Корисна інформація
№ 155

Особа, яка провадить пiдприємницьку дiяльнiсть, у тому числi через приватне пiдприємство, яке нею створюється, але не здійснює діяльності, належить до зайнятого населення та не може набути статусу безробiтного для отримання допомоги по безробіттю

27.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Державна служба зайнятостi

Щодо надання статусу безробiтного

ПИТАННЯ: Чи є зайнятою особою засновник приватного пiдприємства, яке не провадить господарської дiяльностi з моменту заснування (2005 р.)? Чи має такий засновник право на призначення статусу безробiтного та на допомогу по безробiттю?

ВIДПОВIДЬ: Законом України "Про зайнятiсть населення" встановлено, що зайнятiсть - це не заборонена законодавством дiяльнiсть осiб, пов’язана iз задоволенням їхнiх особистих та суспiльних потреб з метою одержання доходу (заробiтної плати) у грошовiй або iншiй формi, а також дiяльнiсть членiв однiєї сiм’ї, якi провадять господарську дiяльнiсть або працюють у суб’єктiв господарювання, заснованих на їхнiй власностi, в тому числi безоплатно.

Зайнятiсть населення забезпечується встановленням вiдносин, що регулюються трудовими договорами (контрактами), провадженням пiдприємницької дiяльностi та iнших видiв дiяльностi, не заборонених законом.

Вiдповiдно до ч. 3 ст. 128 Господарського кодексу України (далi - ГКУ) громадянин може провадити пiдприємницьку дiяльнiсть безпосередньо як пiдприємець або через приватне пiдприємство, що ним створюється.

Статтею 42 ГКУ визначено, що пiдприємництво - це самостiйна, iнiцiативна, систематична, на власний ризик господарська дiяльнiсть, що провадиться суб’єктами господарювання (пiдприємцями) з метою досягнення економiчних i соцiальних результатiв та одержання прибутку.

За пунктом 7 Порядку реєстрацiї, перереєстрацiї безробiтних та ведення облiку осiб, якi шукають роботу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.03.2013 р. № 198 (далi - Порядок), установлення факту зайнятостi особи є пiдставою для вiдмови в наданнi статусу безробiтного.

Ураховуючи викладене, особа, яка провадить пiдприємницьку дiяльнiсть, у тому числi через приватне пiдприємство, яке нею створюється, належить до зайнятого населення та не може набути статусу безробiтного.

Згiдно з п. 32 Порядку особи, яким не може бути надано в установленому порядку статусу безробiтного, мають право на отримання в державнiй службi зайнятостi низки послуг, зокрема з пiдбору роботи, iнформацiйно-консультацiйних, профорiєнтацiйних тощо, передбачених законодавством.

Служба зайнятостi сприяє таким громадянам у працевлаштуваннi, пропонує участь у громадських та iнших роботах тимчасового характеру.

"Праця i зарплата" N 41 (1053), 08 листопада 2017 р.

Документ взят из "ИАС Консультант"

№ 154

Час догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та навчання у ВНЗ зараховується до «пенсійного» страхового стажу

27.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Вiддiл з питань призначення пенсiй

Зарахування до страхового стажу

ПИТАННЯ: Чи зарахують менi до страхового стажу час навчання з 1984 до 1989 р. у вищому навчальному закладi на денному вiддiленнi та час догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку з 1993 до 1996 р. ?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 24 Закону України вiд 09.07.2003 р. № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" (далi - Закон № 1058 ) перiоди трудової дiяльностi та iншi перiоди, що зараховувалися до стажу роботи для призначення пенсiї до набрання чинностi цим Законом (до 1 сiчня 2004 р.), зараховуються до страхового стажу в порядку i на умовах, передбачених ранiше чинним законодавством, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

За статтею 56 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" до стажу роботи, що дає право на пенсiю, зараховується час навчання у вищих i середнiх спецiальних навчальних закладах, училищах i на курсах з пiдготовки кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiї та переквалiфiкацiї, в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi та час догляду непрацюючої матерi за малолiтнiми дiтьми, але не бiльш нiж до досягнення кожною дитиною трирiчного вiку.

Згiдно зi ст. 181 КЗпП вiдпустка, зокрема, для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку зараховується як до загального, так i до безперервного стажу роботи i до стажу роботи за спецiальнiстю.

Отже, час догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та навчання у вищому навчальному закладi на денному вiллiленнi буде зарахований до Вашого страхового стажу.

Пунктом 8 Порядку пiдтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсiй за вiдсутностi трудової книжки або вiдповiдних записiв у нiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.93 р. № 637, передбачено, що час навчання у вищих навчальних, професiйних навчально-виховних закладах, навчальних закладах пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв, в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi пiдтверджується дипломами, посвiдченнями, свiдоцтвами, а також довiдками та iншими документами, якi виданi на пiдставi архiвних даних i мiстять вiдомостi про перiоди навчання.

За вiдсутностi в документах таких вiдомостей для пiдтвердження часу навчання приймаються довiдки про тривалiсть навчання в навчальному закладi у вiдповiднi роки за умови, що в документах є данi про закiнчення повного навчального перiоду або окремих його етапiв.

Начальник вiддiлу,
Галина МАСТЮГIНА

"Праця i зарплата" N 42 (1054), 15 листопада 2017 р.

Документ взят из "ИАС Консультант"

№ 152

Для детального розгляду перейти за посыланням
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/151657.html.
№ 150

ІНДЕКСАЦІЯ ЛИСТОПАД:

сума індексації зросла для базового Лютого 2017р.

Базовий Травень 2017р. розпочинає індексацію з листопада

 

20.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент рiвня життя та монiторингу соцiального розвитку

Iндекси для проведення iндексацiї
грошових доходiв населення

За статтею 5 Закону України "Про iндексацiю грошових доходiв населення" (далi - Закон) iндексацiя проводиться в межах фiнансових ресурсiв бюджетiв усiх рiвнiв, бюджету Пенсiйного фонду України та бюджетiв iнших фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування на вiдповiдний рiк.

Працiвникам пiдприємств й органiзацiй, якi перебувають на госпрозрахунку, пiдвищення заробiтної плати у зв’язку iз зростанням рiвня iнфляцiї провадиться в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче вiд норм, визначених Законом та Порядком проведення iндексацiї грошових доходiв населення, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 р. № 1078 (iз змiнами, внесеними постановами вiд 17.05.2006 р. № 690, вiд 11.07.2007 р. № 913, вiд 12.03.2008 р. № 170, вiд 25.01.2012 р. № 35, вiд 13.06.2012 р. № 526, вiд 29.01.2014 р. № 36, вiд 09.12.2015 р. № 1013, вiд 16.11.2016 р. № 836, далi - Порядок).

Право на iндексацiю набувається, коли величина iндексу споживчих цiн перевищить порiг iндексацiї (103%).

Вiдповiдно до Порядку та офiцiйно опублiкованих iндексiв споживчих цiн (IСЦ) за звiтний мiсяць величина приросту IСЦ для проведення iндексацiї в серпнi - жовтнi 2017 р. становить:

Мiсяць

Прирiст iндексу споживчих цiн для iндексацiї у 2017 р.

вересень

жовтень

листопад

Базовi мiсяцi* 2015 р.

Грудень

21,4

21,4

21,4

2016 р.

Сiчень

20,3

20,3

20,3

Лютий

20,7

20,7

20,7

Березень

19,6

19,6

19,6

Квiтень

15,5

15,5

15,5

Травень

15,4

15,4

15,4

Червень

15,6

15,6

15,6

Липень

15,7

15,7

15,7

Серпень

16,2

16,2

16,2

Вересень

14,0

14,0

14,0

Жовтень

11,0

11,0

11,0

Листопад

8,9

8,9

8,9

Грудень

7,8

7,8

7,8

2017 р.

