Корисна інформація
№ 12

Для детального розгляду перейти за посыланням
http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/954446.
№ 11

Для детального розгляду перейти за посыланням
http://kirtu.gov.ua/index.php/2799-zap2031017.
№ 9

Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Пенсійним фондом України для здійснення верифікації і моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами

ПФУ і Мінфін почав обмін інформацією 

05.02.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
04.10.2017 N 830

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 06 грудня 2017 р. за N 1473/31341

Про затвердження Порядку обмiну iнформацiєю мiж Мiнiстерством фiнансiв
України та Пенсiйним фондом України для здiйснення верифiкацiї i
монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами

Вiдповiдно до пункту 40 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Бюджетного кодексу України, пiдпункту 24-1 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 року N 375, Порядку здiйснення верифiкацiї та монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та отримання соцiальних виплат, пiльг, субсидiй, пенсiй, заробiтної плати, iнших виплат, що здiйснюються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, коштiв Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2016 року N 136, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обмiну iнформацiєю мiж Мiнiстерством фiнансiв України та Пенсiйним фондом України для здiйснення верифiкацiї i монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами, що додається.

2. Департаменту монiторингу баз даних та верифiкацiї виплат Мiнiстерства фiнансiв України забезпечити в установленому порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Мiнiстр О. Данилюк

Затверджено
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України 04.10.2017 N 830,
Постанова правлiння Пенсiйного фонду України 04.10.2017 N 21-1

Порядок
обмiну iнформацiєю мiж Мiнiстерством фiнансiв України та Пенсiйним
фондом України для здiйснення верифiкацiї i монiторингу
достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами

I. Загальнi положення

1. Цей Порядок розроблено з метою визначення механiзму обмiну iнформацiєю мiж Мiнiстерством фiнансiв України та Пенсiйним фондом України для здiйснення верифiкацiї та монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та отримання соцiальних виплат, пiльг, субсидiй, пенсiй, заробiтної плати, iнших виплат (далi - державнi виплати), що здiйснюються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, коштiв Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування, вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2016 року N 136 "Про затвердження Порядку здiйснення верифiкацiї та монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та отримання соцiальних виплат, пiльг, субсидiй, пенсiй, заробiтної плати, iнших виплат, що здiйснюються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, коштiв Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування" (далi - Постанова N 136).

2. У цьому Порядку термiни вживаються у значеннях, визначених Законами України "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування", "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування", "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах", "Про електронний цифровий пiдпис", постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 травня 2015 року N 303 "Деякi питання органiзацiї мiжвiдомчого обмiну iнформацiєю в Нацiональнiй системi конфiденцiйного зв’язку", Постановою N 136.

3. Суб’єктами iнформацiйного обмiну вiдповiдно до цього Порядку є Мiнiстерство фiнансiв України та Пенсiйний фонд України.

Взаємодiя iнформацiйних систем суб’єктiв iнформацiйного обмiну здiйснюється на центральному рiвнi в електроннiй формi шляхом обмiну iнформацiєю iнформацiйно-телекомунiкацiйними засобами з використанням засобiв технiчного та криптографiчного захисту iнформацiї вiдповiдно до вимог законодавства з питань захисту iнформацiї.

Структура, формат та строки передачi файлiв, якi мiстять iнформацiю, що передається вiдповiдно до цього Порядку, вимоги до захисту та обсягiв iнформацiї, процедури взаємодiї iнформацiйних систем та змiни до них визначаються суб’єктами iнформацiйного обмiну шляхом прийняття спiльних рiшень, якi оформлюються окремими протоколами, пiдготовленими на пiдставi цього Порядку (далi - протоколи).

Вимоги до захисту iнформацiї пiдлягають погодженню з Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України.

Суб’єкти iнформацiйного обмiну є вiдповiдальними за своєчаснiсть та повноту надання достовiрної iнформацiї.

II. Вимоги щодо органiзацiї iнформацiйного обмiну

1. У процесi iнформацiйного обмiну суб’єкти iнформацiйного обмiну здiйснюють контроль щодо:

коректностi iнформацiї та її вiдповiдностi структурi та формату файлiв, що встановленi протоколами;

повноти iнформацiї за її складовими частинами.

2. За результатами контролю iнформацiї суб’єкт iнформацiйного обмiну протягом одного робочого дня надає iншiй сторонi пiдтвердження про її прийняття або неприйняття з вiдповiдним обґрунтуванням.

3. Суб’єкт iнформацiйного обмiну не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання повiдомлення про неприйняття iнформацiї розглядає обґрунтування щодо її вiдхилення, усуває недолiки та передає скориговану iнформацiю.

4. Ведення журналiв облiку iнформацiйних потокiв здiйснює Мiнiстерство фiнансiв України.

III. Iнформацiя, що надсилається
суб’єктами iнформацiйного обмiну

1. Iнформацiя, яка передається Пенсiйним фондом України до Мiнiстерства фiнансiв України, включає:

щомiсячну iнформацiю з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцiального страхування (далi - реєстр застрахованих осiб) про нарахування та/або виплату пенсiї, що мiстить персональнi данi одержувача пенсiйної виплати, її складовi та iнформацiю про пiдстави нарахування, що надається не пiзнiше 08 числа мiсяця, наступного за звiтним;

щомiсячну iнформацiю про опрацювання рекомендацiй Мiнiстерства фiнансiв України та прийнятих органами Пенсiйного фонду України на їх пiдставi рiшень про зупинення або припинення, продовження пенсiйних виплат, що надається не пiзнiше трьох робочих днiв з дати прийняття рiшення про зупинення або припинення, продовження пенсiйних виплат;

iнформацiю про погодження змiсту щомiсячного монiторингу результатiв здiйснення верифiкацiї та достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами, що надається протягом трьох робочих днiв iз дня надходження такої iнформацiї;

вiдповiдi на запити Мiнiстерства фiнансiв України про надання iнформацiї з реєстру застрахованих осiб щодо перелiку мiсць роботи застрахованої особи, перiодiв перебування безробiтного на облiку в центрi зайнятостi, що надаються протягом тридцяти робочих днiв з дня надходження запиту, якщо iнший строк не узгоджений сторонами iнформацiйного обмiну.

