Корисна інформація
№ 158

Якщо мати дитини працює на умовах неповнота робочого часу в перiод вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, то для надання такої вiдпустки iншим особам в цей самий перiод пiдстав немає

04.12.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

Про вiдпустку для догляду за дитиною

ПИТАННЯ: Чи має право роботодавець надавати за заявою батька дитини, баби, дiда чи iнших родичiв, якi фактично доглядають за дитиною, вiдпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку на пiдставi довiдки з мiсця роботи матерi дитини про те, що вона стала до роботи на умовах неповного робочого дня?

ВIДПОВIДЬ: За частиною 1 ст. 18 Закону України "Про вiдпустки" (далi - Закон) пiсля закiнчення вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю та пологами на бажання жiнки їй надається вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку.

Ця вiдпустка може бути використана повнiстю або частинами також батьком дитини, бабою, дiдом чи iншими родичами, якi фактично доглядають за дитиною, або особою, яка всиновила чи взяла пiд опiку дитину, та одним iз прийомних батькiв (ч. 3 ст. 18 Закону i ч. 7 ст. 179 КЗпП).

На бажання жiнки або названих осiб у перiод перебування їх у вiдпустцi для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома (ч. 4 ст. 18 Закону).

За частиною 4 ст. 20 Закону особам, зазначеним ч. 3 ст. 18 Закону (крiм осiб, якi всиновили чи взяли дитину пiд опiку у встановленому законодавством порядку), вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку надається на пiдставi довiдки з мiсця роботи (навчання, служби) матерi дитини про те, що вона стала до роботу до закiнчення термiну цiєї вiдпустки i виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (iз зазначенням дати).

Ураховуючи викладене, якщо мати дитини, працює на умовах неповнота робочого часу в перiод вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, для надання такої вiдпустки iншим особам, зазначеним ч. 3 ст. 18 Закону, в цей самий перiод пiдстав немає. Чинним законодавством не передбачено використання вiдпустки для догляду за дитиною вiком до трьох рокiв одночасно двома чи бiльше застрахованими особами.

Вiталiна КОРКУШКО,
завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 41 (1053), 08 листопада 2017 р.

Документ взят из "ИАС Консультант"

№ 157

ВИПАДКИ, ЗА ЯКИМИ НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДОПЛАТА ЄСВ до МІНІМАЛЬНОГО РОЗМІРУ

27.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Сектор органiзацiї роботи ДПI у Голосiївському районi м. Києва

Нарахування єдиного внеску

ПИТАННЯ: Коли єдинии внесок нараховується не на мiнiмальну зарплату?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно з частиною 5 ст. 8 Закону України вiд 08.07.2010 р. № 2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування" (далi - Закон № 2464) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування (далi - єдиний внесок) для платникiв, зазначених ст. 4 Закону № 2464, встановлюється в розмiрi 22% визначеної ст. 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

Якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який одержано дохiд, сума єдиного внеску розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць одержало дохiд (прибуток), та ставки єдиного внеску.

У разi нарахування заробiтної плати (доходiв) фiзичним особам з джерел не за основним мiсцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена цiєю частиною, застосовується до визначеної бази нарахування незалежно вiд її розмiру.

Вiдповiдно до ст. 8 Закону України вiд 21.12.2016 р. № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рiк" з 1 сiчня 2017 р. встановлено мiнiмальну заробiтну плату - 3200 грн на мiсяць.

З урахуванням викладеного та згiдно з положеннями Закону № 2464 не застосовується мiнiмальна заробiтна плата для нарахування єдиного внеску в таких випадках:

- до заробiтної плати з джерела не за основним мiсцем роботи - базою нарахування єдиного внеску є одержаний дохiд (прибуток) незалежно вiд його розмiру;

- до заробiтної плати (доходу) працiвника-iнвалiда, який працює на пiдприємствi, в установi або органiзацiї, де застосовується ставка - 8,41 %;

- до заробiтної плати (доходу) працiвникiв всеукраїнських громадських органiзацiй iнвалiдiв, зокрема товариств УТОГ та УТОС, де застосовується ставка - 5,3 %;.

- до заробiтної плати (доходу) пiдприємств та органiзацiй, громадських органiзацiй iнвалiдiв, де застосовується ставка - 5,5% (для працюючих iнвалiдiв);

- до працiвникiв, яким надано вiдпустки без збереження заробiтної плати на перiод проведення АТО у вiдповiдному населеному пунктi з урахуванням часу, потрiбного для повернення до мiсця роботи, але не бiльш як сiм календарних днiв пiсля ухвалення рiшення про припинення АТО;

- якщо працiвника прийнято не з першого робочого дня та звiльнено не останнiм робочим днем звiтного мiсяця; .

- якщо працiвник повний мiсяць перебуває у вiдпустцi без збереження заробiтної плати - база нарахування єдиного внеску вiдсутня;

- для працiвника (за основним мiсцем роботи), в якого початок та закiнчення хвороби припадають на рiзнi мiсяцi - єдиний внесок у мiсяцi початку хвороби нараховується за фактично вiдпрацьований час, оскiльки загальна сума доходу ще не є вiдомою (сума допомоги по тимчасовiй непрацездатностi).

Вiкторiя КОВАЛЬЧУК,
завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 41 (1053), 08 листопада 2017 р.