Сiчень

6,9

6,9

6,9

Лютий

4,1

4,1

8,0

Березень

3,8

3,8

3,8

Квiтень

3,1

3,1

3,1

Травень

-

-

3,7

Червень

-

-

-

За пунктом 5 Порядку в мiсяцi пiдвищення грошового доходу (тарифних ставок (окладiв), пенсiй, стипендiй, виплат, що проводяться вiдповiдно до законодавства про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування) значення iндексу споживчих цiн береться за 1,0 або 100% (далi - базовий мiсяць).

Iндексацiя в базовому мiсяцi не проводиться, якщо сума пiдвищення грошового доходу перевищує суму iндексацiї. Якщо сума пiдвищення не перевищує суми iндексацiї в базовому мiсяцi, iндексацiя в цьому мiсяцi розраховується як рiзниця мiж сумою iндексацiї i розмiром пiдвищення доходу.

Iндекси споживчих цiн (за даними Держстату України), за якими обчислюють iндекси для проведення iндексацiї:

Рiк

Сiчень

Лютий

Березень

Квiтень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2016

100,9

99,6

101,0

103,5

100,1

99,8

99,9

99,7

101,8

102,8

101,8

100,9

2017

101,1

101,0

101,8

100,9

101,3

101,6

100,2

 99,9

102,0 

 

 

 

Приклад. У разi пiдвищення тарифних ставок (окладiв) на пiдприємствi в сiчнi 2016 р. (базовий мiсяць) величина приросту iндексу споживчих цiн для iндексацiї заробiтної плати у жовтнi 2017 р. становить 20,3% (1,041 х 1,041 х 1,038 х 1,037 х 1,031 х 100- 100),

де 1,041 - IСЦ за лютий - квiтень 2016 р. (0,996 х 1,010 х 1,035),

1,041 - IСЦ за травень - жовтень 2016 р. (1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1,028),

1,038 - IСЦ за листопад 2016 - сiчень 2017 р. (1,018 х 1,009 х 1,011),

1,037 - IСЦ за лютий - квiтень 2017 р. (1,010 x 1,018 x 1,009),

1,031 - IСЦ за травень - липень 2017р. (1,013 х 1,016 х 1,002).

Величина приросту IСЦ для iндексацiї доходiв у листопадi 2017 р. становить також 20,3%, оскiльки IСЦ за серпень-вересень 2017 р. не перевищив порога iндексацiї (103%) i становив 101,9% (0,999 х 1,020 х 100).

Обчислення суми iндексацiї  грошових доходiв населення

Заробiтна плата за жовтень 2017 р. становить 4500 грн.

Iндексацiї пiдлягає частина заробiтної плати, яка не перевищує прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб (у вереснi - листопадi 2017 р. - 1684 грн).

Якщо заробiтна плата не пiдвищувалася з сiчня 2016 р., величина приросту iндексу споживчих цiн, на яку iндексують у жовтнi 2017 р., становить 20,3% (120,3 - 100).

Сума iндексацiї визначається як результат множення грошового доходу, що пiдлягає iндексацiї, на величину приросту iндексу споживчих цiн, подiленого на 100, й у жовтнi 2017 р. становить 341,85 грн (1684 грн х 20,3 : 100).

Грошовий дохiд разом iз сумою iндексацiї становитиме 4841,85 грн (4500 грн + 381,45 грн).

Iндексацiю мають нараховувати та виплачувати водночас з нарахуванням та виплатою заробiтної плати за мiсяць, доходи за який згiдно з Порядком пiдлягають iндексацiї.

Грошовий дохiд разом iз сумою iндексацiї пiдлягає оподаткуванню вiдповiдно до чинного законодавства.

Директор департаменту,  Нiна Пiдлужна

"Праця i зарплата" N 39 (1051), 18 жовтня 2017 р.

№ 149

Включається 1/12 суми винагороди за пiдсумками роботи за рiк до розрахунку середнього і денного заробітків для оплати часу відрядження

13.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Оплата часу перебування у вiдрядженнi

ПИТАННЯ: Як обчислити середню зарплату за останнi два календарних мiсяцi для оплати часу перебування у вiдрядженнi, якщо в розрахунковому перiодi робочi днi вiдпрацьовано повнiстю, включаючи днi перебування у вiдрядженнi? Чи вважається такий розрахунковий перiод повнiстю вiдпрацьованим? Як ураховуватиметься 1/12 суми одноразової винагороди за пiдсумками роботи за рiк?

ВIДПОВIДЬ: Увесь перiод перебування у вiдрядженнi є робочим часом працiвника, за який вiдповiдно до ст. 121 КЗпП має виплачуватися заробiтна плата згiдно з умовами трудового або колективного договору, в тому числi нараховуватися премiї, якщо вони передбаченi цими умовами, i розмiр такої оплати працi не може бути нижчим вiд середнього заробiтку.

Для проведення розрахунку середньої заробiтної плати для порiвняння її iз денним заробiтком використовують норми Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi - Порядок).

До денного заробiтку працiвника, який має порiвнюватися iз середньоденним заробiтком, включаються всi елементи заробiтної плати, якi працiвник отримує згiдно з умовами трудового, колективного договору в мiсяцi, в якому його направляють у вiдрядження (оклад, доплати, надбавки, премiї, iндексацiя тощо). Якщо нарахована заробiтна плата нижча вiд середньої заробiтної плати, обчисленої згiдно iз законодавством, тодi виплачується середня заробiтна плата.

Пунктом 4 Порядку визначено випплати, якi не враховуються пiд час обчислення середньої заробiтної плати, це. зокрема, виплати за час, упродовж якого зберiгається середнiй заробiток працiвника їу тому числi за час вiдрядження).

Отже, якщо в розрахункових мiсяцях (два мiсяцi) працiвниковi нараховувалася заробiтна плата згiдно з умовами трудового договору, то пiд час обчислення середньої заробiтної плати до заробiтної плати цих мiсяцiв включається 1/12 суми винагороди за пiдсумками роботи за рiк.

Якщо в розрахунковому мiсяцi працiвниковi виплачено середню заробiтну плату (за час вiдпустки, вiдрядження, виконання громадських робiт тощо), то перiод, коли за працiвником зберiгалася середня заробiтна плата, вилучається iз розрахункового перiоду i сума винагороди за пiдсумками роботи за рiк (1/12 до кожного мiсяця) враховується пропорцiйно до вiдпрацьованого часу.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 38 (1050), 11 жовтня 2017 р.

№ 148

ПДФО сплачується до вiдповiдного мiсцевого бюджету за мiсцезнаходженням власних або орендованих примiщень у рiзних регiонах України, де працюють найманi працiвники, незважаючи на вiдсутнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв

13.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Управл
iння обслуговування платникiв ДПI у Шевченкiвському районi м.Києва
В
iддiл реєстрацiї та облiку платникiв

Щодо сплати податку на доходи фiзичних осiб

ПИТАННЯ: У якому порядку пiдприємство сплачує ПДФО за наявностi орендованих примiщень, де працюють найманi працiвники, в рiзних регiонах країни?

ВIДПОВIДЬ: За пiдпунктом 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далi - Кодекс) поняття "вiдокремленi пiдроздiли" для роздiлу IV Кодексу вживається у значеннi, визначеному Господарським кодексом України (далi - ГКУ).

Так, згiдно зi ст. 55 ГКУ суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських вiдносин, якi провадять господарську дiяльнiсть, реалiзуючи господарську компетенцiю (сукупнiсть господарських прав та обов’язкiв), мають вiдокремлене майно i несуть вiдповiдальнiсть за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крiм випадкiв, передбачених законодавством. При цьому такi суб’єкти мають право вiдкривати свої фiлiї, представництва, iншi вiдокремленi пiдроздiли без створення юридичної особи.

Статтею 64 ГКУ також визначено порядок органiзацiї структури пiдприємств, вiдповiдно до якої пiдприємство може складатися з виробничих структурних пiдроздiлiв (виробництв, цехiв, вiддiлень, дiльниць, бригад, бюро, лабораторiй тощо), а також функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння (управлiнь, вiддiлiв, бюро, служб тощо).