2. Iнформацiя, яка передається Мiнiстерством фiнансiв України до Пенсiйного фонду України, включає:

щомiсячнi рекомендацiї щодо зупинення або припинення пенсiйних виплат iз зазначенням iнформацiї, яка не узгоджується з нормативно-правовими актами, що регулюють державнi виплати, якi надаються до 10 числа мiсяця, що настає пiсля мiсяця отримання iнформацiї з реєстру застрахованих осiб;

щомiсячний монiторинг результатiв здiйснення верифiкацiї та достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами, що надається першого четверга кожного мiсяця;

запити про надання Пенсiйним фондом України iнформацiї з реєстру застрахованих осiб щодо перелiку мiсць роботи застрахованої особи, перiодiв перебування безробiтного на облiку в центрi зайнятостi.

Якщо день надання iнформацiї припадає на вихiдний, святковий або iнший неробочий день, iнформацiя надається в перший за ним робочий день.

IV. Захист та використання iнформацiї

1. Обмiн iнформацiєю згiдно з цим Порядком суб’єктами iнформацiйного обмiну здiйснюється з впровадженням комплексної системи захисту iнформацiї з пiдтвердженою вiдповiднiстю. Пiдтвердження вiдповiдностi здiйснюється за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

До впровадження суб’єктами iнформацiйного обмiну комплексної системи захисту iнформацiї з пiдтвердженою вiдповiднiстю обмiн iнформацiєю може здiйснюватися у тестовому режимi.

Для захисту iнформацiї застосовуються засоби технiчного та криптографiчного захисту iнформацiї, що мають сертифiкат вiдповiдностi або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сферi криптографiчного захисту iнформацiї.

2. Iнформацiя, що надається, використовується Мiнiстерством фiнансiв України з додержанням вимог Законiв України "Про iнформацiю", "Про захист персональних даних" виключно для здiйснення верифiкацiї та монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та отримання державних виплат, визначених Постановою N 136, i не може бути передана третiй сторонi, якщо iнше не передбачено законом.

Директор Департаменту монiторингу баз даних
та верифiкацiї виплати Мiнiстерства
фiнансiв України Д.М. Серебрянський

Директор Департаменту iнформацiйних систем
та електронних реєстрiв Пенсiйного фонду України О.М. Малецький

 

№ 8

Для детального розгляду перейти за посыланням
http://kirtu.gov.ua/index.php/2592-zapvidpv12.
№ 7

СТРАХОВИЙ СТАЖ у таблиці періодів (для визначення % оплати лікарняних) 

29.01.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

Періоди обчислення страхового стажу для лікарняних

Страховий стаж для лікарняних

До 28.02.2001 р.

28.02.2001 р. –

01.01.2011 р.

01.01.2011 р. –

01.01.2016 р.

З 01.01.2016 р.

Обчислюється за даними трудової книжки

Обчислюється за даними трудової книжки

Обчислюється одночасно за двома документами:

1)за даними трудової книжки

2) за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Індивідуальні відомості (ІНДАНІ) про застрахованих осіб надаються з Державного реєстру застрахованим особам на паперових носіях за типовою формою ОК-7-з або ОК-5.

Також варто врахувати лист ФССзТВП від 04.02.2011 № 04-29-196

Обчислюється:

На практиці – за період з 01.01.2011 р. на підставі довідок ОК-5 або ОК-7-з

Згідно вимог законодавства -

за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Індивідуальні відомості (ІНДАНІ) про застрахованих осіб надаються з Державного реєстру застрахованим особам на паперових носіях за типовою формою ОК-7-з.

Також варто врахувати лист ФССзТВП від 17.01.2015 № 2.4-17-92

Визначається

Постановою КМУ вiд 19.10.98 р. № 1658

Визначається

ст. 7 Закону № 2240

Визначається

ст. 7 Закону № 2240,

п. 6 ст. 20 Закону № 2464

п. 3.3 Постанови ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-1

Визначається

ст. 21 Закону № 1105,

п. 6 ст. 20 Закону № 2464

 

Зараховуються:

- час роботи на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi або iншої роботи, протягом якої працiвник пiдлягав обов'язковому соцiальному страхуванню, незалежно вiд характеру й тривалостi роботи i тривалостi перерв;

- служба у Збройних Силах, Нацiональнiй гвардiї, Прикордонних вiйськах, СБУ, внутрiшнiх вiйськах МВС, вiйськах цивiльної оборони та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, а також в органах внутрiшнiх справ;

- час перебування громадян на альтернативнiй (невiйськовiй) службi;

- час вiдпусток у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, частково оплачуваної вiдпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку i вiдпустки без збереження заробiтної плати по догляду за дитиною, тривалiсть якої визначається медичним висновком, але не бiльш як до досягнення дитиною шестирiчного вiку;

- час навчання у професiйно-технiчному закладi освiти

Зараховуються:

- час роботи на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi або iншої роботи, протягом якої працiвник пiдлягав обов'язковому соцiальному страхуванню, незалежно вiд характеру й тривалостi роботи i тривалостi перерв, під час якої особа сплачувала страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

- періоди тимчасової втрати працездатностi;

- час перебування у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;

- час перебування у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку;

- перiоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв.

