Корисна інформація
№ 145

Доплата заведення військового обліку – до 50% посадового окладу. Обов’язки покладаються на посадову особу кадрового пiдроздiлу або служби управлiння персоналом, якій установлюється така доплата

06.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо доплати
вiдповiдальному за вiйськовий облiк

ПИТАННЯ: Чи встановлюється доплата за ведення вiйськового облiку посадовiй особi кадрового пiдроздiлу, якщо в її посадовiй iнструкцiї одним з обов’язкiв є ведення вiйськового облiку?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно зi статтею 34 Закону України вiд 25.03.92 р. № 2232-ХII "Про вiйськовий обов’язок i вiйськову службу" персональний облiк призовникiв i вiйськовозобов’язаних передбачає облiк вiдомостей щодо призовникiв i вiйськовозобов’язаних за мiсцем їхньої роботи або навчання й покладається на керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй та навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування i форми власностi.

Персональний облiк призовникiв i вiйськовозобов’язаних ведеться згiдно з Положенням про вiйськовий облiк вiйськовозобов’язаних i призовникiв, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 р. № 921 (далi - Положення).

Вiдповiдно до п. 11 Положення за наявностi на вiйськовому облiку в державних органах, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях менш як 500 призовникiв i вiйськовозобов’язаних обов’язки щодо ведення вiйськового облiку покладаються на посадову особу кадрового пiдроздiлу або служби управлiння персоналом, якiй установлюється доплата в розмiрi до 50% посадового окладу, крiм державних службовцiв. Конкретний розмiр доплати до посадового окладу працiвника, на якого покладено цi обов’язки, визначається керiвником залежно вiд фактичної чисельностi вiйськовозобов’язаних i призовникiв у межах затвердженого фонду оплати працi.

Виплата цiєї доплати не пов’язана з виплатою iнших надбавок, доплат, передбачених чинним законодавством.

Заступник директора,
Алла ЛИТВИН

"Праця i зарплата" N 37 (1049), 04 жовтня 2017 р.

 

№ 144

ІНФОРМАЦІЯ ВІЙСЬКОМАТУ ПРО АВТОТРАНСПОРТ І ВОДІЇВ:

подається до 20 грудня, за не подачу – штрафів немає

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант

06.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

Відповідно до п. 15 постанови КМУ від 28.12.2000 № 1921, яким затверджено Положення про вiйськово-транспортний обов’язок (далі – Положення), підриємства мають інформувати військомат про наявнiсть транспортних засобiв i технiки, їх технiчний стан, а також про громадян, якi працюють на пiдприємствах, в установах та органiзацiях на таких транспортних засобах i технiцi.

Інформація подається два рази на рік, - до 20 червня і до 20 грудня.

Дiя цього Положення (а отже і подача Інформації) поширюється в тому числі і на пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форми власностi. Дiя цього Положення не поширюється (тобто Інформацію не подають) на дипломатичнi представництва i консульськi установи iноземних держав, представництва iноземних та мiжнародних органiзацiй, iноземцiв та осiб без громадянства.

У зв’язку з черговим приближенням строку подачі Інформації – до 20 грудня 2017 р. – до автора надходить звернення щодо обов’язковості надання цієї інформації до військомату, а також щодо відповідальності за неподання такої інформації.

ЦЕ ІНФОРМАЦІЯ, А НЕ ЗВІТ!

Вимога відносно подачі відомостей про наявнiсть транспортних засобiв i технiки, їх технiчний стан, а також про громадян, якi працюють на таких транспортних засобах i технiцi стосується ІНФОРМУВАННЯ військомату, а НЕ ЗВІТУВАННЯ до нього.

Як вже зазначалось на початку статті, керiвники пiдприємств, установ та органiзацiй подають вiйськовим комiсарiатам щороку до 20 червня та 20 грудня iнформацiю про наявнiсть транспортних засобiв i технiки, їх технiчний стан, а також про громадян, якi працюють на пiдприємствах, в установах та органiзацiях на таких транспортних засобах i технiцi, за формою згiдно з додатком 1 до Постанови № 1921 (форму див. нижче).

Отже, не варто вішати ярлик «Звіт» до документа, який таким не є.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідно до п. 5 Положення, посадовi особи та громадяни несуть вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання вiйськово-транспортного обов’язку вiдповiдно до закону.

Види відповідальності можуть бути різними (адміністративна, фінансова, кримінальна). Вони регулюються окремими кодексами і законами. Але жодного закону або норми кодексу про відповідальність щодо неподання Інформацію до військомату сьогодні немає.

Отже, немає і відповідальності, жодного штрафу!

ЯКЩО НЕ ПОДАТИ ІНФОРМАЦІЮ?

У випадку неподання Інформації військомати відмовляють підприємствам у проставлянні відмітки під час державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.

Відповідно до п. 11 Постанови № 1921 для державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку транспортних засобiв в органах Державтоiнспекцiї (крiм транспортних засобiв, власниками яких є громадяни), крiм документiв, необхiдних для реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку, представником пiдприємства, установи чи органiзацiї, транспортнi засоби яких пiдлягають реєстрацiї (перереєстрацiї), зняттю з облiку, подається довiдка, форма якої визначається Мiноборони, з вiдмiткою вiйськового комiсара про постановку транспортного засобу на вiйськовий облiк або зняття з такого облiку.

Такі наслідки маємо сьогодні у разі невиконання вимоги щодо подання Інформації.

І на останок, відповідно до п. 17 Постанови № 1921 у разi реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiлу, перетворення), лiквiдацiї або банкрутства пiдприємства, установи та органiзацiї, транспортнi засоби i технiка яких призначенi для задоволення потреб вiйськових формувань на особливий перiод, мiсцевi держадмiнiстрацiї (виконавчi органи сiльських, селищних, мiських рад) повiдомляють про це вiйськовим комiсарiатам з поданням пропозицiї щодо покладення завдання з пiдготовки та передачi транспортних засобiв i технiки вiйськовим формуванням на правонаступникiв або на iншi пiдприємства, установи та органiзацiї, якi розташованi на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi.

Додаток 1
до Положення

 

________________ військовому комісару

ВІДОМІСТЬ
про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки,
а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі
та організації  на таких транспортних засобах і техніці,
станом на ____ _____________ 20___ р.

1. Найменування підприємства, установи, організації _______________________________

_____________________________________________________________________________

2. Форма власності та галузева належність підприємства, установи, організації _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження підприємства, установи, організації ____________________________

_____________________________________________________________________________

4. Фактичне місцезнаходження гаража (місце зберігання транспортних засобів і техніки) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Найменування посади

Прізвище, ім’я та по батькові

Номер службового телефону

Місце проживання чи реєстрації

Номер контактного телефону

Директор (начальник)

 

 

 

 

Заступник (головний інженер)

 

 

 

 

Начальник (працівник) кадрової служби

 

 

 

 

_____________________________________
(номер телефону для оповіщення керівників
підприємства, установи, організації у разі проведення заходів з мобілізації)

 

 

5. Список транспортних засобів і техніки, у тому числі автомобільних (тракторних) причепів, та закріплених за ними громадян:

Порядковий номер

Тип

Марка

Державний

 номер

Технічний стан

Рік випуску

Залишкова (балансова) вартість,
тис. гривень

Інформація про громадянина

прізвище, ім’я та
по батькові

рік народження

номер військово-облікової спеціальності

військове звання

місце проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Наявність металевої тари та заправного інвентаря:

Ознака

Бочки металеві місткістю, літрів

Каністри

Ручні паливні насоси

100-150

200-250

300-350

400-500

усього

Наявність

 

 

 

 

 

 

 

Призначено

 

 

 

 

 

 

 

 7. Ремонтні можливості підприємства, установи, організації

Спеціалізація

Ремонтні можливості на рік, одиниць

Кількість машиномісць для ремонту на підприємстві

транспортні засоби

двигуни

агрегати

автошини

капітальний ремонт

середній ремонт

 

 

 

 

 

 

 

Наявність водіїв (операторів, машиністів), які працюють на підприємстві, в установі, організації:

усього ___________,

з них військовозобов’язаних ___________

 

_____________________

(найменування посади керівника)

________________

(підпис)

__________________

(прізвище, ініціали)

МП

_____  ___________ 20___ р.

 

 

№ 143

Для детального розгляду перейти за посыланням
https://www.ukurier.gov.ua/uk/news/na-novorichni-ta-rizdvyani-svyata-v-ukrayinciv-bud/.
№ 142

Порядок виплати пенсій з 1 жовтня 2017 року

Про ПЕНСІЇ 2017-2018: огляд від ПФУ та інтерв’ю від Мінсоцполітики

06.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

Заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір: «Осучаснення пенсії не прив’язане до її виду, професії чи посади — лише до стажу та зарплати»

Чому одні виплати зросли вдвічі, інші — всього на кілька сотень гривень, а дехто залишився без доплати, розповів заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір тут: https://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/zastupnik-ministra-socialnoyi-politiki-mikola-sham/

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Управлiння контролю та розгляду звернень громадян

Порядок виплати пенсiй з 1 жовтня 2017 року

З 11 жовтня 2017 р. набрав чинностi Закон України вiд 03.10.2017 р. № 2148-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй" (далi - Закон № 2148), яким унесено змiни до низки законiв, що регулюють питання пенсiйного забезпечення громадян. Цим Законом змiнено, зокрема, порядок виплати пенсiй працюючим пенсiонерам.