Документ взят из "ИАС Консультант"

 

№ 156

Якщо сума нецiльової матеріальної допомоги перевищує 2240 грн на рік, сума перевищення вiдображається в 1ДФ пiд ознакою доходу "127"

27.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Сектор органiзацiї роботи ДПI у Голосiївському районi м. Києва

Оподаткування нецiльової благодiйної допомоги

ПИТАННЯ: У якому порядку обкладається податком на доходи фiзичних осiб нецiльова благодiйна допомога?

ВIДПОВIДЬ: До оподатковуваного доходу платника податку не включається сума нецiльової благодiйної допомоги, в тому числi матерiальної, що надається резидентами - юридичними або фiзичними особами упродовж звiтного податкового року сукупно в розмiрi, що не перевищує граничного розмiру доходу, який дорiвнює розмiру мiсячного прожиткового мiнiмуму, чинного для працездатної особи на 1 сiчня звiтного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (у 2017 р. - 2240 грн).

Сума перевищення нецiльової допомоги над таким розмiром включається податковим агентом до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку, як iншi доходи, i пiдлягає обкладанню на загальних пiдставах податком на доходи фiзичних осiб за ставкою 18% та вiйськовим збором за ставкою 1,5%.

Сума нецiльової благодiйної допомоги, яка впродовж 2017 р. сукупно не перевищує 2240 грн, вiдображається в податковому розрахунку за формою № 1ДФ пiд ознакою доходу "169".

Якщо сума нецiльової благодiйної допомоги перевищує встановлений граничний розмiр, то сума перевищення вiдображається в податковому розрахунку за формою № 1ДФ пiд ознакою доходу "127", як iншi доходи.

Вiкторiя КОВАЛЬЧУК,
звiдувача сектору

"Праця i зарплата" N 42 (1054), 15 листопада 2017 р.

Документ взят из "ИАС Консультант"

 

№ 155

Особа, яка провадить пiдприємницьку дiяльнiсть, у тому числi через приватне пiдприємство, яке нею створюється, але не здійснює діяльності, належить до зайнятого населення та не може набути статусу безробiтного для отримання допомоги по безробіттю

27.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Державна служба зайнятостi

Щодо надання статусу безробiтного

ПИТАННЯ: Чи є зайнятою особою засновник приватного пiдприємства, яке не провадить господарської дiяльностi з моменту заснування (2005 р.)? Чи має такий засновник право на призначення статусу безробiтного та на допомогу по безробiттю?

ВIДПОВIДЬ: Законом України "Про зайнятiсть населення" встановлено, що зайнятiсть - це не заборонена законодавством дiяльнiсть осiб, пов’язана iз задоволенням їхнiх особистих та суспiльних потреб з метою одержання доходу (заробiтної плати) у грошовiй або iншiй формi, а також дiяльнiсть членiв однiєї сiм’ї, якi провадять господарську дiяльнiсть або працюють у суб’єктiв господарювання, заснованих на їхнiй власностi, в тому числi безоплатно.

Зайнятiсть населення забезпечується встановленням вiдносин, що регулюються трудовими договорами (контрактами), провадженням пiдприємницької дiяльностi та iнших видiв дiяльностi, не заборонених законом.

Вiдповiдно до ч. 3 ст. 128 Господарського кодексу України (далi - ГКУ) громадянин може провадити пiдприємницьку дiяльнiсть безпосередньо як пiдприємець або через приватне пiдприємство, що ним створюється.

Статтею 42 ГКУ визначено, що пiдприємництво - це самостiйна, iнiцiативна, систематична, на власний ризик господарська дiяльнiсть, що провадиться суб’єктами господарювання (пiдприємцями) з метою досягнення економiчних i соцiальних результатiв та одержання прибутку.

За пунктом 7 Порядку реєстрацiї, перереєстрацiї безробiтних та ведення облiку осiб, якi шукають роботу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.03.2013 р. № 198 (далi - Порядок), установлення факту зайнятостi особи є пiдставою для вiдмови в наданнi статусу безробiтного.

Ураховуючи викладене, особа, яка провадить пiдприємницьку дiяльнiсть, у тому числi через приватне пiдприємство, яке нею створюється, належить до зайнятого населення та не може набути статусу безробiтного.

Згiдно з п. 32 Порядку особи, яким не може бути надано в установленому порядку статусу безробiтного, мають право на отримання в державнiй службi зайнятостi низки послуг, зокрема з пiдбору роботи, iнформацiйно-консультацiйних, профорiєнтацiйних тощо, передбачених законодавством.

Служба зайнятостi сприяє таким громадянам у працевлаштуваннi, пропонує участь у громадських та iнших роботах тимчасового характеру.

"Праця i зарплата" N 41 (1053), 08 листопада 2017 р.

Документ взят из "ИАС Консультант"

№ 154

Час догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та навчання у ВНЗ зараховується до «пенсійного» страхового стажу

27.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Вiддiл з питань призначення пенсiй

Зарахування до страхового стажу

ПИТАННЯ: Чи зарахують менi до страхового стажу час навчання з 1984 до 1989 р. у вищому навчальному закладi на денному вiддiленнi та час догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку з 1993 до 1996 р. ?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 24 Закону України вiд 09.07.2003 р. № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" (далi - Закон № 1058 ) перiоди трудової дiяльностi та iншi перiоди, що зараховувалися до стажу роботи для призначення пенсiї до набрання чинностi цим Законом (до 1 сiчня 2004 р.), зараховуються до страхового стажу в порядку i на умовах, передбачених ранiше чинним законодавством, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

За статтею 56 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" до стажу роботи, що дає право на пенсiю, зараховується час навчання у вищих i середнiх спецiальних навчальних закладах, училищах i на курсах з пiдготовки кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiї та переквалiфiкацiї, в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi та час догляду непрацюючої матерi за малолiтнiми дiтьми, але не бiльш нiж до досягнення кожною дитиною трирiчного вiку.