 

Зараховуються:

- час роботи на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi або iншої роботи, протягом якої працiвник пiдлягав обов'язковому соцiальному страхуванню, незалежно вiд характеру й тривалостi роботи i тривалостi перерв, під час якої особою та її роботодавцем сплачувалися страховi внески в сумi не меншiй, нiж мiнiмальний страховий внесок;

- періоди тимчасової втрати працездатностi;

- час перебування у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;

- час перебування у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку (як з 14.03.2013 р. так і за період з 01.01.2011 р. – тобто повністю включається;

- перiоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв (за винятком пенсiї по iнвалiдностi).

 

Зараховуються:

- час роботи на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi або iншої роботи, протягом якої працiвник пiдлягав обов'язковому соцiальному страхуванню, незалежно вiд характеру й тривалостi роботи i тривалостi перерв, під час якої особою та її роботодавцем сплачувалися страховi внески в сумi не меншiй, нiж мiнiмальний страховий внесок;

- періоди тимчасової втрати працездатностi;

- час перебування у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;

- час перебування у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку;

- перiоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв (за винятком пенсiї по iнвалiдностi)

- трудовий стаж, набутий працiвником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинностi Законом № 2240

- перiоди, починаючи з 1 сiчня 2016 року, протягом яких особа не пiдлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiдповiдно до Закону № 2464

 

Не зараховується:

час навчання у вищому закладi освiти (у тому числi на пiдготовчих вiддiленнях), в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi з денною (очною) формою навчання

Не зараховується:

- служба у Збройних Силах, Нацiональнiй гвардiї, Прикордонних вiйськах, СБУ, внутрiшнiх вiйськах МВС, вiйськах цивiльної оборони та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, а також в органах внутрiшнiх справ;

- час перебування громадян на альтернативнiй (невiйськовiй) службi;

- час навчання у професiйно-технiчному закладi освiти;

- час навчання у вищому закладi освiти (у тому числi на пiдготовчих вiддiленнях), в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi з денною (очною) формою навчання

Не зараховується:

- служба у Збройних Силах, Нацiональнiй гвардiї, Прикордонних вiйськах, СБУ, внутрiшнiх вiйськах МВС, вiйськах цивiльної оборони та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, а також в органах внутрiшнiх справ;

- час перебування громадян на альтернативнiй (невiйськовiй) службi;

- час навчання у професiйно-технiчному закладi освiти;

- час навчання у вищому закладi освiти (у тому числi на пiдготовчих вiддiленнях), в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi з денною (очною) формою навчання

Не зараховується:

- час навчання у професiйно-технiчному закладi освiти;

- час навчання у вищому закладi освiти (у тому числi на пiдготовчих вiддiленнях), в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi з денною (очною) формою навчання

 

 

ЗАКОН N 1105-XIV 23 вересня 1999 року

Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування

Стаття 21. Обчислення страхового стажу

1. Страховий стаж - перiод (строк), протягом якого особа пiдлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та за який щомiсяця сплачено нею та роботодавцем або нею страховi внески в сумi не меншiй, нiж мiнiмальний страховий внесок, крiм випадкiв, передбачених абзацом другим цiєї частини.

Перiод вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, отримання виплат за окремими видами соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв (за винятком пенсiї по iнвалiдностi), включається до страхового стажу як перiод, за який сплачено страховi внески виходячи з розмiру мiнiмального страхового внеску.

2. Страховий стаж обчислюється за даними персонiфiкованого облiку вiдомостей про застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцiального страхування, а за перiоди до його запровадження - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що дiяло ранiше.

3. Страховий стаж обчислюється в мiсяцях.

Якщо сума сплачених за вiдповiдний мiсяць страхових внескiв менша, нiж мiнiмальний страховий внесок, цей перiод зараховується до страхового стажу за формулою:

ТП = Св:В,

де ТП - тривалiсть перiоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у мiсяцях;

Св - сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, сплаченого за вiдповiдний мiсяць;

В - мiнiмальний розмiр страхового внеску за вiдповiдний мiсяць.

 

4. До страхового стажу прирiвнюється трудовий стаж, набутий працiвником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинностi Законом України "Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням", а також перiоди, починаючи з 1 сiчня 2016 року, протягом яких особа не пiдлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiдповiдно до Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування".

 

Стаття 24. Розмiр допомоги по тимчасовiй непрацездатностi

1. Допомога по тимчасовiй непрацездатностi виплачується застрахованим особам залежно вiд страхового стажу в таких розмiрах:

1) 50 вiдсоткiв середньої заробiтної плати (доходу) - застрахованим особам, якi мають страховий стаж до трьох рокiв;

2) 60 вiдсоткiв середньої заробiтної плати (доходу) - застрахованим особам, якi мають страховий стаж вiд трьох до п’яти рокiв;

3) 70 вiдсоткiв середньої заробiтної плати (доходу) - застрахованим особам, якi мають страховий стаж вiд п’яти до восьми рокiв;

4) 100 вiдсоткiв середньої заробiтної плати (доходу) - застрахованим особам, якi мають страховий стаж понад вiсiм рокiв;

5) 100 вiдсоткiв середньої заробiтної плати (доходу) - застрахованим особам, вiднесеним до 1-3 категорiй осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; одному з батькiв або особi, що їх замiнює та доглядає хвору дитину вiком до 14 рокiв, яка потерпiла вiд Чорнобильської катастрофи; ветеранам вiйни та особам, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"; особам, вiднесеним до жертв нацистських переслiдувань вiдповiдно до Закону України "Про жертви нацистських переслiдувань"; донорам, якi мають право на пiльгу, передбачену статтею 10 Закону України "Про донорство кровi та її компонентiв".