Слiд нагадати, що згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016 р. № 1774-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (далi - Закон № 1774) у 2017 р. (до 31 грудня 2017 р.) мав дiяти особливий порядок виплати пенсiй пенсiонерам, якi працюють на посадах державних службовцiв, прокурорiв, суддiв тощо.

Крiм того, Закон № 1774 передбачав, що в перiод роботи на певних посадах призначенi пенсiї не виплачуються до звiльнення з роботи, а також було визначено обмеження розмiру пенсiй до виплати в перiод роботи.

З 1 жовтня 2017 р. Законом № 2148 змiнено порядок виплати пенсiй працюючим пенсiонерам.

Розглянемо детальнiше змiни, якi вносяться, до яких законiв i на яку категорiю пенсiонерiв вони будуть поширюватись.

За статтею 47 Закону України вiд 09.07.2003 р. № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" (далi - Закон № 1058) з 1 жовтня 2017 р. пенсiї виплачуються без урахування одержуваної заробiтної плати (доходу) або пенсiйних виплат з накопичувальної системи пенсiйного страхування чи пенсiйних виплат iз системи недержавного пенсiйного забезпечення, крiм випадкiв, передбачених законом.

Тобто з 1 жовтня 2017 р. органами Пенсiйного фонду України поновлено виплату пенсiй працюючим пенсiонерам у повному розмiрi.

Проте є певнi вiдмiнностi в розмiрах поновлених пенсiй в осiб, пенсiї яким призначенi на умовах законiв України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть".

Розглянемо детальнiше, в якому розмiрi починаючи з 1 жовтня 2017 р. виплачуються пенсiї, призначенi вiдповiдно до названих законiв.

Слiд зауважити, що пiд час виплати пенсiї державним службовцям, працiвникам органiв прокуратури, народним депутатам України, а також науковим та науково-педагогiчним працiвникам має значення дата виходу на пенсiю, а також орган та посада, яку особа обiймає нинi.

Щодо дати, яка впливає на розмiр виплачуваної пенсiї, то законодавець розмежував пенсiї, призначенi до набрання чинностi Законом України вiд 08.07.2011 р. № 3668-VI "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсiйної системи" - до 1 жовтня 2011 р., та пенсiї, призначенi пiсля цiєї дати.

Так, якщо пенсiї за законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" були призначенi до 1 жовтня 2011 р., то незалежно вiд того, яку посаду обiймає нинi пенсiонер, виплата пенсiї поновлюється йому вiдповiдно до закону, за яким її призначено.

Наприклад, громадяниновi Б. пенсiю вiдповiдно до Закону України "Про державну службу" призначено, у травнi 2011 р. у розмiрi 5673,21 грн. Зважаючи на те, що пенсiонер пiсля призначення пенсiї продовжив працювати на посадi державного службовця, з 1 квiтня 2015 р. виплату пенсiї було припинено. Ураховуючи змiни, якi вiдбулися в законодавствi з 1 жовтня 2017 р., виплату пенсiї громадяниновi Б. поновлено в розмiрi 5673,21 грн.

Якщо пенсiю вiдповiдно до законiв України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" призначено пiсля 1 жовтня 2011 р. й особа продовжує працювати на посадах державної служби, визначених Законом України "Про державну службу", а також на посадах та умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрiй i статус суплiв". то пенсiї виплачуються в розмiрi, обчисленому вiдповiдно до Закону № 1058.

Проте є категорiя осiб, на яку цей порядок виплати пенсiй не поширюється, тобто пенсiя виплачується за тйм законом, за яким призначена, незалежно вiддати її призначення та посади, яку обiймає особа.

До цiєї категорiї осю належать особи з iнвалiднiстю I та II групи, особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни III групи та учасники бойових дiй, особи, на яких поширюється чиннiсть п. 1 ст. 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту".

Наприклад, пенсiю громадяниновi I. вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" було призначено в липнi 2012 р. у розмiрi 4321,18 грн. Пiсля призначення пенсiї пенсiонер продовжував працювати на науковiй посадi.

Вiдповiдно до порядку виплати пенсiй, що був чинним до 1 жовтня 2017 р., виплата пенсiї провадилася в розмiрi 85% пенсiї, призначеної вiдповiдно до Закону № 1058, - 3032,14 грн (розмiр пенсiї, визначений за загальними правилами, - 3567,23 грн).

З 1 жовтня п. р. пенсiя виплачується в розмiрi, призначеному вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", - 4321,18 грн.

Наприклад, громадяниновi Щ. пенсiя за вiком вiдповiдно до Закону України "Про державну службу" призначена у червнi 2012 р. Пiсля призначення пенсiї пенсiонер продовжив працювати на посадi державного службовця.

З 1 березня 2015 р. у зв'язку з установленням особливого порядку виплати пенсiй працюючим пенсiонерам виплату пенсiї було припинено. У листопадi 2016 р. цього пенсiонера було визнано iнвалiдом II групи, що стало пiдставою для поновлення виплати пенсiї в повному розмiрi. Отже, з 1 жовтня 2017 р. змiн у порядку виплати пенсiї для цього пенсiонера не вiдбулося.

Слiд нагадати, що пунктом 13 Прикiнцевих положень Закону № 1058 (у редакцiї, що була чинною до 30 вересня 2017 р.) визначено: якщо особа має право на одержання пенсiї, зокрема вiдповiдно до законiв України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України" та цього Закону, призначається одна пенсiя за її вибором. При цьому рiзниця мiж розмiром пенсiї, на який має право особа вiдповiдно до законодавчих актiв, та розмiром пенсiї iз солiдарної системи вiдповiдно до цього Закону фiнансується за рахунок коштiв Державного бюджету України.

Якщо особа має право на одержання пенсiї вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" та Закону № 1058, призначається одна пенсiя за її вибором. При цьому рiзниця мiж розмiром пенсiї, на який має право особа вiдповiдно до Закону № 1058, та розмiром пенсiї iз солiдарної системи за цим Законом фiнансується вiдповiдно до умов, передбачених Законом України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть".

Отже, пiд час подачi документiв для призначення пенсiй за законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" для визначення розмiру пенсiї за нормами Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" для розмежування джерел фiнансування особа подає вiдповiдний пакет документiв.

У разi поновлення з 1 жовтня 2017 р. розмiрiв пенсiй особам, пенсiї яким призначено пiсля 1 жовтня 2011 р. за законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" та якi продовжують працювати на посадах державної служби, визначених Законом України "Про державну службу", а також на посадах та на умовах, передбачених Законом "Про судоустрiй i статус суддiв", розмiри пенсiй визначаються на пiдставi поданих пiд час призначення пенсiй документiв, наявних у матерiалах пенсiйних справ.

Крiм того, максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати 10 розмiрiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть. Тимчасово, до 31 грудня 2017 р., максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати 10740 грн.

Начальник управлiння,
Олена ОХРIМЕНКО

"Праця i зарплата" N 40 (1052), 25 жовтня 2017 р.

 

№ 141

З 1 сiчня 2018 року КОНСУЛЬТАЦІЇ ДФСУ у письмовiй або електроннiй формi, надані до 31 березня 2017 року, НЕ ДІЮТЬ

30.10.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
17.03.2017 N 6531/7/99-99-10-03-18

Головним управлiнням ДФС у областях, м. Києвi,
Офiсу великих платникiв податкiв ДФС

Про надання роз'яснення

Державна фiскальна служба України повiдомляє, що вiдповiдно до Закону України вiд 21 грудня 2016 N 1797 "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату" (далi - Закон) з 01.04.2017 набирають чинностi положення Податкового кодексу України (далi - Кодекс) щодо порядку надання iндивiдуальних податкових консультацiй (далi - консультацiй).