Функцiї, права та обов’язки структурних пiдроздiлiв пiдприємства визначаються положеннями про них, якi затверджуються в порядку, встановленому статутом пiдприємства або iншими установчими документами.

При цьому пiдприємство самостiйно визначає свою органiзацiйну структуру, встановлює чисельнiсть працiвникiв i штатний розпис.

У разi створення пiдприємством фiлiї, представництва вiппiлення та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв питання про розмiщення таких пiдроздiлiв пiдприємства слiд погоджувати з вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

Порядок сплати податку на доходи фiзичних осiб (далi - ПДФО) до бюджету передбачено ст. 168 Кодексу, вiдповiдно до якої ПДФО, утриманий з доходiв резидентiв, пiдлягає зарахуванню до бюджету згiдно з нормами Бюджетного кодексу України (далi - БКУ),

Вiдповiдно до ст. 64 БКУ ПДФО, який сплачується податковим агентом - юридичною особою (її фiлiєю, вiддiленням, iншим вiдокремленим пiдроздiлом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до вiдповiдного мiсцевого бюджету за її мiсцезнаходженням в обсягах ПДФО, нарахованого на доходи, що сплачуються фiзичнiй особi.

За пiдпунктом 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 Кодексу суми ПДФО, нарахованi вiдокремленим пiдроздiлом на користь фiзичних осiб, за звiтний перiод перераховуються до вiдповiдного бюджету за мiсцезнаходженням такого вiдокремленого пiдроздiлу.

Якщо вiдокремлений пiдроздiл не уповноважений нараховувати (сплачувати) ПДФО за такий вiдокремлений пiдроздiл, усi обов'язки податкового агента виконує юридична особа. ПДФО, нарахований працiвникам вiдокремленого пiдроздiлу, перераховується до мiсцевого бюджету за мiсцезнаходженням такого вiдокремленого пiдроздiлу.

Юридична особа за своїм мiсцезнаходженням та мiсцезнаходженням не уповноважених сплачувати ПДФО вiдокремлених пiдроздiлiв, вiдокремлений пiдроздiл, який уповноважений нараховувати, утримувати i сплачувати (перераховувати) до бюджету ПДФО, за своїм мiсцезнаходженням одночасно з поданням документiв на одержання коштiв для виплати належних платникам податку доходiв, сплачує (перераховує) суми утриманого ПДФО на вiдповiднi рахунки, вiдкритi в органах, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, за мiсцезнаходженням вiдокремлених пiдроздiлiв (пп. 168.4.4 п. 168.4 ст. 168 Кодексу).

Згiдно з п. 63.3 ст. 63 Кодексу з метою проведення податкового контролю платники податкiв пiдлягають реєстрацiї або взяттю на облiк у контролюючих органах за мiсцезнаходженням юридичних осiб, вiдокремлених пiдроздiлiв юридичних осiб, мiсцем проживання особи (основне мiсце облiку), також за мiсцем розташування (реєстрацiї) їхнiх пiдроздiлiв, рухомого та нерухомого майна, об’єктiв оподаткування або об’єктiв, пов’язаний з оподаткуванням або через якi провадиться дiяльнiсть (неосновне мiсце облiку) в порядку, встановленому наказом Мiнфiну України вiд 09.12.2011 р. № 1588 "Про затвердження Порядку облiку платникiв податкiв i зборiв" (iз змiнами та доповненнями, далi - Порядок).

Так, пiдпунктом 7.1 п. 7 Порядку визначено: якшо вiдповiдно до законодавства в платника податкiв, крiм обов’язкiв щодо подання податкових декларацiй (розрахункiв, звiтiв) та/або нарахування, утримання або сплати їперерахуванняї податкiв, зборiв на територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi за своїм мiсцезнаходженням. виникають такi обов'язки на територiї iншої адмiнiстративно-територiальної одиницi, то такий платник податкiв зобов’язаний стати на облiк за таким неосновним мiсцем облiку у вiдповiдному контролюючому органi.

Ураховуючи викладене, ПДФО пiдлягає сплатi до вiдповiдного мiсцевого бюджету за мiсцезнаходженням власних або орендованих примiщень у рiзних регiонах України, де працюють найманi працiвники такого суб’єкта господарювання, незважаючи на вiдсутнiсть у такого суб’єкта господарювання вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Старший державний iнспектор,
Ольга ЗАСIМОВА

"Праця i зарплата" N 39 (1051), 18 жовтня 2017 р.

 

№ 147

Приклад розрахунку від Мінсоцполітики днів щорічної відпустки пропорцiйно до вiдпрацьованого часу, в тому числі для науково-педагогічних працівників.

Днем звiльнення є повним робочим днем, а не його половиною

13.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

Порядок розрахунку щорiчних вiдпусток

ПИТАННЯ: Чи затверджено порядок обчислення вiдпусток, у тому числi пропорцiйно до вiдпрацьованого працiвниками часу? Якi днi зараховуються до стажу роботи, що дає право на щорiчну основну i додатковi вiдпустки (ч. 1 i 2 ст. 9 Закону "Право на вiдпустки"): календарнi чи робочi i навчальнi?

Якi днi мають бути використанi для розрахунку тривалостi вiдпустки працiвника?

Якої тривалостi буде вiдпустка, якщо працiвник вiдпрацював до звiльнення лише половину дня або лише п ’ять робочих днiв i щорiчна основна вiдпустка становить 28 календарних днiв?

Чи виплачується грошова компенсацiя за всi не використанi таким працiвником днi щорiчної вiдпустки та в якому розмiрi?

Якщо внаслiдок розрахунку тривалiсть вiдпустки становить, наприклад, 5,01 або 5,49 або 5,51 або 5,99 календарного дня, то вiдпустка якої тривалостi (в яких числах, одиницях) має бути надана працiвниковi?

ВIДПОВIДЬ: Порядок обчислення вiдпусток, у тому числi пропорцiйно до вiдпрацьованого часу, не затверджувався.

Водночас слiд зазначити, що ст. 119 проекту Трудового кодексу України, зареєстрованого у Верховнiй Радi України 27.12.2014 р. за № 1658 (доопрацьований 20.05.2015 р.), який готується до розгляду в другому читаннi, зокрема передбачається: якщо працiвник до звiльнення пропрацював частину робочого року, гарантiйнi виплати проводяться пропорцiйно до вiдпрацьованого часу за кiлькiсть днiв вiдпустки, що визначається з точнiстю до однiєї десятої. Пiд час заокруглення частини, меншi вiд п’яти сотих, не враховуються, а частини, що дорiвнюють п’яти сотим або є бiльшими, враховуються як одна десята.

Оскiльки загального нормативно-правового акта, який би визначав порядок розрахунку кiлькостi днiв щорiчної вiдпустки, немає, а також оскiльки вiдповiдно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про вiдпустки" (далi - Закон) тривалiсть вiдпусток незалежно вiд режимiв та графiкiв роботи розраховується в календарних днях, пiд час пiдрахунку днiв щорiчної вiдпустки пропорцiйно до вiдпрацьованого часу доцiльно скористатися механiзмом нарахування оплати днiв вiдпустки, закладеним у постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробiтної плати", тобто прив'язку розрахунку днiв вiдпустки робити до календарних днiв робочого року, в якому працював працiвник.

Якщо у працiвника, щорiчна основна вiдпустка становить 24 календарних днi, робочий рiк, за який надається вiдпустка, починається з 7 грудня 2015 р. i закiнчується датою звiльнення з роботи 12 лютого 2016 р. (останнiй день роботи - 12 лютого 2016 р.), тобто вiн вiдпрацював 48 календарних днiв.

У такому разi тривалiсть днiв щорiчної основної вiдпустки пропорцiйно до вiдпрацьованого часу можна розрахувати так.

