстю сiм календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв.

З 1 сiчня 2010 р. Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань соцiального захисту багатодiтних сiмей» тривалiсть цiєї вiдпустки було збiльшено до 10 календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв.

Вiдповiдно до ст. 58 Конституцiї України закони та iншi нормативно-правовi акти не мають зворотної дiї в часi, тому тривалiсть невикористаних соцiальних додаткових вiдпусток працiвникам, якi мають дiтей, за минулi роки, має визначатися вiдповiдно до норм законодавства, якi були чинними на той час.

Чинним законодавством не передбачено строку давностi, пiсля якого втрачається право на додаткову соцiальну вiдпустку працiвниками, якi мають дiтей. Якщо працiвник з якихось причин не скористався цим правом i не використав цiєї вiдпустки за минулий рiк або кiлька попереднiх рокiв, вiн має право використати її, а в разi звiльнення, незалежно вiд пiдстав, йому має бути виплачено грошову компенсацiю за всi невикористанi днi вiдпустки згiдно зi ст. 24 Закону України «Про вiдпустки».

Головний спецiалiст,
Олена УСЕНКО

"Праця i зарплата" N 47 (1011), 21 грудня 2016 р.

 
Виплата доходу СПД, який з АТО або з Лінії зіткнення:

з ПДФО незалежно від обраної системи оподаткування!

 

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант

06.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

У п. 38.9 Закону України від 21.12.2016р. № 1797 «Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi» (майже в кінці тексту закону) передбачено наступне:

«38.9. Пiд час нарахування (виплати) фiзичним особам - пiдприємцям, мiсцезнаходженням або мiсцем проживання яких є тимчасово окупована територiя та/або територiя населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення (незалежно вiд системи оподаткування), доходу вiд здiйснення ними пiдприємницької дiяльностi суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, якi нараховують (виплачують) такий дохiд, зобов’язанi утримати податок на доходи у джерела виплати. При цьому на таких осiб не поширюється дiя пункту 177.8 статтi 177 цього Кодексу.»

Сьогодні багато підприємців, які були зареєстровані на тимчасово окупованих територiя та/або територiях населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення,  продовжують здійснювати свою підприємницьку діяльність. Але багато хто з них здійснюють її в інших куточках України, не змінюючи реєстрацію (місце ведення підприємницької діяльності).

Отримуючи доходи від ведення підприємницької діяльності такі підприємці, напевно, не поспішають сплачувати єдиний податок (і ЄСВ) до фіскальної служби за місцем своєї реєстрації (на тимчасово окуповану територiю та/або територiю населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення).

Починаючи з 01.01.2017 року законодавець змінив правила гри і ЗОБОВ’ЯЗАВ ПОДАТКОВОГО АГЕНТА – будь-яке підприємство або підприємця, які перераховують доходи згаданим вище підприємцям – СПЛАЧУВАТИ ПДФО під час виплати їм будь-яких доходів від підприємницької діяльності, незалежно від обраної ним системи оподаткування!

Перелік міст України, які підпадають під тимчасово окуповані територiї та/або територiї населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення наведено у розпорядження КМУ від 07.11.2014 р. № 1085-р, див. за посиланням:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80

 
ЛІЖКО у ВІДРЯДЖЕННІ без ПДФО,

а яке воно (двоспальне чи ні) не має значення!

 

06.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

 

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
28.11.2016 N 25705/6/99-99-13-02-03-15

Щодо практичного застосування норм чинного законодавства

Державна фiскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далi - Кодекс), розглянула лист …щодо практичного застосування норм чинного законодавства i в межах компетенцiї повiдомляє.

Згiдно зi ст. 121 Кодексу законiв про працю України працiвники мають право на вiдшкодування витрат та одержання iнших компенсацiй у зв’язку зi службовими вiдрядженнями.

Вiдповiдно до п.п. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, кошти, отриманi платником податку на вiдрядження або пiд звiт i розрахованi згiдно iз п. 170.9 ст. 170 Кодексу.

Згiдно iз абзацом другим п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу не є доходом платника податку - фiзичної особи, яка перебуває у трудових вiдносинах iз своїм роботодавцем або є членом керiвних органiв пiдприємств, установ, органiзацiй, сума вiдшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на вiдрядження в межах фактичних витрат, а саме, на проїзд (у тому числi перевезення багажу, бронювання транспортних квиткiв) як до мiсця вiдрядження i назад, так i за мiсцем вiдрядження (у тому числi на орендованому транспортi), оплату вартостi проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахункiв витрат на харчування чи побутовi послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи бiлизни), на найм iнших жилих примiщень, оплату телефонних розмов, оформлення закордонних паспортiв, дозволiв на в’їзд (вiз), обов’язкове страхування, iншi документально оформленi витрати, пов’язанi з правилами в’їзду та перебування у мiсцi вiдрядження, в тому числi будь-якi збори i податки, що пiдлягають сплатi у зв’язку iз здiйсненням таких витрат.

Зазначенi в абзацi другому п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу витрати не є об’єктом оподаткування податком на доходи фiзичних осiб лише за наявностi пiдтвердних документiв, що засвiдчують вартiсть цих витрат у виглядi, зокрема рахункiв, отриманих iз готелiв (мотелiв) або вiд iнших осiб, що надають послуги з розмiщення та проживання фiзичної особи, в тому числi бронювання мiсць у мiсцях проживання.

Основним документом, який регулює вiдрядження працiвникiв органiв державної влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, що повнiстю або частково фiнансуються за рахунок бюджетних коштiв, є Iнструкцiя про службовi вiдрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.03.1998 N 59 (далi - Iнструкцiя N 59).

Вiдповiдно до п. 5 розд. II Iнструкцiї N 59, пiдприємство за наявностi пiдтвердних документiв (в оригiналi) вiдшкодовує в межах граничних сум витрат на найм житлового примiщення, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 лютого 2011 року N 98 (далi - Постанова N 98), витрати вiдрядженим працiвникам на найм житлового примiщення з розрахунку вартостi одного мiсця у готелi (мотелi), iншому житловому примiщеннi за кожну добу такого проживання з урахуванням включених до рахункiв на оплату вартостi проживання витрат на користування телефоном (крiм витрат на службовi телефоннi розмови), холодильником, телевiзором та iнших витрат.

Наказом Державної туристичної адмiнiстрацiї України вiд 16 березня 2004 року N 19 затверджено Правила користування готелями й аналогiчними засобами розмiщення та надання готельних послуг (далi - Правила).

Згiдно з термiнологiєю, наведеною у пунктi 1.3 роздiлу 1 Правил, готельна послуга - це дiї (операцiї) пiдприємства з розмiщення споживача шляхом надання номера (мiсця) для тимчасового проживання в готелi, а також iнша дiяльнiсть, пов'язана з розмiщенням та тимчасовим проживанням.