Щодо порядку надання консультацiй територiальними органами ДФС.

Територiальний орган ДФС протягом 15 календарних днiв, що настають за днем отримання звернення платника податкiв направляє таку консультацiю до ДФС для розгляду питання про внесення вiдомостей про таку консультацiю до єдиного реєстру консультацiй, про що повiдомляє платнику податкiв у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

ДФС, отримавши консультацiю вiд контролюючого органу, який йому пiдпорядковується, протягом 10 календарних днiв, що настають за днем отримання такої консультацiї, але не бiльше 35 календарних днiв, що настають за днем отримання контролюючим органом вiдповiдного звернення платникiв податкiв, приймає одне iз таких рiшень:

про внесення вiдомостей про консультацiю до єдиного реєстру консультацiй, про що повiдомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рiшення контролюючий орган, який йому пiдпорядковується;

про вiдмову у внесеннi вiдомостей до єдиного реєстру консультацiй з одночасним наданням платнику податкiв вiд свого iменi консультацiї та внесенням вiдомостей про таку консультацiю до зазначеного реєстру, про що повiдомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рiшення контролюючий орган, який йому пiдпорядковується, та платника податкiв у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

Наголошуємо, що вiдповiдно до пункту 53.1 статтi 53 Кодексу консультацiя, яка не внесена до Єдиної бази консультацiй, не звiльняє платника податкiв вiд вiдповiдальностi (фiнансовi, штрафнi санкцiї та/або пеня).

Заважуємо, що, як i ранiше, державнi податковi iнспекцiї мають право надавати тiльки уснi податковi консультацiї.

Окремо звертаємо увагу, що пiдпунктом 5 пункту 135 Закону пiдроздiл 10 Перехiдних положень Кодексу доповнено пунктом 39, вiдповiдно до якого консультацiя, надана контролюючим органом у письмовiй або електроннiй формi до 31 березня 2017 року (включно), звiльняє платника податкiв (податкового агента та/або його посадову особу) вiд вiдповiдальностi, включаючи фiнансову (штрафнi санкцiї та/або пеню), за дiяння, що мiстять ознаки податкового правопорушення, вчиненi до 31 грудня 2017 року (включно).

З 1 сiчня 2018 року консультацiя, надана контролюючим органом у письмовiй або електроннiй формi до 31 березня 2017 року (включно), не пiдлягає застосуванню.

При цьому вiдповiдно до пункту 4 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону у разi скасування/змiни в майбутньому узагальнюючої податкової консультацiї або iндивiдуальної податкової консультацiї, наданої до 01.04.2017, платник податкiв не несе вiдповiдальностi, включаючи фiнансову (штрафнi санкцiї та/або пеню).

Зважаючи на викладене та з метою неухильного дотримання вимог Кодексу, доручаю довести зазначену iнформацiю до усiх структурних пiдроздiлiв та платникiв податкiв.

В. о. Голови М. В. Продан

№ 140

ПЕРСОНІФІКАЦІЯ по ДФСУ:

донарахований ФОП минулих періодів включається в поточний місяць,

виправлення помилкових сум у Звіті – через типи 2 і 3,

знак «мінус» до суми доходів використовується в обмежених випадках

30.10.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
03.10.2017 N 16871/5/99-99-13-02-01-16

Щодо розгляду звернення

Державна фiскальна служба України розглянула <...> звернення <...> щодо застосування норм Закону України вiд 8 липня 2010 року N 2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (далi - Закон N 2464) i повiдомляє таке.

Вiдносини у сферi державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - єдиний внесок) регулюються виключно Законом N 2464.

Процедуру нарахування i сплати єдиного внеску визначено Iнструкцiєю про порядок нарахування i сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.04.2015 р. N 449 (далi - Iнструкцiя).

Правила формування та подання звiту з єдиного внеску встановлено Порядком формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.04.2015 р. N 435 (далi - Порядок).

Щодо вiдображення у Звiтi про суми нарахованої заробiтної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсацiї) застрахованих осiб
та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соцiальне страхування до органiв доходiв i зборiв
(далi - Звiт) iндексацiї за попереднi перiоди

Вiдповiдно до частини другої статтi 9 Закону N 2464 та пiдпункту 1 пункту 3 роздiлу IV Iнструкцiї обчислення єдиного внеску здiйснюється на пiдставi бухгалтерських та iнших документiв, вiдповiдно до яких провадиться нарахування (обчислення) або якi пiдтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на якi вiдповiдно до Закону N 2464 нараховується єдиний внесок.

Абзацом першим пункту 9 роздiлу IV Порядку передбачено, що таблиця 6 додатка 4 до Порядку призначена для формування страхувальником у розрiзi кожної застрахованої особи вiдомостей про суми нарахованої їй заробiтної плати (доходу) у звiтному мiсяцi.

Якщо працiвнику в поточному мiсяцi здiйснено нарахування iндексацiї за попереднi перiоди, вказане нарахування єдиного внеску здiйснюється у мiсяцi його фактичного нарахування (поточному) без вiднесення до вiдповiдних мiсяцiв, за якi проведено таке нарахування.

Щодо виправлення помилок у Звiтi за попереднi перiоди

Порядок виправлення помилок передбачено роздiлом V Порядку.

У разi виявлення помилки, допущеної в попереднiх звiтних перiодах, страхувальник може здiйснити самостiйне виправлення такої помилки у поточному Звiтi iз застосуванням кодiв типу нарахувань, передбачених пунктом 9 роздiлу IV Порядку (пункт 5 роздiлу V Порядку).

Крiм цього, у пунктi 9 роздiлу IV Порядку зазначено, зокрема, що внесення вiд'ємних значень сум нарахованої заробiтної плати (доходу) допускається лише:

при вiдображеннi сум перерахункiв заробiтку (доходу), що пов'язанi з уточненням кiлькостi вiдпрацьованого часу у зв'язку з вiдпусткою, тимчасовою непрацездатнiстю, та допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, нарахованих у попереднiх перiодах;

при вiдображеннi сторнованих сум вiдпускних та допомоги з тимчасової непрацездатностi, допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами.

Щодо застосування норм частини 5 статтi 8 Закону N 2464,
якщо працiвник частину мiсяця перебував у
вiдпустцi без збереження заробiтної плати

Статтею 8 Закону N 2464 передбачено, що у разi якщо база нарахування єдиного внеску (за основним мiсцем роботи) не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд, сума єдиного внеску розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), та ставки єдиного внеску.

Обмеження щодо застосування цiєї норми зазначено у пунктi 8 роздiлу III Iнструкцiї.

Отже, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд) у працiвника, який перебував у вiдпустцi без збереження заробiтної плати, то застосовуються норми частини 5 статтi 8 Закону N 2464.

Перший заступник Голови С. Бiлан

 

№ 139

Для детального розгляду перейти за посыланням
http://kr.dsp.gov.ua/index.php/2830-kr171017.
№ 138

НАВЧАЛЬНА ВІДПУСТКА надається ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ роботи. А ЗА СУМІСНИЦТВОМ (в тому числі внутрішньому) – відпустка без збереження зарплати

30.10.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

Про вiдпустку у зв’язку з навчанням

ПИТАННЯ: Як надати та оплатити додатковi вiдпустки у зв’язку з навчанням студенту ВНЗ - працiвниковi державної установи за основним мiсцем роботи та внутрiшнiм сумiсництвом?

Якi документи повинен подати працiвник роботодавцю?

Чи має право роботодавець вiдправити внутрiшнього сумiсника у навчальну вiдпустку без збереження заробiтної плати в обов’язковому порядку, без його письмової згоди?

Чи допускається розiрвання строкового трудового договору з внутрiшнiм сумiсником пiд час навчання в односторонньому порядку?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно зi статтею 15 Закону України "Про вiдпустки" (далi - Закон) працiвникам, якi успiшно навчаються без вiдриву вiд виробництва у вищих навчальних закладах з вечiрньою та заочною формами навчання, навчальних закладах пiслядипломної освiти та аспiрантурi, передбачено надання додаткових оплачуваних вiдпусток. Тривалiсть таких вiдпусток залежно вiд рiвня акредитацiї закладу освiти, форми навчання, курсу, встановлено ч. 1-4 цiєї статтi.

Вiдпустки, передбаченi п. 1 i 2 ч. 1 та 4 названої статтi, надаються впродовж навчального року.

Пiдставою для надання вiдпустки у зв’язку з навчанням є довiдка-виклик з навчального закладу, у якiй обов’язково зазначається тривалiсть додаткової вiдпустки студента на перiод настановних занять, виконання лабораторних робiт, складання сесiї.