Згiдно зi ст. 181 КЗпП вiдпустка, зокрема, для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку зараховується як до загального, так i до безперервного стажу роботи i до стажу роботи за спецiальнiстю.

Отже, час догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та навчання у вищому навчальному закладi на денному вiллiленнi буде зарахований до Вашого страхового стажу.

Пунктом 8 Порядку пiдтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсiй за вiдсутностi трудової книжки або вiдповiдних записiв у нiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.93 р. № 637, передбачено, що час навчання у вищих навчальних, професiйних навчально-виховних закладах, навчальних закладах пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв, в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi пiдтверджується дипломами, посвiдченнями, свiдоцтвами, а також довiдками та iншими документами, якi виданi на пiдставi архiвних даних i мiстять вiдомостi про перiоди навчання.

За вiдсутностi в документах таких вiдомостей для пiдтвердження часу навчання приймаються довiдки про тривалiсть навчання в навчальному закладi у вiдповiднi роки за умови, що в документах є данi про закiнчення повного навчального перiоду або окремих його етапiв.

Начальник вiддiлу,
Галина МАСТЮГIНА

"Праця i зарплата" N 42 (1054), 15 листопада 2017 р.

Документ взят из "ИАС Консультант"

№ 152

Для детального розгляду перейти за посыланням
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/151657.html.
№ 150

ІНДЕКСАЦІЯ ЛИСТОПАД:

сума індексації зросла для базового Лютого 2017р.

Базовий Травень 2017р. розпочинає індексацію з листопада

 

20.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент рiвня життя та монiторингу соцiального розвитку

Iндекси для проведення iндексацiї
грошових доходiв населення

За статтею 5 Закону України "Про iндексацiю грошових доходiв населення" (далi - Закон) iндексацiя проводиться в межах фiнансових ресурсiв бюджетiв усiх рiвнiв, бюджету Пенсiйного фонду України та бюджетiв iнших фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування на вiдповiдний рiк.

Працiвникам пiдприємств й органiзацiй, якi перебувають на госпрозрахунку, пiдвищення заробiтної плати у зв’язку iз зростанням рiвня iнфляцiї провадиться в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче вiд норм, визначених Законом та Порядком проведення iндексацiї грошових доходiв населення, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 р. № 1078 (iз змiнами, внесеними постановами вiд 17.05.2006 р. № 690, вiд 11.07.2007 р. № 913, вiд 12.03.2008 р. № 170, вiд 25.01.2012 р. № 35, вiд 13.06.2012 р. № 526, вiд 29.01.2014 р. № 36, вiд 09.12.2015 р. № 1013, вiд 16.11.2016 р. № 836, далi - Порядок).

Право на iндексацiю набувається, коли величина iндексу споживчих цiн перевищить порiг iндексацiї (103%).

Вiдповiдно до Порядку та офiцiйно опублiкованих iндексiв споживчих цiн (IСЦ) за звiтний мiсяць величина приросту IСЦ для проведення iндексацiї в серпнi - жовтнi 2017 р. становить:

Мiсяць

Прирiст iндексу споживчих цiн для iндексацiї у 2017 р.

вересень

жовтень

листопад

Базовi мiсяцi* 2015 р.

Грудень

21,4

21,4

21,4

2016 р.

Сiчень

20,3

20,3

20,3

Лютий

20,7

20,7

20,7

Березень

19,6

19,6

19,6

Квiтень

15,5

15,5

15,5

Травень

15,4

15,4

15,4

Червень

15,6

15,6

15,6

Липень

15,7

15,7

15,7

Серпень

16,2

16,2

16,2

Вересень

14,0

14,0

14,0

Жовтень

11,0

11,0

11,0

Листопад

8,9

8,9

8,9

Грудень

7,8

7,8

7,8

2017 р.

Сiчень

6,9

6,9

6,9

Лютий

4,1

4,1

8,0

Березень

3,8

3,8

3,8

Квiтень

3,1

3,1

3,1

Травень

-

-

3,7

Червень

-

-

-

За пунктом 5 Порядку в мiсяцi пiдвищення грошового доходу (тарифних ставок (окладiв), пенсiй, стипендiй, виплат, що проводяться вiдповiдно до законодавства про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування) значення iндексу споживчих цiн береться за 1,0 або 100% (далi - базовий мiсяць).

Iндексацiя в базовому мiсяцi не проводиться, якщо сума пiдвищення грошового доходу перевищує суму iндексацiї. Якщо сума пiдвищення не перевищує суми iндексацiї в базовому мiсяцi, iндексацiя в цьому мiсяцi розраховується як рiзниця мiж сумою iндексацiї i розмiром пiдвищення доходу.