При цьому, номер - це окреме вмебльоване примiщення, що складається з однiєї або декiлькох кiмнат, обладнаних для тимчасового проживання.

Мiсце (лiжко-мiсце) - це частина площi номера з лiжком, постiльною бiлизною, рушниками та iншим iнвентарем вiдповiдно до категорiї готелю, призначена та придатна для проживання однiєї особи.

Отже, вимоги щодо типу лiжка в Правилах вiдсутнi.

Враховуючи зазначене вище, якщо пiдприємство за наявностi пiдтвердних документiв (в оригiналi) вiдшкодовує працiвнику, який перебував у вiдрядженнi в межах України, витрати на найм житлового примiщення у розрахунку вартостi одного мiсця (номера з лiжком, незалежно вiд його типу) у готелi за кожну добу такого проживання в межах граничних сум, затверджених Постановою N 98, такi витрати не є об’єктом оподаткування податком на доходи фiзичних осiб.

Водночас повiдомляємо, що вiдповiдь на запитання, яка розмiщена у Загальнодоступному iнформацiйно-довiдковому ресурсi, є унiфiкованою та не стосуються конкретної ситуацiї.

Перший заступник Голови С.В. Бiлан

 
Відрядження чи підвищення кваліфікації

ВІДРЯДЖЕННЯ чи СЕМІНАР:

«трудові» порівняння, витрати, оподаткування

 

06.02.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

Незалежнi експерти з бухгалтерського облiку та оподаткування

Олена ГАБРУК та Лариса ПАНТЕЛIЙЧУК

"Праця i зарплата" N 33 (997), 07 вересня 2016 р.

Постiйнi змiни в законодавствi змушують пiдприємства нести витрати на iнформацiйний супровiд, навчати своїх працiвникiв, пiдвищувати їхнiй професiйний рiвень, у тому числi за допомогою участi в семiнарах. З огляду на норми листа Мiнфiну України вiд 20.05.2013 р. № 31-07230-16-27/15177 «Про службовi вiдрядження» (далi - лист № 15177) не один рiк виникають питання'щодо вiдображення таких витрат в облiку та оподаткуваннi. Спробуємо розiбратися в цьому питаннi i насамперед визначимо, що таке семiнар (пiдвищення квалiфiкацiї), а що таке вiдрядження для отримання консультацiйних послуг.

За Українським юридичним термiнологiчним словником семiнар - це форма групової роботи за участю запрошених, мета якої - обмiн iнформацiєю з певної теми. Порядок оподаткування таких операцiй, як поїздка на семiнар чи вiдрядження для отримання консультацiйних послуг, залежить вiд того, як пiдприємство уклало договiр та оформило пiдтверднi (первиннi) документи. Iнакше кажучи, потрiбно чiтко визначитися: це вiдрядження для отримання iнформацiйно-консультацiйних послуг чи пiдвищення квалiфiкацiї.

Вiдповiдно до Iнструкцiї про службовi вiдрядження в межах України i за кордон, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 13.03.98 р. № 59 (далi - Iнструкцiя № 59), службовим вiдрядженням вважається поїздка працiвника за розпорядженням керiвника пiдприємства на певний термiн в iнший населений пункт для виконання службового доручення поза мiсцем його постiйної роботи.

Направлення працiвника на навчання, зокрема на семiнар, не є службовим вiдрядженням.

Гарантiї i компенсацiї для працiвникiв, що направляються для пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовки, перепiдготовки i навчання iнших професiй з вiдривом вiд виробництва, встановленi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.06.97 р. № 695 «Про гарантiї i компенсацiї для працiвникiв, що направляються для пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовки, перепiдготовки, навчання iншим професiям з вiдривом вiд виробництва» (далi - постанова № 695).

Доволi часто пiдприємство оплачує участь у семiнарi, який проводиться в iншому населеному пунктi, так би мовити, на виїздi. У такому разi керiвник має направити працiвника на пiдвищення квалiфiкацiї з метою вiдвiдування семiнару i компенсувати йому витрати вiдповiдно до постанови № 695. Якщо працiвника вiдряджають для отримання iнформацiйно-консультацiйних послуг, то в такому разi оформлюється вiдрядження.

Гарантiї i компенсацiї працiвникам, якi вiдряджаються для отримання консультацiйних послуг, установлено рiзними нормативними актами та систематизовано в табл. 1.

Таблиця 1

  Вид гарантiї та компенсацiї

Законодавча норма

Змiст гарантiї та компенсацiї

Оплата працi

ст. 121 КЗпП, Порядок № 100

за умовами трудового договору, але не нижче вiд середнього заробiтку

Проїзд до мiсця навчання i назад

пп. 170.9.1 п.170.9 ст. 170 Податкового кодексу України

оплата проїзду, в тому числi бронювання, перевезення багажу, користування постiльними речами, страховка

Добовi

розмiр не обмежений, але з метою оподаткування до витрат добовi вiдносять у сумi, що не перевищує у 2016 р. - 275,60 грн в Українi та 1033,50 грн - за кордоном

Iншi витрати

витрати на побутовi послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи бiлизни), включенi до рахункiв iз готелю, обов'язкове страхування та iншi документально оформленi витрати

Телефоннi розмови

службовi телефоннi розмови

Правовою пiдставою надання консультацiйних послуг є договiр на їхнє надання. При цьому потрiбно стежити за КВЕД, якi мiстяться в статистичних довiдках суб'єкта господарювання - надавача послуг (згiдно з наказом Державного комiтету з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 11.10.2010 р. № 457 «Класифiкацiя видiв економiчної дiяльностi ДК 009:2010» (далi - наказ № 457) : КВЕД 62.02 - Консультування з питань iнформатизацiї; КВЕД 63 - Надання iнформацiйних послуг; КВЕД 69.20 - Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування; КВЕД 70.22 - Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування; КВЕД 71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах; КВЕД 69.10 - Дiяльнiсть у сферi права. Саме цi КВЕДи є пiдставою для правомiрного надання консультацiйних послуг, а в пiдприємства, що їх придбаває, - для вiднесення до витратної частини консультацiйних послуг.

Iнша справа - пiдвищення квалiфiкацiї. У результатi цього працiвники набувають професiйних знань, умiнь i навичок, якi не регламентованi мiсцем набуття, строком i формою навчання. Тривалiсть короткострокового пiдвищення квалiфiкацiї - до 72 год, довготермiнове - вiд 72 до 500 год. Отже, якщо в результатi участi в семiнарi змiнено квалiфiкацiю працiвника, а саме: розширено та поглиблено професiйнi знання, умiння i навики, то такi витрати з метою оподаткування розглядаються як витрати платника податку на перепiдготовку й пiдвищення квалiфiкацiї. При цьому зауважимо, що суб'єкт господарювання, який надає послуги з навчання, пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї, повинен мати вiдповiдний КВЕД у статистичнiй довiдцi (згiдно з наказом № 457) : КВЕД 85.59 «Iншi види освiти, н. в. i. у.».