Згiдно зi статтею 17 Закону України "Про освiту." планування навчального процесу належить до компетенцiї вищих навчальних закладiв освiти, тобто їм належить право розподiлу встановленої законом тривалостi додаткової оплачуваної вiдпустки протягом навчального року.

Ураховуючи зазначене, роботодавець зобов’язаний надати працiвниковi вiдпустку у зв’язку з навчанням у строки та на термiн, визначений у довiдцi-виклику, в межах тривалостi, передбаченої ст. 15 Закону, наприклад, не бiльш як 40 календарних днiв на навчальний рiк на перiод настановних занять, виконання лабораторних робiт, складання залiкiв та iспитiв для тих, хто навчається на третьому i наступних курсах у вищих навчальних закладах незалежно вiд рiвня акредитацiї iз заочною формою навчання.

Також слiд зазначити: якщо працiвник протягом навчального року використав належну йому тривалiсть вiдпустки, передбаченої ст. 15 Закону, то для виконання лабораторних робiт, складання залiкiв та iспитiв тощо, якi проходять до кiнця цього навчального року, працiвник може скористатися щорiчною вiдпусткою чи її частиною або вiдпусткою без збереження заробiтної плати.

Робота за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприємств, установ, органiзацiй регулюється постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.04.93 р. № 245 та Положенням про умови роботи за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприємств, установ i органiзацiй, затвердженим наказом Мiнпрацi, Мiн’юсту та Мiнфiну України вiд 28.06.93 р. № 43, зареєстрованим у Мiн’юстi України 30.06.93 р. за № 76.

Вiдповiдно до п. 6 цього Положення вiдпустка на роботi за сумiсництвом надається одночасно з вiдпусткою за основним мiсцем роботи.

Ця норма поширюється на працiвникiв-сумiсникiв державних пiдприємств, установ, органiзацiй.

Вiдповiдно до статтi 217 КЗпП на час додаткових вiдпусток у зв’язку з навчанням за працiвниками за основним мiсцем роботи зберiгається середня заробiтна плата.

Працiвникам, якi працюють за сумiсництвом, оплачувати час додаткових вiдпусток у зв’язку з навчанням не передбачено.

Тому на перiод додаткової оплачуваної вiдпустки у зв’язку з навчанням, що надається за основним мiсцем роботи, на роботi за сумiсництвом слiд надавати вiдпустку без збереження заробiтної плати згiдно з п. 14 ст. 25 Закону, яка надається обов’язково працiвнику-сумiснику - термiном до закiнчення вiдпустки за основним мiсцем роботи.

Вiдпустка, передбачена ст. 25 Закону, надається виключно на бажання працiвника.

Слiд також зазначити, що вiдповiдно до ст. 40 КЗпП не допускається звiльнення працiвника з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу в перiод його тимчасової непрацездатностi (крiм звiльнення за п. 5 цiєї статтi), а також у перiод перебування працiвника у вiдпустцi. Це правило не поширюється на випадок повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї.

Вiталiна КОРКУШКО,
завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 33 (1045), 06 вересня 2017 р.

 

№ 137

Середня зарплата за два місяця:

СУМИ ПРЕМІЙ УРАХОВУЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО ЧАСУ, ВІДПРАЦЬОВАНОГО В РОЗРАХУНКОВОМУ ПЕРІОДУ

(а не по окремим відпрацьованим місяцям)

23.10.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Працiвника направлено у вiдрядження в лютому 2017 р. на три робочих днi. Працiвник вiдпрацював у груднi 2016 р. шiсть днiв (два днi був у вiдрядженнi, iншi днi - хворiв), у сiчнi 2017 р. - 10 днiв (iншi днi перебував у вiдпустцi).

У груднi 2016 р. працiвник одержав премiї з примiтками в наказах "вiдповiдно до вiдпрацьованого часу" на загальну суму 3001 грн, а саме: за IV квартал 2016 р. - 2001 грн i за листопад -1000 грн.

Як ураховується кожна iз премiй для розрахунку середньої зарплати пiд час перебування працiвника у вiдрядженнi в лютому 2017 р.?

ВIДПОВIДЬ: За пунктом 3 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi - Порядок), премiї включаються в заробiток того мiсяця, на який вони припадають згiдно з розрахунковою вiдомiстю на заробiтну плату. Премiї, якi виплачуються за квартал i бiльш тривалий промiжок часу, пiд час обчислення середньої заробiтної плати за останнi два календарних мiсяцi включаються в заробiток у частинi, що вiдповiдає кiлькостi мiсяцiв у розрахунковому перiодi. Якщо число робочих днiв у розрахунковому перiодi вiдпрацьоване неповнiстю, премiї пiд час обчислення середньої заробiтної плати за останнi два календарних мiсяцi враховуються пропорцiйно до часу, вiдпрацьованого в розрахунковому перiодi.

Тобто квартальна премiя, виплачена в розрахунковому перiодi (два мiсяцi), враховується пiд час обчислення середньої заробiтної плати як 2/3 нарахованої суми.

Якщо працiвник неповнiстю вiдпрацював робочi днi розрахункового перiоду, то 2/3 премiї та премiя за мiсяць ураховуються пропорцiйно до вiдпрацьованого часу.

Пунктом 4 Порядку визначено виплати, якi не враховуються пiд час обчислення середньої заробiтної плати, це, зокрема, виплати за час, упродовж якого зберiгається середнiй заробiток працiвника (в тому числi за час вiдрядження, вiдпустки, хвороби).

Тобто, якщо в розрахунковому мiсяцi працiвниковi виплачено середню заробiтну плату (за час вiдпустки, вiдрядження, виконання громадських робiт тощо), то перiод, коли за працiвником зберiгалася середня заробiтна плата, вилучається iз розрахункового перiоду.

Отже, суми премiй ураховуються пропорцiйно до вiдпрацьованого в розрахунковому перiодi часу.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 33 (1045), 06 вересня 2017 р.

№ 136

Утворення посади вiд назви «ФАХІВЕЦЬ» з використанням уточнюючих слiв допустиме, якщо iншого не передбачено у Класифiкаторi

23.10.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо назви посади

ПИТАННЯ: Чи може бути введено до штатного розпису установи назву посади "фахiвець з питань запобiгання та виявлення корупцiї", яку утворено вiд назви посади "фахiвець" з використанням уточнюючих слiв?

ВIДПОВIДЬ: Система професiйної класифiкацiї України визначається Нацiональним класифiкатором України ДК 003:2010 "Класифiкатор рофесiй", затвердженим наказом Держспоживстандарту України вiд 28.07.2010 р. N 327 (далi - Класифiкатор).

Усi професiйнi назви робiт (посад, професiй), якi мiстяться в Класифiкаторi, систематизованi за кодами та згрупованi в професiйнi групи залежно вiд характеру та складностi виконуваних робiт, квалiфiкацiї (рiвня освiти, спецiалiзацiї) та вiдповiдальностi.

Найменування посад (професiй), якi передбачається використовувати у штатному розписi пiдприємств. установ та органiзацiй, визначаються згiдно з Класифiкатором.

Не також зазначено п. 2.14 Iнструкцiї про порядок ведення трудових книжок працiвникiв, затвердженої наказом Мiнпрацi, Мiн’юсту i Мiнсоцзахисту України вiд 29.07.93 р. № 58 (iз змiнами), зокрема, записи в трудову книжку про назву роботи, професiї (посади), на яку прийнято працiвника, виконуються вiдповiдно до професiйних назв робiт, зазначених у Класифiкаторi.

Також нормами Класифiкатора передбачено правила розширення (уточнення) назв посад (професiй).

Вiдповiдно до примiтки 2 (додаток В до Класифiкатора) назви посад (професiй) можуть бути розширенi за потреби користувача для внутрiшнього використання термiнами та словами, якi уточнюють мiсце роботи, виконуванi роботи, сферу дiяльностi за умови дотримання лаконiчностi викладення, якщо iншого не передбачено у Класифiкаторi чи вiдповiдних нормативно-правових актах.

Водночас у Класифiкаторi вже мiстяться назви посад "професiонал з антикорупиiйної дiяльностi" та "уповноважений з антикорупиiйної дiяльностi" з кодом 2414.2. якi належать до роздiлу Класифiкатора "Професiонали".

Таким чином, назва посади "фахiвець" (код 3439, роздiл "Фахiвцi") не може бути розширена вiдповiдно до зазначеної примiтки, оскiльки вже iснують назви посад антикорупцiйного спрямування.

Головний спецiалiст,
Тетяна КОСУХIНА

"Праця i зарплата" N 33 (1045), 06 вересня 2017 р.

