Корисна інформація
№ 115

Наказ про звiльнення i про прийняття на роботу пiдписує особа, за якою закрiплено таке право в статуті або в iнших установчих документах


18.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

Про пiдписання наказу про звiльнення працiвника

ПИТАННЯ: Чи обов’язково наказ про звiльнення працiвника має бути пiдписаний керiвником пiдприємства? Якщо такий наказ пiдписав не керiвник, чи може це бути пiдставою для оскарження наказу в судовому порядку?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно з ч. 1 i 4 ст. 57 Господарського кодексу України установчими документами суб'єкта господарювання є рiшення про його утворення або засновницький договiр, а у випадках, передбачених законом, - статут (положення) суб’єкта господарювання.

Статут суб’єкта господарювання має мiстити вiдомостi про його найменування, мету i предмет дiяльностi, розмiр i порядок утворення статутного капiталу та iнших фондiв, порядок розподiлу прибуткiв i збиткiв, про органи управлiння й контролю, їхню компетенцiю, про умови реорганiзацiї та лiквiдацiї суб'єкта господарювання, а також iншi вiдомостi, пов’язанi з особливостями органiзацiйної форми суб’єкта господарювання, передбаченi законодавством. Статут може мiстити й iншi вiдомостi, що не суперечать законодавству.

Функцiї, права та обов’язки структурних пiдроздiлiв пiдприємства визначаються положеннями про них, якi затверджуються в порядку, визначеному стаг тутом пiдприємства або iншими установчими документами (ч. 2 ст. 64 названого Кодексу).

Отже, наказ про звiльнення i про прийняття на роботу має право пiдписувати та особа, за якою закрiплено таке право, в порядку, визначеному статутом пiдприємства або iншими установчими документами.

Головний спецiалiст,
Анна НIКИТКО

"Праця i зарплата" N 29 (1041), 02 серпня 2017 р.

 

№ 114

Фотографія робочого часу потрібна для атестації робочих місць


18.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент зароб
iтної плати та умови працi
В
iддiл регулювання умов та охорони працi

Щодо атестацiї робочих мiсць та фотографiї робочого часу

ПИТАННЯ: Що мається на увазi пiд фотографiєю робочого часу, для чого i який порядок пiдготовки цього документа?

Яким внутрiшнiм нормативним актом на пiдприємствi регулюються термiни i перiод проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi?

У яких випадках можна провести позачергову атестацiю робочих мiсць за умовами працi?

ВIДПОВIДЬ: Атестацiя робочих мiсць за умовами працi проводиться згiдно з Порядком проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.08.92 р. № 442, та Методичними рекомендацiями для проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi, затвердженими постановою Мiнпрацi України вiд 01.09.92 р. № 41.

Атестацiю проводить атестацiйна комiсiя, склад i повноваження якої визначаються наказом по пiдприємству, органiзацiї в строки, передбаченi колективним договором, але не рiдше як один раз на п’ять рокiв.

Для органiзацiї роботи щодо проведення атестацiї керiвник пiдприємства видає наказ, яким затверджується склад постiйно дiючої атестацiйної комiсiї, визначаються пiдстави та завдання атестацiї, а також термiни та графiки проведення вiдповiдних робiт.

Дата i термiн проведення чергової атестацiї визначаються з урахуванням того, що вона має бути завершена до закiнчення термiну чинностi попередньої атестацiї.

Позачергово атестацiя робочих мiсць за умовами працi проводиться в разi докорiнної змiни умов i характеру працi з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу, профспiлкового комiтету, трудового колективу або його виборного органу.

Атестацiя робочих мiсць за умовами працi передбачає комплексну оцiнку всiх факторiв виробничого середовища i трудового процесу, супутнiх соцiально-економiчних факторiв, що впливають на здоров’я i працездатнiсть працiвникiв у процесi трудової дiяльностi.

Оцiнка факторiв виробничого середовища проводиться з урахуванням часу їхнього впливу впродовж робочого часу.

Структура робочого часу, час дiї шкiдливих факторiв виробничого середовища, важкостi та напруженостi трудового процесу i зайнятiсть працiвника в цих умовах визначаються на пiдставi результатiв фотографiї робочого часу.

Фотографiя робочого часу - це послiдовне фiксування часу, що витрачається працiвником упродовж робочого дня (змiни) на виконання визначених технологiчним процесом операцiй, а також перерви в роботi.

Фотографiї робочого часу виконуються роботодавцем й оформляються у довiльнiй формi.

Начальник вiддiлу,
Сергiй РЯБОКОНЬ

"Праця i зарплата" N 31 (1043), 16 серпня 2017 р.

 

№ 113

СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ:

випадки, документи, практика перевірок Держпраці


Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант

11.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

Статтею 29 Закону України «Про зайнятість» (далі – Закон про зайнятість) передбачено проведення стажування для молоді. Постановою КМУ від 16.01.2013 № 20 затверджено Порядок укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типову форму договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях.

 

Про стажування

Стажування студентів не є тотожнім із проходженням виробничої практики. Чому? Тому що студенти на виробничу практику до підприємств направляються безпосередньо від навчального закладу на підставі укладеного договору між таким підприємством і навчальним закладом.

Що стосується підприємств, на яких студенти бажають проходити стажування, то їх вони обирають самостійно, про що і складають індивідуальній договір між студентом і підприємством про проходження стажування.

 

Як зазначено у статті 29 Закону про зайнятість, метою стажування є набуття досвіду фізичною особою з виконання професійних завдань та обов'язків, удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових компетенцій.

 

Стажування розширює можливості для підвищення конкурентоспроможності молоді у державі. Тому законодавці передбачили право на проходження стажування

ü  студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів,

ü  що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст»

ü  та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

 

Стажування відбувається на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання у вільний від навчання час за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на умовах, визначених договором про стажування.

 

Типова форма договору, а також порядок його укладення затверджено згаданою вище постановою КМУ № 20.

 

Для отримання інформації про можливість стажування зазначені вище студенти та учні звертаються до:

 • відповідних підрозділів таких закладів,
 • територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (тобто до центрів зайнятості),
 • організацій роботодавців, а також безпосередньо до керівників підприємств.

В свою чергу вищі та професійно-технічні навчальні заклади разом з підприємствами надають студентам ВУЗів та учням ПТУ інформацію про можливість стажування.

Зверніть увагу, що підприємство може включати проведення стажування до договору про підготовку кваліфікованих кадрів, що укладається навчальним закладом та підприємством - замовником підготовки кадрів.

 

Укладення договору зі стажистом

Відповідно до п.8 постанови КМУ № 20 студент вищого, учень професійно-технічного навчального закладу подають керівникові підприємства:

 • заяву, типова форма якої наведена у додатку до постанови;
 • копію паспорта;
 • копію документа про освіту (за наявності);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Крім того, для осіб, які проходитимуть стажування згідно із переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковому профілактичному медичному огляду (відповідно до постанови КМУ від 23.05.2001 р.) додатково подають медичну книжку.

