Корисна інформація
№ 148

ПДФО сплачується до вiдповiдного мiсцевого бюджету за мiсцезнаходженням власних або орендованих примiщень у рiзних регiонах України, де працюють найманi працiвники, незважаючи на вiдсутнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв

13.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Управл
iння обслуговування платникiв ДПI у Шевченкiвському районi м.Києва
В
iддiл реєстрацiї та облiку платникiв

Щодо сплати податку на доходи фiзичних осiб

ПИТАННЯ: У якому порядку пiдприємство сплачує ПДФО за наявностi орендованих примiщень, де працюють найманi працiвники, в рiзних регiонах країни?

ВIДПОВIДЬ: За пiдпунктом 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далi - Кодекс) поняття "вiдокремленi пiдроздiли" для роздiлу IV Кодексу вживається у значеннi, визначеному Господарським кодексом України (далi - ГКУ).

Так, згiдно зi ст. 55 ГКУ суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських вiдносин, якi провадять господарську дiяльнiсть, реалiзуючи господарську компетенцiю (сукупнiсть господарських прав та обов’язкiв), мають вiдокремлене майно i несуть вiдповiдальнiсть за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крiм випадкiв, передбачених законодавством. При цьому такi суб’єкти мають право вiдкривати свої фiлiї, представництва, iншi вiдокремленi пiдроздiли без створення юридичної особи.

Статтею 64 ГКУ також визначено порядок органiзацiї структури пiдприємств, вiдповiдно до якої пiдприємство може складатися з виробничих структурних пiдроздiлiв (виробництв, цехiв, вiддiлень, дiльниць, бригад, бюро, лабораторiй тощо), а також функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння (управлiнь, вiддiлiв, бюро, служб тощо).

Функцiї, права та обов’язки структурних пiдроздiлiв пiдприємства визначаються положеннями про них, якi затверджуються в порядку, встановленому статутом пiдприємства або iншими установчими документами.

При цьому пiдприємство самостiйно визначає свою органiзацiйну структуру, встановлює чисельнiсть працiвникiв i штатний розпис.

У разi створення пiдприємством фiлiї, представництва вiппiлення та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв питання про розмiщення таких пiдроздiлiв пiдприємства слiд погоджувати з вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

Порядок сплати податку на доходи фiзичних осiб (далi - ПДФО) до бюджету передбачено ст. 168 Кодексу, вiдповiдно до якої ПДФО, утриманий з доходiв резидентiв, пiдлягає зарахуванню до бюджету згiдно з нормами Бюджетного кодексу України (далi - БКУ),

Вiдповiдно до ст. 64 БКУ ПДФО, який сплачується податковим агентом - юридичною особою (її фiлiєю, вiддiленням, iншим вiдокремленим пiдроздiлом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до вiдповiдного мiсцевого бюджету за її мiсцезнаходженням в обсягах ПДФО, нарахованого на доходи, що сплачуються фiзичнiй особi.

За пiдпунктом 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 Кодексу суми ПДФО, нарахованi вiдокремленим пiдроздiлом на користь фiзичних осiб, за звiтний перiод перераховуються до вiдповiдного бюджету за мiсцезнаходженням такого вiдокремленого пiдроздiлу.

Якщо вiдокремлений пiдроздiл не уповноважений нараховувати (сплачувати) ПДФО за такий вiдокремлений пiдроздiл, усi обов'язки податкового агента виконує юридична особа. ПДФО, нарахований працiвникам вiдокремленого пiдроздiлу, перераховується до мiсцевого бюджету за мiсцезнаходженням такого вiдокремленого пiдроздiлу.

Юридична особа за своїм мiсцезнаходженням та мiсцезнаходженням не уповноважених сплачувати ПДФО вiдокремлених пiдроздiлiв, вiдокремлений пiдроздiл, який уповноважений нараховувати, утримувати i сплачувати (перераховувати) до бюджету ПДФО, за своїм мiсцезнаходженням одночасно з поданням документiв на одержання коштiв для виплати належних платникам податку доходiв, сплачує (перераховує) суми утриманого ПДФО на вiдповiднi рахунки, вiдкритi в органах, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, за мiсцезнаходженням вiдокремлених пiдроздiлiв (пп. 168.4.4 п. 168.4 ст. 168 Кодексу).

Згiдно з п. 63.3 ст. 63 Кодексу з метою проведення податкового контролю платники податкiв пiдлягають реєстрацiї або взяттю на облiк у контролюючих органах за мiсцезнаходженням юридичних осiб, вiдокремлених пiдроздiлiв юридичних осiб, мiсцем проживання особи (основне мiсце облiку), також за мiсцем розташування (реєстрацiї) їхнiх пiдроздiлiв, рухомого та нерухомого майна, об’єктiв оподаткування або об’єктiв, пов’язаний з оподаткуванням або через якi провадиться дiяльнiсть (неосновне мiсце облiку) в порядку, встановленому наказом Мiнфiну України вiд 09.12.2011 р. № 1588 "Про затвердження Порядку облiку платникiв податкiв i зборiв" (iз змiнами та доповненнями, далi - Порядок).

Так, пiдпунктом 7.1 п. 7 Порядку визначено: якшо вiдповiдно до законодавства в платника податкiв, крiм обов’язкiв щодо подання податкових декларацiй (розрахункiв, звiтiв) та/або нарахування, утримання або сплати їперерахуванняї податкiв, зборiв на територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi за своїм мiсцезнаходженням. виникають такi обов'язки на територiї iншої адмiнiстративно-територiальної одиницi, то такий платник податкiв зобов’язаний стати на облiк за таким неосновним мiсцем облiку у вiдповiдному контролюючому органi.

Ураховуючи викладене, ПДФО пiдлягає сплатi до вiдповiдного мiсцевого бюджету за мiсцезнаходженням власних або орендованих примiщень у рiзних регiонах України, де працюють найманi працiвники такого суб’єкта господарювання, незважаючи на вiдсутнiсть у такого суб’єкта господарювання вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Старший державний iнспектор,
Ольга ЗАСIМОВА

"Праця i зарплата" N 39 (1051), 18 жовтня 2017 р.

 

№ 147

Приклад розрахунку від Мінсоцполітики днів щорічної відпустки пропорцiйно до вiдпрацьованого часу, в тому числі для науково-педагогічних працівників.

Днем звiльнення є повним робочим днем, а не його половиною

13.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

Порядок розрахунку щорiчних вiдпусток

ПИТАННЯ: Чи затверджено порядок обчислення вiдпусток, у тому числi пропорцiйно до вiдпрацьованого працiвниками часу? Якi днi зараховуються до стажу роботи, що дає право на щорiчну основну i додатковi вiдпустки (ч. 1 i 2 ст. 9 Закону "Право на вiдпустки"): календарнi чи робочi i навчальнi?

Якi днi мають бути використанi для розрахунку тривалостi вiдпустки працiвника?

Якої тривалостi буде вiдпустка, якщо працiвник вiдпрацював до звiльнення лише половину дня або лише п ’ять робочих днiв i щорiчна основна вiдпустка становить 28 календарних днiв?

Чи виплачується грошова компенсацiя за всi не використанi таким працiвником днi щорiчної вiдпустки та в якому розмiрi?

Якщо внаслiдок розрахунку тривалiсть вiдпустки становить, наприклад, 5,01 або 5,49 або 5,51 або 5,99 календарного дня, то вiдпустка якої тривалостi (в яких числах, одиницях) має бути надана працiвниковi?

ВIДПОВIДЬ: Порядок обчислення вiдпусток, у тому числi пропорцiйно до вiдпрацьованого часу, не затверджувався.

Водночас слiд зазначити, що ст. 119 проекту Трудового кодексу України, зареєстрованого у Верховнiй Радi України 27.12.2014 р. за № 1658 (доопрацьований 20.05.2015 р.), який готується до розгляду в другому читаннi, зокрема передбачається: якщо працiвник до звiльнення пропрацював частину робочого року, гарантiйнi виплати проводяться пропорцiйно до вiдпрацьованого часу за кiлькiсть днiв вiдпустки, що визначається з точнiстю до однiєї десятої. Пiд час заокруглення частини, меншi вiд п’яти сотих, не враховуються, а частини, що дорiвнюють п’яти сотим або є бiльшими, враховуються як одна десята.

Оскiльки загального нормативно-правового акта, який би визначав порядок розрахунку кiлькостi днiв щорiчної вiдпустки, немає, а також оскiльки вiдповiдно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про вiдпустки" (далi - Закон) тривалiсть вiдпусток незалежно вiд режимiв та графiкiв роботи розраховується в календарних днях, пiд час пiдрахунку днiв щорiчної вiдпустки пропорцiйно до вiдпрацьованого часу доцiльно скористатися механiзмом нарахування оплати днiв вiдпустки, закладеним у постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробiтної плати", тобто прив'язку розрахунку днiв вiдпустки робити до календарних днiв робочого року, в якому працював працiвник.

Якщо у працiвника, щорiчна основна вiдпустка становить 24 календарних днi, робочий рiк, за який надається вiдпустка, починається з 7 грудня 2015 р. i закiнчується датою звiльнення з роботи 12 лютого 2016 р. (останнiй день роботи - 12 лютого 2016 р.), тобто вiн вiдпрацював 48 календарних днiв.

У такому разi тривалiсть днiв щорiчної основної вiдпустки пропорцiйно до вiдпрацьованого часу можна розрахувати так.

Визначається кiлькiсть днiв щорiчної вiдпустки, якi припадають на один календарний день, без урахування святкових i неробочих днiв у цiлому за рiк:

24 к. д. вiдпустки : (366 - 11) = 0,0676 к. д.

Одержаний результат множать на кiлькiсть календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв, вiдпрацьованих працiвником у робочому перiодi з 7 грудня 2015 до 12 грудня 2016 р. включно:

0,0676 к. д. х 48 к. д. = 3,24 к. д.

У наведеному прикладi на момент звiльнення працiвник мав право на три (з урахуванням математичних правил заокруглення) календарних днi щорiчної основної вiдпустки. Якщо з розрахунку виходить, наприклад, 0,5 i бiльше десятих - це число заокруглюється до бiльшого цiлого числа, тобто до одного календарного дня.