Визначається кiлькiсть днiв щорiчної вiдпустки, якi припадають на один календарний день, без урахування святкових i неробочих днiв у цiлому за рiк:

24 к. д. вiдпустки : (366 - 11) = 0,0676 к. д.

Одержаний результат множать на кiлькiсть календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв, вiдпрацьованих працiвником у робочому перiодi з 7 грудня 2015 до 12 грудня 2016 р. включно:

0,0676 к. д. х 48 к. д. = 3,24 к. д.

У наведеному прикладi на момент звiльнення працiвник мав право на три (з урахуванням математичних правил заокруглення) календарних днi щорiчної основної вiдпустки. Якщо з розрахунку виходить, наприклад, 0,5 i бiльше десятих - це число заокруглюється до бiльшого цiлого числа, тобто до одного календарного дня.

Щодо кiлькостi календарних днiв у роцi, якi враховуються в наведенiй формулi, то їхня кiлькiсть залежить вiд того, на який рiк (високосний чи нi) припала дата звiльнення працiвника.

Згiдно зi ст. 7 i 8 Закону щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi та за особливий характер працi надаються за Списками виробництв, цехiв, професiй i посад, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.11.97 р. № 1290 (iз змiнами).

Конкретна тривалiсть вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi установлюється колективним чи трудовим договором залежно вiд результатiв атестацiї робочих мiсць за умовами працi та часу зайнятостi працiвника в цих умовах.

Конкретна тривалiсть щорiчної додаткової вiдпустки за особливий характер працi також установлюється колективним чи трудовим договором залежно вiд часу зайнятостi працiвника в цих умовах.

Статтею 9 Закону чiтко визначено, що до стажу роботи, що дає право на щорiчнi додатковi вiдпустки, зараховується тiльки час фактичної роботи iз шкiдливими i важкими умовами працi або з особливими характером працi, якщо працiвник зайнятий у цих умовах не менш як половину тривалостi робочого дня, встановленої для працiвникiв такого виробництва, цеху, професiї або посади; час щорiчних основної та додаткових вiдпусток за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi та за особливий характер працi; час роботи вагiтних жiнок, переведених на пiдставi медичного висновку на легшу роботу, на якiй вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторiв.

Отже, враховуючи викладене, якщо працiвник .хворiв, перебував у вiдпустцi без збереження заробiтної плати, на навчаннi тощо або певну кiлькiсть робочих днiв був зайнятий в умовах, передбачених Списком, менш як половину тривалостi робочого дня, - цi днi не зараховуються до стажу, що дає право на щорiчну додаткову вiдпустку за особливий характер працi. Тому в таких випадках працiвниковi надається така вiдпустка тривалiстю пропорцiйно до фактично вiдпрацьованого часу, а не повної тривалостi.

Облiк часу, вiдпрацьованого в умовах з особливим характером працi, проводить власник або уповноважений ним орган.

Складання простої арифметичної пропорцiї для розрахунку конкретної тривалостi щорiчної додаткової вiдпустки не вимагає розробки окремого механiзму її розрахунку: виходячи з тривалостi додаткової вiдпустки за повний робочий рiк (передбачено Списком) конкретна її тривалiсть розраховується пропорцiйно до кiлькостi днiв, коли працiвник фактично був зайнятий на роботах з особливим характером працi не менш як половину тривалостi робочого дня.

Вiдповiдно до ст. 241-1 КЗпП строки виникнення i припинення трудових прав та обов'язкiв обчислюються роками, мiсяцями, тижнями i днями.

Тобто день звiльнення є повним робочим днем, а не його половиною.

Також слiд звернути увагу, що Порядок надання щорiчної основної вiдпустки тривалiстю до 56 календарних днiв керiвним працiвникам навчальних закладiв та установ освiти, навчальних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших установ i закладiв, педагогiчним, науково-педагогiчним працiвникам та науковим працiвникам затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.97 р. № 346 (далi - Порядок).

Пунктом 6 Порядку передбачено, що в разi звiльнення керiвних, педагогiчних, наукових i науково-педагогiчних працiвникiв навчальних закладiв та навчальних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших установ i закладiв, якi до звiльнення пропрацювали не менш як 10 мiсяцiв, грошова компенсацiя виплачується за не використанi ними днi щорiчної основної вiдпустки з розрахунку повної її тривалостi, а сособам, якi до звiльнення пропрацювали менш як 10 мiсяцiв, - пропорцiйно до вiдпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалостi щорiчної основної вiдпустки за кожний вiдпрацьований мiсяць - 5,6; 4,2 i 2,8 календарних дня за тривалостi щорiчної основної вiдпустки вiдповiдно 56; 42 i 28 календарних днiв).

Вiталiна КОРКУШКО,
завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 35 (1047), 20 вересня 2017 р.

 

№ 146

У перiод вiдпустки або лікарняного керівника законодавством про працю не передбачено можливостi продовження ним виконання посадових обов’язкiв. Доцільно у штаті мати «заступника керівника»

13.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо виконання посадових обов’язкiв
керiвником пiд час вiдпустки

ПИТАННЯ: Чи має право керiвник пiдприємства в перiод перебування у вiдпустцi чи пiд час тимчасової непрацездатностi у зв’язку з хворобою виконувати посадовi обов’язки?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно зi статтею 21 КЗпП працiвник має право реалiзувати свої здiбностi до продуктивної i творчої працi, укладаючи трудовий договiр на одному або водночас на кiлькох пiдприємствах, в установах, органiзацiях, якщо iнше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторiн.

Трудовий договiр є угодою мiж працiвником i власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом чи фiзичного особою, за якою працiвник зобов’язується виконувати роботу, визначену цiєю угодою, з пiдляганням внутрiшньому трудовому розпорядку, а власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган чи фiзична особа зобов’язується виплачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови працi, потрiбнi для виконання роботи, передбаченi законодавством про працю, колективним договором й угодою сторiн.

Вiдповiдно до ст. 74 КЗпП громадянам, якi перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi, а також працюють за трудовим договором у фiзичної особи, надаються щорiчнi (основна та додатковi) вiдпустки iз збереженням на їхнiй перiод мiсця роботи (посади) i заробiтної плати.

Вiдпустка - це час вiдпочинку, який обчислюється в календарних днях i надається працiвникам iз збереженням мiсця роботи i заробiтної плати.

Виходячи зi змiсту Закону України "Про вiдпустки" в перiод вiдпустки працiвник не несе обов’язку виконувати роботу, обумовлену трудовим договором, i не має пiдлягати внутрiшньому трудовому розпорядку.

Пiд тимчасовою втратою працездатностi слiд розумiти неспроможнiсть особи виконувати свої трудовi обов’язки, передбаченi трудовим договором, внаслiдок короткотривалих обставин об’єктивного характеру. Випадком тимчасової непрацездатностi є тимчасова непрацездатнiсть, яка триває безперервно вiд початку визначеного захворювання, травми тощо, пiдтверджується видачею листка непрацездатностi з можливим продовженням лiкування до вiдновлення працездатностi, що пiдтверджується закриттям листка непрацездатностi - "стати до роботи".

З урахуванням зазначеного працiвники, якi перебувають у вiдпустцi, на листку непрацездатностi, в розумiннi трудового законодавства не можуть вважатися такими, що виконують у цей перiод роботу, обумовлену трудовим договором.

Ураховуючи викладене, а також те, що законодавством про працю не передбачено можливостi продовження виконання керiвником пiдприємства посадових обов’язкiв у перiод вiдпустки, тимчасової непрацездатностi, з метою уникнення можливих негативних наслiдкiв у штат пiдприємства доцiльно ввести посаду, наприклад, заступника керiвника, обiймаючи яку, працiвник виконуватиме обов'язки керiвника в разi його тимчасової вiдсутностi.

Вiталiна КОРКУШКО, завiдувач сектору;
Олена УСЕНКО, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 38 (1050), 11 жовтня 2017 р.