Корисна інформація

Доплата заведення військового обліку – до 50% посадового окладу. Обов’язки покладаються на посадову особу кадрового пiдроздiлу або служби управлiння персоналом, якій установлюється така доплата

06.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо доплати
вiдповiдальному за вiйськовий облiк

ПИТАННЯ: Чи встановлюється доплата за ведення вiйськового облiку посадовiй особi кадрового пiдроздiлу, якщо в її посадовiй iнструкцiї одним з обов’язкiв є ведення вiйськового облiку?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно зi статтею 34 Закону України вiд 25.03.92 р. № 2232-ХII "Про вiйськовий обов’язок i вiйськову службу" персональний облiк призовникiв i вiйськовозобов’язаних передбачає облiк вiдомостей щодо призовникiв i вiйськовозобов’язаних за мiсцем їхньої роботи або навчання й покладається на керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй та навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування i форми власностi.

Персональний облiк призовникiв i вiйськовозобов’язаних ведеться згiдно з Положенням про вiйськовий облiк вiйськовозобов’язаних i призовникiв, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 р. № 921 (далi - Положення).

Вiдповiдно до п. 11 Положення за наявностi на вiйськовому облiку в державних органах, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях менш як 500 призовникiв i вiйськовозобов’язаних обов’язки щодо ведення вiйськового облiку покладаються на посадову особу кадрового пiдроздiлу або служби управлiння персоналом, якiй установлюється доплата в розмiрi до 50% посадового окладу, крiм державних службовцiв. Конкретний розмiр доплати до посадового окладу працiвника, на якого покладено цi обов’язки, визначається керiвником залежно вiд фактичної чисельностi вiйськовозобов’язаних i призовникiв у межах затвердженого фонду оплати працi.

Виплата цiєї доплати не пов’язана з виплатою iнших надбавок, доплат, передбачених чинним законодавством.

Заступник директора,
Алла ЛИТВИН

"Праця i зарплата" N 37 (1049), 04 жовтня 2017 р.

 
ІНФОРМАЦІЯ ВІЙСЬКОМАТУ ПРО АВТОТРАНСПОРТ І ВОДІЇВ:

подається до 20 грудня, за не подачу – штрафів немає

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант

06.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

Відповідно до п. 15 постанови КМУ від 28.12.2000 № 1921, яким затверджено Положення про вiйськово-транспортний обов’язок (далі – Положення), підриємства мають інформувати військомат про наявнiсть транспортних засобiв i технiки, їх технiчний стан, а також про громадян, якi працюють на пiдприємствах, в установах та органiзацiях на таких транспортних засобах i технiцi.

Інформація подається два рази на рік, - до 20 червня і до 20 грудня.

Дiя цього Положення (а отже і подача Інформації) поширюється в тому числі і на пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форми власностi. Дiя цього Положення не поширюється (тобто Інформацію не подають) на дипломатичнi представництва i консульськi установи iноземних держав, представництва iноземних та мiжнародних органiзацiй, iноземцiв та осiб без громадянства.

У зв’язку з черговим приближенням строку подачі Інформації – до 20 грудня 2017 р. – до автора надходить звернення щодо обов’язковості надання цієї інформації до військомату, а також щодо відповідальності за неподання такої інформації.

ЦЕ ІНФОРМАЦІЯ, А НЕ ЗВІТ!

Вимога відносно подачі відомостей про наявнiсть транспортних засобiв i технiки, їх технiчний стан, а також про громадян, якi працюють на таких транспортних засобах i технiцi стосується ІНФОРМУВАННЯ військомату, а НЕ ЗВІТУВАННЯ до нього.

Як вже зазначалось на початку статті, керiвники пiдприємств, установ та органiзацiй подають вiйськовим комiсарiатам щороку до 20 червня та 20 грудня iнформацiю про наявнiсть транспортних засобiв i технiки, їх технiчний стан, а також про громадян, якi працюють на пiдприємствах, в установах та органiзацiях на таких транспортних засобах i технiцi, за формою згiдно з додатком 1 до Постанови № 1921 (форму див. нижче).

Отже, не варто вішати ярлик «Звіт» до документа, який таким не є.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідно до п. 5 Положення, посадовi особи та громадяни несуть вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання вiйськово-транспортного обов’язку вiдповiдно до закону.

Види відповідальності можуть бути різними (адміністративна, фінансова, кримінальна). Вони регулюються окремими кодексами і законами. Але жодного закону або норми кодексу про відповідальність щодо неподання Інформацію до військомату сьогодні немає.

Отже, немає і відповідальності, жодного штрафу!

ЯКЩО НЕ ПОДАТИ ІНФОРМАЦІЮ?

У випадку неподання Інформації військомати відмовляють підприємствам у проставлянні відмітки під час державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.

Відповідно до п. 11 Постанови № 1921 для державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку транспортних засобiв в органах Державтоiнспекцiї (крiм транспортних засобiв, власниками яких є громадяни), крiм документiв, необхiдних для реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку, представником пiдприємства, установи чи органiзацiї, транспортнi засоби яких пiдлягають реєстрацiї (перереєстрацiї), зняттю з облiку, подається довiдка, форма якої визначається Мiноборони, з вiдмiткою вiйськового комiсара про постановку транспортного засобу на вiйськовий облiк або зняття з такого облiку.

Такі наслідки маємо сьогодні у разі невиконання вимоги щодо подання Інформації.

І на останок, відповідно до п. 17 Постанови № 1921 у разi реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiлу, перетворення), лiквiдацiї або банкрутства пiдприємства, установи та органiзацiї, транспортнi засоби i технiка яких призначенi для задоволення потреб вiйськових формувань на особливий перiод, мiсцевi держадмiнiстрацiї (виконавчi органи сiльських, селищних, мiських рад) повiдомляють про це вiйськовим комiсарiатам з поданням пропозицiї щодо покладення завдання з пiдготовки та передачi транспортних засобiв i технiки вiйськовим формуванням на правонаступникiв або на iншi пiдприємства, установи та органiзацiї, якi розташованi на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi.

Додаток 1
до Положення

 

________________ військовому комісару

ВІДОМІСТЬ
про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки,
а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі
та організації  на таких транспортних засобах і техніці,
станом на ____ _____________ 20___ р.

1. Найменування підприємства, установи, організації _______________________________

_____________________________________________________________________________

2. Форма власності та галузева належність підприємства, установи, організації _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження підприємства, установи, організації ____________________________

_____________________________________________________________________________

4. Фактичне місцезнаходження гаража (місце зберігання транспортних засобів і техніки) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Найменування посади

Прізвище, ім’я та по батькові

Номер службового телефону

Місце проживання чи реєстрації

Номер контактного телефону

Директор (начальник)

 

 

 

 

Заступник (головний інженер)

 

 

 

 

Начальник (працівник) кадрової служби

 

 

 

 

_____________________________________
(номер телефону для оповіщення керівників
підприємства, установи, організації у разі проведення заходів з мобілізації)

 

 

5. Список транспортних засобів і техніки, у тому числі автомобільних (тракторних) причепів, та закріплених за ними громадян:

Порядковий номер

Тип

Марка

Державний

 номер

Технічний стан

Рік випуску

Залишкова (балансова) вартість,
тис. гривень

Інформація про громадянина

прізвище, ім’я та
по батькові

рік народження

номер військово-облікової спеціальності

військове звання

місце проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Наявність металевої тари та заправного інвентаря:

Ознака

Бочки металеві місткістю, літрів

Каністри

Ручні паливні насоси

100-150

200-250

300-350

400-500

усього

Наявність

 

 

 

 

 

 

 

Призначено

 

 

 

 

 

 

 

 7. Ремонтні можливості підприємства, установи, організації

Спеціалізація

Ремонтні можливості на рік, одиниць

Кількість машиномісць для ремонту на підприємстві

транспортні засоби

двигуни

агрегати

автошини

капітальний ремонт

середній ремонт

 

 

 

 

 

 

 

Наявність водіїв (операторів, машиністів), які працюють на підприємстві, в установі, організації:

усього ___________,

з них військовозобов’язаних ___________

 

_____________________

(найменування посади керівника)

________________

(підпис)

__________________

(прізвище, ініціали)

МП

_____  ___________ 20___ р.

 

 
Для детального розгляду перейти за посыланням
https://www.ukurier.gov.ua/uk/news/na-novorichni-ta-rizdvyani-svyata-v-ukrayinciv-bud/.