Щодо кiлькостi календарних днiв у роцi, якi враховуються в наведенiй формулi, то їхня кiлькiсть залежить вiд того, на який рiк (високосний чи нi) припала дата звiльнення працiвника.

Згiдно зi ст. 7 i 8 Закону щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi та за особливий характер працi надаються за Списками виробництв, цехiв, професiй i посад, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.11.97 р. № 1290 (iз змiнами).

Конкретна тривалiсть вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi установлюється колективним чи трудовим договором залежно вiд результатiв атестацiї робочих мiсць за умовами працi та часу зайнятостi працiвника в цих умовах.

Конкретна тривалiсть щорiчної додаткової вiдпустки за особливий характер працi також установлюється колективним чи трудовим договором залежно вiд часу зайнятостi працiвника в цих умовах.

Статтею 9 Закону чiтко визначено, що до стажу роботи, що дає право на щорiчнi додатковi вiдпустки, зараховується тiльки час фактичної роботи iз шкiдливими i важкими умовами працi або з особливими характером працi, якщо працiвник зайнятий у цих умовах не менш як половину тривалостi робочого дня, встановленої для працiвникiв такого виробництва, цеху, професiї або посади; час щорiчних основної та додаткових вiдпусток за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi та за особливий характер працi; час роботи вагiтних жiнок, переведених на пiдставi медичного висновку на легшу роботу, на якiй вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторiв.

Отже, враховуючи викладене, якщо працiвник .хворiв, перебував у вiдпустцi без збереження заробiтної плати, на навчаннi тощо або певну кiлькiсть робочих днiв був зайнятий в умовах, передбачених Списком, менш як половину тривалостi робочого дня, - цi днi не зараховуються до стажу, що дає право на щорiчну додаткову вiдпустку за особливий характер працi. Тому в таких випадках працiвниковi надається така вiдпустка тривалiстю пропорцiйно до фактично вiдпрацьованого часу, а не повної тривалостi.

Облiк часу, вiдпрацьованого в умовах з особливим характером працi, проводить власник або уповноважений ним орган.

Складання простої арифметичної пропорцiї для розрахунку конкретної тривалостi щорiчної додаткової вiдпустки не вимагає розробки окремого механiзму її розрахунку: виходячи з тривалостi додаткової вiдпустки за повний робочий рiк (передбачено Списком) конкретна її тривалiсть розраховується пропорцiйно до кiлькостi днiв, коли працiвник фактично був зайнятий на роботах з особливим характером працi не менш як половину тривалостi робочого дня.

Вiдповiдно до ст. 241-1 КЗпП строки виникнення i припинення трудових прав та обов'язкiв обчислюються роками, мiсяцями, тижнями i днями.

Тобто день звiльнення є повним робочим днем, а не його половиною.

Також слiд звернути увагу, що Порядок надання щорiчної основної вiдпустки тривалiстю до 56 календарних днiв керiвним працiвникам навчальних закладiв та установ освiти, навчальних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших установ i закладiв, педагогiчним, науково-педагогiчним працiвникам та науковим працiвникам затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.97 р. № 346 (далi - Порядок).

Пунктом 6 Порядку передбачено, що в разi звiльнення керiвних, педагогiчних, наукових i науково-педагогiчних працiвникiв навчальних закладiв та навчальних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших установ i закладiв, якi до звiльнення пропрацювали не менш як 10 мiсяцiв, грошова компенсацiя виплачується за не використанi ними днi щорiчної основної вiдпустки з розрахунку повної її тривалостi, а сособам, якi до звiльнення пропрацювали менш як 10 мiсяцiв, - пропорцiйно до вiдпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалостi щорiчної основної вiдпустки за кожний вiдпрацьований мiсяць - 5,6; 4,2 i 2,8 календарних дня за тривалостi щорiчної основної вiдпустки вiдповiдно 56; 42 i 28 календарних днiв).

Вiталiна КОРКУШКО,
завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 35 (1047), 20 вересня 2017 р.

 

№ 146

У перiод вiдпустки або лікарняного керівника законодавством про працю не передбачено можливостi продовження ним виконання посадових обов’язкiв. Доцільно у штаті мати «заступника керівника»

13.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо виконання посадових обов’язкiв
керiвником пiд час вiдпустки

ПИТАННЯ: Чи має право керiвник пiдприємства в перiод перебування у вiдпустцi чи пiд час тимчасової непрацездатностi у зв’язку з хворобою виконувати посадовi обов’язки?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно зi статтею 21 КЗпП працiвник має право реалiзувати свої здiбностi до продуктивної i творчої працi, укладаючи трудовий договiр на одному або водночас на кiлькох пiдприємствах, в установах, органiзацiях, якщо iнше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторiн.

Трудовий договiр є угодою мiж працiвником i власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом чи фiзичного особою, за якою працiвник зобов’язується виконувати роботу, визначену цiєю угодою, з пiдляганням внутрiшньому трудовому розпорядку, а власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган чи фiзична особа зобов’язується виплачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови працi, потрiбнi для виконання роботи, передбаченi законодавством про працю, колективним договором й угодою сторiн.

Вiдповiдно до ст. 74 КЗпП громадянам, якi перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi, а також працюють за трудовим договором у фiзичної особи, надаються щорiчнi (основна та додатковi) вiдпустки iз збереженням на їхнiй перiод мiсця роботи (посади) i заробiтної плати.

Вiдпустка - це час вiдпочинку, який обчислюється в календарних днях i надається працiвникам iз збереженням мiсця роботи i заробiтної плати.

Виходячи зi змiсту Закону України "Про вiдпустки" в перiод вiдпустки працiвник не несе обов’язку виконувати роботу, обумовлену трудовим договором, i не має пiдлягати внутрiшньому трудовому розпорядку.

Пiд тимчасовою втратою працездатностi слiд розумiти неспроможнiсть особи виконувати свої трудовi обов’язки, передбаченi трудовим договором, внаслiдок короткотривалих обставин об’єктивного характеру. Випадком тимчасової непрацездатностi є тимчасова непрацездатнiсть, яка триває безперервно вiд початку визначеного захворювання, травми тощо, пiдтверджується видачею листка непрацездатностi з можливим продовженням лiкування до вiдновлення працездатностi, що пiдтверджується закриттям листка непрацездатностi - "стати до роботи".

З урахуванням зазначеного працiвники, якi перебувають у вiдпустцi, на листку непрацездатностi, в розумiннi трудового законодавства не можуть вважатися такими, що виконують у цей перiод роботу, обумовлену трудовим договором.

Ураховуючи викладене, а також те, що законодавством про працю не передбачено можливостi продовження виконання керiвником пiдприємства посадових обов’язкiв у перiод вiдпустки, тимчасової непрацездатностi, з метою уникнення можливих негативних наслiдкiв у штат пiдприємства доцiльно ввести посаду, наприклад, заступника керiвника, обiймаючи яку, працiвник виконуватиме обов'язки керiвника в разi його тимчасової вiдсутностi.

Вiталiна КОРКУШКО, завiдувач сектору;
Олена УСЕНКО, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 38 (1050), 11 жовтня 2017 р.

 

№ 145

Доплата заведення військового обліку – до 50% посадового окладу. Обов’язки покладаються на посадову особу кадрового пiдроздiлу або служби управлiння персоналом, якій установлюється така доплата

06.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо доплати
вiдповiдальному за вiйськовий облiк

ПИТАННЯ: Чи встановлюється доплата за ведення вiйськового облiку посадовiй особi кадрового пiдроздiлу, якщо в її посадовiй iнструкцiї одним з обов’язкiв є ведення вiйськового облiку?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно зi статтею 34 Закону України вiд 25.03.92 р. № 2232-ХII "Про вiйськовий обов’язок i вiйськову службу" персональний облiк призовникiв i вiйськовозобов’язаних передбачає облiк вiдомостей щодо призовникiв i вiйськовозобов’язаних за мiсцем їхньої роботи або навчання й покладається на керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй та навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування i форми власностi.

Персональний облiк призовникiв i вiйськовозобов’язаних ведеться згiдно з Положенням про вiйськовий облiк вiйськовозобов’язаних i призовникiв, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 р. № 921 (далi - Положення).

Вiдповiдно до п. 11 Положення за наявностi на вiйськовому облiку в державних органах, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях менш як 500 призовникiв i вiйськовозобов’язаних обов’язки щодо ведення вiйськового облiку покладаються на посадову особу кадрового пiдроздiлу або служби управлiння персоналом, якiй установлюється доплата в розмiрi до 50% посадового окладу, крiм державних службовцiв. Конкретний розмiр доплати до посадового окладу працiвника, на якого покладено цi обов’язки, визначається керiвником залежно вiд фактичної чисельностi вiйськовозобов’язаних i призовникiв у межах затвердженого фонду оплати працi.

Виплата цiєї доплати не пов’язана з виплатою iнших надбавок, доплат, передбачених чинним законодавством.

Заступник директора,
Алла ЛИТВИН

"Праця i зарплата" N 37 (1049), 04 жовтня 2017 р.

 

№ 144

ІНФОРМАЦІЯ ВІЙСЬКОМАТУ ПРО АВТОТРАНСПОРТ І ВОДІЇВ:

подається до 20 грудня, за не подачу – штрафів немає

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант

06.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

Відповідно до п. 15 постанови КМУ від 28.12.2000 № 1921, яким затверджено Положення про вiйськово-транспортний обов’язок (далі – Положення), підриємства мають інформувати військомат про наявнiсть транспортних засобiв i технiки, їх технiчний стан, а також про громадян, якi працюють на пiдприємствах, в установах та органiзацiях на таких транспортних засобах i технiцi.

Інформація подається два рази на рік, - до 20 червня і до 20 грудня.

Дiя цього Положення (а отже і подача Інформації) поширюється в тому числі і на пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форми власностi. Дiя цього Положення не поширюється (тобто Інформацію не подають) на дипломатичнi представництва i консульськi установи iноземних держав, представництва iноземних та мiжнародних органiзацiй, iноземцiв та осiб без громадянства.

У зв’язку з черговим приближенням строку подачі Інформації – до 20 грудня 2017 р. – до автора надходить звернення щодо обов’язковості надання цієї інформації до військомату, а також щодо відповідальності за неподання такої інформації.

ЦЕ ІНФОРМАЦІЯ, А НЕ ЗВІТ!