 

№ 6

Персоніфікація очікує на зміни, повідомляє ДФСУ 

29.01.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.01.2018 р. № 1431/7/99-99-13-02-01-17

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві
Офісу великих платників податків ДФС

Про надання інформації

Державна фіскальна служба України у зв'язку з прийняттям Закону України від 03 жовтня 2017 року N 2148-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", яким внесено зміни до Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464), які набули чинності з 01 січня 2018 року, повідомляє таке.

Перш за все з 01.01.2018 змінено розрахунок максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок).

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 Закону N 2464 максимальна величина бази нарахування єдиного внеску - це максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює п'ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Статтею 8 Закону України від 07 грудня 2017 року N 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік" встановлено мінімальну заробітну плату з 01 січня 2018 року у розмірі 3723,00 гривні.

Отже, відповідно до внесених змін, у 2018 році сума максимальної величини бази нарахування єдиного внеску складатиме 3723,00 х 15 = 55845,00 гривень.

Відображення роботодавцями у 2018 році у звітності з єдиного внеску нарахувань єдиного внеску на заробітну плату (дохід) особам з інвалідністю

Розділ VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 2464 доповнено пунктом 97, згідно з яким щороку в законі про Державний бюджет України на відповідний рік затверджуються видатки на покриття Пенсійному фонду України недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону N 2464.

При цьому для визначення недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів платник єдиного внеску розраховує та відображає у звітності суму єдиного внеску в розмірах, передбачених частинами п'ятою, тринадцятою та чотирнадцятою статті 8 цього Закону, не змінюючи при цьому суми сплати єдиного внеску.

Розрахунок недоотриманих Пенсійним фондом України сум, передбачених абзацом першим цього пункту, здійснюється у порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Отже, роботодавець буде нараховувати єдиний внесок на заробітну плату осіб з інвалідністю за ставками, визначеними частинами тринадцятою (8,41 відс.) та чотирнадцятою (5,3 та 5,5 відс.) статті 8 Закону N 2464, а для визначення недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів роботодавець має відобразити у звітності з єдиного внеску такі нарахування в окремому розділі, розраховані за ставкою, визначеною частиною п'ятою (22 відс.) статті 8 Закону N 2464.

Обов'язок щодо відображення таких сум у Звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів настане у платника єдиного внеску після приведення Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 N 435 (який є підзаконним нормативно-правовим актом), у відповідність до норм Закону N 2464.

 

Перший заступник Голови

С. В. Білан

 

№ 4

Якщо у січні 2018 підвищувались посадові оклади працівникам, які перебували у відпустці у січні (з грудня на січень), необхідно прокоригувати середній заробіток за дні відпустки січня 

22.01.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ 10.05.2017 N 1380/0/101-17/282

Про застосування пункту 10 Порядку N 100

Департамент заробiтної плати та умов працi розглянув лист щодо застосування пункту 10 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. N 100 (далi - Порядок), i повiдомляє.

Згiдно з пунктом 10 Порядку у випадку пiдвищення тарифних ставок i посадових окладiв вiдповiдно до актiв законодавства, а також за рiшеннями, передбаченими колективними договорами (угодами), як у розрахунковому перiодi, так i в перiодi, протягом якого за працiвником зберiгається середнiй заробiток, заробiтна плата, включаючи премiї та iншi виплати, що враховуються при обчисленнi середньої заробiтної плати, за промiжок часу до пiдвищення коригується на коефiцiєнт пiдвищення тарифних ставок, посадових окладiв.

Тобто умовою для проведення коригування є пiдвищення окладiв, яке вiдбулося у розрахунковому перiодi або в перiодi, протягом якого за працiвником зберiгається середнiй заробiток.

Компенсацiя за невикористану вiдпустку - це виплата, яка проводиться у розмiрi середньої заробiтної плати, а не є збереженням середнього заробiтку, тому основною умовою для її коригування є пiдвищення посадових окладiв у розрахунковому перiодi.

Виплати, якi враховуються при обчисленнi середньої заробiтної плати у всiх випадках її збереження, встановленi пунктом 3 Порядку. До таких виплат належать: тарифна ставка (оклад), доплати i надбавки, премiї, якi мають постiйний характер, одноразова винагорода за пiдсумками роботи за рiк та за вислугу рокiв, iндексацiя тощо.

Вичерпний перелiк виплат, якi не включаються при обчисленнi середньої заробiтної плати у всiх випадках її збереження, визначений пунктом 4 Порядку. До таких виплат належать, як правило, одноразовi виплати.

Доплата до розмiру мiнiмальної заробiтної плати є обов'язковою виплатою, яка здiйснюється згiдно iз законодавством i вiдноситься до додаткової заробiтної плати. Зазначена доплата враховується при обчисленнi середньої заробiтної плати у всiх випадках її збереження.

Коефiцiєнт, на який необхiдно прокоригувати виплати, якi враховуються при обчисленнi середньої заробiтної плати, розраховується шляхом дiлення окладу (тарифної ставки), встановленого пiсля пiдвищення, на оклад (тарифну ставку) до пiдвищення.

У випадках, коли пiдвищення тарифних ставок i окладiв вiдбулось у перiодi, протягом якого за працiвником зберiгається середнiй заробiток, за цим заробiтком здiйснюються нарахування тiльки в частинi, що стосується днiв збереження середньої заробiтної плати з дня пiдвищення тарифних ставок (окладiв).

У разi змiни тарифної ставки (посадового окладу) окремим працiвникам у зв'язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на iншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо коригування середньої заробiтної плати не провадиться.

