Корисна інформація
№ 89

Якщо впродовж 12 мiсяцiв працiвник не мав заробiтку (прогул), середня зарплата для компенсації відпустки обчислюється з окладу (ставки), без множення на 12 місяців

 
03.07.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Про виплату компенсацiї за невикористанi вiдпустки

ПИТАННЯ: Працiвник бiльш як один рiк не був на роботi. За цей перiод йому оформили прогул. На роботу вiн вийшов 7 листопада i виявив бажання звiльнитися 8 листопада 2016 р. Чи нараховується йому пiд час звiльнення компенсацiя за невикористану щорiчну вiдпустку (30 календарних днiв) за вiдпрацьований до прогулiв перiод i як її розраховувати?

ВIДПОВIДЬ: За пунктом 2 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi - Порядок), обчислення середньої заробiтної плати для виплати компенсацiї за невикористанi вiдпустки провадиться виходячи з виплат за останнi 12 календарних мiсяцiв роботи, що передують мiсяцю такої виплати.

Згiдно з ч. 1 ст. 24 Закону України "Про вiдпустки" в разi звiльнення працiвника йому виплачується грошова компенсацiя за всi не використанi ним днi щорiчної вiдпустки, а також додаткової вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей або повнолiтню дитину - iнвалiда з дитинства пiдгрупи АI групи.

Оскiльки працiвник має 30 календарних днiв не використаної за перiод до прогулу вiдпустки, роботодавець зобов'язаний виплатити працiвниковi компенсацiю за такi днi невикористаної вiдпустки в день його звiльнення.

Проте впродовж 12 розрахункових мiсяцiв працiвник не мав заробiтку (прогул упродовж року), тому нарахування має провадитися з установлених йому в трудовому договорi тарифної ставки, посадового (мiсячного) окладу.

Iншого порядку розрахунку середньої заробiтної плати немає.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 16 (1028), 26 квiтня 2017 р.

 

№ 88

Заступникам та працiвникам, на яких згiдно iз посадовою (робочою) iнструкцiєю покладено обов'язки тимчасово вiдсутнього працiвника, доплата за суміщення, як правило, не проводиться

 

03.07.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Доплата за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника

ПИТАННЯ: Чи нараховується доплата за виконання обов'язкiв за посадою вiдсутнього працiвника у перiод перебування його у вiдрядженнi?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 105 КЗпП працiвникам, якi виконують на тому самому пiдприємствi, в установi, органiзацiї поряд iз своєю роботою, обумовленою трудовим договором, обов'язки тимчасово вiдсутнього працiвника без звiльнення вiд своєї основної роботи, провадиться доплата за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника.

Доплата за виконання роботи тимчасово вiдсутнього у зв'язку iз хворобою, вiдпусткою, вiдрядженням тощо працiвника встановлюється в розмiрi, передбаченому в колективному договорi.

Водночас, якщо на працiвника покладено виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього керiвника, то Порядок оформлення та оплати працi тимчасового замiсництва регулюється Роз'ясненням Держкомпрацi СРСР i Секретарiату ВЦРПС вiд 29.12.65 р. № 30/39 "Про порядок оплати працi тимчасового замiсництва", затвердженим постановою Держкомпрацi СРСР i Секретарiату ВЦРПС вiд 29.12.65 р. № 820/39 (зi змiнами та доповненнями, внесеними постановою вiд 11.12.86 р. № 521/30-18). Цi нормативнi акти законодавства СРСР є чинними на територiї України вiдповiдно до постанови Верховної Ради України вiд 12.09.91 р. № 1545-ХII "Про порядок тимчасової дiї на територiї України окремих актiв законодавства СРСР".

Як правило, кандидатуру працiвника, на якого буде покладено функцiю виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника, якщо немає штатного заступника чи працiвника, який згiдно iз посадовою (робочою) iнструкцiєю на час вiдсутностi iншого працiвника має виконувати його функцiї, подає керiвник пiдроздiлу.

Працiвниковi, що замiщує, виплачується рiзниця мiж фактичним окладом i посадовим окладом працiвника, якого вiн замiщує.