Вимога відносно подачі відомостей про наявнiсть транспортних засобiв i технiки, їх технiчний стан, а також про громадян, якi працюють на таких транспортних засобах i технiцi стосується ІНФОРМУВАННЯ військомату, а НЕ ЗВІТУВАННЯ до нього.

Як вже зазначалось на початку статті, керiвники пiдприємств, установ та органiзацiй подають вiйськовим комiсарiатам щороку до 20 червня та 20 грудня iнформацiю про наявнiсть транспортних засобiв i технiки, їх технiчний стан, а також про громадян, якi працюють на пiдприємствах, в установах та органiзацiях на таких транспортних засобах i технiцi, за формою згiдно з додатком 1 до Постанови № 1921 (форму див. нижче).

Отже, не варто вішати ярлик «Звіт» до документа, який таким не є.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідно до п. 5 Положення, посадовi особи та громадяни несуть вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання вiйськово-транспортного обов’язку вiдповiдно до закону.

Види відповідальності можуть бути різними (адміністративна, фінансова, кримінальна). Вони регулюються окремими кодексами і законами. Але жодного закону або норми кодексу про відповідальність щодо неподання Інформацію до військомату сьогодні немає.

Отже, немає і відповідальності, жодного штрафу!

ЯКЩО НЕ ПОДАТИ ІНФОРМАЦІЮ?

У випадку неподання Інформації військомати відмовляють підприємствам у проставлянні відмітки під час державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.

Відповідно до п. 11 Постанови № 1921 для державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку транспортних засобiв в органах Державтоiнспекцiї (крiм транспортних засобiв, власниками яких є громадяни), крiм документiв, необхiдних для реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку, представником пiдприємства, установи чи органiзацiї, транспортнi засоби яких пiдлягають реєстрацiї (перереєстрацiї), зняттю з облiку, подається довiдка, форма якої визначається Мiноборони, з вiдмiткою вiйськового комiсара про постановку транспортного засобу на вiйськовий облiк або зняття з такого облiку.

Такі наслідки маємо сьогодні у разі невиконання вимоги щодо подання Інформації.

І на останок, відповідно до п. 17 Постанови № 1921 у разi реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiлу, перетворення), лiквiдацiї або банкрутства пiдприємства, установи та органiзацiї, транспортнi засоби i технiка яких призначенi для задоволення потреб вiйськових формувань на особливий перiод, мiсцевi держадмiнiстрацiї (виконавчi органи сiльських, селищних, мiських рад) повiдомляють про це вiйськовим комiсарiатам з поданням пропозицiї щодо покладення завдання з пiдготовки та передачi транспортних засобiв i технiки вiйськовим формуванням на правонаступникiв або на iншi пiдприємства, установи та органiзацiї, якi розташованi на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi.

Додаток 1
до Положення

 

________________ військовому комісару

ВІДОМІСТЬ
про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки,
а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі
та організації  на таких транспортних засобах і техніці,
станом на ____ _____________ 20___ р.

1. Найменування підприємства, установи, організації _______________________________

_____________________________________________________________________________

2. Форма власності та галузева належність підприємства, установи, організації _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження підприємства, установи, організації ____________________________

_____________________________________________________________________________

4. Фактичне місцезнаходження гаража (місце зберігання транспортних засобів і техніки) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Найменування посади

Прізвище, ім’я та по батькові

Номер службового телефону

Місце проживання чи реєстрації

Номер контактного телефону

Директор (начальник)

 

 

 

 

Заступник (головний інженер)

 

 

 

 

Начальник (працівник) кадрової служби

 

 

 

 

_____________________________________
(номер телефону для оповіщення керівників
підприємства, установи, організації у разі проведення заходів з мобілізації)

 

 

5. Список транспортних засобів і техніки, у тому числі автомобільних (тракторних) причепів, та закріплених за ними громадян:

Порядковий номер

Тип

Марка

Державний

 номер

Технічний стан

Рік випуску

Залишкова (балансова) вартість,
тис. гривень

Інформація про громадянина

прізвище, ім’я та
по батькові

рік народження

номер військово-облікової спеціальності

військове звання

місце проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Наявність металевої тари та заправного інвентаря:

Ознака

Бочки металеві місткістю, літрів

Каністри

Ручні паливні насоси

100-150

200-250

300-350

400-500

усього

Наявність

 

 

 

 

 

 

 

Призначено

 

 

 

 

 

 

 

 7. Ремонтні можливості підприємства, установи, організації

Спеціалізація

Ремонтні можливості на рік, одиниць

Кількість машиномісць для ремонту на підприємстві

транспортні засоби

двигуни

агрегати

автошини

капітальний ремонт

середній ремонт

 

 

 

 

 

 

 

Наявність водіїв (операторів, машиністів), які працюють на підприємстві, в установі, організації:

усього ___________,

з них військовозобов’язаних ___________

 

_____________________

(найменування посади керівника)

________________

(підпис)

__________________

(прізвище, ініціали)

МП

_____  ___________ 20___ р.

 

 

№ 143

Для детального розгляду перейти за посыланням
https://www.ukurier.gov.ua/uk/news/na-novorichni-ta-rizdvyani-svyata-v-ukrayinciv-bud/.
№ 142

Порядок виплати пенсій з 1 жовтня 2017 року

Про ПЕНСІЇ 2017-2018: огляд від ПФУ та інтерв’ю від Мінсоцполітики

06.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

Заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір: «Осучаснення пенсії не прив’язане до її виду, професії чи посади — лише до стажу та зарплати»

Чому одні виплати зросли вдвічі, інші — всього на кілька сотень гривень, а дехто залишився без доплати, розповів заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір тут: https://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/zastupnik-ministra-socialnoyi-politiki-mikola-sham/

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Управлiння контролю та розгляду звернень громадян

Порядок виплати пенсiй з 1 жовтня 2017 року

З 11 жовтня 2017 р. набрав чинностi Закон України вiд 03.10.2017 р. № 2148-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй" (далi - Закон № 2148), яким унесено змiни до низки законiв, що регулюють питання пенсiйного забезпечення громадян. Цим Законом змiнено, зокрема, порядок виплати пенсiй працюючим пенсiонерам.

Слiд нагадати, що згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016 р. № 1774-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (далi - Закон № 1774) у 2017 р. (до 31 грудня 2017 р.) мав дiяти особливий порядок виплати пенсiй пенсiонерам, якi працюють на посадах державних службовцiв, прокурорiв, суддiв тощо.

Крiм того, Закон № 1774 передбачав, що в перiод роботи на певних посадах призначенi пенсiї не виплачуються до звiльнення з роботи, а також було визначено обмеження розмiру пенсiй до виплати в перiод роботи.

З 1 жовтня 2017 р. Законом № 2148 змiнено порядок виплати пенсiй працюючим пенсiонерам.

Розглянемо детальнiше змiни, якi вносяться, до яких законiв i на яку категорiю пенсiонерiв вони будуть поширюватись.

За статтею 47 Закону України вiд 09.07.2003 р. № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" (далi - Закон № 1058) з 1 жовтня 2017 р. пенсiї виплачуються без урахування одержуваної заробiтної плати (доходу) або пенсiйних виплат з накопичувальної системи пенсiйного страхування чи пенсiйних виплат iз системи недержавного пенсiйного забезпечення, крiм випадкiв, передбачених законом.

Тобто з 1 жовтня 2017 р. органами Пенсiйного фонду України поновлено виплату пенсiй працюючим пенсiонерам у повному розмiрi.

Проте є певнi вiдмiнностi в розмiрах поновлених пенсiй в осiб, пенсiї яким призначенi на умовах законiв України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть".

Розглянемо детальнiше, в якому розмiрi починаючи з 1 жовтня 2017 р. виплачуються пенсiї, призначенi вiдповiдно до названих законiв.

Слiд зауважити, що пiд час виплати пенсiї державним службовцям, працiвникам органiв прокуратури, народним депутатам України, а також науковим та науково-педагогiчним працiвникам має значення дата виходу на пенсiю, а також орган та посада, яку особа обiймає нинi.

Щодо дати, яка впливає на розмiр виплачуваної пенсiї, то законодавець розмежував пенсiї, призначенi до набрання чинностi Законом України вiд 08.07.2011 р. № 3668-VI "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсiйної системи" - до 1 жовтня 2011 р., та пенсiї, призначенi пiсля цiєї дати.

Так, якщо пенсiї за законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" були призначенi до 1 жовтня 2011 р., то незалежно вiд того, яку посаду обiймає нинi пенсiонер, виплата пенсiї поновлюється йому вiдповiдно до закону, за яким її призначено.

Наприклад, громадяниновi Б. пенсiю вiдповiдно до Закону України "Про державну службу" призначено, у травнi 2011 р. у розмiрi 5673,21 грн. Зважаючи на те, що пенсiонер пiсля призначення пенсiї продовжив працювати на посадi державного службовця, з 1 квiтня 2015 р. виплату пенсiї було припинено. Ураховуючи змiни, якi вiдбулися в законодавствi з 1 жовтня 2017 р., виплату пенсiї громадяниновi Б. поновлено в розмiрi 5673,21 грн.

Якщо пенсiю вiдповiдно до законiв України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" призначено пiсля 1 жовтня 2011 р. й особа продовжує працювати на посадах державної служби, визначених Законом України "Про державну службу", а також на посадах та умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрiй i статус суплiв". то пенсiї виплачуються в розмiрi, обчисленому вiдповiдно до Закону № 1058.

Проте є категорiя осiб, на яку цей порядок виплати пенсiй не поширюється, тобто пенсiя виплачується за тйм законом, за яким призначена, незалежно вiддати її призначення та посади, яку обiймає особа.

До цiєї категорiї осю належать особи з iнвалiднiстю I та II групи, особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни III групи та учасники бойових дiй, особи, на яких поширюється чиннiсть п. 1 ст. 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту".

Наприклад, пенсiю громадяниновi I. вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" було призначено в липнi 2012 р. у розмiрi 4321,18 грн. Пiсля призначення пенсiї пенсiонер продовжував працювати на науковiй посадi.

Вiдповiдно до порядку виплати пенсiй, що був чинним до 1 жовтня 2017 р., виплата пенсiї провадилася в розмiрi 85% пенсiї, призначеної вiдповiдно до Закону № 1058, - 3032,14 грн (розмiр пенсiї, визначений за загальними правилами, - 3567,23 грн).