У разі потреби особи, які проходитимуть стажування, додатково подають:

 • сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду,
 • та довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до вимог постанов КМУ від 06.11.97 р. № 1238 «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» та від 27.08.2000 р. № 1465 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих».

 

Після надання усіх необхідних документів підприємству зі стажистом оформлюється типовий договір про стажування, який є додатком до постанови КМУ № 20, у двох примірниках, один з яких зберігається на підприємстві, другий - у стажиста.

 

Одночасно з укладенням договору про стажування керівник підприємства затверджує індивідуальну програму стажування та видає наказ про проходження стажування.

У наказі зазначаються:

 • строки і місце його проходження (структурний підрозділ),
 • спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень) стажиста,
 • режим стажування (тобто розподіл часу стажування, тривалість стажування і відпочинку),
 • керівник стажиста – це відповідальний за проведення стажування працівник підприємства, який має досвід та стаж роботи за відповідною спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) не менш як три роки. До речі, за керівником стажування може бути закріплено не більше двох стажистів.

 

Проходження стажування

Керівник підприємства визначає керівника стажування, який разом із стажистом розробляє індивідуальну програму стажування за здобутою спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) та перелік робіт. Форму індивідуальної  програми стажування підприємства розробляють самостійно. При цьому індивідуальна програма стажування може бути скоригована під час її виконання, зокрема з метою врахування змін, які відбуваються у відповідній сфері професійної діяльності, в організації роботи на підприємстві, особливостей засвоєння стажистом індивідуальної програми стажування.

Після закінчення стажування стажистові видається висновок про його результати, в якому зазначаються виконані роботи, оцінка якості їх виконання, а також характеристика професійної компетентності, особистих та ділових якостей стажиста.

І форму і текст висновку про результати проходження стажування підприємства розробляють самостійно.

 

Строк стажування

Строк стажування не може перевищувати шести місяців. А тривалість роботи під час стажування не повинна перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.

Запис про проходження стажування вноситься до трудової книжки стажиста, яка у разі потреби оформляється згідно із законодавством.

 

 

Про стажування на підприємстві. Інформує ГУ Держпраці у Львівській області

Постановою Львівського апеляційного адміністративного суду  від 16 березня 2017 року задоволено апеляційну скаргу ГУ Держпраці у Львівській області і підтверджено правомірність винесення постанови про накладення штрафу на ФОП Барінову І.Ю. за фактичний допуск до роботи працівника без укладення трудового договору.

Про це повідомила заступник начальника відділу юридичного забезпечення ГУ Держпраці у Львівській області Іванна Ковальчук.

Зокрема, під час проведення перевірки інспектором Держпраці було встановлено, що ФОП Барінова І.Ю. здійснювала безоплатне стажування  працівника на посаду продавця взуття.

Апеляційний суд погодився з аргументом Держпраці, що відповідно до вимог статті 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу.

Тобто, фактичному допуску працівника до роботи повинно передувати видання наказу про прийняття на роботу та повідомлення ДФС.

Без видання наказу особа може бути допущена до виконання роботи лише у випадку коли така можливість прямо передбачена діючим законодавством.

Зокрема, порядок стажування встановлений постановою КМУ від 16 січня 2013 р. № 20 «Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях».

В інших випадках стажування кваліфікується Держпраці як порушення вимог трудового законодавства, а саме, фактичний допуск до роботи працівника без укладення трудового договору.

ІНФОРМАЦІЙНО ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ

У випадку необхідності перевірки професійних якостей працівника при прийнятті на роботу може встановлюватись випробування. Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, – шести місяців.

Строк випробування для робітників  не може перевищувати одного місяця.

http://lviv.dsp.gov.ua/?p=6917

№ 112

П-2 Особова картка: виправлення ПІБ або місця проживання не є порушенням первинного обліку.

Наявнiсть пiдпису працiвника в П-2 перевіряє Держпраці.


11.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
21.11.2016 N 09.4-12/307-16

Щодо порядку ведення типової форми
первинної облiкової документацiї N П-2

На Ваш запит щодо порядку ведення типової форми первинної облiкової документацiї N П-2 "Особова картка працiвника" <...> у межах повноважень повiдомляємо.

Держстат у своїй роботi керується Законом України "Про державну статистику", Положенням про Державну службу статистики України, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.2014 р. N 481 (далi - Положення).

Вiдповiдно до пiдпункту 4 пункту 4 Положення Держстат вiдповiдно до покладених на нього завдань затверджує статистичну методологiю та звiтно-статистичну документацiю статистичних спостережень, а також типовi форми первинної облiкової документацiї, необхiдної для їх проведення.

Форми первинного облiку, зокрема форма N П-2 "Особова картка працiвника" (далi - особова картка), мiстять стандартний унiфiкований перелiк показникiв, необхiдних для складання респондентами форм державних статистичних спостережень iз працi.

Формат особової картки передбачає як можливiсть доповнення даних про працiвника в додаткових рядках, так i їх виправлення на пiдставi вiдповiдних документiв. Наприклад, змiна прiзвища, мiсця проживання, паспортних даних тощо. Виправлення такого роду iнформацiї не є порушенням ведення первинного облiку на пiдприємствi i не тягне за собою адмiнiстративної вiдповiдальностi.

Водночас звертаємо увагу на те, що особова картка використовується не тiльки для статистичного облiку, а й для iнших цiлей. Так, реквiзит "Пiдпис працiвника" у роздiлi IV особової картки введено з урахуванням положень пункту 2.5 Iнструкцiї про порядок ведення трудових книжок працiвникiв, затвердженої наказом Мiнiстерства працi України, Мiнiстерства юстицiї України, Мiнiстерства соцiального захисту населення України вiд 29 липня 1993 року N 58 <...>, зi змiнами i доповненнями (далi - Iнструкцiя).

Крiм того, зауважуємо, що вiдповiдно до наказу Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд 02.07.2012 р. N 390 (далi - наказ N 390) особовi картки належать до документiв, якi перевiряють державнi iнспектори з питань працi пiд час проведення перевiрок додержання суб'єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. При здiйсненнi таких перевiрок на пiдприємствах усiх форм власностi та у фiзичних осiб, якi використовують найману працю, значна увага придiляється, зокрема, належному оформленню трудових вiдносин iз найманими працiвниками.

Згiдно з пiдпунктом 1.1.11 Акта перевiрки додержання суб'єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженого наказом N 390, до питань, що пiдлягають перевiрцi, належить наявнiсть пiдпису працiвника в особовiй картцi про ознайомлення iз записом, що заноситься до трудової книжки на пiдставi наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення i звiльнення.

Роз'яснення з питань, що пов'язанi iз застосуванням Iнструкцiї та наказу N 390, не належать до повноважень Держстату.

Ураховуючи вищезазначене та вiдповiдно до пункту 3 статтi 22 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", Ваш запит направлено для розгляду за належнiстю в межах повноважень до Мiнiстерства соцiальної полiтики України.