У договорi та актi наданих послуг мають мiститися саме послуги з iнших видiв освiти (пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї). За результатами неформального навчання видається довiдка, де зазначають професiю (спецiальнiсть), за якою провадилося навчання, напрям пiдвищення квалiфiкацiї та строки такого навчання.

Мiнiмальнi гарантiї i компенсацiї працiвникам, якi направляються для пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовки, перепiдготовки i навчання iнших професiй з вiдривом вiд виробництва, встановлено постановою № 695 (систематизовано в табл. 2).

Таблиця 2

Вид гарантiї та компенсацiї

Законодавча норма

Змiст гарантiї та компенсацiї

Оплата працi

ст. 122 КЗпП, Порядок № 100

збереження середньої заробiтної плати за основним мiсцем роботи за час навчання

Проїзд до мiсця навчання i назад

пп. «б» п. 1 постанови № 695

оплата вартостi проїзду до мiсця навчання i назад

Добовi

пп. «в» п. 1 постанови № 695

виплата добових за кожний день перебування в дорозi у розмiрi, встановленому законодавством для службових вiдряджень

Компенсацiя вартостi проживання

пп. «в» п. 1 постанови № 695

у разi вiдсутностi гуртожитку вiдшкодування витрат, пов'язаних з наймом житлового примiщення, в порядку, встановленому законодавством для службових вiдряджень

Вiдповiдно до Iнструкцiї № 59 вiдрядженням вважається поїздка працiвника за розпорядженням керiвника пiдприємства на певний термiн в iнший населений пункт з метою виконання службового доручення поза мiсцем його постiйної роботи. З огляду на це направлення працiвника на семiнар, як на захiд в рамках навчання (пiдвищення квалiфiкацiї), не вважається службовим вiдрядженням. Саме на цiй позицiї наголошено в листi № 15177. Отже, в разi направлення працiвника на семiнар з метою пiдвищення його квалiфiкацiї в наказi зазначають, що вiн направляється на пiдвищення квалiфiкацiї. При цьому посвiдчення про вiдрядження (якщо воно застосовується на пiдприємствi) не виписується. Таким чином, ототожнювати вiдрядження та пiдвищення квалiфiкацiї не варто. Участь у семiнарi залежно вiд мети проведення та предмета послуг може бути й першим, i другим, а тому вибiр залишається за власником або керiвником виходячи з фiнансових можливостей пiдприємства та встановлених обмежень на певнi види послуг, наприклад фiнансовим планом. При цьому основним фактором є правильнiсть заповнення первинних документiв: наказу по пiдприємству, договору, акта наданих послуг.

Розглянемо порядок вiдображення таких витрат пiдприємства в розрiзi окремих податкiв.

 

Податок на прибуток

Змiни, внесенi в роздiл III Податкового кодексу України (далi - Кодекс), з 1 сiчня 2015 р. позбавили платникiв податку на прибуток проблем з вiдображенням таких витрат в облiку та розрахунку об'єкта оподаткування.

По-перше, вiдтепер пiдприємство не повинно доводити зв'язок понесених витрат на семiнар чи вiдрядження для отримання консультацiйних послуг зi своєю господарською дiяльнiстю.

По-друге, об'єкт оподаткування визначається за правилами бухгалтерського облiку. В бухгалтерському облiку витрати на участь працiвникiв у семiнарi (пiдвищення квалiфiкацiї) чи вiдрядження для отримання консультацiйних послуг вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони понесенi.

Факт надання послуги пiдтверджує акт наданих послуг. Окремої форми такого акта не передбачено. Тому пiд час складання акта слiд дотримуватися вимог п. 2 ст. 9 Закону України вiд 16.07.99 р. № 996 «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» (зi змiнами) та п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 24.05.95 р. № 88.

Саме тому в актi наданих послуг для надання йому юридичної сили i доказовостi слiд зазначити:

- детальний змiст та обсяг послуги;

пiдставу для провадження господарської операцiї (дату та номер договору);

- посади осiб, вiдповiдальних за господарську операцiю i правильнiсть її оформлення.

Слiд зауважити, що Кодекс не передбачає коригування бухгалтерського фiнансового результату рiзницi щодо витрат для участi в семiнарi (пiдвищеннi квалiфiкацiї) чи вiдрядження для отримання консультацiйних послуг. Крiм операцiй, якщо оплата за семiнар проводилася на користь низькоподаткового нерезидента або пов'язаної особи - нерезидента в межах контрольованих операцiй.

ПДФО, вiйськовий збiр

Дещо складнiше буде з ПДФО. Вiдповiдно до ст. 165 Кодексу не включаються до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу:

- кошти, одержанi платником податку на вiдрядження або пiдзвiт i розрахованi згiдно з п. 170.9 ст. 170 Кодексу (пп. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Кодексу);

- сума витрат роботодавця у зв'язку з пiдвищенням квалiфiкацiї (перепiдготовкою) платника податку (пп. 165.1.37 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

А це означає, що важливого значений набуває документальне оформлення направлення працiвника на семiнар, постановка цiлi участi в такому заходi та документальне його пiдтвердження.

Якщо роботодавець оплачує вiдрядження працiвника, який представляє iнтереси пiдприємства, для отримання консультацiйних послуг, то сума, сплачена юридичною особою, не є доходом такого працiвника та вiдповiдно не є об'єктом обкладення ПДФО та вiйськовим збором. Пiдвищення квалiфiкацiї також не є об'єктом обкладення ПДФО та вiйськовим збором.

При цьому слiд звернути увагу на роз'яснення iз бази «ЗIР», а саме: якщо за умовами договору запрошеною стороною та отримувачем iнформацiйно-консультацiйних послуг є працiвник, то суму, сплачену юридичною особою (роботодавцем) за участь у семiнарi (конференцiї) за такого працiвника, слiд розглядати як дохiд, одержаний таким працiвником у виглядi додаткового блага, який включається до складу загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу та оподатковується за ставкою 18%.

Звернiть увагу, що отримувачем консультацiйних послуг є пiдприємство, яке вiдряджає працiвника для отримання консультацiйних послуг, а не працiвник. Тому слiд правильно оформити первиннi документи.

Незалежно вiд того, вiдряджає пiдприємство працiвника для отримання консультацiйних послуг чи направляє на пiдвищення квалiфiкацiї, такi витрати в межах норм не включатимуться до об'єкта обкладення ПДФО та вiйськовим збором. У звiтi за формою № 1ДФ вони вiдображаються за кодом 158 «Сума витрат роботодавця у зв'язку з пiдвищенням квалiфiкацiї (перепiдготовкою) платника податку».