Директор Департаменту О. Товстенко

 

Корисна інформація

Для детального розгляду перейти за посыланням
http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/954446.

Для детального розгляду перейти за посыланням
http://kirtu.gov.ua/index.php/2799-zap2031017.

Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Пенсійним фондом України для здійснення верифікації і моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами

ПФУ і Мінфін почав обмін інформацією 

05.02.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
04.10.2017 N 830

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 06 грудня 2017 р. за N 1473/31341

Про затвердження Порядку обмiну iнформацiєю мiж Мiнiстерством фiнансiв
України та Пенсiйним фондом України для здiйснення верифiкацiї i
монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами

Вiдповiдно до пункту 40 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Бюджетного кодексу України, пiдпункту 24-1 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 року N 375, Порядку здiйснення верифiкацiї та монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та отримання соцiальних виплат, пiльг, субсидiй, пенсiй, заробiтної плати, iнших виплат, що здiйснюються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, коштiв Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2016 року N 136, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обмiну iнформацiєю мiж Мiнiстерством фiнансiв України та Пенсiйним фондом України для здiйснення верифiкацiї i монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами, що додається.

2. Департаменту монiторингу баз даних та верифiкацiї виплат Мiнiстерства фiнансiв України забезпечити в установленому порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Мiнiстр О. Данилюк

Затверджено
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України 04.10.2017 N 830,
Постанова правлiння Пенсiйного фонду України 04.10.2017 N 21-1

Порядок
обмiну iнформацiєю мiж Мiнiстерством фiнансiв України та Пенсiйним
фондом України для здiйснення верифiкацiї i монiторингу
достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами

I. Загальнi положення

1. Цей Порядок розроблено з метою визначення механiзму обмiну iнформацiєю мiж Мiнiстерством фiнансiв України та Пенсiйним фондом України для здiйснення верифiкацiї та монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та отримання соцiальних виплат, пiльг, субсидiй, пенсiй, заробiтної плати, iнших виплат (далi - державнi виплати), що здiйснюються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, коштiв Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування, вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2016 року N 136 "Про затвердження Порядку здiйснення верифiкацiї та монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та отримання соцiальних виплат, пiльг, субсидiй, пенсiй, заробiтної плати, iнших виплат, що здiйснюються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, коштiв Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування" (далi - Постанова N 136).

2. У цьому Порядку термiни вживаються у значеннях, визначених Законами України "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування", "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування", "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах", "Про електронний цифровий пiдпис", постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 травня 2015 року N 303 "Деякi питання органiзацiї мiжвiдомчого обмiну iнформацiєю в Нацiональнiй системi конфiденцiйного зв’язку", Постановою N 136.

3. Суб’єктами iнформацiйного обмiну вiдповiдно до цього Порядку є Мiнiстерство фiнансiв України та Пенсiйний фонд України.

Взаємодiя iнформацiйних систем суб’єктiв iнформацiйного обмiну здiйснюється на центральному рiвнi в електроннiй формi шляхом обмiну iнформацiєю iнформацiйно-телекомунiкацiйними засобами з використанням засобiв технiчного та криптографiчного захисту iнформацiї вiдповiдно до вимог законодавства з питань захисту iнформацiї.

Структура, формат та строки передачi файлiв, якi мiстять iнформацiю, що передається вiдповiдно до цього Порядку, вимоги до захисту та обсягiв iнформацiї, процедури взаємодiї iнформацiйних систем та змiни до них визначаються суб’єктами iнформацiйного обмiну шляхом прийняття спiльних рiшень, якi оформлюються окремими протоколами, пiдготовленими на пiдставi цього Порядку (далi - протоколи).

Вимоги до захисту iнформацiї пiдлягають погодженню з Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України.

Суб’єкти iнформацiйного обмiну є вiдповiдальними за своєчаснiсть та повноту надання достовiрної iнформацiї.

II. Вимоги щодо органiзацiї iнформацiйного обмiну

1. У процесi iнформацiйного обмiну суб’єкти iнформацiйного обмiну здiйснюють контроль щодо:

коректностi iнформацiї та її вiдповiдностi структурi та формату файлiв, що встановленi протоколами;

повноти iнформацiї за її складовими частинами.

2. За результатами контролю iнформацiї суб’єкт iнформацiйного обмiну протягом одного робочого дня надає iншiй сторонi пiдтвердження про її прийняття або неприйняття з вiдповiдним обґрунтуванням.

3. Суб’єкт iнформацiйного обмiну не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання повiдомлення про неприйняття iнформацiї розглядає обґрунтування щодо її вiдхилення, усуває недолiки та передає скориговану iнформацiю.

4. Ведення журналiв облiку iнформацiйних потокiв здiйснює Мiнiстерство фiнансiв України.

III. Iнформацiя, що надсилається
суб’єктами iнформацiйного обмiну

1. Iнформацiя, яка передається Пенсiйним фондом України до Мiнiстерства фiнансiв України, включає:

щомiсячну iнформацiю з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцiального страхування (далi - реєстр застрахованих осiб) про нарахування та/або виплату пенсiї, що мiстить персональнi данi одержувача пенсiйної виплати, її складовi та iнформацiю про пiдстави нарахування, що надається не пiзнiше 08 числа мiсяця, наступного за звiтним;

щомiсячну iнформацiю про опрацювання рекомендацiй Мiнiстерства фiнансiв України та прийнятих органами Пенсiйного фонду України на їх пiдставi рiшень про зупинення або припинення, продовження пенсiйних виплат, що надається не пiзнiше трьох робочих днiв з дати прийняття рiшення про зупинення або припинення, продовження пенсiйних виплат;

iнформацiю про погодження змiсту щомiсячного монiторингу результатiв здiйснення верифiкацiї та достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами, що надається протягом трьох робочих днiв iз дня надходження такої iнформацiї;

вiдповiдi на запити Мiнiстерства фiнансiв України про надання iнформацiї з реєстру застрахованих осiб щодо перелiку мiсць роботи застрахованої особи, перiодiв перебування безробiтного на облiку в центрi зайнятостi, що надаються протягом тридцяти робочих днiв з дня надходження запиту, якщо iнший строк не узгоджений сторонами iнформацiйного обмiну.