В. о. Голови I. Жук

 

№ 111

У разi тимчасової непрацездатностi по догляду за хворою дитиною щорiчна вiдпустка не переноситься на iнший перiод та не продовжується


11.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

Право на продовження щорiчної вiдпустки

ПИТАННЯ: Пiд час перебування в щорiчнiй вiдпустцi держслужбовця у квiтнi 2017 р. захворiла дитина шести рокiв. Термiн листка тимчасової непрацездатностi - п’ять днiв. Чи має вiн право на продовження щорiчної вiдпустки?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 11 Закону України "Про вiдпустки" щорiчна вiдпустка має бути перенесена на iнший перiод або продовжена в разi тимчасової непрацездатностi працiвника, засвiдченої у встановленому порядку.

Тобто, якщо працiвник у перiод вiдпустки захворiв i йому виданий листок непрацездатностi, засвiдчений в установленому порядку, то його вiдпустка пiдлягає продовженню, або перенесенню на iнший перiод на кiлькiсть календарних днiв, упродовж яких працiвник вiдповiдно до листка непрацездатностi хворiв.

У разi перебування працiвника на листку тимчасової непрацездатностi з догляду за хворою дитиною щорiчна вiдпустка не переноситься на iнший перiод та не продовжується.

Вiталiна КОРКУШКО,
завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 31 (1043), 16 серпня 2017 р.

 

№ 110

Працівнику-СТУДЕНТУ, призваному на навчальні збори за програмою підготовки офіцера запасу, виплачується середній заробіток за цей період з подальшим відшкодуванням зазначених сум військоматом


11.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

Ексклюзив

Міністерство оборони України

Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманіратної політики

Від 20.07.2017 № 404/3/5184                                   

 

            У Департаменті військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України розглянуто Ваш лист щодо порядку та умов виплати середнього заробітку працівнику-студенту, призваному на навчальні збори.

           

Щодо статусу студента денної форми навчання, який працює на повну ставку.

            Пунктом 12 частини першої статті 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» визначено, що основним місцем роботи є місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору і де знаходиться (оформлена) його трудова книжка. Зважаючи на те, що студент не укладає трудовий договір з керівником навчального закладу, отже цей заклад не є його основним місцем роботи. Згідно з листом Міністерства праці та соціальної політики України від 26.10.2005 №09-503 «Про запис у трудову книжку» робота студента (очного чи заочного відділення) на підприємстві, в установі на є сумісництвом, отже, вона передбачає ведення трудової книжки відповідно до загального порядку.

           

Щодо статусу студента, який проходить навчальні збори.

            Частиною дев’ятою статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»  визначено категорії громадян, на яких покладено військовий обов’язок, одна з яких – військовозобов’язаний. Пунктом 15 порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 №48 (із змінами), поширено права та обов’язки військовозобов’язаних на студентів, які проходять навчальні збори.

           

Щодо права працюючих студентів, призваних на військові збори, на виплати та порядок їх здійснення.

            Статтею 13 Закону України « Про військовий обов’язок і військову службу» визначено, що громадянам України, які проходять підготовку з військово-технічних спеціальностей з відривом від виробництва, на весь час підготовки, включаючи час проїзду до місця підготовки та у зворотному напрямку, зберігається середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування і форм власності. Ці виплати здійснюються за рахунок коштів Міністерства оборони України та інших військових формувань у  порядку, встановленому кабінетом Міністрів України.

            Пунктами 11 та 12 Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам, затвердженої наказом Міністра оборони України від 12.03.2007 №80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.03.2007 за № 269/13536 (із змінами), передбачено, що виплата середнього заробітку військовозобов’язаним, призваним на збори, провадиться підприємствами, установами та організаціями. Де працюють (працювали) призвані на збори, з подальшим відшкодуванням цих витрат військовими комісаріатами.

Підприємства, установи та організації для покриття витрат на виплату середньої заробітної плати військовозобовязаним, призваним на збори, подають до районного військового комісаріату, у якому перебувають на обліку віськовозобовязані, рахунки, котрі акцептуються і передаються до обласного військового комісаріату для оплати.

Таким чином, студенту будь-якої форми навчання, який перебуває в трудових відносинах з підприємством, та якого призвано на навчальні збори за програмою підготовки офіцера запасу, слід виплатити середню заробітну плату за цей період з подальшим відшкодуванням зазначених сум військовим комісаріатом.

 

З повагою

 

Директор Департаменту військової освіти,

Науки, соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України

Генерал-майор                                                                              М.С. САДОВСЬКИЙ

           

 

№ 109

Без Дозволу на працевлаштування працевлаштовують iноземцiв, якi постiйно проживають в Українi


04.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

Зверніть увагу на ВАЖЛИВІ ЗМІНИ У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ІНОЗЕМЦІВ з 27 вересня:

https://7eminar.com/21092017?utm_source=Dominanta%20news&utm_campaign=INP

 

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦI
Департаменту з питань працi
Вiддiл з питань зайнятостi

Про роботу iноземцiв

ПИТАННЯ: Чи може iноземець, який постiйно проживає в i Українi, працювати на умовах трудового або iншого договору без дозволу на застосування працi iноземця або особи без громадянства?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 26 Конституцiї України iноземцi та особи без громадянства, що перебувають в Українi на законних пiдставах, користуються тими самими правами i свободами, а також несуть такi самi обов’язки, як i громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцiєю, законами чи мiжнародними договорами України.

Згiдно зi ст.8 КЗпП трудовi вiдносини громадян України, якi працюють поза її межами, а також трудовi вiдносини iноземних громадян, що працюють на пiдприємствах, в установах, органiзацiях України, регулюються вiдповiдно до Закону України "Про мiжнародне приватне право".

Згiдно з ч. 4 ст. 3 Закону України вiд 05.07.2012 р, N 5067-VI "Про зайнятiсть населення" (далi - Закон) iноземцi та особи без громадянства, що постiйно проживають в Українi, яких визнано в Українi бiженцями, надано притулок в Українi, визнано особами, що потребують додаткового захисту, надано тимчасовий захист, а також тi, якi одержали дозвiл на iмiграцiю в Україну, мають право на зайнятiсть на пiдставах i в порядку, встановлених для громадян України.

За пунктом 1 ч. 6 ст. 42 Закону без передбаченого цiєю статтею дозволу працевлаштовують iноземцiв, якi постiйно проживають в Українi.

Згiдно з ч. 5 ст. 42 Закону iноземцi та особи без громадянства не можуть призначатися на посаду або займатися трудовою дiяльнiстю, коли згiдно iз законодавством призначення на вiдповiдну посаду або провадження певного виду дiяльностi пов’язане з належнiстю до громадянства України, яюцо'iнше не передбачене мiжнародними договорами України, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України.

Ураховуючи викладене, iноземцi, якi постiйно проживають в Українi, не потребують, дозволу на працевлаштування. Крiм того, iноземцi та особи без громадянства не можуть бути призначенi на окремi посади або проводити певну трудову дiяльнiсть, якщо вiдповiдно до закону призначення на цi посади або провадження такої дiяльностi пов’язане з належнiстю до громадянства України, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

Начальник вiддiлу,
Свiтлана СТАСЮК

"Праця i зарплата" N 31 (1043), 16 серпня 2017 р.