З 1 жовтня п. р. пенсiя виплачується в розмiрi, призначеному вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", - 4321,18 грн.

Наприклад, громадяниновi Щ. пенсiя за вiком вiдповiдно до Закону України "Про державну службу" призначена у червнi 2012 р. Пiсля призначення пенсiї пенсiонер продовжив працювати на посадi державного службовця.

З 1 березня 2015 р. у зв'язку з установленням особливого порядку виплати пенсiй працюючим пенсiонерам виплату пенсiї було припинено. У листопадi 2016 р. цього пенсiонера було визнано iнвалiдом II групи, що стало пiдставою для поновлення виплати пенсiї в повному розмiрi. Отже, з 1 жовтня 2017 р. змiн у порядку виплати пенсiї для цього пенсiонера не вiдбулося.

Слiд нагадати, що пунктом 13 Прикiнцевих положень Закону № 1058 (у редакцiї, що була чинною до 30 вересня 2017 р.) визначено: якщо особа має право на одержання пенсiї, зокрема вiдповiдно до законiв України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України" та цього Закону, призначається одна пенсiя за її вибором. При цьому рiзниця мiж розмiром пенсiї, на який має право особа вiдповiдно до законодавчих актiв, та розмiром пенсiї iз солiдарної системи вiдповiдно до цього Закону фiнансується за рахунок коштiв Державного бюджету України.

Якщо особа має право на одержання пенсiї вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" та Закону № 1058, призначається одна пенсiя за її вибором. При цьому рiзниця мiж розмiром пенсiї, на який має право особа вiдповiдно до Закону № 1058, та розмiром пенсiї iз солiдарної системи за цим Законом фiнансується вiдповiдно до умов, передбачених Законом України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть".

Отже, пiд час подачi документiв для призначення пенсiй за законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" для визначення розмiру пенсiї за нормами Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" для розмежування джерел фiнансування особа подає вiдповiдний пакет документiв.

У разi поновлення з 1 жовтня 2017 р. розмiрiв пенсiй особам, пенсiї яким призначено пiсля 1 жовтня 2011 р. за законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" та якi продовжують працювати на посадах державної служби, визначених Законом України "Про державну службу", а також на посадах та на умовах, передбачених Законом "Про судоустрiй i статус суддiв", розмiри пенсiй визначаються на пiдставi поданих пiд час призначення пенсiй документiв, наявних у матерiалах пенсiйних справ.

Крiм того, максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати 10 розмiрiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть. Тимчасово, до 31 грудня 2017 р., максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати 10740 грн.

Начальник управлiння,
Олена ОХРIМЕНКО

"Праця i зарплата" N 40 (1052), 25 жовтня 2017 р.

 

№ 141

З 1 сiчня 2018 року КОНСУЛЬТАЦІЇ ДФСУ у письмовiй або електроннiй формi, надані до 31 березня 2017 року, НЕ ДІЮТЬ

30.10.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
17.03.2017 N 6531/7/99-99-10-03-18

Головним управлiнням ДФС у областях, м. Києвi,
Офiсу великих платникiв податкiв ДФС

Про надання роз'яснення

Державна фiскальна служба України повiдомляє, що вiдповiдно до Закону України вiд 21 грудня 2016 N 1797 "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату" (далi - Закон) з 01.04.2017 набирають чинностi положення Податкового кодексу України (далi - Кодекс) щодо порядку надання iндивiдуальних податкових консультацiй (далi - консультацiй).

Щодо порядку надання консультацiй територiальними органами ДФС.

Територiальний орган ДФС протягом 15 календарних днiв, що настають за днем отримання звернення платника податкiв направляє таку консультацiю до ДФС для розгляду питання про внесення вiдомостей про таку консультацiю до єдиного реєстру консультацiй, про що повiдомляє платнику податкiв у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

ДФС, отримавши консультацiю вiд контролюючого органу, який йому пiдпорядковується, протягом 10 календарних днiв, що настають за днем отримання такої консультацiї, але не бiльше 35 календарних днiв, що настають за днем отримання контролюючим органом вiдповiдного звернення платникiв податкiв, приймає одне iз таких рiшень:

про внесення вiдомостей про консультацiю до єдиного реєстру консультацiй, про що повiдомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рiшення контролюючий орган, який йому пiдпорядковується;

про вiдмову у внесеннi вiдомостей до єдиного реєстру консультацiй з одночасним наданням платнику податкiв вiд свого iменi консультацiї та внесенням вiдомостей про таку консультацiю до зазначеного реєстру, про що повiдомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рiшення контролюючий орган, який йому пiдпорядковується, та платника податкiв у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

Наголошуємо, що вiдповiдно до пункту 53.1 статтi 53 Кодексу консультацiя, яка не внесена до Єдиної бази консультацiй, не звiльняє платника податкiв вiд вiдповiдальностi (фiнансовi, штрафнi санкцiї та/або пеня).

Заважуємо, що, як i ранiше, державнi податковi iнспекцiї мають право надавати тiльки уснi податковi консультацiї.

Окремо звертаємо увагу, що пiдпунктом 5 пункту 135 Закону пiдроздiл 10 Перехiдних положень Кодексу доповнено пунктом 39, вiдповiдно до якого консультацiя, надана контролюючим органом у письмовiй або електроннiй формi до 31 березня 2017 року (включно), звiльняє платника податкiв (податкового агента та/або його посадову особу) вiд вiдповiдальностi, включаючи фiнансову (штрафнi санкцiї та/або пеню), за дiяння, що мiстять ознаки податкового правопорушення, вчиненi до 31 грудня 2017 року (включно).

З 1 сiчня 2018 року консультацiя, надана контролюючим органом у письмовiй або електроннiй формi до 31 березня 2017 року (включно), не пiдлягає застосуванню.

При цьому вiдповiдно до пункту 4 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону у разi скасування/змiни в майбутньому узагальнюючої податкової консультацiї або iндивiдуальної податкової консультацiї, наданої до 01.04.2017, платник податкiв не несе вiдповiдальностi, включаючи фiнансову (штрафнi санкцiї та/або пеню).

Зважаючи на викладене та з метою неухильного дотримання вимог Кодексу, доручаю довести зазначену iнформацiю до усiх структурних пiдроздiлiв та платникiв податкiв.

В. о. Голови М. В. Продан

№ 140

ПЕРСОНІФІКАЦІЯ по ДФСУ:

донарахований ФОП минулих періодів включається в поточний місяць,

виправлення помилкових сум у Звіті – через типи 2 і 3,

знак «мінус» до суми доходів використовується в обмежених випадках

30.10.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
03.10.2017 N 16871/5/99-99-13-02-01-16

Щодо розгляду звернення

Державна фiскальна служба України розглянула <...> звернення <...> щодо застосування норм Закону України вiд 8 липня 2010 року N 2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (далi - Закон N 2464) i повiдомляє таке.

Вiдносини у сферi державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - єдиний внесок) регулюються виключно Законом N 2464.

Процедуру нарахування i сплати єдиного внеску визначено Iнструкцiєю про порядок нарахування i сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.04.2015 р. N 449 (далi - Iнструкцiя).

Правила формування та подання звiту з єдиного внеску встановлено Порядком формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.04.2015 р. N 435 (далi - Порядок).

Щодо вiдображення у Звiтi про суми нарахованої заробiтної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсацiї) застрахованих осiб
та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соцiальне страхування до органiв доходiв i зборiв
(далi - Звiт) iндексацiї за попереднi перiоди

Вiдповiдно до частини другої статтi 9 Закону N 2464 та пiдпункту 1 пункту 3 роздiлу IV Iнструкцiї обчислення єдиного внеску здiйснюється на пiдставi бухгалтерських та iнших документiв, вiдповiдно до яких провадиться нарахування (обчислення) або якi пiдтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на якi вiдповiдно до Закону N 2464 нараховується єдиний внесок.

Абзацом першим пункту 9 роздiлу IV Порядку передбачено, що таблиця 6 додатка 4 до Порядку призначена для формування страхувальником у розрiзi кожної застрахованої особи вiдомостей про суми нарахованої їй заробiтної плати (доходу) у звiтному мiсяцi.

Якщо працiвнику в поточному мiсяцi здiйснено нарахування iндексацiї за попереднi перiоди, вказане нарахування єдиного внеску здiйснюється у мiсяцi його фактичного нарахування (поточному) без вiднесення до вiдповiдних мiсяцiв, за якi проведено таке нарахування.

Щодо виправлення помилок у Звiтi за попереднi перiоди

Порядок виправлення помилок передбачено роздiлом V Порядку.

У разi виявлення помилки, допущеної в попереднiх звiтних перiодах, страхувальник може здiйснити самостiйне виправлення такої помилки у поточному Звiтi iз застосуванням кодiв типу нарахувань, передбачених пунктом 9 роздiлу IV Порядку (пункт 5 роздiлу V Порядку).

Крiм цього, у пунктi 9 роздiлу IV Порядку зазначено, зокрема, що внесення вiд'ємних значень сум нарахованої заробiтної плати (доходу) допускається лише:

при вiдображеннi сум перерахункiв заробiтку (доходу), що пов'язанi з уточненням кiлькостi вiдпрацьованого часу у зв'язку з вiдпусткою, тимчасовою непрацездатнiстю, та допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, нарахованих у попереднiх перiодах;

при вiдображеннi сторнованих сум вiдпускних та допомоги з тимчасової непрацездатностi, допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами.

Щодо застосування норм частини 5 статтi 8 Закону N 2464,
якщо працiвник частину мiсяця перебував у
вiдпустцi без збереження заробiтної плати

Статтею 8 Закону N 2464 передбачено, що у разi якщо база нарахування єдиного внеску (за основним мiсцем роботи) не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд, сума єдиного внеску розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), та ставки єдиного внеску.

Обмеження щодо застосування цiєї норми зазначено у пунктi 8 роздiлу III Iнструкцiї.

Отже, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд) у працiвника, який перебував у вiдпустцi без збереження заробiтної плати, то застосовуються норми частини 5 статтi 8 Закону N 2464.