Iндекси споживчих цiн (за даними Держстату України), за якими обчислюють iндекси для проведення iндексацiї:

Рiк

Сiчень

Лютий

Березень

Квiтень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2016

100,9

99,6

101,0

103,5

100,1

99,8

99,9

99,7

101,8

102,8

101,8

100,9

2017

101,1

101,0

101,8

100,9

101,3

101,6

100,2

 99,9

102,0 

 

 

 

Приклад. У разi пiдвищення тарифних ставок (окладiв) на пiдприємствi в сiчнi 2016 р. (базовий мiсяць) величина приросту iндексу споживчих цiн для iндексацiї заробiтної плати у жовтнi 2017 р. становить 20,3% (1,041 х 1,041 х 1,038 х 1,037 х 1,031 х 100- 100),

де 1,041 - IСЦ за лютий - квiтень 2016 р. (0,996 х 1,010 х 1,035),

1,041 - IСЦ за травень - жовтень 2016 р. (1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1,028),

1,038 - IСЦ за листопад 2016 - сiчень 2017 р. (1,018 х 1,009 х 1,011),

1,037 - IСЦ за лютий - квiтень 2017 р. (1,010 x 1,018 x 1,009),

1,031 - IСЦ за травень - липень 2017р. (1,013 х 1,016 х 1,002).

Величина приросту IСЦ для iндексацiї доходiв у листопадi 2017 р. становить також 20,3%, оскiльки IСЦ за серпень-вересень 2017 р. не перевищив порога iндексацiї (103%) i становив 101,9% (0,999 х 1,020 х 100).

Обчислення суми iндексацiї  грошових доходiв населення

Заробiтна плата за жовтень 2017 р. становить 4500 грн.

Iндексацiї пiдлягає частина заробiтної плати, яка не перевищує прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб (у вереснi - листопадi 2017 р. - 1684 грн).

Якщо заробiтна плата не пiдвищувалася з сiчня 2016 р., величина приросту iндексу споживчих цiн, на яку iндексують у жовтнi 2017 р., становить 20,3% (120,3 - 100).

Сума iндексацiї визначається як результат множення грошового доходу, що пiдлягає iндексацiї, на величину приросту iндексу споживчих цiн, подiленого на 100, й у жовтнi 2017 р. становить 341,85 грн (1684 грн х 20,3 : 100).

Грошовий дохiд разом iз сумою iндексацiї становитиме 4841,85 грн (4500 грн + 381,45 грн).

Iндексацiю мають нараховувати та виплачувати водночас з нарахуванням та виплатою заробiтної плати за мiсяць, доходи за який згiдно з Порядком пiдлягають iндексацiї.

Грошовий дохiд разом iз сумою iндексацiї пiдлягає оподаткуванню вiдповiдно до чинного законодавства.

Директор департаменту,  Нiна Пiдлужна

"Праця i зарплата" N 39 (1051), 18 жовтня 2017 р.

№ 149

Включається 1/12 суми винагороди за пiдсумками роботи за рiк до розрахунку середнього і денного заробітків для оплати часу відрядження

13.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Оплата часу перебування у вiдрядженнi

ПИТАННЯ: Як обчислити середню зарплату за останнi два календарних мiсяцi для оплати часу перебування у вiдрядженнi, якщо в розрахунковому перiодi робочi днi вiдпрацьовано повнiстю, включаючи днi перебування у вiдрядженнi? Чи вважається такий розрахунковий перiод повнiстю вiдпрацьованим? Як ураховуватиметься 1/12 суми одноразової винагороди за пiдсумками роботи за рiк?

ВIДПОВIДЬ: Увесь перiод перебування у вiдрядженнi є робочим часом працiвника, за який вiдповiдно до ст. 121 КЗпП має виплачуватися заробiтна плата згiдно з умовами трудового або колективного договору, в тому числi нараховуватися премiї, якщо вони передбаченi цими умовами, i розмiр такої оплати працi не може бути нижчим вiд середнього заробiтку.

Для проведення розрахунку середньої заробiтної плати для порiвняння її iз денним заробiтком використовують норми Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi - Порядок).

До денного заробiтку працiвника, який має порiвнюватися iз середньоденним заробiтком, включаються всi елементи заробiтної плати, якi працiвник отримує згiдно з умовами трудового, колективного договору в мiсяцi, в якому його направляють у вiдрядження (оклад, доплати, надбавки, премiї, iндексацiя тощо). Якщо нарахована заробiтна плата нижча вiд середньої заробiтної плати, обчисленої згiдно iз законодавством, тодi виплачується середня заробiтна плата.

Пунктом 4 Порядку визначено випплати, якi не враховуються пiд час обчислення середньої заробiтної плати, це. зокрема, виплати за час, упродовж якого зберiгається середнiй заробiток працiвника їу тому числi за час вiдрядження).

Отже, якщо в розрахункових мiсяцях (два мiсяцi) працiвниковi нараховувалася заробiтна плата згiдно з умовами трудового договору, то пiд час обчислення середньої заробiтної плати до заробiтної плати цих мiсяцiв включається 1/12 суми винагороди за пiдсумками роботи за рiк.

Якщо в розрахунковому мiсяцi працiвниковi виплачено середню заробiтну плату (за час вiдпустки, вiдрядження, виконання громадських робiт тощо), то перiод, коли за працiвником зберiгалася середня заробiтна плата, вилучається iз розрахункового перiоду i сума винагороди за пiдсумками роботи за рiк (1/12 до кожного мiсяця) враховується пропорцiйно до вiдпрацьованого часу.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 38 (1050), 11 жовтня 2017 р.