 

№ 108

СУБОТА 19 СЕРПНЯ Є РОБОЧОЮ для працівників, які відбувають у відпустку з 21 серпня


04.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦI
Департамент з питань працi
Вiддiл з питань трудових вiдносин

Про щорiчнi вiдпустки

ПИТАННЯ: Моя щорiчна вiдпустка розпочинається з 21 серпня 2017 р., тобто 25 серпня 2017 р. я не повинен працювати. Чи мушу вiдпрацювати 19 серпня 2017 р. - день, на який переноситься робочий день з 25 серпня?

ВIДПОВIДЬ 1: Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.2016 р. N 850-р передбачено з метою створення сприятливих умов для святкування 9 травня - Дня перемоги над нацизмом у Другiй свiтовiй вiйнi (Дня Перемоги) та 24 серпня - Дня незалежностi України, а також забезпечення рацiонального використання робочого часу рекомендувати керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй (за винятком органiв Пенсiйного фонду України, Українського державного пiдприємства поштового зв’язку "Укрпошта", Державної казначейської служби та банкiвських установ) перенести в порядку i на умовах, визначених законодавством, у 2017 р. для працiвникiв, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними днями, робочi днi з понедiлка 8 травня - на суботу 13 травня; з п'ятницi 25 серпня - на суботу 19 серпня.

Про таке перенесення працiвники мають бути попередженi вiдповiдно до ст. 32 КЗпП не пiзнiше нiж за два мiсяцi, оскiльки у двох мiсяцях змiнюється графiк роботи пiдприємства, установи, органiзацiї i вiдповiдно режим роботи працiвникiв. Вихiдний день 19 серпня стає робочим, а робочий день 25 серпня - вихiдним.

Отже, працiвник, який 19 серпня 2017 р. не перебуває у щорiчнiй вiдпустцi, повинен працювати у цей день вiдповiдно до режиму роботи пiдприємства. Нез’явлення працiвника на роботi в цей день з мотивiв вiдпустки є прогулом без поважної причини.

Начальник вiддiлу,
Олена КОНОВАЛОВА

"Праця i зарплата" N 31 (1043), 16 серпня 2017 р.

 

№ 107

ВІДПУСТКА БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРПЛАТИ зараховується до стажу для відпустки, а ПРОГУЛ – не зараховується


04.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

Про розрахунок компенсацiї

ПИТАННЯ: Чи враховується перiод невиходу працiвника на роботу, який вiдмiчений в табелi облiку використання робочого часу умовним позначенням "НЗ" (невихiд з нез’ясованих причин), для розрахунку компенсацiї за невикористану вiдпустку пiд час звiльнення такого працiвника?

Чи враховується перiод перебування у вiдпустцi без збереження зарплати на пiдставi п. 18 ст. 25 Закону "Про вiдпустки" для розрахунку компенсацiї за невикористану вiдпустку пiд час звiльнення такого працiвника?

ВIДПОВIДЬ: Мiнiстерство соцiальної полiтики України з метою недопущення звiльнення власником або уповноваженим ним органом пiдприємств, установ i органiзацiй громадян, якi перемiщаються з районiв проведення антитерористичної операцiї, надало роз’яснення вiд 08.07.2014 р. № 7302/3/14-14/13, в якому зверталася увага на таке.

Працiвники, якi не виходять на роботу у зв’язку з перемiщенням з районiв проведення антитерористичної операцiї, не можуть бути звiльненi за п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП за пiдставою "прогул".

Це обумовлено потребою збереження життя й здоров’я таких працiвникiв та їхнiх сiмей i вважається вiдсутнiстю на роботi з поважних причин.

У такому разi за працiвниками зберiгаються робоче мiсце та посада.

Таким працiвникам у табелi облiку використання робочого часу доцiльно такi неявки вiдмiчати умовним позначенням "НЗ" - неявки з нез'ясованих причин або "I" - iншi причини неявок.

У такому разi з працiвниками трудовi вiдносини не припинятимуться, однак нас таких неявок не зараховуються до стажу роботи, що дає право на щорiчну вiдпустку, та не пiдлягає оплатi.

Пiд час звiльнення працiвника перiод, упродовж якого вiн не працював з нез’ясованих причин, не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорiчну вiдпустку.

Час перебування працiвника у вiдпустцi без збереження заробiтної плати, яка йому була надана за п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону України "Про вiдпустки" (далi - Закон), зараховується до стажу роботи, що дає право на щорiчну основну вiдпустку, вiдповiдно до ст. 9 цього Закону.

Вiдповiдно пiд час звiльнення такого працiвника йому має бути виплачена грошова компенсацiя за всi не використанi ним днi щорiчної вiдпустки (ст. 24 Закону) з урахуванням перiоду перебування працiвника в такiй вiдпустцi без збереження заробiтної плати.

Вiталiна КОРКУШКО,
завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 31 (1043), 16 серпня 2017 р.

 

 

 

№ 106

ПЕРЕБУВАЮЧИ У ВІДПУСТЦІ можно ПРАЦЮВАТИ ЗА СУМІСНИЦТВОМ за цьому ж підприємстві за строковим договором


04.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦI
Департамент з питань працi
Вiддiл з питань трудових вiдносин

Про щорiчнi вiдпустки

ПИТАННЯ: Перебуваю в щорiчнiй вiдпустцi. Чи можу на умовах строкового трудового договору працювати пiд час вiдпустки за сумiсництвом на тому самому пiдприємствi?

ВIДПОВIДЬ 3: Згiдно з Положенням про умови роботи за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприємств, установ i органiзацiй, затвердженим наказом Мiнпрацi, Мiн’юсту, Мiнфiну України вiд 28.06.93 р. № 43, зареєстрованим у Мiн’юстi України 30.06.93 р. за № 76, сумiсництвом вважається виконання працiвником, крiм своєї основної, iншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вiльний вiд основної роботи час на тому самому або iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї або в громадянина (пiдприємця, приватної особи) за наймом.

Обмеження на сумiсництво можуть запроваджуватися керiвниками державних пiдприємств, установ й органiзацiй разом з профспiлковими комiтетами лише щодо працiвникiв окремих професiй та посад, зайнятих на важких роботах i на роботах iз шкiдливими або небезпечними умовами працi, додаткова робота яких може призвести до наслiдкiв, що негативно позначаться на станi їхнього здоров’я та безпецi виробництва. Обмеження також поширюються на осiб, якi не досягли 18 рокiв, та вагiтних жiнок.

Керiвники державних пiдприємств, установ, органiзацiй, їхнi заступники, керiвники структурних пiдроздiлiв державних пiдприємств, установ, органiзацiй (цехiв, вiддiлiв, лабораторiй тощо) та їхнi заступники не мають права працювати за сумiсництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної i творчої дiяльностi).

Таким чином, якщо вiдсутнi обмеження на сумiсництво. Ви можете працювати пiд час щорiчної вiдпустки за сумiсництвом у того самого роботодавця на умовах строкового трудового договору.

Начальник вiддiлу,
Олена КОНОВАЛОВА

"Праця i зарплата" N 31 (1043), 16 серпня 2017 р.