2. Iнформацiя, яка передається Мiнiстерством фiнансiв України до Пенсiйного фонду України, включає:

щомiсячнi рекомендацiї щодо зупинення або припинення пенсiйних виплат iз зазначенням iнформацiї, яка не узгоджується з нормативно-правовими актами, що регулюють державнi виплати, якi надаються до 10 числа мiсяця, що настає пiсля мiсяця отримання iнформацiї з реєстру застрахованих осiб;

щомiсячний монiторинг результатiв здiйснення верифiкацiї та достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами, що надається першого четверга кожного мiсяця;

запити про надання Пенсiйним фондом України iнформацiї з реєстру застрахованих осiб щодо перелiку мiсць роботи застрахованої особи, перiодiв перебування безробiтного на облiку в центрi зайнятостi.

Якщо день надання iнформацiї припадає на вихiдний, святковий або iнший неробочий день, iнформацiя надається в перший за ним робочий день.

IV. Захист та використання iнформацiї

1. Обмiн iнформацiєю згiдно з цим Порядком суб’єктами iнформацiйного обмiну здiйснюється з впровадженням комплексної системи захисту iнформацiї з пiдтвердженою вiдповiднiстю. Пiдтвердження вiдповiдностi здiйснюється за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

До впровадження суб’єктами iнформацiйного обмiну комплексної системи захисту iнформацiї з пiдтвердженою вiдповiднiстю обмiн iнформацiєю може здiйснюватися у тестовому режимi.

Для захисту iнформацiї застосовуються засоби технiчного та криптографiчного захисту iнформацiї, що мають сертифiкат вiдповiдностi або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сферi криптографiчного захисту iнформацiї.

2. Iнформацiя, що надається, використовується Мiнiстерством фiнансiв України з додержанням вимог Законiв України "Про iнформацiю", "Про захист персональних даних" виключно для здiйснення верифiкацiї та монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та отримання державних виплат, визначених Постановою N 136, i не може бути передана третiй сторонi, якщо iнше не передбачено законом.

Директор Департаменту монiторингу баз даних
та верифiкацiї виплати Мiнiстерства
фiнансiв України Д.М. Серебрянський

Директор Департаменту iнформацiйних систем
та електронних реєстрiв Пенсiйного фонду України О.М. Малецький

 
Для детального розгляду перейти за посыланням
http://kirtu.gov.ua/index.php/2592-zapvidpv12.

СТРАХОВИЙ СТАЖ у таблиці періодів (для визначення % оплати лікарняних) 

29.01.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

Періоди обчислення страхового стажу для лікарняних

Страховий стаж для лікарняних

До 28.02.2001 р.

28.02.2001 р. –

01.01.2011 р.

01.01.2011 р. –

01.01.2016 р.

З 01.01.2016 р.

Обчислюється за даними трудової книжки

Обчислюється за даними трудової книжки

Обчислюється одночасно за двома документами:

1)за даними трудової книжки

2) за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Індивідуальні відомості (ІНДАНІ) про застрахованих осіб надаються з Державного реєстру застрахованим особам на паперових носіях за типовою формою ОК-7-з або ОК-5.

Також варто врахувати лист ФССзТВП від 04.02.2011 № 04-29-196

Обчислюється:

На практиці – за період з 01.01.2011 р. на підставі довідок ОК-5 або ОК-7-з

Згідно вимог законодавства -

за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Індивідуальні відомості (ІНДАНІ) про застрахованих осіб надаються з Державного реєстру застрахованим особам на паперових носіях за типовою формою ОК-7-з.

Також варто врахувати лист ФССзТВП від 17.01.2015 № 2.4-17-92

Визначається

Постановою КМУ вiд 19.10.98 р. № 1658

Визначається

ст. 7 Закону № 2240

Визначається

ст. 7 Закону № 2240,

п. 6 ст. 20 Закону № 2464

п. 3.3 Постанови ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-1

Визначається

ст. 21 Закону № 1105,

п. 6 ст. 20 Закону № 2464

 

Зараховуються:

- час роботи на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi або iншої роботи, протягом якої працiвник пiдлягав обов'язковому соцiальному страхуванню, незалежно вiд характеру й тривалостi роботи i тривалостi перерв;

- служба у Збройних Силах, Нацiональнiй гвардiї, Прикордонних вiйськах, СБУ, внутрiшнiх вiйськах МВС, вiйськах цивiльної оборони та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, а також в органах внутрiшнiх справ;

- час перебування громадян на альтернативнiй (невiйськовiй) службi;

- час вiдпусток у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, частково оплачуваної вiдпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку i вiдпустки без збереження заробiтної плати по догляду за дитиною, тривалiсть якої визначається медичним висновком, але не бiльш як до досягнення дитиною шестирiчного вiку;

- час навчання у професiйно-технiчному закладi освiти

Зараховуються:

- час роботи на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi або iншої роботи, протягом якої працiвник пiдлягав обов'язковому соцiальному страхуванню, незалежно вiд характеру й тривалостi роботи i тривалостi перерв, під час якої особа сплачувала страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

- періоди тимчасової втрати працездатностi;

- час перебування у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;

- час перебування у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку;

- перiоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв.