Корисна інформація

Якщо мати дитини працює на умовах неповнота робочого часу в перiод вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, то для надання такої вiдпустки iншим особам в цей самий перiод пiдстав немає

04.12.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

Про вiдпустку для догляду за дитиною

ПИТАННЯ: Чи має право роботодавець надавати за заявою батька дитини, баби, дiда чи iнших родичiв, якi фактично доглядають за дитиною, вiдпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку на пiдставi довiдки з мiсця роботи матерi дитини про те, що вона стала до роботи на умовах неповного робочого дня?

ВIДПОВIДЬ: За частиною 1 ст. 18 Закону України "Про вiдпустки" (далi - Закон) пiсля закiнчення вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю та пологами на бажання жiнки їй надається вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку.

Ця вiдпустка може бути використана повнiстю або частинами також батьком дитини, бабою, дiдом чи iншими родичами, якi фактично доглядають за дитиною, або особою, яка всиновила чи взяла пiд опiку дитину, та одним iз прийомних батькiв (ч. 3 ст. 18 Закону i ч. 7 ст. 179 КЗпП).

На бажання жiнки або названих осiб у перiод перебування їх у вiдпустцi для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома (ч. 4 ст. 18 Закону).

За частиною 4 ст. 20 Закону особам, зазначеним ч. 3 ст. 18 Закону (крiм осiб, якi всиновили чи взяли дитину пiд опiку у встановленому законодавством порядку), вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку надається на пiдставi довiдки з мiсця роботи (навчання, служби) матерi дитини про те, що вона стала до роботу до закiнчення термiну цiєї вiдпустки i виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (iз зазначенням дати).

Ураховуючи викладене, якщо мати дитини, працює на умовах неповнота робочого часу в перiод вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, для надання такої вiдпустки iншим особам, зазначеним ч. 3 ст. 18 Закону, в цей самий перiод пiдстав немає. Чинним законодавством не передбачено використання вiдпустки для догляду за дитиною вiком до трьох рокiв одночасно двома чи бiльше застрахованими особами.

Вiталiна КОРКУШКО,
завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 41 (1053), 08 листопада 2017 р.

Документ взят из "ИАС Консультант"
ВИПАДКИ, ЗА ЯКИМИ НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДОПЛАТА ЄСВ до МІНІМАЛЬНОГО РОЗМІРУ

27.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Сектор органiзацiї роботи ДПI у Голосiївському районi м. Києва

Нарахування єдиного внеску

ПИТАННЯ: Коли єдинии внесок нараховується не на мiнiмальну зарплату?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно з частиною 5 ст. 8 Закону України вiд 08.07.2010 р. № 2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування" (далi - Закон № 2464) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування (далi - єдиний внесок) для платникiв, зазначених ст. 4 Закону № 2464, встановлюється в розмiрi 22% визначеної ст. 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

Якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який одержано дохiд, сума єдиного внеску розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць одержало дохiд (прибуток), та ставки єдиного внеску.

У разi нарахування заробiтної плати (доходiв) фiзичним особам з джерел не за основним мiсцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена цiєю частиною, застосовується до визначеної бази нарахування незалежно вiд її розмiру.

Вiдповiдно до ст. 8 Закону України вiд 21.12.2016 р. № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рiк" з 1 сiчня 2017 р. встановлено мiнiмальну заробiтну плату - 3200 грн на мiсяць.

З урахуванням викладеного та згiдно з положеннями Закону № 2464 не застосовується мiнiмальна заробiтна плата для нарахування єдиного внеску в таких випадках:

- до заробiтної плати з джерела не за основним мiсцем роботи - базою нарахування єдиного внеску є одержаний дохiд (прибуток) незалежно вiд його розмiру;

- до заробiтної плати (доходу) працiвника-iнвалiда, який працює на пiдприємствi, в установi або органiзацiї, де застосовується ставка - 8,41 %;

- до заробiтної плати (доходу) працiвникiв всеукраїнських громадських органiзацiй iнвалiдiв, зокрема товариств УТОГ та УТОС, де застосовується ставка - 5,3 %;.

- до заробiтної плати (доходу) пiдприємств та органiзацiй, громадських органiзацiй iнвалiдiв, де застосовується ставка - 5,5% (для працюючих iнвалiдiв);

- до працiвникiв, яким надано вiдпустки без збереження заробiтної плати на перiод проведення АТО у вiдповiдному населеному пунктi з урахуванням часу, потрiбного для повернення до мiсця роботи, але не бiльш як сiм календарних днiв пiсля ухвалення рiшення про припинення АТО;

- якщо працiвника прийнято не з першого робочого дня та звiльнено не останнiм робочим днем звiтного мiсяця; .

- якщо працiвник повний мiсяць перебуває у вiдпустцi без збереження заробiтної плати - база нарахування єдиного внеску вiдсутня;

- для працiвника (за основним мiсцем роботи), в якого початок та закiнчення хвороби припадають на рiзнi мiсяцi - єдиний внесок у мiсяцi початку хвороби нараховується за фактично вiдпрацьований час, оскiльки загальна сума доходу ще не є вiдомою (сума допомоги по тимчасовiй непрацездатностi).

Вiкторiя КОВАЛЬЧУК,
завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 41 (1053), 08 листопада 2017 р.