 

Корисна інформація

Наказ про звiльнення i про прийняття на роботу пiдписує особа, за якою закрiплено таке право в статуті або в iнших установчих документах


18.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

Про пiдписання наказу про звiльнення працiвника

ПИТАННЯ: Чи обов’язково наказ про звiльнення працiвника має бути пiдписаний керiвником пiдприємства? Якщо такий наказ пiдписав не керiвник, чи може це бути пiдставою для оскарження наказу в судовому порядку?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно з ч. 1 i 4 ст. 57 Господарського кодексу України установчими документами суб'єкта господарювання є рiшення про його утворення або засновницький договiр, а у випадках, передбачених законом, - статут (положення) суб’єкта господарювання.

Статут суб’єкта господарювання має мiстити вiдомостi про його найменування, мету i предмет дiяльностi, розмiр i порядок утворення статутного капiталу та iнших фондiв, порядок розподiлу прибуткiв i збиткiв, про органи управлiння й контролю, їхню компетенцiю, про умови реорганiзацiї та лiквiдацiї суб'єкта господарювання, а також iншi вiдомостi, пов’язанi з особливостями органiзацiйної форми суб’єкта господарювання, передбаченi законодавством. Статут може мiстити й iншi вiдомостi, що не суперечать законодавству.

Функцiї, права та обов’язки структурних пiдроздiлiв пiдприємства визначаються положеннями про них, якi затверджуються в порядку, визначеному стаг тутом пiдприємства або iншими установчими документами (ч. 2 ст. 64 названого Кодексу).

Отже, наказ про звiльнення i про прийняття на роботу має право пiдписувати та особа, за якою закрiплено таке право, в порядку, визначеному статутом пiдприємства або iншими установчими документами.

Головний спецiалiст,
Анна НIКИТКО

"Праця i зарплата" N 29 (1041), 02 серпня 2017 р.

 
Фотографія робочого часу потрібна для атестації робочих місць


18.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент зароб
iтної плати та умови працi
В
iддiл регулювання умов та охорони працi

Щодо атестацiї робочих мiсць та фотографiї робочого часу

ПИТАННЯ: Що мається на увазi пiд фотографiєю робочого часу, для чого i який порядок пiдготовки цього документа?

Яким внутрiшнiм нормативним актом на пiдприємствi регулюються термiни i перiод проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi?

У яких випадках можна провести позачергову атестацiю робочих мiсць за умовами працi?

ВIДПОВIДЬ: Атестацiя робочих мiсць за умовами працi проводиться згiдно з Порядком проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.08.92 р. № 442, та Методичними рекомендацiями для проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi, затвердженими постановою Мiнпрацi України вiд 01.09.92 р. № 41.

Атестацiю проводить атестацiйна комiсiя, склад i повноваження якої визначаються наказом по пiдприємству, органiзацiї в строки, передбаченi колективним договором, але не рiдше як один раз на п’ять рокiв.

Для органiзацiї роботи щодо проведення атестацiї керiвник пiдприємства видає наказ, яким затверджується склад постiйно дiючої атестацiйної комiсiї, визначаються пiдстави та завдання атестацiї, а також термiни та графiки проведення вiдповiдних робiт.

Дата i термiн проведення чергової атестацiї визначаються з урахуванням того, що вона має бути завершена до закiнчення термiну чинностi попередньої атестацiї.

Позачергово атестацiя робочих мiсць за умовами працi проводиться в разi докорiнної змiни умов i характеру працi з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу, профспiлкового комiтету, трудового колективу або його виборного органу.

Атестацiя робочих мiсць за умовами працi передбачає комплексну оцiнку всiх факторiв виробничого середовища i трудового процесу, супутнiх соцiально-економiчних факторiв, що впливають на здоров’я i працездатнiсть працiвникiв у процесi трудової дiяльностi.

Оцiнка факторiв виробничого середовища проводиться з урахуванням часу їхнього впливу впродовж робочого часу.

Структура робочого часу, час дiї шкiдливих факторiв виробничого середовища, важкостi та напруженостi трудового процесу i зайнятiсть працiвника в цих умовах визначаються на пiдставi результатiв фотографiї робочого часу.

Фотографiя робочого часу - це послiдовне фiксування часу, що витрачається працiвником упродовж робочого дня (змiни) на виконання визначених технологiчним процесом операцiй, а також перерви в роботi.

Фотографiї робочого часу виконуються роботодавцем й оформляються у довiльнiй формi.

Начальник вiддiлу,
Сергiй РЯБОКОНЬ

"Праця i зарплата" N 31 (1043), 16 серпня 2017 р.

 
СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ:

випадки, документи, практика перевірок Держпраці


Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант

11.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

Статтею 29 Закону України «Про зайнятість» (далі – Закон про зайнятість) передбачено проведення стажування для молоді. Постановою КМУ від 16.01.2013 № 20 затверджено Порядок укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типову форму договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях.

 

Про стажування

Стажування студентів не є тотожнім із проходженням виробничої практики. Чому? Тому що студенти на виробничу практику до підприємств направляються безпосередньо від навчального закладу на підставі укладеного договору між таким підприємством і навчальним закладом.

Що стосується підприємств, на яких студенти бажають проходити стажування, то їх вони обирають самостійно, про що і складають індивідуальній договір між студентом і підприємством про проходження стажування.

 

Як зазначено у статті 29 Закону про зайнятість, метою стажування є набуття досвіду фізичною особою з виконання професійних завдань та обов'язків, удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових компетенцій.

 

Стажування розширює можливості для підвищення конкурентоспроможності молоді у державі. Тому законодавці передбачили право на проходження стажування

ü  студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів,

ü  що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст»

ü  та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

 

Стажування відбувається на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання у вільний від навчання час за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на умовах, визначених договором про стажування.

 

Типова форма договору, а також порядок його укладення затверджено згаданою вище постановою КМУ № 20.

 

Для отримання інформації про можливість стажування зазначені вище студенти та учні звертаються до:

 • відповідних підрозділів таких закладів,
 • територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (тобто до центрів зайнятості),
 • організацій роботодавців, а також безпосередньо до керівників підприємств.

В свою чергу вищі та професійно-технічні навчальні заклади разом з підприємствами надають студентам ВУЗів та учням ПТУ інформацію про можливість стажування.

Зверніть увагу, що підприємство може включати проведення стажування до договору про підготовку кваліфікованих кадрів, що укладається навчальним закладом та підприємством - замовником підготовки кадрів.

 

Укладення договору зі стажистом

Відповідно до п.8 постанови КМУ № 20 студент вищого, учень професійно-технічного навчального закладу подають керівникові підприємства:

 • заяву, типова форма якої наведена у додатку до постанови;
 • копію паспорта;
 • копію документа про освіту (за наявності);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Крім того, для осіб, які проходитимуть стажування згідно із переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковому профілактичному медичному огляду (відповідно до постанови КМУ від 23.05.2001 р.) додатково подають медичну книжку.