Штатним заступникам та працiвникам, на яких згiдно iз посадовою (робочою) iнструкцiєю покладено обов'язки тимчасово вiдсутнього працiвника, доплата, як правило, не проводиться.

Оксана ГУЗЕНКО, головний спецiалiст;
Наталiя ГАВА, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 16 (1028), 26 квiтня 2017 р.

 

№ 87

Iнший день вiдпочинку надається згiдно з наказом про залучення до роботи у вихідний день, а в Табелi такий день вiдмiчається як «ІН»

 
03.07.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Про гарантiї пiд час пiдвищення квалiфiкацiї
та оплату працi у святковi днi

ПИТАННЯ: Як оплачувати працю у святковi днi (зарплата працiвника складається з посадового окладу, надбавки за стаж, премiї тощо) i як позначати в табелi облiку робочого часу?

ВIДПОВIДЬ: Компенсацiя за роботу у святковi (неробочi), вихiднi днi, нiчний час є обрв'язковою для пiдприємств (установ, органiзацiй) усiх форм власностi й господарювання (ст. 12 Закону України «Про оплату працi»).

Вiдповiдно до ст. 72 КЗпП робота у вихiдний день може компенсуватися за згодою сторiн наданням iншого дня вiдпочинку або у грршовiй формi.

Спосiб компенсацiї роботи у вихiдний день (надання iншого дня вiдпочинку чи пiдвищена оплата) визначається за згодою сторiн трудового договору наказом про залучення працiвника до роботи у вихiдний день.

Пiдвищенiй оплатi в подвiйному розмiрi пiдлягає робота у вихiдний день, якщо вона не компенсована наданням iншого дня вiдпочинку.

Оплата працi у вихiдний, святковий та неробочий день працiвникам, якi одержують мiсячний оклад, провадиться в розмiрi одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у вихiдний, святковий, неробочий день провадилася в межах мiсячної норми часу, i в розмiрi подвiйної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота провадилася понад мiсячну норму.

У такому розмiрi оплачують години, фактично вiдпрацьованi у вихiдний, святковий i неробочий день.

Пiд час визначення годинної ставки для оплати вiдпрацьованих годин у святковi, неробочi, вихiднi днi мiсячний посадовий оклад працiвника дiлиться на мiсячну норму тривалостi робочого часу, затверджену правилами внутрiшнього трудового розпорядку для такого пiдроздiлу (працiвника).

Надбавка за вислугу рокiв, iншi надбавки (за високi досягнення в працi й виконання особливо важливої роботи тощо) пiд час нарахування додаткової оплати працi як компенсацiї за роботу у вихiднi, святковi та неробочi днi не враховуються.

Законодавством не встановлено термiну давностi для надання працiвниковi iншого дня вiдпочинку за роботу у вихiдний день. Як правило, такий день вiдпочинку надається найближчим часом, що може бути погоджено з працiвником i зазначено в наказi про залучення його до роботи у вихiдний день.

Iнший день вiдпочинку надається працiвниковi згiдно з наказом, тому в табелi облiку використання робочого часу такий день вiдмiчається як iнший невiдпрацьований час.

Головний спецiалiст,
Людмила КОРНIЄНКО

"Праця i зарплата" N 39 (955), 21 жовтня 2015 р.

 

№ 86

Для детального розгляду перейти за посыланням
https://uteka.ua/publication/Avansovyj-otchet-zapolnyaem-pravilno.
№ 85

Про коефіцієнт трудової участі (КТУ):

документальне оформлення і розрахунок

 
26.06.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Про застосування коефiцiєнта трудової участi

ПИТАННЯ: На пiдприємствi (гiрнича промисловiсть) застосовується коефiцiєнт трудової участi (КТУ), який зменшує тарифну ставку пiдземного прохiдника. Керiвництво, застосовуючи КТУ, зменшує встановлену законом тарифну ставку, внаслiдок чого робiтник одержує зарплату не в повному обсязi. Чи правильно це?