Документ взят из "ИАС Консультант"

 
Якщо сума нецiльової матеріальної допомоги перевищує 2240 грн на рік, сума перевищення вiдображається в 1ДФ пiд ознакою доходу "127"

27.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Сектор органiзацiї роботи ДПI у Голосiївському районi м. Києва

Оподаткування нецiльової благодiйної допомоги

ПИТАННЯ: У якому порядку обкладається податком на доходи фiзичних осiб нецiльова благодiйна допомога?

ВIДПОВIДЬ: До оподатковуваного доходу платника податку не включається сума нецiльової благодiйної допомоги, в тому числi матерiальної, що надається резидентами - юридичними або фiзичними особами упродовж звiтного податкового року сукупно в розмiрi, що не перевищує граничного розмiру доходу, який дорiвнює розмiру мiсячного прожиткового мiнiмуму, чинного для працездатної особи на 1 сiчня звiтного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (у 2017 р. - 2240 грн).

Сума перевищення нецiльової допомоги над таким розмiром включається податковим агентом до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку, як iншi доходи, i пiдлягає обкладанню на загальних пiдставах податком на доходи фiзичних осiб за ставкою 18% та вiйськовим збором за ставкою 1,5%.

Сума нецiльової благодiйної допомоги, яка впродовж 2017 р. сукупно не перевищує 2240 грн, вiдображається в податковому розрахунку за формою № 1ДФ пiд ознакою доходу "169".

Якщо сума нецiльової благодiйної допомоги перевищує встановлений граничний розмiр, то сума перевищення вiдображається в податковому розрахунку за формою № 1ДФ пiд ознакою доходу "127", як iншi доходи.

Вiкторiя КОВАЛЬЧУК,
звiдувача сектору

"Праця i зарплата" N 42 (1054), 15 листопада 2017 р.

Документ взят из "ИАС Консультант"

 
Особа, яка провадить пiдприємницьку дiяльнiсть, у тому числi через приватне пiдприємство, яке нею створюється, але не здійснює діяльності, належить до зайнятого населення та не може набути статусу безробiтного для отримання допомоги по безробіттю

27.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Державна служба зайнятостi

Щодо надання статусу безробiтного

ПИТАННЯ: Чи є зайнятою особою засновник приватного пiдприємства, яке не провадить господарської дiяльностi з моменту заснування (2005 р.)? Чи має такий засновник право на призначення статусу безробiтного та на допомогу по безробiттю?

ВIДПОВIДЬ: Законом України "Про зайнятiсть населення" встановлено, що зайнятiсть - це не заборонена законодавством дiяльнiсть осiб, пов’язана iз задоволенням їхнiх особистих та суспiльних потреб з метою одержання доходу (заробiтної плати) у грошовiй або iншiй формi, а також дiяльнiсть членiв однiєї сiм’ї, якi провадять господарську дiяльнiсть або працюють у суб’єктiв господарювання, заснованих на їхнiй власностi, в тому числi безоплатно.

Зайнятiсть населення забезпечується встановленням вiдносин, що регулюються трудовими договорами (контрактами), провадженням пiдприємницької дiяльностi та iнших видiв дiяльностi, не заборонених законом.

Вiдповiдно до ч. 3 ст. 128 Господарського кодексу України (далi - ГКУ) громадянин може провадити пiдприємницьку дiяльнiсть безпосередньо як пiдприємець або через приватне пiдприємство, що ним створюється.

Статтею 42 ГКУ визначено, що пiдприємництво - це самостiйна, iнiцiативна, систематична, на власний ризик господарська дiяльнiсть, що провадиться суб’єктами господарювання (пiдприємцями) з метою досягнення економiчних i соцiальних результатiв та одержання прибутку.

За пунктом 7 Порядку реєстрацiї, перереєстрацiї безробiтних та ведення облiку осiб, якi шукають роботу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.03.2013 р. № 198 (далi - Порядок), установлення факту зайнятостi особи є пiдставою для вiдмови в наданнi статусу безробiтного.

Ураховуючи викладене, особа, яка провадить пiдприємницьку дiяльнiсть, у тому числi через приватне пiдприємство, яке нею створюється, належить до зайнятого населення та не може набути статусу безробiтного.

Згiдно з п. 32 Порядку особи, яким не може бути надано в установленому порядку статусу безробiтного, мають право на отримання в державнiй службi зайнятостi низки послуг, зокрема з пiдбору роботи, iнформацiйно-консультацiйних, профорiєнтацiйних тощо, передбачених законодавством.

Служба зайнятостi сприяє таким громадянам у працевлаштуваннi, пропонує участь у громадських та iнших роботах тимчасового характеру.

"Праця i зарплата" N 41 (1053), 08 листопада 2017 р.

Документ взят из "ИАС Консультант"
Час догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та навчання у ВНЗ зараховується до «пенсійного» страхового стажу

27.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Вiддiл з питань призначення пенсiй

Зарахування до страхового стажу

ПИТАННЯ: Чи зарахують менi до страхового стажу час навчання з 1984 до 1989 р. у вищому навчальному закладi на денному вiддiленнi та час догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку з 1993 до 1996 р. ?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 24 Закону України вiд 09.07.2003 р. № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" (далi - Закон № 1058 ) перiоди трудової дiяльностi та iншi перiоди, що зараховувалися до стажу роботи для призначення пенсiї до набрання чинностi цим Законом (до 1 сiчня 2004 р.), зараховуються до страхового стажу в порядку i на умовах, передбачених ранiше чинним законодавством, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

За статтею 56 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" до стажу роботи, що дає право на пенсiю, зараховується час навчання у вищих i середнiх спецiальних навчальних закладах, училищах i на курсах з пiдготовки кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiї та переквалiфiкацiї, в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi та час догляду непрацюючої матерi за малолiтнiми дiтьми, але не бiльш нiж до досягнення кожною дитиною трирiчного вiку.