Порядок виплати пенсій з 1 жовтня 2017 року

Про ПЕНСІЇ 2017-2018: огляд від ПФУ та інтерв’ю від Мінсоцполітики

06.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

Заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір: «Осучаснення пенсії не прив’язане до її виду, професії чи посади — лише до стажу та зарплати»

Чому одні виплати зросли вдвічі, інші — всього на кілька сотень гривень, а дехто залишився без доплати, розповів заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір тут: https://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/zastupnik-ministra-socialnoyi-politiki-mikola-sham/

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Управлiння контролю та розгляду звернень громадян

Порядок виплати пенсiй з 1 жовтня 2017 року

З 11 жовтня 2017 р. набрав чинностi Закон України вiд 03.10.2017 р. № 2148-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй" (далi - Закон № 2148), яким унесено змiни до низки законiв, що регулюють питання пенсiйного забезпечення громадян. Цим Законом змiнено, зокрема, порядок виплати пенсiй працюючим пенсiонерам.

Слiд нагадати, що згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016 р. № 1774-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (далi - Закон № 1774) у 2017 р. (до 31 грудня 2017 р.) мав дiяти особливий порядок виплати пенсiй пенсiонерам, якi працюють на посадах державних службовцiв, прокурорiв, суддiв тощо.

Крiм того, Закон № 1774 передбачав, що в перiод роботи на певних посадах призначенi пенсiї не виплачуються до звiльнення з роботи, а також було визначено обмеження розмiру пенсiй до виплати в перiод роботи.

З 1 жовтня 2017 р. Законом № 2148 змiнено порядок виплати пенсiй працюючим пенсiонерам.

Розглянемо детальнiше змiни, якi вносяться, до яких законiв i на яку категорiю пенсiонерiв вони будуть поширюватись.

За статтею 47 Закону України вiд 09.07.2003 р. № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" (далi - Закон № 1058) з 1 жовтня 2017 р. пенсiї виплачуються без урахування одержуваної заробiтної плати (доходу) або пенсiйних виплат з накопичувальної системи пенсiйного страхування чи пенсiйних виплат iз системи недержавного пенсiйного забезпечення, крiм випадкiв, передбачених законом.

Тобто з 1 жовтня 2017 р. органами Пенсiйного фонду України поновлено виплату пенсiй працюючим пенсiонерам у повному розмiрi.

Проте є певнi вiдмiнностi в розмiрах поновлених пенсiй в осiб, пенсiї яким призначенi на умовах законiв України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть".

Розглянемо детальнiше, в якому розмiрi починаючи з 1 жовтня 2017 р. виплачуються пенсiї, призначенi вiдповiдно до названих законiв.

Слiд зауважити, що пiд час виплати пенсiї державним службовцям, працiвникам органiв прокуратури, народним депутатам України, а також науковим та науково-педагогiчним працiвникам має значення дата виходу на пенсiю, а також орган та посада, яку особа обiймає нинi.

Щодо дати, яка впливає на розмiр виплачуваної пенсiї, то законодавець розмежував пенсiї, призначенi до набрання чинностi Законом України вiд 08.07.2011 р. № 3668-VI "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсiйної системи" - до 1 жовтня 2011 р., та пенсiї, призначенi пiсля цiєї дати.

Так, якщо пенсiї за законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" були призначенi до 1 жовтня 2011 р., то незалежно вiд того, яку посаду обiймає нинi пенсiонер, виплата пенсiї поновлюється йому вiдповiдно до закону, за яким її призначено.

Наприклад, громадяниновi Б. пенсiю вiдповiдно до Закону України "Про державну службу" призначено, у травнi 2011 р. у розмiрi 5673,21 грн. Зважаючи на те, що пенсiонер пiсля призначення пенсiї продовжив працювати на посадi державного службовця, з 1 квiтня 2015 р. виплату пенсiї було припинено. Ураховуючи змiни, якi вiдбулися в законодавствi з 1 жовтня 2017 р., виплату пенсiї громадяниновi Б. поновлено в розмiрi 5673,21 грн.

Якщо пенсiю вiдповiдно до законiв України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" призначено пiсля 1 жовтня 2011 р. й особа продовжує працювати на посадах державної служби, визначених Законом України "Про державну службу", а також на посадах та умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрiй i статус суплiв". то пенсiї виплачуються в розмiрi, обчисленому вiдповiдно до Закону № 1058.

Проте є категорiя осiб, на яку цей порядок виплати пенсiй не поширюється, тобто пенсiя виплачується за тйм законом, за яким призначена, незалежно вiддати її призначення та посади, яку обiймає особа.

До цiєї категорiї осю належать особи з iнвалiднiстю I та II групи, особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни III групи та учасники бойових дiй, особи, на яких поширюється чиннiсть п. 1 ст. 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту".

Наприклад, пенсiю громадяниновi I. вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" було призначено в липнi 2012 р. у розмiрi 4321,18 грн. Пiсля призначення пенсiї пенсiонер продовжував працювати на науковiй посадi.

Вiдповiдно до порядку виплати пенсiй, що був чинним до 1 жовтня 2017 р., виплата пенсiї провадилася в розмiрi 85% пенсiї, призначеної вiдповiдно до Закону № 1058, - 3032,14 грн (розмiр пенсiї, визначений за загальними правилами, - 3567,23 грн).

З 1 жовтня п. р. пенсiя виплачується в розмiрi, призначеному вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", - 4321,18 грн.

Наприклад, громадяниновi Щ. пенсiя за вiком вiдповiдно до Закону України "Про державну службу" призначена у червнi 2012 р. Пiсля призначення пенсiї пенсiонер продовжив працювати на посадi державного службовця.

З 1 березня 2015 р. у зв'язку з установленням особливого порядку виплати пенсiй працюючим пенсiонерам виплату пенсiї було припинено. У листопадi 2016 р. цього пенсiонера було визнано iнвалiдом II групи, що стало пiдставою для поновлення виплати пенсiї в повному розмiрi. Отже, з 1 жовтня 2017 р. змiн у порядку виплати пенсiї для цього пенсiонера не вiдбулося.

Слiд нагадати, що пунктом 13 Прикiнцевих положень Закону № 1058 (у редакцiї, що була чинною до 30 вересня 2017 р.) визначено: якщо особа має право на одержання пенсiї, зокрема вiдповiдно до законiв України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України" та цього Закону, призначається одна пенсiя за її вибором. При цьому рiзниця мiж розмiром пенсiї, на який має право особа вiдповiдно до законодавчих актiв, та розмiром пенсiї iз солiдарної системи вiдповiдно до цього Закону фiнансується за рахунок коштiв Державного бюджету України.

Якщо особа має право на одержання пенсiї вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" та Закону № 1058, призначається одна пенсiя за її вибором. При цьому рiзниця мiж розмiром пенсiї, на який має право особа вiдповiдно до Закону № 1058, та розмiром пенсiї iз солiдарної системи за цим Законом фiнансується вiдповiдно до умов, передбачених Законом України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть".

Отже, пiд час подачi документiв для призначення пенсiй за законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" для визначення розмiру пенсiї за нормами Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" для розмежування джерел фiнансування особа подає вiдповiдний пакет документiв.

У разi поновлення з 1 жовтня 2017 р. розмiрiв пенсiй особам, пенсiї яким призначено пiсля 1 жовтня 2011 р. за законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" та якi продовжують працювати на посадах державної служби, визначених Законом України "Про державну службу", а також на посадах та на умовах, передбачених Законом "Про судоустрiй i статус суддiв", розмiри пенсiй визначаються на пiдставi поданих пiд час призначення пенсiй документiв, наявних у матерiалах пенсiйних справ.

Крiм того, максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати 10 розмiрiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть. Тимчасово, до 31 грудня 2017 р., максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати 10740 грн.

Начальник управлiння,
Олена ОХРIМЕНКО

"Праця i зарплата" N 40 (1052), 25 жовтня 2017 р.

 
З 1 сiчня 2018 року КОНСУЛЬТАЦІЇ ДФСУ у письмовiй або електроннiй формi, надані до 31 березня 2017 року, НЕ ДІЮТЬ

30.10.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
17.03.2017 N 6531/7/99-99-10-03-18

Головним управлiнням ДФС у областях, м. Києвi,
Офiсу великих платникiв податкiв ДФС

Про надання роз'яснення

Державна фiскальна служба України повiдомляє, що вiдповiдно до Закону України вiд 21 грудня 2016 N 1797 "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату" (далi - Закон) з 01.04.2017 набирають чинностi положення Податкового кодексу України (далi - Кодекс) щодо порядку надання iндивiдуальних податкових консультацiй (далi - консультацiй).