Перший заступник Голови С. Бiлан

 

№ 139

Для детального розгляду перейти за посыланням
http://kr.dsp.gov.ua/index.php/2830-kr171017.
Корисна інформація

ПДФО сплачується до вiдповiдного мiсцевого бюджету за мiсцезнаходженням власних або орендованих примiщень у рiзних регiонах України, де працюють найманi працiвники, незважаючи на вiдсутнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв

13.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Управл
iння обслуговування платникiв ДПI у Шевченкiвському районi м.Києва
В
iддiл реєстрацiї та облiку платникiв

Щодо сплати податку на доходи фiзичних осiб

ПИТАННЯ: У якому порядку пiдприємство сплачує ПДФО за наявностi орендованих примiщень, де працюють найманi працiвники, в рiзних регiонах країни?

ВIДПОВIДЬ: За пiдпунктом 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далi - Кодекс) поняття "вiдокремленi пiдроздiли" для роздiлу IV Кодексу вживається у значеннi, визначеному Господарським кодексом України (далi - ГКУ).

Так, згiдно зi ст. 55 ГКУ суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських вiдносин, якi провадять господарську дiяльнiсть, реалiзуючи господарську компетенцiю (сукупнiсть господарських прав та обов’язкiв), мають вiдокремлене майно i несуть вiдповiдальнiсть за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крiм випадкiв, передбачених законодавством. При цьому такi суб’єкти мають право вiдкривати свої фiлiї, представництва, iншi вiдокремленi пiдроздiли без створення юридичної особи.

Статтею 64 ГКУ також визначено порядок органiзацiї структури пiдприємств, вiдповiдно до якої пiдприємство може складатися з виробничих структурних пiдроздiлiв (виробництв, цехiв, вiддiлень, дiльниць, бригад, бюро, лабораторiй тощо), а також функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння (управлiнь, вiддiлiв, бюро, служб тощо).

Функцiї, права та обов’язки структурних пiдроздiлiв пiдприємства визначаються положеннями про них, якi затверджуються в порядку, встановленому статутом пiдприємства або iншими установчими документами.

При цьому пiдприємство самостiйно визначає свою органiзацiйну структуру, встановлює чисельнiсть працiвникiв i штатний розпис.

У разi створення пiдприємством фiлiї, представництва вiппiлення та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв питання про розмiщення таких пiдроздiлiв пiдприємства слiд погоджувати з вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

Порядок сплати податку на доходи фiзичних осiб (далi - ПДФО) до бюджету передбачено ст. 168 Кодексу, вiдповiдно до якої ПДФО, утриманий з доходiв резидентiв, пiдлягає зарахуванню до бюджету згiдно з нормами Бюджетного кодексу України (далi - БКУ),

Вiдповiдно до ст. 64 БКУ ПДФО, який сплачується податковим агентом - юридичною особою (її фiлiєю, вiддiленням, iншим вiдокремленим пiдроздiлом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до вiдповiдного мiсцевого бюджету за її мiсцезнаходженням в обсягах ПДФО, нарахованого на доходи, що сплачуються фiзичнiй особi.

За пiдпунктом 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 Кодексу суми ПДФО, нарахованi вiдокремленим пiдроздiлом на користь фiзичних осiб, за звiтний перiод перераховуються до вiдповiдного бюджету за мiсцезнаходженням такого вiдокремленого пiдроздiлу.

Якщо вiдокремлений пiдроздiл не уповноважений нараховувати (сплачувати) ПДФО за такий вiдокремлений пiдроздiл, усi обов'язки податкового агента виконує юридична особа. ПДФО, нарахований працiвникам вiдокремленого пiдроздiлу, перераховується до мiсцевого бюджету за мiсцезнаходженням такого вiдокремленого пiдроздiлу.

Юридична особа за своїм мiсцезнаходженням та мiсцезнаходженням не уповноважених сплачувати ПДФО вiдокремлених пiдроздiлiв, вiдокремлений пiдроздiл, який уповноважений нараховувати, утримувати i сплачувати (перераховувати) до бюджету ПДФО, за своїм мiсцезнаходженням одночасно з поданням документiв на одержання коштiв для виплати належних платникам податку доходiв, сплачує (перераховує) суми утриманого ПДФО на вiдповiднi рахунки, вiдкритi в органах, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, за мiсцезнаходженням вiдокремлених пiдроздiлiв (пп. 168.4.4 п. 168.4 ст. 168 Кодексу).

Згiдно з п. 63.3 ст. 63 Кодексу з метою проведення податкового контролю платники податкiв пiдлягають реєстрацiї або взяттю на облiк у контролюючих органах за мiсцезнаходженням юридичних осiб, вiдокремлених пiдроздiлiв юридичних осiб, мiсцем проживання особи (основне мiсце облiку), також за мiсцем розташування (реєстрацiї) їхнiх пiдроздiлiв, рухомого та нерухомого майна, об’єктiв оподаткування або об’єктiв, пов’язаний з оподаткуванням або через якi провадиться дiяльнiсть (неосновне мiсце облiку) в порядку, встановленому наказом Мiнфiну України вiд 09.12.2011 р. № 1588 "Про затвердження Порядку облiку платникiв податкiв i зборiв" (iз змiнами та доповненнями, далi - Порядок).

Так, пiдпунктом 7.1 п. 7 Порядку визначено: якшо вiдповiдно до законодавства в платника податкiв, крiм обов’язкiв щодо подання податкових декларацiй (розрахункiв, звiтiв) та/або нарахування, утримання або сплати їперерахуванняї податкiв, зборiв на територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi за своїм мiсцезнаходженням. виникають такi обов'язки на територiї iншої адмiнiстративно-територiальної одиницi, то такий платник податкiв зобов’язаний стати на облiк за таким неосновним мiсцем облiку у вiдповiдному контролюючому органi.

Ураховуючи викладене, ПДФО пiдлягає сплатi до вiдповiдного мiсцевого бюджету за мiсцезнаходженням власних або орендованих примiщень у рiзних регiонах України, де працюють найманi працiвники такого суб’єкта господарювання, незважаючи на вiдсутнiсть у такого суб’єкта господарювання вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Старший державний iнспектор,
Ольга ЗАСIМОВА

"Праця i зарплата" N 39 (1051), 18 жовтня 2017 р.

 
Приклад розрахунку від Мінсоцполітики днів щорічної відпустки пропорцiйно до вiдпрацьованого часу, в тому числі для науково-педагогічних працівників.

Днем звiльнення є повним робочим днем, а не його половиною

13.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

Порядок розрахунку щорiчних вiдпусток

ПИТАННЯ: Чи затверджено порядок обчислення вiдпусток, у тому числi пропорцiйно до вiдпрацьованого працiвниками часу? Якi днi зараховуються до стажу роботи, що дає право на щорiчну основну i додатковi вiдпустки (ч. 1 i 2 ст. 9 Закону "Право на вiдпустки"): календарнi чи робочi i навчальнi?

Якi днi мають бути використанi для розрахунку тривалостi вiдпустки працiвника?

Якої тривалостi буде вiдпустка, якщо працiвник вiдпрацював до звiльнення лише половину дня або лише п ’ять робочих днiв i щорiчна основна вiдпустка становить 28 календарних днiв?

Чи виплачується грошова компенсацiя за всi не використанi таким працiвником днi щорiчної вiдпустки та в якому розмiрi?

Якщо внаслiдок розрахунку тривалiсть вiдпустки становить, наприклад, 5,01 або 5,49 або 5,51 або 5,99 календарного дня, то вiдпустка якої тривалостi (в яких числах, одиницях) має бути надана працiвниковi?

ВIДПОВIДЬ: Порядок обчислення вiдпусток, у тому числi пропорцiйно до вiдпрацьованого часу, не затверджувався.

Водночас слiд зазначити, що ст. 119 проекту Трудового кодексу України, зареєстрованого у Верховнiй Радi України 27.12.2014 р. за № 1658 (доопрацьований 20.05.2015 р.), який готується до розгляду в другому читаннi, зокрема передбачається: якщо працiвник до звiльнення пропрацював частину робочого року, гарантiйнi виплати проводяться пропорцiйно до вiдпрацьованого часу за кiлькiсть днiв вiдпустки, що визначається з точнiстю до однiєї десятої. Пiд час заокруглення частини, меншi вiд п’яти сотих, не враховуються, а частини, що дорiвнюють п’яти сотим або є бiльшими, враховуються як одна десята.

Оскiльки загального нормативно-правового акта, який би визначав порядок розрахунку кiлькостi днiв щорiчної вiдпустки, немає, а також оскiльки вiдповiдно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про вiдпустки" (далi - Закон) тривалiсть вiдпусток незалежно вiд режимiв та графiкiв роботи розраховується в календарних днях, пiд час пiдрахунку днiв щорiчної вiдпустки пропорцiйно до вiдпрацьованого часу доцiльно скористатися механiзмом нарахування оплати днiв вiдпустки, закладеним у постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробiтної плати", тобто прив'язку розрахунку днiв вiдпустки робити до календарних днiв робочого року, в якому працював працiвник.

Якщо у працiвника, щорiчна основна вiдпустка становить 24 календарних днi, робочий рiк, за який надається вiдпустка, починається з 7 грудня 2015 р. i закiнчується датою звiльнення з роботи 12 лютого 2016 р. (останнiй день роботи - 12 лютого 2016 р.), тобто вiн вiдпрацював 48 календарних днiв.

У такому разi тривалiсть днiв щорiчної основної вiдпустки пропорцiйно до вiдпрацьованого часу можна розрахувати так.

Визначається кiлькiсть днiв щорiчної вiдпустки, якi припадають на один календарний день, без урахування святкових i неробочих днiв у цiлому за рiк:

24 к. д. вiдпустки : (366 - 11) = 0,0676 к. д.

Одержаний результат множать на кiлькiсть календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв, вiдпрацьованих працiвником у робочому перiодi з 7 грудня 2015 до 12 грудня 2016 р. включно:

0,0676 к. д. х 48 к. д. = 3,24 к. д.

У наведеному прикладi на момент звiльнення працiвник мав право на три (з урахуванням математичних правил заокруглення) календарних днi щорiчної основної вiдпустки. Якщо з розрахунку виходить, наприклад, 0,5 i бiльше десятих - це число заокруглюється до бiльшого цiлого числа, тобто до одного календарного дня.