 

Зараховуються:

- час роботи на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi або iншої роботи, протягом якої працiвник пiдлягав обов'язковому соцiальному страхуванню, незалежно вiд характеру й тривалостi роботи i тривалостi перерв, під час якої особою та її роботодавцем сплачувалися страховi внески в сумi не меншiй, нiж мiнiмальний страховий внесок;

- періоди тимчасової втрати працездатностi;

- час перебування у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;

- час перебування у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку (як з 14.03.2013 р. так і за період з 01.01.2011 р. – тобто повністю включається;

- перiоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв (за винятком пенсiї по iнвалiдностi).

 

Зараховуються:

- час роботи на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi або iншої роботи, протягом якої працiвник пiдлягав обов'язковому соцiальному страхуванню, незалежно вiд характеру й тривалостi роботи i тривалостi перерв, під час якої особою та її роботодавцем сплачувалися страховi внески в сумi не меншiй, нiж мiнiмальний страховий внесок;

- періоди тимчасової втрати працездатностi;

- час перебування у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;

- час перебування у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку;

- перiоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв (за винятком пенсiї по iнвалiдностi)

- трудовий стаж, набутий працiвником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинностi Законом № 2240

- перiоди, починаючи з 1 сiчня 2016 року, протягом яких особа не пiдлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiдповiдно до Закону № 2464

 

Не зараховується:

час навчання у вищому закладi освiти (у тому числi на пiдготовчих вiддiленнях), в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi з денною (очною) формою навчання

Не зараховується:

- служба у Збройних Силах, Нацiональнiй гвардiї, Прикордонних вiйськах, СБУ, внутрiшнiх вiйськах МВС, вiйськах цивiльної оборони та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, а також в органах внутрiшнiх справ;

- час перебування громадян на альтернативнiй (невiйськовiй) службi;

- час навчання у професiйно-технiчному закладi освiти;

- час навчання у вищому закладi освiти (у тому числi на пiдготовчих вiддiленнях), в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi з денною (очною) формою навчання

Не зараховується:

- служба у Збройних Силах, Нацiональнiй гвардiї, Прикордонних вiйськах, СБУ, внутрiшнiх вiйськах МВС, вiйськах цивiльної оборони та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, а також в органах внутрiшнiх справ;

- час перебування громадян на альтернативнiй (невiйськовiй) службi;

- час навчання у професiйно-технiчному закладi освiти;

- час навчання у вищому закладi освiти (у тому числi на пiдготовчих вiддiленнях), в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi з денною (очною) формою навчання

Не зараховується:

- час навчання у професiйно-технiчному закладi освiти;

- час навчання у вищому закладi освiти (у тому числi на пiдготовчих вiддiленнях), в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi з денною (очною) формою навчання

 

 

ЗАКОН N 1105-XIV 23 вересня 1999 року

Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування

Стаття 21. Обчислення страхового стажу

1. Страховий стаж - перiод (строк), протягом якого особа пiдлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та за який щомiсяця сплачено нею та роботодавцем або нею страховi внески в сумi не меншiй, нiж мiнiмальний страховий внесок, крiм випадкiв, передбачених абзацом другим цiєї частини.

Перiод вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, отримання виплат за окремими видами соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв (за винятком пенсiї по iнвалiдностi), включається до страхового стажу як перiод, за який сплачено страховi внески виходячи з розмiру мiнiмального страхового внеску.

2. Страховий стаж обчислюється за даними персонiфiкованого облiку вiдомостей про застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцiального страхування, а за перiоди до його запровадження - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що дiяло ранiше.

3. Страховий стаж обчислюється в мiсяцях.

Якщо сума сплачених за вiдповiдний мiсяць страхових внескiв менша, нiж мiнiмальний страховий внесок, цей перiод зараховується до страхового стажу за формулою:

ТП = Св:В,

де ТП - тривалiсть перiоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у мiсяцях;

Св - сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, сплаченого за вiдповiдний мiсяць;

В - мiнiмальний розмiр страхового внеску за вiдповiдний мiсяць.

 

4. До страхового стажу прирiвнюється трудовий стаж, набутий працiвником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинностi Законом України "Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням", а також перiоди, починаючи з 1 сiчня 2016 року, протягом яких особа не пiдлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiдповiдно до Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування".

 

Стаття 24. Розмiр допомоги по тимчасовiй непрацездатностi

1. Допомога по тимчасовiй непрацездатностi виплачується застрахованим особам залежно вiд страхового стажу в таких розмiрах:

1) 50 вiдсоткiв середньої заробiтної плати (доходу) - застрахованим особам, якi мають страховий стаж до трьох рокiв;

2) 60 вiдсоткiв середньої заробiтної плати (доходу) - застрахованим особам, якi мають страховий стаж вiд трьох до п’яти рокiв;

3) 70 вiдсоткiв середньої заробiтної плати (доходу) - застрахованим особам, якi мають страховий стаж вiд п’яти до восьми рокiв;

4) 100 вiдсоткiв середньої заробiтної плати (доходу) - застрахованим особам, якi мають страховий стаж понад вiсiм рокiв;

5) 100 вiдсоткiв середньої заробiтної плати (доходу) - застрахованим особам, вiднесеним до 1-3 категорiй осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; одному з батькiв або особi, що їх замiнює та доглядає хвору дитину вiком до 14 рокiв, яка потерпiла вiд Чорнобильської катастрофи; ветеранам вiйни та особам, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"; особам, вiднесеним до жертв нацистських переслiдувань вiдповiдно до Закону України "Про жертви нацистських переслiдувань"; донорам, якi мають право на пiльгу, передбачену статтею 10 Закону України "Про донорство кровi та її компонентiв".