Щодо порядку надання консультацiй територiальними органами ДФС.

Територiальний орган ДФС протягом 15 календарних днiв, що настають за днем отримання звернення платника податкiв направляє таку консультацiю до ДФС для розгляду питання про внесення вiдомостей про таку консультацiю до єдиного реєстру консультацiй, про що повiдомляє платнику податкiв у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

ДФС, отримавши консультацiю вiд контролюючого органу, який йому пiдпорядковується, протягом 10 календарних днiв, що настають за днем отримання такої консультацiї, але не бiльше 35 календарних днiв, що настають за днем отримання контролюючим органом вiдповiдного звернення платникiв податкiв, приймає одне iз таких рiшень:

про внесення вiдомостей про консультацiю до єдиного реєстру консультацiй, про що повiдомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рiшення контролюючий орган, який йому пiдпорядковується;

про вiдмову у внесеннi вiдомостей до єдиного реєстру консультацiй з одночасним наданням платнику податкiв вiд свого iменi консультацiї та внесенням вiдомостей про таку консультацiю до зазначеного реєстру, про що повiдомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рiшення контролюючий орган, який йому пiдпорядковується, та платника податкiв у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

Наголошуємо, що вiдповiдно до пункту 53.1 статтi 53 Кодексу консультацiя, яка не внесена до Єдиної бази консультацiй, не звiльняє платника податкiв вiд вiдповiдальностi (фiнансовi, штрафнi санкцiї та/або пеня).

Заважуємо, що, як i ранiше, державнi податковi iнспекцiї мають право надавати тiльки уснi податковi консультацiї.

Окремо звертаємо увагу, що пiдпунктом 5 пункту 135 Закону пiдроздiл 10 Перехiдних положень Кодексу доповнено пунктом 39, вiдповiдно до якого консультацiя, надана контролюючим органом у письмовiй або електроннiй формi до 31 березня 2017 року (включно), звiльняє платника податкiв (податкового агента та/або його посадову особу) вiд вiдповiдальностi, включаючи фiнансову (штрафнi санкцiї та/або пеню), за дiяння, що мiстять ознаки податкового правопорушення, вчиненi до 31 грудня 2017 року (включно).

З 1 сiчня 2018 року консультацiя, надана контролюючим органом у письмовiй або електроннiй формi до 31 березня 2017 року (включно), не пiдлягає застосуванню.

При цьому вiдповiдно до пункту 4 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону у разi скасування/змiни в майбутньому узагальнюючої податкової консультацiї або iндивiдуальної податкової консультацiї, наданої до 01.04.2017, платник податкiв не несе вiдповiдальностi, включаючи фiнансову (штрафнi санкцiї та/або пеню).

Зважаючи на викладене та з метою неухильного дотримання вимог Кодексу, доручаю довести зазначену iнформацiю до усiх структурних пiдроздiлiв та платникiв податкiв.

В. о. Голови М. В. Продан
ПЕРСОНІФІКАЦІЯ по ДФСУ:

донарахований ФОП минулих періодів включається в поточний місяць,

виправлення помилкових сум у Звіті – через типи 2 і 3,

знак «мінус» до суми доходів використовується в обмежених випадках

30.10.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
03.10.2017 N 16871/5/99-99-13-02-01-16

Щодо розгляду звернення

Державна фiскальна служба України розглянула <...> звернення <...> щодо застосування норм Закону України вiд 8 липня 2010 року N 2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (далi - Закон N 2464) i повiдомляє таке.

Вiдносини у сферi державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - єдиний внесок) регулюються виключно Законом N 2464.

Процедуру нарахування i сплати єдиного внеску визначено Iнструкцiєю про порядок нарахування i сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.04.2015 р. N 449 (далi - Iнструкцiя).

Правила формування та подання звiту з єдиного внеску встановлено Порядком формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.04.2015 р. N 435 (далi - Порядок).

Щодо вiдображення у Звiтi про суми нарахованої заробiтної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсацiї) застрахованих осiб
та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соцiальне страхування до органiв доходiв i зборiв
(далi - Звiт) iндексацiї за попереднi перiоди

Вiдповiдно до частини другої статтi 9 Закону N 2464 та пiдпункту 1 пункту 3 роздiлу IV Iнструкцiї обчислення єдиного внеску здiйснюється на пiдставi бухгалтерських та iнших документiв, вiдповiдно до яких провадиться нарахування (обчислення) або якi пiдтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на якi вiдповiдно до Закону N 2464 нараховується єдиний внесок.

Абзацом першим пункту 9 роздiлу IV Порядку передбачено, що таблиця 6 додатка 4 до Порядку призначена для формування страхувальником у розрiзi кожної застрахованої особи вiдомостей про суми нарахованої їй заробiтної плати (доходу) у звiтному мiсяцi.

Якщо працiвнику в поточному мiсяцi здiйснено нарахування iндексацiї за попереднi перiоди, вказане нарахування єдиного внеску здiйснюється у мiсяцi його фактичного нарахування (поточному) без вiднесення до вiдповiдних мiсяцiв, за якi проведено таке нарахування.

Щодо виправлення помилок у Звiтi за попереднi перiоди

Порядок виправлення помилок передбачено роздiлом V Порядку.

У разi виявлення помилки, допущеної в попереднiх звiтних перiодах, страхувальник може здiйснити самостiйне виправлення такої помилки у поточному Звiтi iз застосуванням кодiв типу нарахувань, передбачених пунктом 9 роздiлу IV Порядку (пункт 5 роздiлу V Порядку).

Крiм цього, у пунктi 9 роздiлу IV Порядку зазначено, зокрема, що внесення вiд'ємних значень сум нарахованої заробiтної плати (доходу) допускається лише:

при вiдображеннi сум перерахункiв заробiтку (доходу), що пов'язанi з уточненням кiлькостi вiдпрацьованого часу у зв'язку з вiдпусткою, тимчасовою непрацездатнiстю, та допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, нарахованих у попереднiх перiодах;

при вiдображеннi сторнованих сум вiдпускних та допомоги з тимчасової непрацездатностi, допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами.

Щодо застосування норм частини 5 статтi 8 Закону N 2464,
якщо працiвник частину мiсяця перебував у
вiдпустцi без збереження заробiтної плати

Статтею 8 Закону N 2464 передбачено, що у разi якщо база нарахування єдиного внеску (за основним мiсцем роботи) не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд, сума єдиного внеску розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), та ставки єдиного внеску.

Обмеження щодо застосування цiєї норми зазначено у пунктi 8 роздiлу III Iнструкцiї.

Отже, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд) у працiвника, який перебував у вiдпустцi без збереження заробiтної плати, то застосовуються норми частини 5 статтi 8 Закону N 2464.

Перший заступник Голови С. Бiлан

 
Для детального розгляду перейти за посыланням
http://kr.dsp.gov.ua/index.php/2830-kr171017.

НАВЧАЛЬНА ВІДПУСТКА надається ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ роботи. А ЗА СУМІСНИЦТВОМ (в тому числі внутрішньому) – відпустка без збереження зарплати

30.10.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

Про вiдпустку у зв’язку з навчанням

ПИТАННЯ: Як надати та оплатити додатковi вiдпустки у зв’язку з навчанням студенту ВНЗ - працiвниковi державної установи за основним мiсцем роботи та внутрiшнiм сумiсництвом?

Якi документи повинен подати працiвник роботодавцю?

Чи має право роботодавець вiдправити внутрiшнього сумiсника у навчальну вiдпустку без збереження заробiтної плати в обов’язковому порядку, без його письмової згоди?

Чи допускається розiрвання строкового трудового договору з внутрiшнiм сумiсником пiд час навчання в односторонньому порядку?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно зi статтею 15 Закону України "Про вiдпустки" (далi - Закон) працiвникам, якi успiшно навчаються без вiдриву вiд виробництва у вищих навчальних закладах з вечiрньою та заочною формами навчання, навчальних закладах пiслядипломної освiти та аспiрантурi, передбачено надання додаткових оплачуваних вiдпусток. Тривалiсть таких вiдпусток залежно вiд рiвня акредитацiї закладу освiти, форми навчання, курсу, встановлено ч. 1-4 цiєї статтi.

Вiдпустки, передбаченi п. 1 i 2 ч. 1 та 4 названої статтi, надаються впродовж навчального року.

Пiдставою для надання вiдпустки у зв’язку з навчанням є довiдка-виклик з навчального закладу, у якiй обов’язково зазначається тривалiсть додаткової вiдпустки студента на перiод настановних занять, виконання лабораторних робiт, складання сесiї.