Щодо кiлькостi календарних днiв у роцi, якi враховуються в наведенiй формулi, то їхня кiлькiсть залежить вiд того, на який рiк (високосний чи нi) припала дата звiльнення працiвника.

Згiдно зi ст. 7 i 8 Закону щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi та за особливий характер працi надаються за Списками виробництв, цехiв, професiй i посад, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.11.97 р. № 1290 (iз змiнами).

Конкретна тривалiсть вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi установлюється колективним чи трудовим договором залежно вiд результатiв атестацiї робочих мiсць за умовами працi та часу зайнятостi працiвника в цих умовах.

Конкретна тривалiсть щорiчної додаткової вiдпустки за особливий характер працi також установлюється колективним чи трудовим договором залежно вiд часу зайнятостi працiвника в цих умовах.

Статтею 9 Закону чiтко визначено, що до стажу роботи, що дає право на щорiчнi додатковi вiдпустки, зараховується тiльки час фактичної роботи iз шкiдливими i важкими умовами працi або з особливими характером працi, якщо працiвник зайнятий у цих умовах не менш як половину тривалостi робочого дня, встановленої для працiвникiв такого виробництва, цеху, професiї або посади; час щорiчних основної та додаткових вiдпусток за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi та за особливий характер працi; час роботи вагiтних жiнок, переведених на пiдставi медичного висновку на легшу роботу, на якiй вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторiв.

Отже, враховуючи викладене, якщо працiвник .хворiв, перебував у вiдпустцi без збереження заробiтної плати, на навчаннi тощо або певну кiлькiсть робочих днiв був зайнятий в умовах, передбачених Списком, менш як половину тривалостi робочого дня, - цi днi не зараховуються до стажу, що дає право на щорiчну додаткову вiдпустку за особливий характер працi. Тому в таких випадках працiвниковi надається така вiдпустка тривалiстю пропорцiйно до фактично вiдпрацьованого часу, а не повної тривалостi.

Облiк часу, вiдпрацьованого в умовах з особливим характером працi, проводить власник або уповноважений ним орган.

Складання простої арифметичної пропорцiї для розрахунку конкретної тривалостi щорiчної додаткової вiдпустки не вимагає розробки окремого механiзму її розрахунку: виходячи з тривалостi додаткової вiдпустки за повний робочий рiк (передбачено Списком) конкретна її тривалiсть розраховується пропорцiйно до кiлькостi днiв, коли працiвник фактично був зайнятий на роботах з особливим характером працi не менш як половину тривалостi робочого дня.

Вiдповiдно до ст. 241-1 КЗпП строки виникнення i припинення трудових прав та обов'язкiв обчислюються роками, мiсяцями, тижнями i днями.

Тобто день звiльнення є повним робочим днем, а не його половиною.

Також слiд звернути увагу, що Порядок надання щорiчної основної вiдпустки тривалiстю до 56 календарних днiв керiвним працiвникам навчальних закладiв та установ освiти, навчальних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших установ i закладiв, педагогiчним, науково-педагогiчним працiвникам та науковим працiвникам затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.97 р. № 346 (далi - Порядок).

Пунктом 6 Порядку передбачено, що в разi звiльнення керiвних, педагогiчних, наукових i науково-педагогiчних працiвникiв навчальних закладiв та навчальних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших установ i закладiв, якi до звiльнення пропрацювали не менш як 10 мiсяцiв, грошова компенсацiя виплачується за не використанi ними днi щорiчної основної вiдпустки з розрахунку повної її тривалостi, а сособам, якi до звiльнення пропрацювали менш як 10 мiсяцiв, - пропорцiйно до вiдпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалостi щорiчної основної вiдпустки за кожний вiдпрацьований мiсяць - 5,6; 4,2 i 2,8 календарних дня за тривалостi щорiчної основної вiдпустки вiдповiдно 56; 42 i 28 календарних днiв).

Вiталiна КОРКУШКО,
завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 35 (1047), 20 вересня 2017 р.

 
У перiод вiдпустки або лікарняного керівника законодавством про працю не передбачено можливостi продовження ним виконання посадових обов’язкiв. Доцільно у штаті мати «заступника керівника»

13.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо виконання посадових обов’язкiв
керiвником пiд час вiдпустки

ПИТАННЯ: Чи має право керiвник пiдприємства в перiод перебування у вiдпустцi чи пiд час тимчасової непрацездатностi у зв’язку з хворобою виконувати посадовi обов’язки?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно зi статтею 21 КЗпП працiвник має право реалiзувати свої здiбностi до продуктивної i творчої працi, укладаючи трудовий договiр на одному або водночас на кiлькох пiдприємствах, в установах, органiзацiях, якщо iнше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторiн.

Трудовий договiр є угодою мiж працiвником i власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом чи фiзичного особою, за якою працiвник зобов’язується виконувати роботу, визначену цiєю угодою, з пiдляганням внутрiшньому трудовому розпорядку, а власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган чи фiзична особа зобов’язується виплачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови працi, потрiбнi для виконання роботи, передбаченi законодавством про працю, колективним договором й угодою сторiн.

Вiдповiдно до ст. 74 КЗпП громадянам, якi перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi, а також працюють за трудовим договором у фiзичної особи, надаються щорiчнi (основна та додатковi) вiдпустки iз збереженням на їхнiй перiод мiсця роботи (посади) i заробiтної плати.

Вiдпустка - це час вiдпочинку, який обчислюється в календарних днях i надається працiвникам iз збереженням мiсця роботи i заробiтної плати.

Виходячи зi змiсту Закону України "Про вiдпустки" в перiод вiдпустки працiвник не несе обов’язку виконувати роботу, обумовлену трудовим договором, i не має пiдлягати внутрiшньому трудовому розпорядку.

Пiд тимчасовою втратою працездатностi слiд розумiти неспроможнiсть особи виконувати свої трудовi обов’язки, передбаченi трудовим договором, внаслiдок короткотривалих обставин об’єктивного характеру. Випадком тимчасової непрацездатностi є тимчасова непрацездатнiсть, яка триває безперервно вiд початку визначеного захворювання, травми тощо, пiдтверджується видачею листка непрацездатностi з можливим продовженням лiкування до вiдновлення працездатностi, що пiдтверджується закриттям листка непрацездатностi - "стати до роботи".

З урахуванням зазначеного працiвники, якi перебувають у вiдпустцi, на листку непрацездатностi, в розумiннi трудового законодавства не можуть вважатися такими, що виконують у цей перiод роботу, обумовлену трудовим договором.

Ураховуючи викладене, а також те, що законодавством про працю не передбачено можливостi продовження виконання керiвником пiдприємства посадових обов’язкiв у перiод вiдпустки, тимчасової непрацездатностi, з метою уникнення можливих негативних наслiдкiв у штат пiдприємства доцiльно ввести посаду, наприклад, заступника керiвника, обiймаючи яку, працiвник виконуватиме обов'язки керiвника в разi його тимчасової вiдсутностi.

Вiталiна КОРКУШКО, завiдувач сектору;
Олена УСЕНКО, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 38 (1050), 11 жовтня 2017 р.

 
Доплата заведення військового обліку – до 50% посадового окладу. Обов’язки покладаються на посадову особу кадрового пiдроздiлу або служби управлiння персоналом, якій установлюється така доплата

06.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо доплати
вiдповiдальному за вiйськовий облiк

ПИТАННЯ: Чи встановлюється доплата за ведення вiйськового облiку посадовiй особi кадрового пiдроздiлу, якщо в її посадовiй iнструкцiї одним з обов’язкiв є ведення вiйськового облiку?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно зi статтею 34 Закону України вiд 25.03.92 р. № 2232-ХII "Про вiйськовий обов’язок i вiйськову службу" персональний облiк призовникiв i вiйськовозобов’язаних передбачає облiк вiдомостей щодо призовникiв i вiйськовозобов’язаних за мiсцем їхньої роботи або навчання й покладається на керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй та навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування i форми власностi.

Персональний облiк призовникiв i вiйськовозобов’язаних ведеться згiдно з Положенням про вiйськовий облiк вiйськовозобов’язаних i призовникiв, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 р. № 921 (далi - Положення).

Вiдповiдно до п. 11 Положення за наявностi на вiйськовому облiку в державних органах, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях менш як 500 призовникiв i вiйськовозобов’язаних обов’язки щодо ведення вiйськового облiку покладаються на посадову особу кадрового пiдроздiлу або служби управлiння персоналом, якiй установлюється доплата в розмiрi до 50% посадового окладу, крiм державних службовцiв. Конкретний розмiр доплати до посадового окладу працiвника, на якого покладено цi обов’язки, визначається керiвником залежно вiд фактичної чисельностi вiйськовозобов’язаних i призовникiв у межах затвердженого фонду оплати працi.

Виплата цiєї доплати не пов’язана з виплатою iнших надбавок, доплат, передбачених чинним законодавством.

Заступник директора,
Алла ЛИТВИН

"Праця i зарплата" N 37 (1049), 04 жовтня 2017 р.

 
ІНФОРМАЦІЯ ВІЙСЬКОМАТУ ПРО АВТОТРАНСПОРТ І ВОДІЇВ:

подається до 20 грудня, за не подачу – штрафів немає

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант

06.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

Відповідно до п. 15 постанови КМУ від 28.12.2000 № 1921, яким затверджено Положення про вiйськово-транспортний обов’язок (далі – Положення), підриємства мають інформувати військомат про наявнiсть транспортних засобiв i технiки, їх технiчний стан, а також про громадян, якi працюють на пiдприємствах, в установах та органiзацiях на таких транспортних засобах i технiцi.

Інформація подається два рази на рік, - до 20 червня і до 20 грудня.

Дiя цього Положення (а отже і подача Інформації) поширюється в тому числі і на пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форми власностi. Дiя цього Положення не поширюється (тобто Інформацію не подають) на дипломатичнi представництва i консульськi установи iноземних держав, представництва iноземних та мiжнародних органiзацiй, iноземцiв та осiб без громадянства.

У зв’язку з черговим приближенням строку подачі Інформації – до 20 грудня 2017 р. – до автора надходить звернення щодо обов’язковості надання цієї інформації до військомату, а також щодо відповідальності за неподання такої інформації.

ЦЕ ІНФОРМАЦІЯ, А НЕ ЗВІТ!