ВIДПОВIДЬ: Коефiцiєнт трудової участi (далi - КТУ) - це узагальнений показник, який вiдображає реальний внесок кожного члена бригади в загальнi результати роботи з облiком iндивiдуальної продуктивностi, якостi працi та ставлення до працi.

За статтею 252-7 КЗпП колектив бригади може розподiляти колективний заробiток iз застосуванням КТУ.

Статтею 15 Закону України "Про оплату працi" визначено, шо умови та розмiри оплати працi визначаються пiдприємствами самостiйно в колективному договорi з дотриманням норм законодавства, генеральної i галузевої угод.

Згiдно зi ст. 11 КЗпП колективний договiр укладаєтвся на основi чинного законодавства, ухвалених сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових i соцiально-економiчних вiдносин й узгодження iнтересiв трудящих, власникiв та уповноважених ними органiв.

У колективному договорi визначено умови, згiдно з якими встановлюються форми, системи, розмiри заробiтної плати та iнших видiв трудових виплат (доплат, надбавок, премiй тощо); гарантiї, компенсацiї, пiльги; умови регулювання фондiв оплати працi та мiжквалiфiкацiйнi (мiжпосадовi) спiввiдношення в оплатi працi тощо (ст. 7 Закону України "Про колективнi договори i угоди").

Отже, якщо застосовується колективна органiзацiя працi, на пiдприємствi розробляється i затверджується як додаток до колективного договору положення про бригадну органiзацiю та оплату працi, в якому, зокрема, визначається. як саме розподiляється заробiтна плата мiж членами бригади.

У разi колективної оплати працi заробiток пiдраховується на основi загальних результатiв працi бригади. Питання забезпечення вiдповiдностi оплати працi робiтникiв їхньому особистому внеску вирiшує трудовий колектив бригади.

Розподiл колективного заробiтку мiж членами бригади провадиться вiдповiдно до присвоєних тарифних розрядiв та фактично вiдпрацьованого часу. З метою бiльш чiткого облiку iндивiдуального внеску кожного робiтника в результати колективної працi бригади за рiшенням її загальних зборiв пiд час розподiлу заробiтної плати застосовується КТУ

Законодавством надано право пiдприємствам самостiйно встановлювати порядок визначення та застосування КТУ у вiдповiдному положеннi, затвердженому керiвником пiдприємства за згоди профспiлкового комiтету або iншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу.

Величина КТУ визначається i встановлюється за поданням бригадира кожному робiтниковi i затверджується рiшенням загальних зборiв колективу бригади або рiшенням ради бригади, якщо такi повноваження їй делегованi колективом бригади.

Як правило, КТУ застосовується пiд час розподiлу понадтарифної частини (доплат, премiй тощо).

Якщо колективним договором або iншим локальним нормативним документом передбачено, що iз застосуванням КТУ розподiляється увесь колективний заробiток (у тому числi i тарифна його частина), нарахована заробiтна плата не може бути меншою вiд законодавчо встановленого розмiру мiнiмальної заробiтної плати, крiм випадкiв, передбачених законодавством (невиконання норм виробiтку, виготовлення бракованої продукцiї, простiй з вини працiвника).

Водночас пiд час розподiлу усього колективного заробiтку бригади слiд ураховувати, що до нього не включаються доплати за роботу в нiчний i надурочний час, роботу у святковi днi, доплати до середнього заробiтку в установлених законодавством випадках (як гарантiйнi виплати, встановленi законодавчо), за керiвництво бригадою або ланкою, надбавки за професiйну майстернiсть, а також не включаються до колективного заробiтку, а нараховуються безпосередньо працiвниковi виплати за рацiоналiзаторство та iншi виплати за особистi успiхи в працi та за умови працi.

Розподiл колективного заробiтку мiж членами бригади робiтникiв-вiдрядникiв провадиться з урахуванням тарифного розряду кожного члена бригади, фактично вiдпрацьованого часу вiдповiдно до КТУ який розраховується з урахуванням оцiночних показникiв, затверджених вiдповiдним положенням.

Оксана ГУЗЕНКО,
головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 17 (1029), 11 травня 2017 р.