 

Корисна інформація

Особа, яка провадить пiдприємницьку дiяльнiсть, у тому числi через приватне пiдприємство, яке нею створюється, але не здійснює діяльності, належить до зайнятого населення та не може набути статусу безробiтного для отримання допомоги по безробіттю

27.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Державна служба зайнятостi

Щодо надання статусу безробiтного

ПИТАННЯ: Чи є зайнятою особою засновник приватного пiдприємства, яке не провадить господарської дiяльностi з моменту заснування (2005 р.)? Чи має такий засновник право на призначення статусу безробiтного та на допомогу по безробiттю?

ВIДПОВIДЬ: Законом України "Про зайнятiсть населення" встановлено, що зайнятiсть - це не заборонена законодавством дiяльнiсть осiб, пов’язана iз задоволенням їхнiх особистих та суспiльних потреб з метою одержання доходу (заробiтної плати) у грошовiй або iншiй формi, а також дiяльнiсть членiв однiєї сiм’ї, якi провадять господарську дiяльнiсть або працюють у суб’єктiв господарювання, заснованих на їхнiй власностi, в тому числi безоплатно.

Зайнятiсть населення забезпечується встановленням вiдносин, що регулюються трудовими договорами (контрактами), провадженням пiдприємницької дiяльностi та iнших видiв дiяльностi, не заборонених законом.

Вiдповiдно до ч. 3 ст. 128 Господарського кодексу України (далi - ГКУ) громадянин може провадити пiдприємницьку дiяльнiсть безпосередньо як пiдприємець або через приватне пiдприємство, що ним створюється.

Статтею 42 ГКУ визначено, що пiдприємництво - це самостiйна, iнiцiативна, систематична, на власний ризик господарська дiяльнiсть, що провадиться суб’єктами господарювання (пiдприємцями) з метою досягнення економiчних i соцiальних результатiв та одержання прибутку.

За пунктом 7 Порядку реєстрацiї, перереєстрацiї безробiтних та ведення облiку осiб, якi шукають роботу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.03.2013 р. № 198 (далi - Порядок), установлення факту зайнятостi особи є пiдставою для вiдмови в наданнi статусу безробiтного.

Ураховуючи викладене, особа, яка провадить пiдприємницьку дiяльнiсть, у тому числi через приватне пiдприємство, яке нею створюється, належить до зайнятого населення та не може набути статусу безробiтного.

Згiдно з п. 32 Порядку особи, яким не може бути надано в установленому порядку статусу безробiтного, мають право на отримання в державнiй службi зайнятостi низки послуг, зокрема з пiдбору роботи, iнформацiйно-консультацiйних, профорiєнтацiйних тощо, передбачених законодавством.

Служба зайнятостi сприяє таким громадянам у працевлаштуваннi, пропонує участь у громадських та iнших роботах тимчасового характеру.

"Праця i зарплата" N 41 (1053), 08 листопада 2017 р.

Документ взят из "ИАС Консультант"
Час догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та навчання у ВНЗ зараховується до «пенсійного» страхового стажу

27.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Вiддiл з питань призначення пенсiй

Зарахування до страхового стажу

ПИТАННЯ: Чи зарахують менi до страхового стажу час навчання з 1984 до 1989 р. у вищому навчальному закладi на денному вiддiленнi та час догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку з 1993 до 1996 р. ?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 24 Закону України вiд 09.07.2003 р. № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" (далi - Закон № 1058 ) перiоди трудової дiяльностi та iншi перiоди, що зараховувалися до стажу роботи для призначення пенсiї до набрання чинностi цим Законом (до 1 сiчня 2004 р.), зараховуються до страхового стажу в порядку i на умовах, передбачених ранiше чинним законодавством, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

За статтею 56 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" до стажу роботи, що дає право на пенсiю, зараховується час навчання у вищих i середнiх спецiальних навчальних закладах, училищах i на курсах з пiдготовки кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiї та переквалiфiкацiї, в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi та час догляду непрацюючої матерi за малолiтнiми дiтьми, але не бiльш нiж до досягнення кожною дитиною трирiчного вiку.

Згiдно зi ст. 181 КЗпП вiдпустка, зокрема, для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку зараховується як до загального, так i до безперервного стажу роботи i до стажу роботи за спецiальнiстю.

Отже, час догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та навчання у вищому навчальному закладi на денному вiллiленнi буде зарахований до Вашого страхового стажу.

Пунктом 8 Порядку пiдтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсiй за вiдсутностi трудової книжки або вiдповiдних записiв у нiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.93 р. № 637, передбачено, що час навчання у вищих навчальних, професiйних навчально-виховних закладах, навчальних закладах пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв, в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi пiдтверджується дипломами, посвiдченнями, свiдоцтвами, а також довiдками та iншими документами, якi виданi на пiдставi архiвних даних i мiстять вiдомостi про перiоди навчання.

За вiдсутностi в документах таких вiдомостей для пiдтвердження часу навчання приймаються довiдки про тривалiсть навчання в навчальному закладi у вiдповiднi роки за умови, що в документах є данi про закiнчення повного навчального перiоду або окремих його етапiв.

Начальник вiддiлу,
Галина МАСТЮГIНА

"Праця i зарплата" N 42 (1054), 15 листопада 2017 р.

Документ взят из "ИАС Консультант"
Для детального розгляду перейти за посыланням
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/151657.html.

ІНДЕКСАЦІЯ ЛИСТОПАД:

сума індексації зросла для базового Лютого 2017р.

Базовий Травень 2017р. розпочинає індексацію з листопада

 

20.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент рiвня життя та монiторингу соцiального розвитку

Iндекси для проведення iндексацiї
грошових доходiв населення

За статтею 5 Закону України "Про iндексацiю грошових доходiв населення" (далi - Закон) iндексацiя проводиться в межах фiнансових ресурсiв бюджетiв усiх рiвнiв, бюджету Пенсiйного фонду України та бюджетiв iнших фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування на вiдповiдний рiк.

Працiвникам пiдприємств й органiзацiй, якi перебувають на госпрозрахунку, пiдвищення заробiтної плати у зв’язку iз зростанням рiвня iнфляцiї провадиться в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче вiд норм, визначених Законом та Порядком проведення iндексацiї грошових доходiв населення, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 р. № 1078 (iз змiнами, внесеними постановами вiд 17.05.2006 р. № 690, вiд 11.07.2007 р. № 913, вiд 12.03.2008 р. № 170, вiд 25.01.2012 р. № 35, вiд 13.06.2012 р. № 526, вiд 29.01.2014 р. № 36, вiд 09.12.2015 р. № 1013, вiд 16.11.2016 р. № 836, далi - Порядок).

Право на iндексацiю набувається, коли величина iндексу споживчих цiн перевищить порiг iндексацiї (103%).

Вiдповiдно до Порядку та офiцiйно опублiкованих iндексiв споживчих цiн (IСЦ) за звiтний мiсяць величина приросту IСЦ для проведення iндексацiї в серпнi - жовтнi 2017 р. становить:

Мiсяць

Прирiст iндексу споживчих цiн для iндексацiї у 2017 р.

вересень

жовтень

листопад

Базовi мiсяцi* 2015 р.

Грудень

21,4

21,4

21,4

2016 р.

Сiчень

20,3

20,3

20,3

Лютий

20,7

20,7

20,7

Березень

19,6

19,6

19,6

Квiтень

15,5

15,5

15,5

Травень

15,4

15,4

15,4

Червень

15,6

15,6

15,6

Липень

15,7

15,7

15,7

Серпень

16,2

16,2

16,2

Вересень

14,0

14,0

14,0

Жовтень

11,0

11,0

11,0

Листопад

8,9

8,9

8,9

Грудень

7,8

7,8

7,8

2017 р.