У разі потреби особи, які проходитимуть стажування, додатково подають:

 • сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду,
 • та довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до вимог постанов КМУ від 06.11.97 р. № 1238 «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» та від 27.08.2000 р. № 1465 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих».

 

Після надання усіх необхідних документів підприємству зі стажистом оформлюється типовий договір про стажування, який є додатком до постанови КМУ № 20, у двох примірниках, один з яких зберігається на підприємстві, другий - у стажиста.

 

Одночасно з укладенням договору про стажування керівник підприємства затверджує індивідуальну програму стажування та видає наказ про проходження стажування.

У наказі зазначаються:

 • строки і місце його проходження (структурний підрозділ),
 • спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень) стажиста,
 • режим стажування (тобто розподіл часу стажування, тривалість стажування і відпочинку),
 • керівник стажиста – це відповідальний за проведення стажування працівник підприємства, який має досвід та стаж роботи за відповідною спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) не менш як три роки. До речі, за керівником стажування може бути закріплено не більше двох стажистів.

 

Проходження стажування

Керівник підприємства визначає керівника стажування, який разом із стажистом розробляє індивідуальну програму стажування за здобутою спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) та перелік робіт. Форму індивідуальної  програми стажування підприємства розробляють самостійно. При цьому індивідуальна програма стажування може бути скоригована під час її виконання, зокрема з метою врахування змін, які відбуваються у відповідній сфері професійної діяльності, в організації роботи на підприємстві, особливостей засвоєння стажистом індивідуальної програми стажування.

Після закінчення стажування стажистові видається висновок про його результати, в якому зазначаються виконані роботи, оцінка якості їх виконання, а також характеристика професійної компетентності, особистих та ділових якостей стажиста.

І форму і текст висновку про результати проходження стажування підприємства розробляють самостійно.

 

Строк стажування

Строк стажування не може перевищувати шести місяців. А тривалість роботи під час стажування не повинна перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.

Запис про проходження стажування вноситься до трудової книжки стажиста, яка у разі потреби оформляється згідно із законодавством.

 

 

Про стажування на підприємстві. Інформує ГУ Держпраці у Львівській області

Постановою Львівського апеляційного адміністративного суду  від 16 березня 2017 року задоволено апеляційну скаргу ГУ Держпраці у Львівській області і підтверджено правомірність винесення постанови про накладення штрафу на ФОП Барінову І.Ю. за фактичний допуск до роботи працівника без укладення трудового договору.

Про це повідомила заступник начальника відділу юридичного забезпечення ГУ Держпраці у Львівській області Іванна Ковальчук.

Зокрема, під час проведення перевірки інспектором Держпраці було встановлено, що ФОП Барінова І.Ю. здійснювала безоплатне стажування  працівника на посаду продавця взуття.

Апеляційний суд погодився з аргументом Держпраці, що відповідно до вимог статті 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу.

Тобто, фактичному допуску працівника до роботи повинно передувати видання наказу про прийняття на роботу та повідомлення ДФС.

Без видання наказу особа може бути допущена до виконання роботи лише у випадку коли така можливість прямо передбачена діючим законодавством.

Зокрема, порядок стажування встановлений постановою КМУ від 16 січня 2013 р. № 20 «Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях».

В інших випадках стажування кваліфікується Держпраці як порушення вимог трудового законодавства, а саме, фактичний допуск до роботи працівника без укладення трудового договору.

ІНФОРМАЦІЙНО ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ

У випадку необхідності перевірки професійних якостей працівника при прийнятті на роботу може встановлюватись випробування. Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, – шести місяців.

Строк випробування для робітників  не може перевищувати одного місяця.

http://lviv.dsp.gov.ua/?p=6917
П-2 Особова картка: виправлення ПІБ або місця проживання не є порушенням первинного обліку.

Наявнiсть пiдпису працiвника в П-2 перевіряє Держпраці.


11.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
21.11.2016 N 09.4-12/307-16

Щодо порядку ведення типової форми
первинної облiкової документацiї N П-2

На Ваш запит щодо порядку ведення типової форми первинної облiкової документацiї N П-2 "Особова картка працiвника" <...> у межах повноважень повiдомляємо.

Держстат у своїй роботi керується Законом України "Про державну статистику", Положенням про Державну службу статистики України, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.2014 р. N 481 (далi - Положення).

Вiдповiдно до пiдпункту 4 пункту 4 Положення Держстат вiдповiдно до покладених на нього завдань затверджує статистичну методологiю та звiтно-статистичну документацiю статистичних спостережень, а також типовi форми первинної облiкової документацiї, необхiдної для їх проведення.

Форми первинного облiку, зокрема форма N П-2 "Особова картка працiвника" (далi - особова картка), мiстять стандартний унiфiкований перелiк показникiв, необхiдних для складання респондентами форм державних статистичних спостережень iз працi.

Формат особової картки передбачає як можливiсть доповнення даних про працiвника в додаткових рядках, так i їх виправлення на пiдставi вiдповiдних документiв. Наприклад, змiна прiзвища, мiсця проживання, паспортних даних тощо. Виправлення такого роду iнформацiї не є порушенням ведення первинного облiку на пiдприємствi i не тягне за собою адмiнiстративної вiдповiдальностi.

Водночас звертаємо увагу на те, що особова картка використовується не тiльки для статистичного облiку, а й для iнших цiлей. Так, реквiзит "Пiдпис працiвника" у роздiлi IV особової картки введено з урахуванням положень пункту 2.5 Iнструкцiї про порядок ведення трудових книжок працiвникiв, затвердженої наказом Мiнiстерства працi України, Мiнiстерства юстицiї України, Мiнiстерства соцiального захисту населення України вiд 29 липня 1993 року N 58 <...>, зi змiнами i доповненнями (далi - Iнструкцiя).

Крiм того, зауважуємо, що вiдповiдно до наказу Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд 02.07.2012 р. N 390 (далi - наказ N 390) особовi картки належать до документiв, якi перевiряють державнi iнспектори з питань працi пiд час проведення перевiрок додержання суб'єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. При здiйсненнi таких перевiрок на пiдприємствах усiх форм власностi та у фiзичних осiб, якi використовують найману працю, значна увага придiляється, зокрема, належному оформленню трудових вiдносин iз найманими працiвниками.

Згiдно з пiдпунктом 1.1.11 Акта перевiрки додержання суб'єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженого наказом N 390, до питань, що пiдлягають перевiрцi, належить наявнiсть пiдпису працiвника в особовiй картцi про ознайомлення iз записом, що заноситься до трудової книжки на пiдставi наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення i звiльнення.

Роз'яснення з питань, що пов'язанi iз застосуванням Iнструкцiї та наказу N 390, не належать до повноважень Держстату.

Ураховуючи вищезазначене та вiдповiдно до пункту 3 статтi 22 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", Ваш запит направлено для розгляду за належнiстю в межах повноважень до Мiнiстерства соцiальної полiтики України.