ЄСВ

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.12.2010 р. № 1170 до перелiку видiв виплат, що провадяться за рахунок коштiв роботодавцiв, на якi не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, належать згiдно з п. 6 роздiлу 1 - витрати на вiдрядження, а саме: добовi (у повному обсязi), вартiсть проїзду, витрати на наймання житлового примiщення; п. 9 роздiлу 2 - витрати на пiдготовку та перепiдготовку кадрiв (крiм суми заробiтної плати, що зберiгається за основним мiсцем роботи працiвникiв, за час їхнього навчання з вiдривом вiд виробництва в системi пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв);

- витрати на оплату навчання працiвникiв у вищих навчальних закладах та установах пiдвищення квалiфiкацiї, професiйної пiдготовки та перепiдготовки кадрiв;

- стипендiї слухачам пiдготовчих вiддiлень, студентам, аспiрантам, направленим пiдприємствами на навчання з вiдривом вiд виробництва у вищi навчальнi заклади;

- оплата проїзду до мiсцезнаходження навчального закладу та назад;

- витрати, пов'язанi з органiзацiєю навчального процесу (придбання навчального матерiалу, оренда примiщень);

та п. 11 роздiлу 2 - витрати на платне навчання працiвникiв i членiв їхнiх сiмей, не пов'язане з виробничою потребою, згiдно з договором мiж пiдприємством та навчальним закладом.

Незалежно вiд того, вiдряджає пiдприємство працiвника для отримання консультацiйних послуг чи направляє на пiдвищення квалiфiкацiї, такi витрати в межах норм не будуть обкладатися ЄСВ.

Головним моментом є правильнiсть заповнення первинних документiв.

Приклад 1. Бухгалтера iз заробiтної плати вiдрядили з Житомира до Києва для отримання консультацiйних послуг на два днi, з 5 до 6 серпня. Виписали посвiдчення про вiдрядження. Видали аванс - 1152 грн (добовi 275,60 грн х 2, проїзд - 700,00 грн, проживання - 500,80 грн). 8 серпня працiвник подав звiт про використання коштiв, виданих на вiдрядження або пiдзвiт. Як вiдобразити господарськi операцiї на рахунках бухгалтерського облiку та для оподаткування?

За працiвником зберiгається заробiтна плата вiдповiдно до ст. 121 КЗпП.

Господарськi операцiї вiдображаються в облiку
як вiдрядження для отримання iнформацiйно-консультацiйних послуг

Господарськi операцiї

Сума, грн

Бухгалтерський облiк

дебет

кредит

Виданi пiдзвiт кошти

1152,00

372

301

Вiднесенi витрати на вiдрядження до витрат на пiдставi звiту та первинних документiв

1152,00

92

372

У формi № 1 ДФ суми не вiдображаються, оскiльки працiвник вчасно вiдзвiтувався за суми, що були наданi- пiдзвiт.

Приклад 2. Бухгалтера iз заробiтної плати направили з Житомира до Києва на пiдвищення квалiфiкацiї на два цнi з 5 до 6 серпня. 8 серпня працiвник подав звiт довiльної форми i попросив компенсувати витрати вiдповiдно до первинних документiв та постанови № 695. Як вiдобразити господарськi операцiї на рахунках бухгалтерського облiку та для оподаткування?

За працiвником зберiгається заробiтна плата вiдповiдно до ст. 122 КЗпП.

Господарськi операцiї вiдображаються
в облiку як компенсацiя витрат з пiдвищення квалiфiкацiї

Господарськi операцiї

Сума, грн

Бухгалтерський облiк

дебет

кредит

Вiднесено витрати на пiдвищення квалiфiкацiї до витрат
М

1152,00

92

378

Компенсацiя витрат з пiдвищення квалiфiкацiї

1152,00

378

301

Отже, перед оформленням документiв роботодавцю потрiбно чiтко визначитися:

працiвник вiдряджається для отримання консультацiйних послуг (у такому разi виписується посвiдчення про вiдрядження, видається аванс на вiдрядження, в наказi по пiдприємству, посвiдченнi про вiдрядження (якщо застосовується на пiдприємствi), договорi, актi наданих послуг, у звiтi про вiдрядження має бути прописана цiль: «Для отримання консультацiйних послуг на тему...»);

працiвника посилає пiдприємство на пiдвищення квалiфiкацiї (в такому разi в наказi по пiдприємству, договорi, актi наданих послуг, звiтi працiвника має бути прописана цiль: «Посилається для пiдвищення квалiфiкацiї з питань...»).


ВИПЛАТИ, які включаються і не включаються в мінімальну заробітну плату з 01.01.2017р.

30.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

У цій статті наводиться ВИТЯГ статті з авторської брошури Тетяни Мойсеєнко «ОПЛАТА ПРАЦІ і МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА ПО-НОВОМУ», яку читач може замовити за посиланням: http://dominanta.in.ua/kniga3.php

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для формування структури гарантованої зарплати звернемося до ст. 2 Закону № 108, яким подається структура заробітної плати:

Ø  Основна заробiтна плата. Це - винагорода за виконану роботу вiдповiдно до встановлених норм працi (норми часу, виробiтку, обслуговування, посадовi обов'язки). Вона встановлюється у виглядi тарифних ставок (окладiв) i вiдрядних розцiнок для робiтникiв та посадових окладiв для службовцiв.

Ø  Додаткова заробiтна плата. Це - винагорода за працю понад установленi норми, за трудовi успiхи та винахiдливiсть i за особливi умови працi. Вона включає доплати, надбавки, гарантiйнi i компенсацiйнi виплати, передбаченi чинним законодавством; премiї, пов'язанi з виконанням виробничих завдань i функцiй. В цьому пункті треба уважно виділити виключення, про які згадується у ст. 3-1 Закону № 108.

Ø  Iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати. До них належать виплати у формi винагород за пiдсумками роботи за рiк, премiї за спецiальними системами i положеннями, виплати в рамках грантiв, компенсацiйнi та iншi грошовi i матерiальнi виплати, якi не передбаченi актами чинного законодавства або якi провадяться понад встановленi зазначеними актами норми.

Перелік складових основної, додаткової заробітної плати, інших компенсаційних виплат наводиться в Інструкції зі статистики заробітної плати, яка затверджена наказом Держкомстат від 13.01.2004р. № 5 (далі – Інструкція № 5).

Використовуючи інструкцію та норми ст. 3-1 Закону № 108, автор розробила власне бачення[1] виплат, які включаються і не включаються до мінімальної (гарантованої) зарплати (див. таблицю 2). Зрозуміло, що кожен читач може мати власну думку з приводу деяких виплат, які включаються або не включаються до складу гарантованої зарплати.

Автор сподівається, що вже найближчим часом державні органи зможуть надати чіткі офіційні роз’яснення з приводу гарантованих виплат та деяких особливостей нарахування гарантованої зарплати, після чого консультаційні матеріали цієї брошури будуть доповнені.

 

Таблиця 1.

Виплати, які включаються і не включаються до мінімальної (гарантованої) зарплати (авторське бачення)

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Перелік виплат, які включаються у 3200 грн.