Сiчень

6,9

6,9

6,9

Лютий

4,1

4,1

8,0

Березень

3,8

3,8

3,8

Квiтень

3,1

3,1

3,1

Травень

-

-

3,7

Червень

-

-

-

За пунктом 5 Порядку в мiсяцi пiдвищення грошового доходу (тарифних ставок (окладiв), пенсiй, стипендiй, виплат, що проводяться вiдповiдно до законодавства про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування) значення iндексу споживчих цiн береться за 1,0 або 100% (далi - базовий мiсяць).

Iндексацiя в базовому мiсяцi не проводиться, якщо сума пiдвищення грошового доходу перевищує суму iндексацiї. Якщо сума пiдвищення не перевищує суми iндексацiї в базовому мiсяцi, iндексацiя в цьому мiсяцi розраховується як рiзниця мiж сумою iндексацiї i розмiром пiдвищення доходу.

Iндекси споживчих цiн (за даними Держстату України), за якими обчислюють iндекси для проведення iндексацiї:

Рiк

Сiчень

Лютий

Березень

Квiтень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2016

100,9

99,6

101,0

103,5

100,1

99,8

99,9

99,7

101,8

102,8

101,8

100,9

2017

101,1

101,0

101,8

100,9

101,3

101,6

100,2

 99,9

102,0 

 

 

 

Приклад. У разi пiдвищення тарифних ставок (окладiв) на пiдприємствi в сiчнi 2016 р. (базовий мiсяць) величина приросту iндексу споживчих цiн для iндексацiї заробiтної плати у жовтнi 2017 р. становить 20,3% (1,041 х 1,041 х 1,038 х 1,037 х 1,031 х 100- 100),

де 1,041 - IСЦ за лютий - квiтень 2016 р. (0,996 х 1,010 х 1,035),

1,041 - IСЦ за травень - жовтень 2016 р. (1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1,028),

1,038 - IСЦ за листопад 2016 - сiчень 2017 р. (1,018 х 1,009 х 1,011),

1,037 - IСЦ за лютий - квiтень 2017 р. (1,010 x 1,018 x 1,009),

1,031 - IСЦ за травень - липень 2017р. (1,013 х 1,016 х 1,002).

Величина приросту IСЦ для iндексацiї доходiв у листопадi 2017 р. становить також 20,3%, оскiльки IСЦ за серпень-вересень 2017 р. не перевищив порога iндексацiї (103%) i становив 101,9% (0,999 х 1,020 х 100).

Обчислення суми iндексацiї  грошових доходiв населення

Заробiтна плата за жовтень 2017 р. становить 4500 грн.

Iндексацiї пiдлягає частина заробiтної плати, яка не перевищує прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб (у вереснi - листопадi 2017 р. - 1684 грн).

Якщо заробiтна плата не пiдвищувалася з сiчня 2016 р., величина приросту iндексу споживчих цiн, на яку iндексують у жовтнi 2017 р., становить 20,3% (120,3 - 100).

Сума iндексацiї визначається як результат множення грошового доходу, що пiдлягає iндексацiї, на величину приросту iндексу споживчих цiн, подiленого на 100, й у жовтнi 2017 р. становить 341,85 грн (1684 грн х 20,3 : 100).

Грошовий дохiд разом iз сумою iндексацiї становитиме 4841,85 грн (4500 грн + 381,45 грн).

Iндексацiю мають нараховувати та виплачувати водночас з нарахуванням та виплатою заробiтної плати за мiсяць, доходи за який згiдно з Порядком пiдлягають iндексацiї.

Грошовий дохiд разом iз сумою iндексацiї пiдлягає оподаткуванню вiдповiдно до чинного законодавства.

Директор департаменту,  Нiна Пiдлужна

"Праця i зарплата" N 39 (1051), 18 жовтня 2017 р.
Включається 1/12 суми винагороди за пiдсумками роботи за рiк до розрахунку середнього і денного заробітків для оплати часу відрядження

13.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Оплата часу перебування у вiдрядженнi

ПИТАННЯ: Як обчислити середню зарплату за останнi два календарних мiсяцi для оплати часу перебування у вiдрядженнi, якщо в розрахунковому перiодi робочi днi вiдпрацьовано повнiстю, включаючи днi перебування у вiдрядженнi? Чи вважається такий розрахунковий перiод повнiстю вiдпрацьованим? Як ураховуватиметься 1/12 суми одноразової винагороди за пiдсумками роботи за рiк?

ВIДПОВIДЬ: Увесь перiод перебування у вiдрядженнi є робочим часом працiвника, за який вiдповiдно до ст. 121 КЗпП має виплачуватися заробiтна плата згiдно з умовами трудового або колективного договору, в тому числi нараховуватися премiї, якщо вони передбаченi цими умовами, i розмiр такої оплати працi не може бути нижчим вiд середнього заробiтку.

Для проведення розрахунку середньої заробiтної плати для порiвняння її iз денним заробiтком використовують норми Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi - Порядок).

До денного заробiтку працiвника, який має порiвнюватися iз середньоденним заробiтком, включаються всi елементи заробiтної плати, якi працiвник отримує згiдно з умовами трудового, колективного договору в мiсяцi, в якому його направляють у вiдрядження (оклад, доплати, надбавки, премiї, iндексацiя тощо). Якщо нарахована заробiтна плата нижча вiд середньої заробiтної плати, обчисленої згiдно iз законодавством, тодi виплачується середня заробiтна плата.

Пунктом 4 Порядку визначено випплати, якi не враховуються пiд час обчислення середньої заробiтної плати, це. зокрема, виплати за час, упродовж якого зберiгається середнiй заробiток працiвника їу тому числi за час вiдрядження).

Отже, якщо в розрахункових мiсяцях (два мiсяцi) працiвниковi нараховувалася заробiтна плата згiдно з умовами трудового договору, то пiд час обчислення середньої заробiтної плати до заробiтної плати цих мiсяцiв включається 1/12 суми винагороди за пiдсумками роботи за рiк.

Якщо в розрахунковому мiсяцi працiвниковi виплачено середню заробiтну плату (за час вiдпустки, вiдрядження, виконання громадських робiт тощо), то перiод, коли за працiвником зберiгалася середня заробiтна плата, вилучається iз розрахункового перiоду i сума винагороди за пiдсумками роботи за рiк (1/12 до кожного мiсяця) враховується пропорцiйно до вiдпрацьованого часу.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 38 (1050), 11 жовтня 2017 р.
ПДФО сплачується до вiдповiдного мiсцевого бюджету за мiсцезнаходженням власних або орендованих примiщень у рiзних регiонах України, де працюють найманi працiвники, незважаючи на вiдсутнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв

13.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Управл
iння обслуговування платникiв ДПI у Шевченкiвському районi м.Києва
В
iддiл реєстрацiї та облiку платникiв

Щодо сплати податку на доходи фiзичних осiб

ПИТАННЯ: У якому порядку пiдприємство сплачує ПДФО за наявностi орендованих примiщень, де працюють найманi працiвники, в рiзних регiонах країни?

ВIДПОВIДЬ: За пiдпунктом 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далi - Кодекс) поняття "вiдокремленi пiдроздiли" для роздiлу IV Кодексу вживається у значеннi, визначеному Господарським кодексом України (далi - ГКУ).

Так, згiдно зi ст. 55 ГКУ суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських вiдносин, якi провадять господарську дiяльнiсть, реалiзуючи господарську компетенцiю (сукупнiсть господарських прав та обов’язкiв), мають вiдокремлене майно i несуть вiдповiдальнiсть за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крiм випадкiв, передбачених законодавством. При цьому такi суб’єкти мають право вiдкривати свої фiлiї, представництва, iншi вiдокремленi пiдроздiли без створення юридичної особи.

Статтею 64 ГКУ також визначено порядок органiзацiї структури пiдприємств, вiдповiдно до якої пiдприємство може складатися з виробничих структурних пiдроздiлiв (виробництв, цехiв, вiддiлень, дiльниць, бригад, бюро, лабораторiй тощо), а також функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння (управлiнь, вiддiлiв, бюро, служб тощо).