Згiдно зi ст. 181 КЗпП вiдпустка, зокрема, для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку зараховується як до загального, так i до безперервного стажу роботи i до стажу роботи за спецiальнiстю.

Отже, час догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та навчання у вищому навчальному закладi на денному вiллiленнi буде зарахований до Вашого страхового стажу.

Пунктом 8 Порядку пiдтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсiй за вiдсутностi трудової книжки або вiдповiдних записiв у нiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.93 р. № 637, передбачено, що час навчання у вищих навчальних, професiйних навчально-виховних закладах, навчальних закладах пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв, в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi пiдтверджується дипломами, посвiдченнями, свiдоцтвами, а також довiдками та iншими документами, якi виданi на пiдставi архiвних даних i мiстять вiдомостi про перiоди навчання.

За вiдсутностi в документах таких вiдомостей для пiдтвердження часу навчання приймаються довiдки про тривалiсть навчання в навчальному закладi у вiдповiднi роки за умови, що в документах є данi про закiнчення повного навчального перiоду або окремих його етапiв.

Начальник вiддiлу,
Галина МАСТЮГIНА

"Праця i зарплата" N 42 (1054), 15 листопада 2017 р.

Документ взят из "ИАС Консультант"
Для детального розгляду перейти за посыланням
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/151657.html.

ІНДЕКСАЦІЯ ЛИСТОПАД:

сума індексації зросла для базового Лютого 2017р.

Базовий Травень 2017р. розпочинає індексацію з листопада

 

20.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент рiвня життя та монiторингу соцiального розвитку

Iндекси для проведення iндексацiї
грошових доходiв населення

За статтею 5 Закону України "Про iндексацiю грошових доходiв населення" (далi - Закон) iндексацiя проводиться в межах фiнансових ресурсiв бюджетiв усiх рiвнiв, бюджету Пенсiйного фонду України та бюджетiв iнших фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування на вiдповiдний рiк.

Працiвникам пiдприємств й органiзацiй, якi перебувають на госпрозрахунку, пiдвищення заробiтної плати у зв’язку iз зростанням рiвня iнфляцiї провадиться в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче вiд норм, визначених Законом та Порядком проведення iндексацiї грошових доходiв населення, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 р. № 1078 (iз змiнами, внесеними постановами вiд 17.05.2006 р. № 690, вiд 11.07.2007 р. № 913, вiд 12.03.2008 р. № 170, вiд 25.01.2012 р. № 35, вiд 13.06.2012 р. № 526, вiд 29.01.2014 р. № 36, вiд 09.12.2015 р. № 1013, вiд 16.11.2016 р. № 836, далi - Порядок).

Право на iндексацiю набувається, коли величина iндексу споживчих цiн перевищить порiг iндексацiї (103%).

Вiдповiдно до Порядку та офiцiйно опублiкованих iндексiв споживчих цiн (IСЦ) за звiтний мiсяць величина приросту IСЦ для проведення iндексацiї в серпнi - жовтнi 2017 р. становить:

Мiсяць

Прирiст iндексу споживчих цiн для iндексацiї у 2017 р.

вересень

жовтень

листопад

Базовi мiсяцi* 2015 р.

Грудень

21,4

21,4

21,4

2016 р.

Сiчень

20,3

20,3

20,3

Лютий

20,7

20,7

20,7

Березень

19,6

19,6

19,6

Квiтень

15,5

15,5

15,5

Травень

15,4

15,4

15,4

Червень

15,6

15,6

15,6

Липень

15,7

15,7

15,7

Серпень

16,2

16,2

16,2

Вересень

14,0

14,0

14,0

Жовтень

11,0

11,0

11,0

Листопад

8,9

8,9

8,9

Грудень

7,8

7,8

7,8

2017 р.

Сiчень

6,9

6,9

6,9

Лютий

4,1

4,1

8,0

Березень

3,8

3,8

3,8

Квiтень

3,1

3,1

3,1

Травень

-

-

3,7

Червень

-

-

-

За пунктом 5 Порядку в мiсяцi пiдвищення грошового доходу (тарифних ставок (окладiв), пенсiй, стипендiй, виплат, що проводяться вiдповiдно до законодавства про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування) значення iндексу споживчих цiн береться за 1,0 або 100% (далi - базовий мiсяць).

Iндексацiя в базовому мiсяцi не проводиться, якщо сума пiдвищення грошового доходу перевищує суму iндексацiї. Якщо сума пiдвищення не перевищує суми iндексацiї в базовому мiсяцi, iндексацiя в цьому мiсяцi розраховується як рiзниця мiж сумою iндексацiї i розмiром пiдвищення доходу.