Перелік виплат, які не включаються

і нараховуються понад 3200 грн.

Фонд основної заробiтної плати:

Винагороди за виконану роботу вiдповiдно до встановлених норм працi за тарифними ставками (окладами), вiдрядними розцiнками робiтникiв та посадовими окладами керiвникiв, фахiвцiв, технiчних службовцiв.

Гонорар штатним працiвникам редакцiй газет, журналiв, iнших засобiв масової iнформацiї, видавництв, установ мистецтва й (або) оплата їх працi, що нараховується за ставками (розцiнками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на даному пiдприємствi.

Оплата при переведеннi працiвника на нижчеоплачувану роботу у випадках i розмiрах, передбачених чинним законодавством, а також при невиконаннi норм виробiтку та виготовленнi продукцiї, що виявилася браком, не з вини працiвника.

Оплата роботи висококвалiфiкованих працiвникiв, залучених для пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв.

Перелік виплат відповідно до ст. 3-1 Закону № 108:

 

Доплати за роботу в несприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику для здоров’я (автор уточнює, що це за роботу у важких i шкiдливих та особливо важких i особливо шкiдливих умовах працi)

 

Доплата за роботу в нiчний час. На думку автора, до такої доплати можна додати і доплата за роботу у вечірні часи, як виплату, яку гарантовано галузевими угодами

 

Доплата за надурочний час. На думку автора до такої доплати відноситься і доплата за работу у святковi та неробочi днi, у розмiрах та за розцiнками, установленими чинним законодавством. Додатково див. лист Мінсоцполітики від 27.04.2011р. № 131/13/116-11.

 

Доплата за роз’їзний характер робiт (передбачена Постановою КМУ від 31.03.99р. № 490 у вигляді надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок i посадових окладiв працiвникiв, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних i будiвельних робiт, i працiвникiв, робота яких виконується вахтовим методом, постiйно проводиться в дорозi або має роз'їзний (пересувний) характер, у розмiрах, визначених чинним законодавством.)

 

Премiї до святкових i ювiлейних дат. На думку автора, це виплати, які міють разовий характер і перелічені серед виплат у п. 2.3.2 Інструкції № 5, а саме одноразовi заохочення, не пов'язанi з конкретними результатами працi (наприклад, до ювiлейних та пам'ятних дат, як у грошовiй, так i натуральнiй формi)

Фонд додаткової заробiтної плати:

 

Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладiв, посадових окладiв) у розмiрах, передбачених чинним законодавством, за:

ü  сумiщення професiй (посад);

ü  розширення зони обслуговування або збiльшення обсягу робiт;

ü  виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника;

ü  iнтенсивнiсть працi;

ü  керiвництво бригадою;

ü  високу професiйну майстернiсть;

ü  класнiсть водiям (машинiстам) транспортних засобiв;

ü  високi досягнення в працi, у тому числi державним службовцям;

ü  виконання особливо важливої роботи на певний термiн;

ü  знання та використання в роботi iноземної мови;

ü  допуск до державної таємницi;

ü  дипломатичнi ранги, персональнi звання службових осiб, ранги державних службовцiв, квалiфiкацiйнi класи суддiв;

ü  науковий ступiнь;

ü  нормативний час пересування у шахтi (руднику) вiд ствола до мiсця роботи i назад працiвникам, постiйно зайнятим на пiдземних роботах;

ü  роботу на територiях радiоактивного забруднення;

ü  iншi надбавки та доплати, передбаченi чинним законодавством,

ü  доплата до розмiру мiнiмальної заробiтної плати.

 

Премiї та винагороди, у тому числi за вислугу рокiв, що мають систематичний характер (а не разовий, про які йдеться у п.2.3.2 інструкції), незалежно вiд джерел фiнансування.

 

 

 

 

Перелік виплат відповідно до п. 2 і 3 Інструкції № 5

 

Суми виплат, пов'язаних з iндексацiєю заробiтної плати працiвникiв.

 

Суми компенсацiї працiвникам втрати частини заробiтної плати у зв'язку з порушенням термiнiв її виплати.

 

Винагороди та заохочення, що здiйснюються раз на рiк або мають одноразовий характер. Зокрема:

ü  винагороди за пiдсумками роботи за рiк, щорiчнi винагороди за вислугу рокiв (стаж роботи);

ü  премiї за виконання важливих та особливо важливих завдань;

ü  одноразовi заохочення, не пов'язанi з конкретними результатами працi (наприклад, до ювiлейних та пам'ятних дат, як у грошовiй, так i натуральнiй формi);

ü  премiї за сприяння винахiдництву та рацiоналiзацiї, створення, освоєння та впровадження нової технiки i технологiї, уведення в дiю в строк i достроково виробничих потужностей й об'єктiв будiвництва, своєчасну поставку продукцiї на експорт та iншi;

ü  грошова винагорода державним службовцям за сумлiнну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язкiв;

ü  премiї, що виплачуються у встановленому порядку за спецiальними системами премiювання, виплаченi вiдповiдно до рiшень уряду.

 

Матерiальна допомога, що має систематичний характер, надана всiм або бiльшостi працiвникiв (на оздоровлення, у зв'язку з екологiчним станом, тощо).

 

Матерiальна допомога разового характеру, що надається пiдприємством окремим працiвникам у зв'язку iз сiмейними обставинами, на оплату лiкування, оздоровлення дiтей, поховання.

 

Допомоги та iншi виплати, що здiйснюються за рахунок коштiв фондiв державного соцiального страхування:

ü  допомога по тимчасовiй непрацездатностi;

ü  допомога по вагiтностi та пологах;

ü  допомога на поховання.

Оплата перших п'яти днiв тимчасової непрацездатностi за рахунок коштiв пiдприємства, установи, органiзацiї.

 

Соцiальнi допомоги та виплати за рахунок коштiв пiдприємства, установленi колективним договором (працiвникам, якi перебувають у вiдпустцi для догляду за дитиною, на народження дитини, сiм'ям з неповнолiтнiми дiтьми).

 

Внески пiдприємств згiдно з договорами добровiльного медичного, пенсiйного страхування працiвникiв i членiв їхнiх сiмей, інших видів страхування

 

Одноразова допомога працiвникам, якi виходять на пенсiю згiдно з дiючим законодавством та колективними договорами (включаючи грошову допомогу державним службовцям та науковим (науково-педагогiчним) працiвникам).

 

Суми вихiдної допомоги при припиненнi трудового договору.

 

Суми, нарахованi працiвникам за час затримки розрахунку при звiльненнi (середня зарплата відповідно до ст. 117 КЗпП).

 

Витрати на платне навчання працiвникiв i членiв їхнiх сiмей, не пов'язане з виробничою необхiднiстю, згiдно з договором мiж пiдприємством та навчальним закладом.

 

Компенсацiя моральної шкоди працiвникам за рахунок коштiв пiдприємства, що виплачується за рiшенням суду.