Функцiї, права та обов’язки структурних пiдроздiлiв пiдприємства визначаються положеннями про них, якi затверджуються в порядку, встановленому статутом пiдприємства або iншими установчими документами.

При цьому пiдприємство самостiйно визначає свою органiзацiйну структуру, встановлює чисельнiсть працiвникiв i штатний розпис.

У разi створення пiдприємством фiлiї, представництва вiппiлення та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв питання про розмiщення таких пiдроздiлiв пiдприємства слiд погоджувати з вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

Порядок сплати податку на доходи фiзичних осiб (далi - ПДФО) до бюджету передбачено ст. 168 Кодексу, вiдповiдно до якої ПДФО, утриманий з доходiв резидентiв, пiдлягає зарахуванню до бюджету згiдно з нормами Бюджетного кодексу України (далi - БКУ),

Вiдповiдно до ст. 64 БКУ ПДФО, який сплачується податковим агентом - юридичною особою (її фiлiєю, вiддiленням, iншим вiдокремленим пiдроздiлом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до вiдповiдного мiсцевого бюджету за її мiсцезнаходженням в обсягах ПДФО, нарахованого на доходи, що сплачуються фiзичнiй особi.

За пiдпунктом 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 Кодексу суми ПДФО, нарахованi вiдокремленим пiдроздiлом на користь фiзичних осiб, за звiтний перiод перераховуються до вiдповiдного бюджету за мiсцезнаходженням такого вiдокремленого пiдроздiлу.

Якщо вiдокремлений пiдроздiл не уповноважений нараховувати (сплачувати) ПДФО за такий вiдокремлений пiдроздiл, усi обов'язки податкового агента виконує юридична особа. ПДФО, нарахований працiвникам вiдокремленого пiдроздiлу, перераховується до мiсцевого бюджету за мiсцезнаходженням такого вiдокремленого пiдроздiлу.

Юридична особа за своїм мiсцезнаходженням та мiсцезнаходженням не уповноважених сплачувати ПДФО вiдокремлених пiдроздiлiв, вiдокремлений пiдроздiл, який уповноважений нараховувати, утримувати i сплачувати (перераховувати) до бюджету ПДФО, за своїм мiсцезнаходженням одночасно з поданням документiв на одержання коштiв для виплати належних платникам податку доходiв, сплачує (перераховує) суми утриманого ПДФО на вiдповiднi рахунки, вiдкритi в органах, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, за мiсцезнаходженням вiдокремлених пiдроздiлiв (пп. 168.4.4 п. 168.4 ст. 168 Кодексу).

Згiдно з п. 63.3 ст. 63 Кодексу з метою проведення податкового контролю платники податкiв пiдлягають реєстрацiї або взяттю на облiк у контролюючих органах за мiсцезнаходженням юридичних осiб, вiдокремлених пiдроздiлiв юридичних осiб, мiсцем проживання особи (основне мiсце облiку), також за мiсцем розташування (реєстрацiї) їхнiх пiдроздiлiв, рухомого та нерухомого майна, об’єктiв оподаткування або об’єктiв, пов’язаний з оподаткуванням або через якi провадиться дiяльнiсть (неосновне мiсце облiку) в порядку, встановленому наказом Мiнфiну України вiд 09.12.2011 р. № 1588 "Про затвердження Порядку облiку платникiв податкiв i зборiв" (iз змiнами та доповненнями, далi - Порядок).

Так, пiдпунктом 7.1 п. 7 Порядку визначено: якшо вiдповiдно до законодавства в платника податкiв, крiм обов’язкiв щодо подання податкових декларацiй (розрахункiв, звiтiв) та/або нарахування, утримання або сплати їперерахуванняї податкiв, зборiв на територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi за своїм мiсцезнаходженням. виникають такi обов'язки на територiї iншої адмiнiстративно-територiальної одиницi, то такий платник податкiв зобов’язаний стати на облiк за таким неосновним мiсцем облiку у вiдповiдному контролюючому органi.

Ураховуючи викладене, ПДФО пiдлягає сплатi до вiдповiдного мiсцевого бюджету за мiсцезнаходженням власних або орендованих примiщень у рiзних регiонах України, де працюють найманi працiвники такого суб’єкта господарювання, незважаючи на вiдсутнiсть у такого суб’єкта господарювання вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Старший державний iнспектор,
Ольга ЗАСIМОВА

"Праця i зарплата" N 39 (1051), 18 жовтня 2017 р.

 
Приклад розрахунку від Мінсоцполітики днів щорічної відпустки пропорцiйно до вiдпрацьованого часу, в тому числі для науково-педагогічних працівників.

Днем звiльнення є повним робочим днем, а не його половиною

13.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

Порядок розрахунку щорiчних вiдпусток

ПИТАННЯ: Чи затверджено порядок обчислення вiдпусток, у тому числi пропорцiйно до вiдпрацьованого працiвниками часу? Якi днi зараховуються до стажу роботи, що дає право на щорiчну основну i додатковi вiдпустки (ч. 1 i 2 ст. 9 Закону "Право на вiдпустки"): календарнi чи робочi i навчальнi?

Якi днi мають бути використанi для розрахунку тривалостi вiдпустки працiвника?

Якої тривалостi буде вiдпустка, якщо працiвник вiдпрацював до звiльнення лише половину дня або лише п ’ять робочих днiв i щорiчна основна вiдпустка становить 28 календарних днiв?

Чи виплачується грошова компенсацiя за всi не використанi таким працiвником днi щорiчної вiдпустки та в якому розмiрi?

Якщо внаслiдок розрахунку тривалiсть вiдпустки становить, наприклад, 5,01 або 5,49 або 5,51 або 5,99 календарного дня, то вiдпустка якої тривалостi (в яких числах, одиницях) має бути надана працiвниковi?

ВIДПОВIДЬ: Порядок обчислення вiдпусток, у тому числi пропорцiйно до вiдпрацьованого часу, не затверджувався.

Водночас слiд зазначити, що ст. 119 проекту Трудового кодексу України, зареєстрованого у Верховнiй Радi України 27.12.2014 р. за № 1658 (доопрацьований 20.05.2015 р.), який готується до розгляду в другому читаннi, зокрема передбачається: якщо працiвник до звiльнення пропрацював частину робочого року, гарантiйнi виплати проводяться пропорцiйно до вiдпрацьованого часу за кiлькiсть днiв вiдпустки, що визначається з точнiстю до однiєї десятої. Пiд час заокруглення частини, меншi вiд п’яти сотих, не враховуються, а частини, що дорiвнюють п’яти сотим або є бiльшими, враховуються як одна десята.

Оскiльки загального нормативно-правового акта, який би визначав порядок розрахунку кiлькостi днiв щорiчної вiдпустки, немає, а також оскiльки вiдповiдно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про вiдпустки" (далi - Закон) тривалiсть вiдпусток незалежно вiд режимiв та графiкiв роботи розраховується в календарних днях, пiд час пiдрахунку днiв щорiчної вiдпустки пропорцiйно до вiдпрацьованого часу доцiльно скористатися механiзмом нарахування оплати днiв вiдпустки, закладеним у постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробiтної плати", тобто прив'язку розрахунку днiв вiдпустки робити до календарних днiв робочого року, в якому працював працiвник.

Якщо у працiвника, щорiчна основна вiдпустка становить 24 календарних днi, робочий рiк, за який надається вiдпустка, починається з 7 грудня 2015 р. i закiнчується датою звiльнення з роботи 12 лютого 2016 р. (останнiй день роботи - 12 лютого 2016 р.), тобто вiн вiдпрацював 48 календарних днiв.

У такому разi тривалiсть днiв щорiчної основної вiдпустки пропорцiйно до вiдпрацьованого часу можна розрахувати так.