 
Персоніфікація очікує на зміни, повідомляє ДФСУ 

29.01.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.01.2018 р. № 1431/7/99-99-13-02-01-17

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві
Офісу великих платників податків ДФС

Про надання інформації

Державна фіскальна служба України у зв'язку з прийняттям Закону України від 03 жовтня 2017 року N 2148-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", яким внесено зміни до Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464), які набули чинності з 01 січня 2018 року, повідомляє таке.

Перш за все з 01.01.2018 змінено розрахунок максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок).

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 Закону N 2464 максимальна величина бази нарахування єдиного внеску - це максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює п'ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Статтею 8 Закону України від 07 грудня 2017 року N 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік" встановлено мінімальну заробітну плату з 01 січня 2018 року у розмірі 3723,00 гривні.

Отже, відповідно до внесених змін, у 2018 році сума максимальної величини бази нарахування єдиного внеску складатиме 3723,00 х 15 = 55845,00 гривень.

Відображення роботодавцями у 2018 році у звітності з єдиного внеску нарахувань єдиного внеску на заробітну плату (дохід) особам з інвалідністю

Розділ VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 2464 доповнено пунктом 97, згідно з яким щороку в законі про Державний бюджет України на відповідний рік затверджуються видатки на покриття Пенсійному фонду України недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону N 2464.

При цьому для визначення недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів платник єдиного внеску розраховує та відображає у звітності суму єдиного внеску в розмірах, передбачених частинами п'ятою, тринадцятою та чотирнадцятою статті 8 цього Закону, не змінюючи при цьому суми сплати єдиного внеску.

Розрахунок недоотриманих Пенсійним фондом України сум, передбачених абзацом першим цього пункту, здійснюється у порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Отже, роботодавець буде нараховувати єдиний внесок на заробітну плату осіб з інвалідністю за ставками, визначеними частинами тринадцятою (8,41 відс.) та чотирнадцятою (5,3 та 5,5 відс.) статті 8 Закону N 2464, а для визначення недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів роботодавець має відобразити у звітності з єдиного внеску такі нарахування в окремому розділі, розраховані за ставкою, визначеною частиною п'ятою (22 відс.) статті 8 Закону N 2464.

Обов'язок щодо відображення таких сум у Звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів настане у платника єдиного внеску після приведення Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 N 435 (який є підзаконним нормативно-правовим актом), у відповідність до норм Закону N 2464.

 

Перший заступник Голови

С. В. Білан

 
Якщо у січні 2018 підвищувались посадові оклади працівникам, які перебували у відпустці у січні (з грудня на січень), необхідно прокоригувати середній заробіток за дні відпустки січня 

22.01.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ 10.05.2017 N 1380/0/101-17/282

Про застосування пункту 10 Порядку N 100

Департамент заробiтної плати та умов працi розглянув лист щодо застосування пункту 10 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. N 100 (далi - Порядок), i повiдомляє.

Згiдно з пунктом 10 Порядку у випадку пiдвищення тарифних ставок i посадових окладiв вiдповiдно до актiв законодавства, а також за рiшеннями, передбаченими колективними договорами (угодами), як у розрахунковому перiодi, так i в перiодi, протягом якого за працiвником зберiгається середнiй заробiток, заробiтна плата, включаючи премiї та iншi виплати, що враховуються при обчисленнi середньої заробiтної плати, за промiжок часу до пiдвищення коригується на коефiцiєнт пiдвищення тарифних ставок, посадових окладiв.

Тобто умовою для проведення коригування є пiдвищення окладiв, яке вiдбулося у розрахунковому перiодi або в перiодi, протягом якого за працiвником зберiгається середнiй заробiток.

Компенсацiя за невикористану вiдпустку - це виплата, яка проводиться у розмiрi середньої заробiтної плати, а не є збереженням середнього заробiтку, тому основною умовою для її коригування є пiдвищення посадових окладiв у розрахунковому перiодi.

Виплати, якi враховуються при обчисленнi середньої заробiтної плати у всiх випадках її збереження, встановленi пунктом 3 Порядку. До таких виплат належать: тарифна ставка (оклад), доплати i надбавки, премiї, якi мають постiйний характер, одноразова винагорода за пiдсумками роботи за рiк та за вислугу рокiв, iндексацiя тощо.

Вичерпний перелiк виплат, якi не включаються при обчисленнi середньої заробiтної плати у всiх випадках її збереження, визначений пунктом 4 Порядку. До таких виплат належать, як правило, одноразовi виплати.

Доплата до розмiру мiнiмальної заробiтної плати є обов'язковою виплатою, яка здiйснюється згiдно iз законодавством i вiдноситься до додаткової заробiтної плати. Зазначена доплата враховується при обчисленнi середньої заробiтної плати у всiх випадках її збереження.

Коефiцiєнт, на який необхiдно прокоригувати виплати, якi враховуються при обчисленнi середньої заробiтної плати, розраховується шляхом дiлення окладу (тарифної ставки), встановленого пiсля пiдвищення, на оклад (тарифну ставку) до пiдвищення.

У випадках, коли пiдвищення тарифних ставок i окладiв вiдбулось у перiодi, протягом якого за працiвником зберiгається середнiй заробiток, за цим заробiтком здiйснюються нарахування тiльки в частинi, що стосується днiв збереження середньої заробiтної плати з дня пiдвищення тарифних ставок (окладiв).

У разi змiни тарифної ставки (посадового окладу) окремим працiвникам у зв'язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на iншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо коригування середньої заробiтної плати не провадиться.

Директор Департаменту О. Товстенко