 

Винагорода, що сплачується за авторським договором на створення та використання творiв науки, лiтератури та мистецтва, крiм зазначеної у пп.2.1.3 Інструкції № 5.

 

Винагороди за вiдкриття, винаходи та рацiоналiзаторськi пропозицiї та їхнє використання.

 

Компенсацiйнi виплати та добовi, якi виплачуються при переїздi на роботу в iншу мiсцевiсть згiдно з чинним законодавством.

 

Вартiсть виданого згiдно з дiючими нормами спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобiв, молока та лiкувально-профiлактичного харчування або вiдшкодування витрат працiвникам за придбання ними спецодягу та iнших засобiв iндивiдуального захисту в разi невидачi їх адмiнiстрацiєю.

 

Витрати на перевезення працiвникiв до мiсця роботи як власним, так i орендованим транспортом (крiм оплати працi водiїв).

 

Компенсацiї працiвникам за використання для потреб виробництва власного iнструменту та особистого транспорту.

 

Вартiсть подарункiв до свят i квиткiв на видовищнi заходи для дiтей працiвникiв.

 

Витрати на пiдготовку та перепiдготовку кадрiв (крiм витрат на заробiтну плату, зазначених у пп.2.2.12 Інструкції № 5):

ü  витрати на оплату навчання працiвникiв у вищих навчальних закладах та установах пiдвищення квалiфiкацiї, професiйної пiдготовки та перепiдготовки кадрiв;

ü  стипендiї слухачам пiдготовчих вiддiлень, студентам, аспiрантам, направленим пiдприємствами на навчання з вiдривом вiд виробництва у вищi навчальнi заклади;

ü  оплата проїзду до мiсцезнаходження навчального закладу та назад;

ü  витрати, пов'язанi з органiзацiєю навчального процесу (придбання учбового матерiалу, оренда примiщень).

 

Позики, виданi працiвникам пiдприємств для полiпшення житлових умов, на iндивiдуальне будiвництво, заведення домашнього господарства.

 

Витрати пiдприємств на оплату послуг з лiкування працiвникiв, якi були наданi установами охорони здоров'я (крiм виплат, зазначених у пп.2.3.3).

 

Виплати соцiального характеру у грошовiй i натуральнiй формi:

ü  оплата або дотацiї на харчування працiвникiв, у тому числi в їдальнях, буфетах, профiлакторiях; оплата за утримання дiтей працiвникiв у дошкiльних закладах; вартiсть путiвок працiвникам та членам їхнiх сiмей на лiкування та вiдпочинок, екскурсiї або суми компенсацiй, виданi замiсть путiвок за рахунок коштiв пiдприємства (крiм випадкiв, указаних у п.3.2);

ü  iншi виплати, що мають iндивiдуальний характер (оплата квартири та найманого житла, гуртожиткiв, товарiв, продуктових замовлень, абонементiв у групи здоров'я, передплати на газети та журнали, протезування, суми компенсацiї вартостi виданого працiвникам палива у випадках, не передбачених чинним законодавством)

 

Витрати, пов'язанi з наданням безкоштовного проїзду працiвникам залiзничного, авiацiйного, морського, рiчкового, автомобiльного транспорту та мiського електротранспорту.

 

Вартiсть безкоштовно наданого працiвникам форменого одягу, обмундирування, що може використовуватися поза робочим мiсцем та залишається в особистому постiйному користуваннi, або сума знижки у разi продажу форменого одягу за зниженими цiнами.

 

На думку Мінсоцполітики (консультацію подано нижче), виплати із середнього заробітку не включаються до мінімальної зарплати з метою її гарантованого нарахування!

 

Оплата за невiдпрацьований час:

ü  оплата, а також суми грошових компенсацiй у разi невикористання щорiчних (основної та додаткових) вiдпусток та додаткових вiдпусток працiвникам, якi мають дiтей, у розмiрах, передбачених законодавством;

ü  оплата додаткових вiдпусток (понад тривалiсть, передбачену законодавством), наданих вiдповiдно до колективного договору;

ü  оплата додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням та творчих вiдпусток;

ü  оплата додаткових вiдпусток, що надаються вiдповiдно до Закону України «Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи»;

ü  суми заробiтної плати, що зберiгаються за основним мiсцем роботи працiвникiв, за час їхнього навчання з вiдривом вiд виробництва в системi пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв;

ü  оплата працiвникам, якi залучаються до виконання державних або громадських обов'язкiв, якщо вони виконуються в робочий час;

ü  оплата працiвникам-донорам днiв обстеження, здавання кровi та вiдпочинку, що надаються пiсля кожного дня здавання кровi або днiв, приєднаних за бажанням працiвника до щорiчної вiдпустки;

ü  оплата, що зберiгається за працiвником, який пiдлягає медичному огляду, за основним мiсцем роботи за час перебування в медичному закладi на обстеженнi;

 

Оплата простоїв не з вини працiвника.

 

Середня зарплата за час перебування у вiдрядженнi (не включає вiдшкодування витрат у зв'язку з вiдрядженням: добових, вартостi проїзду, витрат на наймання житлового примiщення).

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ

Щодо мiнiмальної заробiтної плати

ПИТАННЯ: Чи маємо право доплатити до розмiру мiнiмальної зарплати (118 гри.) робiтниковi-вiдряднику, якщо за 15 робочих днiв його вiдрядний заробiток становив 50,57 грн., у цьому самому мiсяцi йому надали матерiальну допомогу (100 грн.), оплатили один день тимчасової непрацездатностi (6,76 грн.) i чотири днi вiдпустки (23,8 грн.)?

ВIДПОВIДЬ: Вiдповiдно до абзацу 3 ст.З Закону України "Про оплату працi" якщо працiвниковi, який виконав мiсячну норму працi, нараховано заробiтну плату нижче вiд законодавче встановленого розмiру мiнiмальної заробiтної плати, пiдприємство доплачує до її рiвня.

Отже, якщо працiвник вiдпрацював 15 днiв iз 20 робочих днiв мiсяця (один день перебував на листку непрацездатностi та чотири днi у вiдпустцi) i виконав норму працi, його заробiтна плата не має бути меншою вiд 88,50 грн. Якщо доплачують до рiвня мiнiмальної заробiтної плати, виплати, якi роблять виходячи iз середньої заробiтної плати працiвника (оплата тимчасової непрацездатностi, оплата часу вiдпусток), не враховуються.

Н.СИНЬКО,
головний спецiалiст

"Праця i зарплата", N 32 (276), серпень 2001 р.

Роз’яснення Мінсоцполітики деяких питань оплати праці на виконання Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”

12 Січня 2017, 16:24

http://www.msp.gov.ua/news/12305.html

Міністерство соціальної політики щодо застосування Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (далі – Закон) інформує.