Визначається кiлькiсть днiв щорiчної вiдпустки, якi припадають на один календарний день, без урахування святкових i неробочих днiв у цiлому за рiк:

24 к. д. вiдпустки : (366 - 11) = 0,0676 к. д.

Одержаний результат множать на кiлькiсть календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв, вiдпрацьованих працiвником у робочому перiодi з 7 грудня 2015 до 12 грудня 2016 р. включно:

0,0676 к. д. х 48 к. д. = 3,24 к. д.

У наведеному прикладi на момент звiльнення працiвник мав право на три (з урахуванням математичних правил заокруглення) календарних днi щорiчної основної вiдпустки. Якщо з розрахунку виходить, наприклад, 0,5 i бiльше десятих - це число заокруглюється до бiльшого цiлого числа, тобто до одного календарного дня.

Щодо кiлькостi календарних днiв у роцi, якi враховуються в наведенiй формулi, то їхня кiлькiсть залежить вiд того, на який рiк (високосний чи нi) припала дата звiльнення працiвника.

Згiдно зi ст. 7 i 8 Закону щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi та за особливий характер працi надаються за Списками виробництв, цехiв, професiй i посад, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.11.97 р. № 1290 (iз змiнами).

Конкретна тривалiсть вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi установлюється колективним чи трудовим договором залежно вiд результатiв атестацiї робочих мiсць за умовами працi та часу зайнятостi працiвника в цих умовах.

Конкретна тривалiсть щорiчної додаткової вiдпустки за особливий характер працi також установлюється колективним чи трудовим договором залежно вiд часу зайнятостi працiвника в цих умовах.

Статтею 9 Закону чiтко визначено, що до стажу роботи, що дає право на щорiчнi додатковi вiдпустки, зараховується тiльки час фактичної роботи iз шкiдливими i важкими умовами працi або з особливими характером працi, якщо працiвник зайнятий у цих умовах не менш як половину тривалостi робочого дня, встановленої для працiвникiв такого виробництва, цеху, професiї або посади; час щорiчних основної та додаткових вiдпусток за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi та за особливий характер працi; час роботи вагiтних жiнок, переведених на пiдставi медичного висновку на легшу роботу, на якiй вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторiв.

Отже, враховуючи викладене, якщо працiвник .хворiв, перебував у вiдпустцi без збереження заробiтної плати, на навчаннi тощо або певну кiлькiсть робочих днiв був зайнятий в умовах, передбачених Списком, менш як половину тривалостi робочого дня, - цi днi не зараховуються до стажу, що дає право на щорiчну додаткову вiдпустку за особливий характер працi. Тому в таких випадках працiвниковi надається така вiдпустка тривалiстю пропорцiйно до фактично вiдпрацьованого часу, а не повної тривалостi.

Облiк часу, вiдпрацьованого в умовах з особливим характером працi, проводить власник або уповноважений ним орган.

Складання простої арифметичної пропорцiї для розрахунку конкретної тривалостi щорiчної додаткової вiдпустки не вимагає розробки окремого механiзму її розрахунку: виходячи з тривалостi додаткової вiдпустки за повний робочий рiк (передбачено Списком) конкретна її тривалiсть розраховується пропорцiйно до кiлькостi днiв, коли працiвник фактично був зайнятий на роботах з особливим характером працi не менш як половину тривалостi робочого дня.

Вiдповiдно до ст. 241-1 КЗпП строки виникнення i припинення трудових прав та обов'язкiв обчислюються роками, мiсяцями, тижнями i днями.

Тобто день звiльнення є повним робочим днем, а не його половиною.

Також слiд звернути увагу, що Порядок надання щорiчної основної вiдпустки тривалiстю до 56 календарних днiв керiвним працiвникам навчальних закладiв та установ освiти, навчальних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших установ i закладiв, педагогiчним, науково-педагогiчним працiвникам та науковим працiвникам затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.97 р. № 346 (далi - Порядок).

Пунктом 6 Порядку передбачено, що в разi звiльнення керiвних, педагогiчних, наукових i науково-педагогiчних працiвникiв навчальних закладiв та навчальних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших установ i закладiв, якi до звiльнення пропрацювали не менш як 10 мiсяцiв, грошова компенсацiя виплачується за не використанi ними днi щорiчної основної вiдпустки з розрахунку повної її тривалостi, а сособам, якi до звiльнення пропрацювали менш як 10 мiсяцiв, - пропорцiйно до вiдпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалостi щорiчної основної вiдпустки за кожний вiдпрацьований мiсяць - 5,6; 4,2 i 2,8 календарних дня за тривалостi щорiчної основної вiдпустки вiдповiдно 56; 42 i 28 календарних днiв).

Вiталiна КОРКУШКО,
завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 35 (1047), 20 вересня 2017 р.

 
У перiод вiдпустки або лікарняного керівника законодавством про працю не передбачено можливостi продовження ним виконання посадових обов’язкiв. Доцільно у штаті мати «заступника керівника»

13.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо виконання посадових обов’язкiв
керiвником пiд час вiдпустки

ПИТАННЯ: Чи має право керiвник пiдприємства в перiод перебування у вiдпустцi чи пiд час тимчасової непрацездатностi у зв’язку з хворобою виконувати посадовi обов’язки?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно зi статтею 21 КЗпП працiвник має право реалiзувати свої здiбностi до продуктивної i творчої працi, укладаючи трудовий договiр на одному або водночас на кiлькох пiдприємствах, в установах, органiзацiях, якщо iнше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторiн.

Трудовий договiр є угодою мiж працiвником i власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом чи фiзичного особою, за якою працiвник зобов’язується виконувати роботу, визначену цiєю угодою, з пiдляганням внутрiшньому трудовому розпорядку, а власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган чи фiзична особа зобов’язується виплачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови працi, потрiбнi для виконання роботи, передбаченi законодавством про працю, колективним договором й угодою сторiн.

Вiдповiдно до ст. 74 КЗпП громадянам, якi перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi, а також працюють за трудовим договором у фiзичної особи, надаються щорiчнi (основна та додатковi) вiдпустки iз збереженням на їхнiй перiод мiсця роботи (посади) i заробiтної плати.

Вiдпустка - це час вiдпочинку, який обчислюється в календарних днях i надається працiвникам iз збереженням мiсця роботи i заробiтної плати.

Виходячи зi змiсту Закону України "Про вiдпустки" в перiод вiдпустки працiвник не несе обов’язку виконувати роботу, обумовлену трудовим договором, i не має пiдлягати внутрiшньому трудовому розпорядку.

Пiд тимчасовою втратою працездатностi слiд розумiти неспроможнiсть особи виконувати свої трудовi обов’язки, передбаченi трудовим договором, внаслiдок короткотривалих обставин об’єктивного характеру. Випадком тимчасової непрацездатностi є тимчасова непрацездатнiсть, яка триває безперервно вiд початку визначеного захворювання, травми тощо, пiдтверджується видачею листка непрацездатностi з можливим продовженням лiкування до вiдновлення працездатностi, що пiдтверджується закриттям листка непрацездатностi - "стати до роботи".

З урахуванням зазначеного працiвники, якi перебувають у вiдпустцi, на листку непрацездатностi, в розумiннi трудового законодавства не можуть вважатися такими, що виконують у цей перiод роботу, обумовлену трудовим договором.

Ураховуючи викладене, а також те, що законодавством про працю не передбачено можливостi продовження виконання керiвником пiдприємства посадових обов’язкiв у перiод вiдпустки, тимчасової непрацездатностi, з метою уникнення можливих негативних наслiдкiв у штат пiдприємства доцiльно ввести посаду, наприклад, заступника керiвника, обiймаючи яку, працiвник виконуватиме обов'язки керiвника в разi його тимчасової вiдсутностi.

Вiталiна КОРКУШКО, завiдувач сектору;
Олена УСЕНКО, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 38 (1050), 11 жовтня 2017 р.