Вимога відносно подачі відомостей про наявнiсть транспортних засобiв i технiки, їх технiчний стан, а також про громадян, якi працюють на таких транспортних засобах i технiцi стосується ІНФОРМУВАННЯ військомату, а НЕ ЗВІТУВАННЯ до нього.

Як вже зазначалось на початку статті, керiвники пiдприємств, установ та органiзацiй подають вiйськовим комiсарiатам щороку до 20 червня та 20 грудня iнформацiю про наявнiсть транспортних засобiв i технiки, їх технiчний стан, а також про громадян, якi працюють на пiдприємствах, в установах та органiзацiях на таких транспортних засобах i технiцi, за формою згiдно з додатком 1 до Постанови № 1921 (форму див. нижче).

Отже, не варто вішати ярлик «Звіт» до документа, який таким не є.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідно до п. 5 Положення, посадовi особи та громадяни несуть вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання вiйськово-транспортного обов’язку вiдповiдно до закону.

Види відповідальності можуть бути різними (адміністративна, фінансова, кримінальна). Вони регулюються окремими кодексами і законами. Але жодного закону або норми кодексу про відповідальність щодо неподання Інформацію до військомату сьогодні немає.

Отже, немає і відповідальності, жодного штрафу!

ЯКЩО НЕ ПОДАТИ ІНФОРМАЦІЮ?

У випадку неподання Інформації військомати відмовляють підприємствам у проставлянні відмітки під час державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.

Відповідно до п. 11 Постанови № 1921 для державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку транспортних засобiв в органах Державтоiнспекцiї (крiм транспортних засобiв, власниками яких є громадяни), крiм документiв, необхiдних для реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку, представником пiдприємства, установи чи органiзацiї, транспортнi засоби яких пiдлягають реєстрацiї (перереєстрацiї), зняттю з облiку, подається довiдка, форма якої визначається Мiноборони, з вiдмiткою вiйськового комiсара про постановку транспортного засобу на вiйськовий облiк або зняття з такого облiку.

Такі наслідки маємо сьогодні у разі невиконання вимоги щодо подання Інформації.

І на останок, відповідно до п. 17 Постанови № 1921 у разi реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiлу, перетворення), лiквiдацiї або банкрутства пiдприємства, установи та органiзацiї, транспортнi засоби i технiка яких призначенi для задоволення потреб вiйськових формувань на особливий перiод, мiсцевi держадмiнiстрацiї (виконавчi органи сiльських, селищних, мiських рад) повiдомляють про це вiйськовим комiсарiатам з поданням пропозицiї щодо покладення завдання з пiдготовки та передачi транспортних засобiв i технiки вiйськовим формуванням на правонаступникiв або на iншi пiдприємства, установи та органiзацiї, якi розташованi на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi.

Додаток 1
до Положення

 

________________ військовому комісару

ВІДОМІСТЬ
про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки,
а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі
та організації  на таких транспортних засобах і техніці,
станом на ____ _____________ 20___ р.

1. Найменування підприємства, установи, організації _______________________________

_____________________________________________________________________________

2. Форма власності та галузева належність підприємства, установи, організації _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження підприємства, установи, організації ____________________________

_____________________________________________________________________________

4. Фактичне місцезнаходження гаража (місце зберігання транспортних засобів і техніки) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Найменування посади

Прізвище, ім’я та по батькові

Номер службового телефону

Місце проживання чи реєстрації

Номер контактного телефону

Директор (начальник)

 

 

 

 

Заступник (головний інженер)

 

 

 

 

Начальник (працівник) кадрової служби

 

 

 

 

_____________________________________
(номер телефону для оповіщення керівників
підприємства, установи, організації у разі проведення заходів з мобілізації)

 

 

5. Список транспортних засобів і техніки, у тому числі автомобільних (тракторних) причепів, та закріплених за ними громадян:

Порядковий номер

Тип

Марка

Державний

 номер

Технічний стан

Рік випуску

Залишкова (балансова) вартість,
тис. гривень

Інформація про громадянина

прізвище, ім’я та
по батькові

рік народження

номер військово-облікової спеціальності

військове звання

місце проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Наявність металевої тари та заправного інвентаря:

Ознака

Бочки металеві місткістю, літрів

Каністри

Ручні паливні насоси

100-150

200-250

300-350

400-500

усього

Наявність

 

 

 

 

 

 

 

Призначено

 

 

 

 

 

 

 

 7. Ремонтні можливості підприємства, установи, організації

Спеціалізація

Ремонтні можливості на рік, одиниць

Кількість машиномісць для ремонту на підприємстві

транспортні засоби

двигуни

агрегати

автошини

капітальний ремонт

середній ремонт

 

 

 

 

 

 

 

Наявність водіїв (операторів, машиністів), які працюють на підприємстві, в установі, організації:

усього ___________,

з них військовозобов’язаних ___________

 

_____________________

(найменування посади керівника)

________________

(підпис)

__________________

(прізвище, ініціали)

МП

_____  ___________ 20___ р.

 

 
Для детального розгляду перейти за посыланням
https://www.ukurier.gov.ua/uk/news/na-novorichni-ta-rizdvyani-svyata-v-ukrayinciv-bud/.

Порядок виплати пенсій з 1 жовтня 2017 року

Про ПЕНСІЇ 2017-2018: огляд від ПФУ та інтерв’ю від Мінсоцполітики

06.11.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

Заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір: «Осучаснення пенсії не прив’язане до її виду, професії чи посади — лише до стажу та зарплати»

Чому одні виплати зросли вдвічі, інші — всього на кілька сотень гривень, а дехто залишився без доплати, розповів заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір тут: https://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/zastupnik-ministra-socialnoyi-politiki-mikola-sham/

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Управлiння контролю та розгляду звернень громадян

Порядок виплати пенсiй з 1 жовтня 2017 року

З 11 жовтня 2017 р. набрав чинностi Закон України вiд 03.10.2017 р. № 2148-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй" (далi - Закон № 2148), яким унесено змiни до низки законiв, що регулюють питання пенсiйного забезпечення громадян. Цим Законом змiнено, зокрема, порядок виплати пенсiй працюючим пенсiонерам.

Слiд нагадати, що згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016 р. № 1774-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (далi - Закон № 1774) у 2017 р. (до 31 грудня 2017 р.) мав дiяти особливий порядок виплати пенсiй пенсiонерам, якi працюють на посадах державних службовцiв, прокурорiв, суддiв тощо.

Крiм того, Закон № 1774 передбачав, що в перiод роботи на певних посадах призначенi пенсiї не виплачуються до звiльнення з роботи, а також було визначено обмеження розмiру пенсiй до виплати в перiод роботи.

З 1 жовтня 2017 р. Законом № 2148 змiнено порядок виплати пенсiй працюючим пенсiонерам.

Розглянемо детальнiше змiни, якi вносяться, до яких законiв i на яку категорiю пенсiонерiв вони будуть поширюватись.

За статтею 47 Закону України вiд 09.07.2003 р. № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" (далi - Закон № 1058) з 1 жовтня 2017 р. пенсiї виплачуються без урахування одержуваної заробiтної плати (доходу) або пенсiйних виплат з накопичувальної системи пенсiйного страхування чи пенсiйних виплат iз системи недержавного пенсiйного забезпечення, крiм випадкiв, передбачених законом.

Тобто з 1 жовтня 2017 р. органами Пенсiйного фонду України поновлено виплату пенсiй працюючим пенсiонерам у повному розмiрi.

Проте є певнi вiдмiнностi в розмiрах поновлених пенсiй в осiб, пенсiї яким призначенi на умовах законiв України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть".

Розглянемо детальнiше, в якому розмiрi починаючи з 1 жовтня 2017 р. виплачуються пенсiї, призначенi вiдповiдно до названих законiв.

Слiд зауважити, що пiд час виплати пенсiї державним службовцям, працiвникам органiв прокуратури, народним депутатам України, а також науковим та науково-педагогiчним працiвникам має значення дата виходу на пенсiю, а також орган та посада, яку особа обiймає нинi.

Щодо дати, яка впливає на розмiр виплачуваної пенсiї, то законодавець розмежував пенсiї, призначенi до набрання чинностi Законом України вiд 08.07.2011 р. № 3668-VI "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсiйної системи" - до 1 жовтня 2011 р., та пенсiї, призначенi пiсля цiєї дати.

Так, якщо пенсiї за законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" були призначенi до 1 жовтня 2011 р., то незалежно вiд того, яку посаду обiймає нинi пенсiонер, виплата пенсiї поновлюється йому вiдповiдно до закону, за яким її призначено.

Наприклад, громадяниновi Б. пенсiю вiдповiдно до Закону України "Про державну службу" призначено, у травнi 2011 р. у розмiрi 5673,21 грн. Зважаючи на те, що пенсiонер пiсля призначення пенсiї продовжив працювати на посадi державного службовця, з 1 квiтня 2015 р. виплату пенсiї було припинено. Ураховуючи змiни, якi вiдбулися в законодавствi з 1 жовтня 2017 р., виплату пенсiї громадяниновi Б. поновлено в розмiрi 5673,21 грн.

Якщо пенсiю вiдповiдно до законiв України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" призначено пiсля 1 жовтня 2011 р. й особа продовжує працювати на посадах державної служби, визначених Законом України "Про державну службу", а також на посадах та умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрiй i статус суплiв". то пенсiї виплачуються в розмiрi, обчисленому вiдповiдно до Закону № 1058.

Проте є категорiя осiб, на яку цей порядок виплати пенсiй не поширюється, тобто пенсiя виплачується за тйм законом, за яким призначена, незалежно вiддати її призначення та посади, яку обiймає особа.

До цiєї категорiї осю належать особи з iнвалiднiстю I та II групи, особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни III групи та учасники бойових дiй, особи, на яких поширюється чиннiсть п. 1 ст. 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту".

Наприклад, пенсiю громадяниновi I. вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" було призначено в липнi 2012 р. у розмiрi 4321,18 грн. Пiсля призначення пенсiї пенсiонер продовжував працювати на науковiй посадi.

Вiдповiдно до порядку виплати пенсiй, що був чинним до 1 жовтня 2017 р., виплата пенсiї провадилася в розмiрi 85% пенсiї, призначеної вiдповiдно до Закону № 1058, - 3032,14 грн (розмiр пенсiї, визначений за загальними правилами, - 3567,23 грн).