В. о. Голови I. Жук

 
У разi тимчасової непрацездатностi по догляду за хворою дитиною щорiчна вiдпустка не переноситься на iнший перiод та не продовжується


11.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

Право на продовження щорiчної вiдпустки

ПИТАННЯ: Пiд час перебування в щорiчнiй вiдпустцi держслужбовця у квiтнi 2017 р. захворiла дитина шести рокiв. Термiн листка тимчасової непрацездатностi - п’ять днiв. Чи має вiн право на продовження щорiчної вiдпустки?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 11 Закону України "Про вiдпустки" щорiчна вiдпустка має бути перенесена на iнший перiод або продовжена в разi тимчасової непрацездатностi працiвника, засвiдченої у встановленому порядку.

Тобто, якщо працiвник у перiод вiдпустки захворiв i йому виданий листок непрацездатностi, засвiдчений в установленому порядку, то його вiдпустка пiдлягає продовженню, або перенесенню на iнший перiод на кiлькiсть календарних днiв, упродовж яких працiвник вiдповiдно до листка непрацездатностi хворiв.

У разi перебування працiвника на листку тимчасової непрацездатностi з догляду за хворою дитиною щорiчна вiдпустка не переноситься на iнший перiод та не продовжується.

Вiталiна КОРКУШКО,
завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 31 (1043), 16 серпня 2017 р.

 
Працівнику-СТУДЕНТУ, призваному на навчальні збори за програмою підготовки офіцера запасу, виплачується середній заробіток за цей період з подальшим відшкодуванням зазначених сум військоматом


11.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

Ексклюзив

Міністерство оборони України

Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманіратної політики

Від 20.07.2017 № 404/3/5184                                   

 

            У Департаменті військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України розглянуто Ваш лист щодо порядку та умов виплати середнього заробітку працівнику-студенту, призваному на навчальні збори.

           

Щодо статусу студента денної форми навчання, який працює на повну ставку.

            Пунктом 12 частини першої статті 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» визначено, що основним місцем роботи є місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору і де знаходиться (оформлена) його трудова книжка. Зважаючи на те, що студент не укладає трудовий договір з керівником навчального закладу, отже цей заклад не є його основним місцем роботи. Згідно з листом Міністерства праці та соціальної політики України від 26.10.2005 №09-503 «Про запис у трудову книжку» робота студента (очного чи заочного відділення) на підприємстві, в установі на є сумісництвом, отже, вона передбачає ведення трудової книжки відповідно до загального порядку.

           

Щодо статусу студента, який проходить навчальні збори.

            Частиною дев’ятою статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»  визначено категорії громадян, на яких покладено військовий обов’язок, одна з яких – військовозобов’язаний. Пунктом 15 порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 №48 (із змінами), поширено права та обов’язки військовозобов’язаних на студентів, які проходять навчальні збори.

           

Щодо права працюючих студентів, призваних на військові збори, на виплати та порядок їх здійснення.

            Статтею 13 Закону України « Про військовий обов’язок і військову службу» визначено, що громадянам України, які проходять підготовку з військово-технічних спеціальностей з відривом від виробництва, на весь час підготовки, включаючи час проїзду до місця підготовки та у зворотному напрямку, зберігається середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування і форм власності. Ці виплати здійснюються за рахунок коштів Міністерства оборони України та інших військових формувань у  порядку, встановленому кабінетом Міністрів України.

            Пунктами 11 та 12 Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам, затвердженої наказом Міністра оборони України від 12.03.2007 №80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.03.2007 за № 269/13536 (із змінами), передбачено, що виплата середнього заробітку військовозобов’язаним, призваним на збори, провадиться підприємствами, установами та організаціями. Де працюють (працювали) призвані на збори, з подальшим відшкодуванням цих витрат військовими комісаріатами.

Підприємства, установи та організації для покриття витрат на виплату середньої заробітної плати військовозобовязаним, призваним на збори, подають до районного військового комісаріату, у якому перебувають на обліку віськовозобовязані, рахунки, котрі акцептуються і передаються до обласного військового комісаріату для оплати.

Таким чином, студенту будь-якої форми навчання, який перебуває в трудових відносинах з підприємством, та якого призвано на навчальні збори за програмою підготовки офіцера запасу, слід виплатити середню заробітну плату за цей період з подальшим відшкодуванням зазначених сум військовим комісаріатом.

 

З повагою

 

Директор Департаменту військової освіти,

Науки, соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України

Генерал-майор                                                                              М.С. САДОВСЬКИЙ

           

 
Без Дозволу на працевлаштування працевлаштовують iноземцiв, якi постiйно проживають в Українi


04.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

Зверніть увагу на ВАЖЛИВІ ЗМІНИ У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ІНОЗЕМЦІВ з 27 вересня:

https://7eminar.com/21092017?utm_source=Dominanta%20news&utm_campaign=INP

 

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦI
Департаменту з питань працi
Вiддiл з питань зайнятостi

Про роботу iноземцiв

ПИТАННЯ: Чи може iноземець, який постiйно проживає в i Українi, працювати на умовах трудового або iншого договору без дозволу на застосування працi iноземця або особи без громадянства?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 26 Конституцiї України iноземцi та особи без громадянства, що перебувають в Українi на законних пiдставах, користуються тими самими правами i свободами, а також несуть такi самi обов’язки, як i громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцiєю, законами чи мiжнародними договорами України.

Згiдно зi ст.8 КЗпП трудовi вiдносини громадян України, якi працюють поза її межами, а також трудовi вiдносини iноземних громадян, що працюють на пiдприємствах, в установах, органiзацiях України, регулюються вiдповiдно до Закону України "Про мiжнародне приватне право".

Згiдно з ч. 4 ст. 3 Закону України вiд 05.07.2012 р, N 5067-VI "Про зайнятiсть населення" (далi - Закон) iноземцi та особи без громадянства, що постiйно проживають в Українi, яких визнано в Українi бiженцями, надано притулок в Українi, визнано особами, що потребують додаткового захисту, надано тимчасовий захист, а також тi, якi одержали дозвiл на iмiграцiю в Україну, мають право на зайнятiсть на пiдставах i в порядку, встановлених для громадян України.

За пунктом 1 ч. 6 ст. 42 Закону без передбаченого цiєю статтею дозволу працевлаштовують iноземцiв, якi постiйно проживають в Українi.

Згiдно з ч. 5 ст. 42 Закону iноземцi та особи без громадянства не можуть призначатися на посаду або займатися трудовою дiяльнiстю, коли згiдно iз законодавством призначення на вiдповiдну посаду або провадження певного виду дiяльностi пов’язане з належнiстю до громадянства України, яюцо'iнше не передбачене мiжнародними договорами України, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України.

Ураховуючи викладене, iноземцi, якi постiйно проживають в Українi, не потребують, дозволу на працевлаштування. Крiм того, iноземцi та особи без громадянства не можуть бути призначенi на окремi посади або проводити певну трудову дiяльнiсть, якщо вiдповiдно до закону призначення на цi посади або провадження такої дiяльностi пов’язане з належнiстю до громадянства України, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

Начальник вiддiлу,
Свiтлана СТАСЮК

"Праця i зарплата" N 31 (1043), 16 серпня 2017 р.