Згiдно зi статтею 17 Закону України "Про освiту." планування навчального процесу належить до компетенцiї вищих навчальних закладiв освiти, тобто їм належить право розподiлу встановленої законом тривалостi додаткової оплачуваної вiдпустки протягом навчального року.

Ураховуючи зазначене, роботодавець зобов’язаний надати працiвниковi вiдпустку у зв’язку з навчанням у строки та на термiн, визначений у довiдцi-виклику, в межах тривалостi, передбаченої ст. 15 Закону, наприклад, не бiльш як 40 календарних днiв на навчальний рiк на перiод настановних занять, виконання лабораторних робiт, складання залiкiв та iспитiв для тих, хто навчається на третьому i наступних курсах у вищих навчальних закладах незалежно вiд рiвня акредитацiї iз заочною формою навчання.

Також слiд зазначити: якщо працiвник протягом навчального року використав належну йому тривалiсть вiдпустки, передбаченої ст. 15 Закону, то для виконання лабораторних робiт, складання залiкiв та iспитiв тощо, якi проходять до кiнця цього навчального року, працiвник може скористатися щорiчною вiдпусткою чи її частиною або вiдпусткою без збереження заробiтної плати.

Робота за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприємств, установ, органiзацiй регулюється постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.04.93 р. № 245 та Положенням про умови роботи за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприємств, установ i органiзацiй, затвердженим наказом Мiнпрацi, Мiн’юсту та Мiнфiну України вiд 28.06.93 р. № 43, зареєстрованим у Мiн’юстi України 30.06.93 р. за № 76.

Вiдповiдно до п. 6 цього Положення вiдпустка на роботi за сумiсництвом надається одночасно з вiдпусткою за основним мiсцем роботи.

Ця норма поширюється на працiвникiв-сумiсникiв державних пiдприємств, установ, органiзацiй.

Вiдповiдно до статтi 217 КЗпП на час додаткових вiдпусток у зв’язку з навчанням за працiвниками за основним мiсцем роботи зберiгається середня заробiтна плата.

Працiвникам, якi працюють за сумiсництвом, оплачувати час додаткових вiдпусток у зв’язку з навчанням не передбачено.

Тому на перiод додаткової оплачуваної вiдпустки у зв’язку з навчанням, що надається за основним мiсцем роботи, на роботi за сумiсництвом слiд надавати вiдпустку без збереження заробiтної плати згiдно з п. 14 ст. 25 Закону, яка надається обов’язково працiвнику-сумiснику - термiном до закiнчення вiдпустки за основним мiсцем роботи.

Вiдпустка, передбачена ст. 25 Закону, надається виключно на бажання працiвника.

Слiд також зазначити, що вiдповiдно до ст. 40 КЗпП не допускається звiльнення працiвника з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу в перiод його тимчасової непрацездатностi (крiм звiльнення за п. 5 цiєї статтi), а також у перiод перебування працiвника у вiдпустцi. Це правило не поширюється на випадок повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї.

Вiталiна КОРКУШКО,
завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 33 (1045), 06 вересня 2017 р.

 
Середня зарплата за два місяця:

СУМИ ПРЕМІЙ УРАХОВУЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО ЧАСУ, ВІДПРАЦЬОВАНОГО В РОЗРАХУНКОВОМУ ПЕРІОДУ

(а не по окремим відпрацьованим місяцям)

23.10.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Працiвника направлено у вiдрядження в лютому 2017 р. на три робочих днi. Працiвник вiдпрацював у груднi 2016 р. шiсть днiв (два днi був у вiдрядженнi, iншi днi - хворiв), у сiчнi 2017 р. - 10 днiв (iншi днi перебував у вiдпустцi).

У груднi 2016 р. працiвник одержав премiї з примiтками в наказах "вiдповiдно до вiдпрацьованого часу" на загальну суму 3001 грн, а саме: за IV квартал 2016 р. - 2001 грн i за листопад -1000 грн.

Як ураховується кожна iз премiй для розрахунку середньої зарплати пiд час перебування працiвника у вiдрядженнi в лютому 2017 р.?

ВIДПОВIДЬ: За пунктом 3 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi - Порядок), премiї включаються в заробiток того мiсяця, на який вони припадають згiдно з розрахунковою вiдомiстю на заробiтну плату. Премiї, якi виплачуються за квартал i бiльш тривалий промiжок часу, пiд час обчислення середньої заробiтної плати за останнi два календарних мiсяцi включаються в заробiток у частинi, що вiдповiдає кiлькостi мiсяцiв у розрахунковому перiодi. Якщо число робочих днiв у розрахунковому перiодi вiдпрацьоване неповнiстю, премiї пiд час обчислення середньої заробiтної плати за останнi два календарних мiсяцi враховуються пропорцiйно до часу, вiдпрацьованого в розрахунковому перiодi.

Тобто квартальна премiя, виплачена в розрахунковому перiодi (два мiсяцi), враховується пiд час обчислення середньої заробiтної плати як 2/3 нарахованої суми.

Якщо працiвник неповнiстю вiдпрацював робочi днi розрахункового перiоду, то 2/3 премiї та премiя за мiсяць ураховуються пропорцiйно до вiдпрацьованого часу.

Пунктом 4 Порядку визначено виплати, якi не враховуються пiд час обчислення середньої заробiтної плати, це, зокрема, виплати за час, упродовж якого зберiгається середнiй заробiток працiвника (в тому числi за час вiдрядження, вiдпустки, хвороби).

Тобто, якщо в розрахунковому мiсяцi працiвниковi виплачено середню заробiтну плату (за час вiдпустки, вiдрядження, виконання громадських робiт тощо), то перiод, коли за працiвником зберiгалася середня заробiтна плата, вилучається iз розрахункового перiоду.

Отже, суми премiй ураховуються пропорцiйно до вiдпрацьованого в розрахунковому перiодi часу.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 33 (1045), 06 вересня 2017 р.
Утворення посади вiд назви «ФАХІВЕЦЬ» з використанням уточнюючих слiв допустиме, якщо iншого не передбачено у Класифiкаторi

23.10.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо назви посади

ПИТАННЯ: Чи може бути введено до штатного розпису установи назву посади "фахiвець з питань запобiгання та виявлення корупцiї", яку утворено вiд назви посади "фахiвець" з використанням уточнюючих слiв?

ВIДПОВIДЬ: Система професiйної класифiкацiї України визначається Нацiональним класифiкатором України ДК 003:2010 "Класифiкатор рофесiй", затвердженим наказом Держспоживстандарту України вiд 28.07.2010 р. N 327 (далi - Класифiкатор).

Усi професiйнi назви робiт (посад, професiй), якi мiстяться в Класифiкаторi, систематизованi за кодами та згрупованi в професiйнi групи залежно вiд характеру та складностi виконуваних робiт, квалiфiкацiї (рiвня освiти, спецiалiзацiї) та вiдповiдальностi.

Найменування посад (професiй), якi передбачається використовувати у штатному розписi пiдприємств. установ та органiзацiй, визначаються згiдно з Класифiкатором.

Не також зазначено п. 2.14 Iнструкцiї про порядок ведення трудових книжок працiвникiв, затвердженої наказом Мiнпрацi, Мiн’юсту i Мiнсоцзахисту України вiд 29.07.93 р. № 58 (iз змiнами), зокрема, записи в трудову книжку про назву роботи, професiї (посади), на яку прийнято працiвника, виконуються вiдповiдно до професiйних назв робiт, зазначених у Класифiкаторi.

Також нормами Класифiкатора передбачено правила розширення (уточнення) назв посад (професiй).

Вiдповiдно до примiтки 2 (додаток В до Класифiкатора) назви посад (професiй) можуть бути розширенi за потреби користувача для внутрiшнього використання термiнами та словами, якi уточнюють мiсце роботи, виконуванi роботи, сферу дiяльностi за умови дотримання лаконiчностi викладення, якщо iншого не передбачено у Класифiкаторi чи вiдповiдних нормативно-правових актах.

Водночас у Класифiкаторi вже мiстяться назви посад "професiонал з антикорупиiйної дiяльностi" та "уповноважений з антикорупиiйної дiяльностi" з кодом 2414.2. якi належать до роздiлу Класифiкатора "Професiонали".

Таким чином, назва посади "фахiвець" (код 3439, роздiл "Фахiвцi") не може бути розширена вiдповiдно до зазначеної примiтки, оскiльки вже iснують назви посад антикорупцiйного спрямування.

Головний спецiалiст,
Тетяна КОСУХIНА

"Праця i зарплата" N 33 (1045), 06 вересня 2017 р.