З 1 жовтня п. р. пенсiя виплачується в розмiрi, призначеному вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", - 4321,18 грн.

Наприклад, громадяниновi Щ. пенсiя за вiком вiдповiдно до Закону України "Про державну службу" призначена у червнi 2012 р. Пiсля призначення пенсiї пенсiонер продовжив працювати на посадi державного службовця.

З 1 березня 2015 р. у зв'язку з установленням особливого порядку виплати пенсiй працюючим пенсiонерам виплату пенсiї було припинено. У листопадi 2016 р. цього пенсiонера було визнано iнвалiдом II групи, що стало пiдставою для поновлення виплати пенсiї в повному розмiрi. Отже, з 1 жовтня 2017 р. змiн у порядку виплати пенсiї для цього пенсiонера не вiдбулося.

Слiд нагадати, що пунктом 13 Прикiнцевих положень Закону № 1058 (у редакцiї, що була чинною до 30 вересня 2017 р.) визначено: якщо особа має право на одержання пенсiї, зокрема вiдповiдно до законiв України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України" та цього Закону, призначається одна пенсiя за її вибором. При цьому рiзниця мiж розмiром пенсiї, на який має право особа вiдповiдно до законодавчих актiв, та розмiром пенсiї iз солiдарної системи вiдповiдно до цього Закону фiнансується за рахунок коштiв Державного бюджету України.

Якщо особа має право на одержання пенсiї вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" та Закону № 1058, призначається одна пенсiя за її вибором. При цьому рiзниця мiж розмiром пенсiї, на який має право особа вiдповiдно до Закону № 1058, та розмiром пенсiї iз солiдарної системи за цим Законом фiнансується вiдповiдно до умов, передбачених Законом України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть".

Отже, пiд час подачi документiв для призначення пенсiй за законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" для визначення розмiру пенсiї за нормами Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" для розмежування джерел фiнансування особа подає вiдповiдний пакет документiв.

У разi поновлення з 1 жовтня 2017 р. розмiрiв пенсiй особам, пенсiї яким призначено пiсля 1 жовтня 2011 р. за законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" та якi продовжують працювати на посадах державної служби, визначених Законом України "Про державну службу", а також на посадах та на умовах, передбачених Законом "Про судоустрiй i статус суддiв", розмiри пенсiй визначаються на пiдставi поданих пiд час призначення пенсiй документiв, наявних у матерiалах пенсiйних справ.

Крiм того, максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати 10 розмiрiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть. Тимчасово, до 31 грудня 2017 р., максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати 10740 грн.

Начальник управлiння,
Олена ОХРIМЕНКО

"Праця i зарплата" N 40 (1052), 25 жовтня 2017 р.

 
З 1 сiчня 2018 року КОНСУЛЬТАЦІЇ ДФСУ у письмовiй або електроннiй формi, надані до 31 березня 2017 року, НЕ ДІЮТЬ

30.10.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
17.03.2017 N 6531/7/99-99-10-03-18

Головним управлiнням ДФС у областях, м. Києвi,
Офiсу великих платникiв податкiв ДФС

Про надання роз'яснення

Державна фiскальна служба України повiдомляє, що вiдповiдно до Закону України вiд 21 грудня 2016 N 1797 "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату" (далi - Закон) з 01.04.2017 набирають чинностi положення Податкового кодексу України (далi - Кодекс) щодо порядку надання iндивiдуальних податкових консультацiй (далi - консультацiй).

Щодо порядку надання консультацiй територiальними органами ДФС.

Територiальний орган ДФС протягом 15 календарних днiв, що настають за днем отримання звернення платника податкiв направляє таку консультацiю до ДФС для розгляду питання про внесення вiдомостей про таку консультацiю до єдиного реєстру консультацiй, про що повiдомляє платнику податкiв у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

ДФС, отримавши консультацiю вiд контролюючого органу, який йому пiдпорядковується, протягом 10 календарних днiв, що настають за днем отримання такої консультацiї, але не бiльше 35 календарних днiв, що настають за днем отримання контролюючим органом вiдповiдного звернення платникiв податкiв, приймає одне iз таких рiшень:

про внесення вiдомостей про консультацiю до єдиного реєстру консультацiй, про що повiдомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рiшення контролюючий орган, який йому пiдпорядковується;

про вiдмову у внесеннi вiдомостей до єдиного реєстру консультацiй з одночасним наданням платнику податкiв вiд свого iменi консультацiї та внесенням вiдомостей про таку консультацiю до зазначеного реєстру, про що повiдомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рiшення контролюючий орган, який йому пiдпорядковується, та платника податкiв у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

Наголошуємо, що вiдповiдно до пункту 53.1 статтi 53 Кодексу консультацiя, яка не внесена до Єдиної бази консультацiй, не звiльняє платника податкiв вiд вiдповiдальностi (фiнансовi, штрафнi санкцiї та/або пеня).

Заважуємо, що, як i ранiше, державнi податковi iнспекцiї мають право надавати тiльки уснi податковi консультацiї.

Окремо звертаємо увагу, що пiдпунктом 5 пункту 135 Закону пiдроздiл 10 Перехiдних положень Кодексу доповнено пунктом 39, вiдповiдно до якого консультацiя, надана контролюючим органом у письмовiй або електроннiй формi до 31 березня 2017 року (включно), звiльняє платника податкiв (податкового агента та/або його посадову особу) вiд вiдповiдальностi, включаючи фiнансову (штрафнi санкцiї та/або пеню), за дiяння, що мiстять ознаки податкового правопорушення, вчиненi до 31 грудня 2017 року (включно).

З 1 сiчня 2018 року консультацiя, надана контролюючим органом у письмовiй або електроннiй формi до 31 березня 2017 року (включно), не пiдлягає застосуванню.

При цьому вiдповiдно до пункту 4 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону у разi скасування/змiни в майбутньому узагальнюючої податкової консультацiї або iндивiдуальної податкової консультацiї, наданої до 01.04.2017, платник податкiв не несе вiдповiдальностi, включаючи фiнансову (штрафнi санкцiї та/або пеню).

Зважаючи на викладене та з метою неухильного дотримання вимог Кодексу, доручаю довести зазначену iнформацiю до усiх структурних пiдроздiлiв та платникiв податкiв.

В. о. Голови М. В. Продан
ПЕРСОНІФІКАЦІЯ по ДФСУ:

донарахований ФОП минулих періодів включається в поточний місяць,

виправлення помилкових сум у Звіті – через типи 2 і 3,

знак «мінус» до суми доходів використовується в обмежених випадках

30.10.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
03.10.2017 N 16871/5/99-99-13-02-01-16

Щодо розгляду звернення

Державна фiскальна служба України розглянула <...> звернення <...> щодо застосування норм Закону України вiд 8 липня 2010 року N 2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (далi - Закон N 2464) i повiдомляє таке.

Вiдносини у сферi державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - єдиний внесок) регулюються виключно Законом N 2464.

Процедуру нарахування i сплати єдиного внеску визначено Iнструкцiєю про порядок нарахування i сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.04.2015 р. N 449 (далi - Iнструкцiя).

Правила формування та подання звiту з єдиного внеску встановлено Порядком формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.04.2015 р. N 435 (далi - Порядок).

Щодо вiдображення у Звiтi про суми нарахованої заробiтної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсацiї) застрахованих осiб
та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соцiальне страхування до органiв доходiв i зборiв
(далi - Звiт) iндексацiї за попереднi перiоди

Вiдповiдно до частини другої статтi 9 Закону N 2464 та пiдпункту 1 пункту 3 роздiлу IV Iнструкцiї обчислення єдиного внеску здiйснюється на пiдставi бухгалтерських та iнших документiв, вiдповiдно до яких провадиться нарахування (обчислення) або якi пiдтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на якi вiдповiдно до Закону N 2464 нараховується єдиний внесок.

Абзацом першим пункту 9 роздiлу IV Порядку передбачено, що таблиця 6 додатка 4 до Порядку призначена для формування страхувальником у розрiзi кожної застрахованої особи вiдомостей про суми нарахованої їй заробiтної плати (доходу) у звiтному мiсяцi.

Якщо працiвнику в поточному мiсяцi здiйснено нарахування iндексацiї за попереднi перiоди, вказане нарахування єдиного внеску здiйснюється у мiсяцi його фактичного нарахування (поточному) без вiднесення до вiдповiдних мiсяцiв, за якi проведено таке нарахування.

Щодо виправлення помилок у Звiтi за попереднi перiоди

Порядок виправлення помилок передбачено роздiлом V Порядку.

У разi виявлення помилки, допущеної в попереднiх звiтних перiодах, страхувальник може здiйснити самостiйне виправлення такої помилки у поточному Звiтi iз застосуванням кодiв типу нарахувань, передбачених пунктом 9 роздiлу IV Порядку (пункт 5 роздiлу V Порядку).

Крiм цього, у пунктi 9 роздiлу IV Порядку зазначено, зокрема, що внесення вiд'ємних значень сум нарахованої заробiтної плати (доходу) допускається лише:

при вiдображеннi сум перерахункiв заробiтку (доходу), що пов'язанi з уточненням кiлькостi вiдпрацьованого часу у зв'язку з вiдпусткою, тимчасовою непрацездатнiстю, та допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, нарахованих у попереднiх перiодах;

при вiдображеннi сторнованих сум вiдпускних та допомоги з тимчасової непрацездатностi, допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами.

Щодо застосування норм частини 5 статтi 8 Закону N 2464,
якщо працiвник частину мiсяця перебував у
вiдпустцi без збереження заробiтної плати

Статтею 8 Закону N 2464 передбачено, що у разi якщо база нарахування єдиного внеску (за основним мiсцем роботи) не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд, сума єдиного внеску розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), та ставки єдиного внеску.

Обмеження щодо застосування цiєї норми зазначено у пунктi 8 роздiлу III Iнструкцiї.

Отже, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд) у працiвника, який перебував у вiдпустцi без збереження заробiтної плати, то застосовуються норми частини 5 статтi 8 Закону N 2464.

Перший заступник Голови С. Бiлан

 
Для детального розгляду перейти за посыланням
http://kr.dsp.gov.ua/index.php/2830-kr171017.