Законом приведено поняття мінімальної заробітної плати у відповідність до європейської практики та міжнародних норм, зокрема шляхом:

- запровадження нової методології визначення мінімальної заробітної плати (як нижньої межі оплати праці, що гарантується державою);

- встановлення мінімального посадового окладу у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

- незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини при побудові схем посадових окладів, визначенні плати за надання адміністративних послуг, судового збору, суми податків тощо.

Із 01.01.2017  прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, Законом України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” затверджено у розмірі 1 600 гривень, мінімальну заробітну плату в місячному розмірі – 3 200 гривень, у погодинному розмірі – 19,34 гривні.

Згідно із Законом при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

У випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу у шкідливих умовах праці, зазначені доплати мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати (3 200 гривень).

Якщо ж умовами оплати праці передбачено підвищення посадових окладів працівників, наприклад, за роботу в установах і організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, за роботу в певних типах закладів, за роботу у шкідливих та важких умовах праці, то зазначене підвищення враховується до мінімальної заробітної плати.

Якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована йому заробітна плата є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець зобов’язаний  провести доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно із заробітною платою.

Якщо ж працівник не виконав місячну норму праці, перебував у відпустці, на лікарняному, працює неповний робочий час  тощо, то оплата його праці проводиться пропорційно виконаній нормі праці.

Час простою не з вини працівника оплачується згідно з нормами статті 113 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) без проведення доплати до рівня мінімальної заробітної плати.

При запровадженні підсумованого обліку робочого часу з обліковим періодом місяць робота понад нормальну тривалість робочого часу за обліковий період оплачується як надурочна і зазначена виплата здійснюється понад розмір мінімальної заробітної плати.

Якщо робота при підсумованому обліку робочого часу виконується в межах встановленої працівнику тривалості робочого часу,  яка є меншою нормальної тривалості робочого часу, відповідно до графіку роботи, йому нараховується заробітна плата у розмірі не нижчому від мінімальної заробітної плати.

Для підприємств, на яких встановлено підсумований облік робочого часу,  з метою зменшення годин надурочної роботи та навантаження на фонд оплати праці рекомендується застосовувати такі облікові періоди як півріччя, рік.

Також звертаємо увагу, що змінювати істотні умови праці роботодавець вправі лише за наявності змін в організації виробництва та праці. Пунктом 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 № 9 „Про практику розгляду судами трудових спорів” визначено, зокрема, що зміною в організації виробництва і праці визнається раціоналізація робочих місць, введення нових форм організації праці, у тому числі перехід на бригадну або на індивідуальну форму, впровадження передових методів, технологій тощо. 

 [1] До появи перших офіційних роз’яснень державних органів
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДОХОДИ-2016 і її оновлена форма.

СТАВКИ ПДФО-2017

30.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

В консультації ДФСУ від 13.01.2017 р. наведено коментар щодо оновленої форми Декларації про доходи, яка подається до 1 травня 2017 р.

 

Сьогодні часто запитують: «Чи необхідно подавати Декларацію про доходи працівникам, які мали декілька місць роботи протягом року, сумісницькі доходи чи виплати за договорами ЦПХ?»,

відповідаємо: НІ. НЕ ПОТРІБНО.

Така вимога вилучена з п. 179.2 ПКУ з 01.01.2016 р., оскільки протягом всього 2016 року діяла єдина ставка податку на доходи та військового збору для перелічених доходів. Отже, такі доходи не потребують перерахунку.

 

Також, варто звернути увагу на ставку ПДФО, яка змінилась з 01.01.2017 р. для дивідендів, які виплачуються фізичній особі від підприємства – платника єдиного податку: вона становить 9% (до 01.01.2017 р. – це була ставка 18%).

 

Нижче, під консультацією ДФСУ, наводиться зручна таблиця з переліком видів доходів та ставками ПДФО для їх оподаткування.

 

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ
13.01.2017

Щодо змiни форми декларацiї про майновий стан i доходи

З 01 сiчня 2017 року змiнено форму податкової декларацiї про майновий стан i доходи (далi - декларацiя), яка подається фiзичними особами - платниками податку на доходи фiзичних осiб та вiйськового збору (далi - платники податкiв) у випадках, передбачених роздiлом IV Податкового кодексу України (далi - Кодекс).

Змiни у формi декларацiї здiйснено для зручностi та скорочення часу, що витрачається платниками податкiв на заповнення декларацiї, а також з урахуванням змiн до податкового законодавства.

Кiлькiсть додаткiв до декларацiї зменшено з чотирьох до двох. У зв'язку iз запровадженням ставки податку у розмiрi 18 вiдсоткiв замiсть 15/20 вiдсоткiв, скасовано додаток до декларацiї, який передбачав здiйснення перерахунку податку на доходи фiзичних осiб при отриманнi доходiв вiд двох та бiльше податкових агентiв, у випадках передбачених пп. "є" п. 176.1 Кодексу. Отже, тепер платники податкiв за результатами рiчного декларування не повиннi проводити перерахунок податку на доходи фiзичних осiб та заповнювати окремий додаток.

Також для зручностi платникiв податкiв скасовано додаток до декларацiї, в якому платник податкiв здiйснював розрахунок податкових зобов'язань з отриманих iноземних доходiв. Тепер сума отриманих iноземних доходiв (перерахованих у гривнi за валютним курсом Нацiонального банку України, що дiяв на момент нарахування (отримання) таких доходiв), вiдповiднi податковi зобов'язання, iнформацiя щодо країни походження доходу та назви валюти вiдображається в декларацiї без заповнення окремого додатку.

Отже, на сьогоднi у додатках до декларацiї платник здiйснює розрахунок податкових зобов'язань лише за доходами, база оподаткування яких розраховується з урахуванням понесених витрат, а саме: при визначеннi iнвестицiйного прибутку (додаток Ф1) та при розрахунку податкових зобов'язань самозайнятими особами (додаток Ф2).

Крiм того, для зручностi платникiв податкiв у вiдповiдних рядках декларацiї (додаткiв до неї) зазначенi ставки податку на доходи фiзичних осiб та вiйськового збору.

Також, платники податкiв, якi отримали доходи вiд продажу (обмiну) об'єктiв рухомого та нерухомого майна, якi згiдно з Кодексом не пiдлягають оподаткуванню, при заповненнi декларацiї такi доходи вiдображають у окремому рядку.

З 01.01.2016 змiнено порядок сплати авансових платежiв з податку на доходи фiзичних осiб фiзичною особою - пiдприємцем (крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування).

Такi особи розраховують та сплачують авансовi платежi згiдно з фактичними даними, зазначеними у Книзi облiку доходiв i витрат, кожного календарного кварталу до 20 числа мiсяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квiтня, до 20 липня i до 20 жовтня). При цьому авансовий платiж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.

У зв'язку iз зазначеними змiнами, тепер в декларацiї (графа 6 рядка 10.7 декларацiї) фiзичнi особи - пiдприємцi (крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування) вiдображають загальну (рiчну) суму податку на доходи фiзичних осiб, що пiдлягає сплатi до бюджету, яка розраховується у роздiлi I додатку Ф2 до декларацiї та дорiвнює значенню рядка 1.1 додатка Ф2.