Iндекси споживчих цiн (за даними Держстату України), за якими обчислюють iндекси для проведення iндексацiї:

Рiк

Сiчень

Лютий

Березень

Квiтень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2016

100,9

99,6

101,0

103,5

100,1

99,8

99,9

99,7

101,8

102,8

101,8

100,9

2017

101,1

101,0

101,8

100,9

101,3

101,6

100,2

 99,9

102,0 

 

 

 

Приклад. У разi пiдвищення тарифних ставок (окладiв) на пiдприємствi в сiчнi 2016 р. (базовий мiсяць) величина приросту iндексу споживчих цiн для iндексацiї заробiтної плати у жовтнi 2017 р. становить 20,3% (1,041 х 1,041 х 1,038 х 1,037 х 1,031 х 100- 100),

де 1,041 - IСЦ за лютий - квiтень 2016 р. (0,996 х 1,010 х 1,035),

1,041 - IСЦ за травень - жовтень 2016 р. (1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1,028),

1,038 - IСЦ за листопад 2016 - сiчень 2017 р. (1,018 х 1,009 х 1,011),

1,037 - IСЦ за лютий - квiтень 2017 р. (1,010 x 1,018 x 1,009),

1,031 - IСЦ за травень - липень 2017р. (1,013 х 1,016 х 1,002).

Величина приросту IСЦ для iндексацiї доходiв у листопадi 2017 р. становить також 20,3%, оскiльки IСЦ за серпень-вересень 2017 р. не перевищив порога iндексацiї (103%) i становив 101,9% (0,999 х 1,020 х 100).

Обчислення суми iндексацiї  грошових доходiв населення

Заробiтна плата за жовтень 2017 р. становить 4500 грн.

Iндексацiї пiдлягає частина заробiтної плати, яка не перевищує прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб (у вереснi - листопадi 2017 р. - 1684 грн).

Якщо заробiтна плата не пiдвищувалася з сiчня 2016 р., величина приросту iндексу споживчих цiн, на яку iндексують у жовтнi 2017 р., становить 20,3% (120,3 - 100).

Сума iндексацiї визначається як результат множення грошового доходу, що пiдлягає iндексацiї, на величину приросту iндексу споживчих цiн, подiленого на 100, й у жовтнi 2017 р. становить 341,85 грн (1684 грн х 20,3 : 100).

Грошовий дохiд разом iз сумою iндексацiї становитиме 4841,85 грн (4500 грн + 381,45 грн).

Iндексацiю мають нараховувати та виплачувати водночас з нарахуванням та виплатою заробiтної плати за мiсяць, доходи за який згiдно з Порядком пiдлягають iндексацiї.

Грошовий дохiд разом iз сумою iндексацiї пiдлягає оподаткуванню вiдповiдно до чинного законодавства.

Директор департаменту,  Нiна Пiдлужна

"Праця i зарплата" N 39 (1051), 18 жовтня 2017 р.
Включається 1/12 суми винагороди за пiдсумками роботи за рiк до розрахунку середнього і денного заробітків для оплати часу відрядження

13.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Оплата часу перебування у вiдрядженнi

ПИТАННЯ: Як обчислити середню зарплату за останнi два календарних мiсяцi для оплати часу перебування у вiдрядженнi, якщо в розрахунковому перiодi робочi днi вiдпрацьовано повнiстю, включаючи днi перебування у вiдрядженнi? Чи вважається такий розрахунковий перiод повнiстю вiдпрацьованим? Як ураховуватиметься 1/12 суми одноразової винагороди за пiдсумками роботи за рiк?

ВIДПОВIДЬ: Увесь перiод перебування у вiдрядженнi є робочим часом працiвника, за який вiдповiдно до ст. 121 КЗпП має виплачуватися заробiтна плата згiдно з умовами трудового або колективного договору, в тому числi нараховуватися премiї, якщо вони передбаченi цими умовами, i розмiр такої оплати працi не може бути нижчим вiд середнього заробiтку.

Для проведення розрахунку середньої заробiтної плати для порiвняння її iз денним заробiтком використовують норми Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi - Порядок).

До денного заробiтку працiвника, який має порiвнюватися iз середньоденним заробiтком, включаються всi елементи заробiтної плати, якi працiвник отримує згiдно з умовами трудового, колективного договору в мiсяцi, в якому його направляють у вiдрядження (оклад, доплати, надбавки, премiї, iндексацiя тощо). Якщо нарахована заробiтна плата нижча вiд середньої заробiтної плати, обчисленої згiдно iз законодавством, тодi виплачується середня заробiтна плата.

Пунктом 4 Порядку визначено випплати, якi не враховуються пiд час обчислення середньої заробiтної плати, це. зокрема, виплати за час, упродовж якого зберiгається середнiй заробiток працiвника їу тому числi за час вiдрядження).

Отже, якщо в розрахункових мiсяцях (два мiсяцi) працiвниковi нараховувалася заробiтна плата згiдно з умовами трудового договору, то пiд час обчислення середньої заробiтної плати до заробiтної плати цих мiсяцiв включається 1/12 суми винагороди за пiдсумками роботи за рiк.

Якщо в розрахунковому мiсяцi працiвниковi виплачено середню заробiтну плату (за час вiдпустки, вiдрядження, виконання громадських робiт тощо), то перiод, коли за працiвником зберiгалася середня заробiтна плата, вилучається iз розрахункового перiоду i сума винагороди за пiдсумками роботи за рiк (1/12 до кожного мiсяця) враховується пропорцiйно до вiдпрацьованого часу.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 38 (1050), 11 жовтня 2017 р.