 
СУБОТА 19 СЕРПНЯ Є РОБОЧОЮ для працівників, які відбувають у відпустку з 21 серпня


04.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦI
Департамент з питань працi
Вiддiл з питань трудових вiдносин

Про щорiчнi вiдпустки

ПИТАННЯ: Моя щорiчна вiдпустка розпочинається з 21 серпня 2017 р., тобто 25 серпня 2017 р. я не повинен працювати. Чи мушу вiдпрацювати 19 серпня 2017 р. - день, на який переноситься робочий день з 25 серпня?

ВIДПОВIДЬ 1: Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.2016 р. N 850-р передбачено з метою створення сприятливих умов для святкування 9 травня - Дня перемоги над нацизмом у Другiй свiтовiй вiйнi (Дня Перемоги) та 24 серпня - Дня незалежностi України, а також забезпечення рацiонального використання робочого часу рекомендувати керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй (за винятком органiв Пенсiйного фонду України, Українського державного пiдприємства поштового зв’язку "Укрпошта", Державної казначейської служби та банкiвських установ) перенести в порядку i на умовах, визначених законодавством, у 2017 р. для працiвникiв, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними днями, робочi днi з понедiлка 8 травня - на суботу 13 травня; з п'ятницi 25 серпня - на суботу 19 серпня.

Про таке перенесення працiвники мають бути попередженi вiдповiдно до ст. 32 КЗпП не пiзнiше нiж за два мiсяцi, оскiльки у двох мiсяцях змiнюється графiк роботи пiдприємства, установи, органiзацiї i вiдповiдно режим роботи працiвникiв. Вихiдний день 19 серпня стає робочим, а робочий день 25 серпня - вихiдним.

Отже, працiвник, який 19 серпня 2017 р. не перебуває у щорiчнiй вiдпустцi, повинен працювати у цей день вiдповiдно до режиму роботи пiдприємства. Нез’явлення працiвника на роботi в цей день з мотивiв вiдпустки є прогулом без поважної причини.

Начальник вiддiлу,
Олена КОНОВАЛОВА

"Праця i зарплата" N 31 (1043), 16 серпня 2017 р.

 
ВІДПУСТКА БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРПЛАТИ зараховується до стажу для відпустки, а ПРОГУЛ – не зараховується


04.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

Про розрахунок компенсацiї

ПИТАННЯ: Чи враховується перiод невиходу працiвника на роботу, який вiдмiчений в табелi облiку використання робочого часу умовним позначенням "НЗ" (невихiд з нез’ясованих причин), для розрахунку компенсацiї за невикористану вiдпустку пiд час звiльнення такого працiвника?

Чи враховується перiод перебування у вiдпустцi без збереження зарплати на пiдставi п. 18 ст. 25 Закону "Про вiдпустки" для розрахунку компенсацiї за невикористану вiдпустку пiд час звiльнення такого працiвника?

ВIДПОВIДЬ: Мiнiстерство соцiальної полiтики України з метою недопущення звiльнення власником або уповноваженим ним органом пiдприємств, установ i органiзацiй громадян, якi перемiщаються з районiв проведення антитерористичної операцiї, надало роз’яснення вiд 08.07.2014 р. № 7302/3/14-14/13, в якому зверталася увага на таке.

Працiвники, якi не виходять на роботу у зв’язку з перемiщенням з районiв проведення антитерористичної операцiї, не можуть бути звiльненi за п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП за пiдставою "прогул".

Це обумовлено потребою збереження життя й здоров’я таких працiвникiв та їхнiх сiмей i вважається вiдсутнiстю на роботi з поважних причин.

У такому разi за працiвниками зберiгаються робоче мiсце та посада.

Таким працiвникам у табелi облiку використання робочого часу доцiльно такi неявки вiдмiчати умовним позначенням "НЗ" - неявки з нез'ясованих причин або "I" - iншi причини неявок.

У такому разi з працiвниками трудовi вiдносини не припинятимуться, однак нас таких неявок не зараховуються до стажу роботи, що дає право на щорiчну вiдпустку, та не пiдлягає оплатi.

Пiд час звiльнення працiвника перiод, упродовж якого вiн не працював з нез’ясованих причин, не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорiчну вiдпустку.

Час перебування працiвника у вiдпустцi без збереження заробiтної плати, яка йому була надана за п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону України "Про вiдпустки" (далi - Закон), зараховується до стажу роботи, що дає право на щорiчну основну вiдпустку, вiдповiдно до ст. 9 цього Закону.

Вiдповiдно пiд час звiльнення такого працiвника йому має бути виплачена грошова компенсацiя за всi не використанi ним днi щорiчної вiдпустки (ст. 24 Закону) з урахуванням перiоду перебування працiвника в такiй вiдпустцi без збереження заробiтної плати.

Вiталiна КОРКУШКО,
завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 31 (1043), 16 серпня 2017 р.

 

 

 
ПЕРЕБУВАЮЧИ У ВІДПУСТЦІ можно ПРАЦЮВАТИ ЗА СУМІСНИЦТВОМ за цьому ж підприємстві за строковим договором


04.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦI
Департамент з питань працi
Вiддiл з питань трудових вiдносин

Про щорiчнi вiдпустки

ПИТАННЯ: Перебуваю в щорiчнiй вiдпустцi. Чи можу на умовах строкового трудового договору працювати пiд час вiдпустки за сумiсництвом на тому самому пiдприємствi?

ВIДПОВIДЬ 3: Згiдно з Положенням про умови роботи за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприємств, установ i органiзацiй, затвердженим наказом Мiнпрацi, Мiн’юсту, Мiнфiну України вiд 28.06.93 р. № 43, зареєстрованим у Мiн’юстi України 30.06.93 р. за № 76, сумiсництвом вважається виконання працiвником, крiм своєї основної, iншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вiльний вiд основної роботи час на тому самому або iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї або в громадянина (пiдприємця, приватної особи) за наймом.

Обмеження на сумiсництво можуть запроваджуватися керiвниками державних пiдприємств, установ й органiзацiй разом з профспiлковими комiтетами лише щодо працiвникiв окремих професiй та посад, зайнятих на важких роботах i на роботах iз шкiдливими або небезпечними умовами працi, додаткова робота яких може призвести до наслiдкiв, що негативно позначаться на станi їхнього здоров’я та безпецi виробництва. Обмеження також поширюються на осiб, якi не досягли 18 рокiв, та вагiтних жiнок.

Керiвники державних пiдприємств, установ, органiзацiй, їхнi заступники, керiвники структурних пiдроздiлiв державних пiдприємств, установ, органiзацiй (цехiв, вiддiлiв, лабораторiй тощо) та їхнi заступники не мають права працювати за сумiсництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної i творчої дiяльностi).

Таким чином, якщо вiдсутнi обмеження на сумiсництво. Ви можете працювати пiд час щорiчної вiдпустки за сумiсництвом у того самого роботодавця на умовах строкового трудового договору.

Начальник вiддiлу,
Олена КОНОВАЛОВА

"Праця i зарплата" N 31 (1043), 16 серпня 2017 р.