Разом з тим, довiдково в рядках 1.2 - 1.4 додатка Ф2 платники вiдображають суму сплачених авансових платежiв з податку на доходи фiзичних осiб та залишок суми податку на доходи фiзичних осiб, що пiдлягає сплатi або поверненню.

Звертаємо увагу, що в декларацiї вiдображається чистий оподатковуваний дохiд самозайнятих осiб:

фiзичною особою - пiдприємцем (крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування) чистий оподатковуваний дохiд вказується у графi 3 рядка 10.7 декларацiї,

фiзичною особою, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, - в графi 3 рядка 10.8 декларацiї.

 

Cтавки податку на доходи фізичних осіб на деякі види доходів

Вид доходу

Ставка податку

Підстава

База оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих), у тому числі, але не виключно, у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами

18%

п. 167.1 ПКУ

Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих у строк

18%

п. 170.9

Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування)

18%

п. 170.1

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі > 4480 грн

18%

пп. «б» пп. 165.1.22

Роялті

18%

пп. 170.3.1

Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються) на користь нерезидентів

18%

пп. 170.10.1

Iноземні доходи

18%

пп. 170.11.1

Пасивні доходи у вигляді: 

- процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, на вклад (депозит) у кредитних спілках, інших процентів (у тому числі дисконтних доходів);
- процентного або дисконтного доходу за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
- плати (відсотків), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки;
- доходу, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості;
- доходу за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
- відсотків (дисконту), отриманих власником облігації від їх емітента відповідно до закону;
- доходу за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та доходу, отриманого платником податку в результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному проспектом емісії сертифікатів;
- інвестиційного прибутку, включаючи прибуток від операцій з державними цінними паперами та з борговими зобов’язаннями Національного банку України з урахуванням курсової різниці;
- роялті;
- страхових виплат і відшкодувань.

18%

пп. 167.5.1

Доходи у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування)

5%

пп. 167.5.2

Доходи у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток

9%

пп. 167.5.4

Суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує на місяць 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року

18% суми перевищення

пп. 164.2.19

п. 167.4

Пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати

18%

пп. 164.2.19

Пенсії, призначені учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Не оподатковуються

пп. 164.2.19

 

 
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ подаєтья у разі прийняття внутрiшнього сумiсництва працiвникiв, якi вже перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємством

30.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо повiдомлення про прийняття працiвника на роботу

ПИТАННЯ: Чи потрiбно повiдомляти органи Державної фiскальної служби про прийняття на умовах погодинної оплати та внутрiшнього сумiсництва працiвникiв, якi вже перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємством?

ВIДПОВIДЬ: За частиною 3 ст. 24 КЗпП працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування й реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Ураховуючи положення цiєї статтi, Кабiнет Мiнiстрiв України ухвалив постанову вiд 17.06.2015 р. № 413 «Про порядок повiдомлення Державної фiскальної служби та її територiальних органiв про прийняття працiвника на роботу».

Чиннiсть КЗпП, у тому числi ст. 24, поширюється виключно на трудовi вiдносини, тобто коли з працiвником укладають трудрвий договiр. Цiєю статтею не передбачено виняткiв для працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом.

Пiд час подання iнформацiї до Державної фiскальної служби або її територiальних органiв про прийняття працiвника на роботу за сумiсництвом в графi 4 повiдомлення «категорiя працiвника» слiд поставити 2 (найманi працiвники без трудової книжки).

Свiтлана КОНОВАЛ,
Iнна СКОВЛЮК

"Праця i зарплата" N 48 (1012), 28 грудня 2016 р.

 

 

 
Щодо зміни форми декларації про майновий стан і доходи

Особливості переведення працівника на iншу нижчеоплачувану роботу в iншу органiзацiю

30.01.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

Акценти консультації:

«Пiд переведенням на iншу роботу вважається доручення працiвниковi роботи, що не вiдповiдає спецiальностi, квалiфiкацiї чи посадi, визначенiй трудовим договором.

При переведенні в іншу організацію трудовий договiр в однiй органiзацiї припиняється i за згоди працiвника укладається новий трудовий договiр в iншiй органiзацiї. При цьому умови та розмiри оплати працi за цiєю посадою були узгодженi сторонами пiд час укладання трудового договору.

Тому норми ст. 114 КЗпП щодо збереження за працiвником упродовж двох тижнiв з дня переведення на iншу посiйну нижчеоплачувану роботу попереднього середнього заробiтку в такому разi не застосовуються»

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Збереження зарплати в разi переведення
на нижчеоплачувану роботу

ПИТАННЯ: Чи зберiгається попереднiй заробiток упродовж двох тижнiв з дня переведення на iншу постiйну нижчеоплачувану роботу в iншу органiзацiю (правонаступник) за п. 5 ст. 36 КЗпП?

ВIДПОВIДЬ: За частиною 1 ст. 114 КЗпП у разi переведення працiвника на iншу постiйну нижчеоплачувану роботу за працiвником зберiгається його попереднiй середнiй заробiток упродовж двох тижнiв з дня переведення.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 32 КЗпП переведення працiвника на iншу роботу на тому самому пiдприємствi, в установi, органiзацiї, а також на роботу на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю або в iншу мiсцевiсть, хоча б разом з пiдприємством, установою, органiзацiєю, допускається тiльки за його згоди (за винятком тимчасового переведення, обумовленого ст. 33 КЗпП).

Переведення на iншу роботу, передбачене ст. 32 КЗпП. по сутi є одним iз видiв змiни умов укладеного трудового договору.

Пiд переведенням на iншу роботу вважається доручення працiвниковi роботи, що не вiдповiдає спецiальностi, квалiфiкацiї чи посадi, визначенiй трудовим договором (п. 31 постанови Пленуму Верховного Суду України вiд 06.11.92 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорiв»).

Статтею 36 КЗпП зазначено пiдстави припинення трудового договору, зокрема, вiдповiдно до ч. 5 цiєї статтi однiєю iз пiдстав припинення трудового договору є переведення працiвника (за його згоди) на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю або перехiд на виборну посаду.

Тобто трудовий договiр в однiй органiзацiї припиняється i за згоди працiвника укладається новий трудовий договiр в iншiй органiзацiї. При цьому умови та розмiри оплати працi за цiєю посадою були узгодженi сторонами пiд час укладання трудового договору.

Норми ст. 114 КЗпП щодо збереження за працiвником упродовж двох тижнiв з дня переведення на iншу посiйну нижчеоплачувану роботу попереднього середнього заробiтку в такому разi не застосовуються.

Свiтлана КОНОВАЛ,
Iнна СКОВЛЮК

"Праця i зарплата" N 48 (1012), 28 грудня 2016 р.