 

№ 84

Дисциплiнарне стягнення (ДОГАНА АБО ЗВІЛЬНЕННЯ) застосовується не пiзнiше вiд одного мiсяця з дня виявлення проступку та накладається не пiзнiше шести мiсяцiв з дня вчинення проступку

 
26.06.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

Щодо притягнення до вiдповiдальностi за порушення трудової дисциплiни

ПИТАННЯ: Якщо упродовж робочого часу працiвник не виконував своїх трудових обов'язкiв, чи можна за це його покарати i як?

ВIДПОВIДЬ: За статтями 147-148 КЗпП за порушення трудової дисциплiни до працiвника може бути застосовано тiльки один з таких заходiв стягнення, як догана або звiльнення.

Законодавством, статутами i положеннями про дисциплiну може бути передбачено для окремих категорiй працiвникiв й iншi дисциплiнарнi стягнення.

Дисциплiнарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пiзнiше вiд одного мiсяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звiльнення працiвника вiд роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю або перебування його у вiдпустцi.

Дисциплiнарне стягнення не може бути накладене пiзнiше вiд шести мiсяцiв з дня вчинення проступку.

Вiдповiдно до ст. 149 КЗпП до застосування дисциплiнарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати вiд порушника трудової дисциплiни письмового пояснення.

За кожне порушення трудової дисциплiни може бути застосовано лише одне дисциплiнарне стягнення.

Пiд час обрання виду стягнення власник або уповноважений ним орган має враховувати ступiнь тяжкостi вчиненого проступку, i заподiяну ним шкоду, обставини, за яких учинено проступок, i попередню роботу працiвника.

Стягнення оголошується в наказi (розпорядженнi) i повiдомляється працiвниковi пiд пiдпис.

Якщо впродовж одного року з дня накладення дисциплiнарного стягнення працiвника не буде пiддано новому дисциплiнарному стягненню, то вiн вважається таким, що не мав дисциплiнарного стягнення.

Якщо працiвник не допустив нового порушення трудової дисциплiни i до того ж був сумлiнним працiвником, то стягнення може бути зняте до закiнчення одного року.

Упродовж строку дiї дисциплiнарного стягнення заходи заохочення до працiвника не застосовуються (ст. 152 КPпП).

Головний спецiалiст,
Анна НIКИТКО

"Праця i зарплата" N 19 (1031), 24 травня 2017 р.

 

№ 83

Оплата часу простою не є запровадженням нових чи змiною чинних умов оплати працi в бiк погiршення, а є гарантiйними виплатами.

Тому про простій не потрібно повідомляти за два місяці

 
26.06.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо повiдомлення працiвникiв про час простою

ПИТАННЯ: Чи враховується положення ст. 113 КЗпП як суттєвi змiни чинних умов оплати працi та чи має роботодавець повiдомити про них працiвникiв за два мiсяцi до початку простою?

Якщо пiдприємство перебуває в станi простою та працiвникам сплачується 2/3 тарифної ставки, чи можна розглядати це як змiну чинних умов оплати працi в бiк погiршення?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 103 КЗпП про новi або змiну чинних умов оплати працi в бiк погiршення власник або уповноважений ним орган повинен повiдомити працiвника не пiзнiше як за два мiсяцi до їхнього запровадження або змiни.

Вiдповiдно до ст. 34 КЗпП простiй - це призупинення роботи, викликане вiдсутнiстю органiзацiйних або технiчних умов, потрiбних для виконання роботи, невiдворотною силою або iншими обставинами.

Виплати, якi проводяться працiвникам за час простою, визначенi ст. 113 КЗпП, згiдно з ч. 1 якої час простою не з вини, працiвника оплачується з розрахунку, не нижчого вiд двох третин тарифної ставки встановленого працiвниковi розряду (окладу).

Ураховуючи викладене, оплата часу простою не є запровадженням нових чи змiною чинних умов оплати працi в бiк погiршення, а є гарантiйними виплатами за перiод, коли працiвником не з його вини не виконується робота. Пiсля закiнчення простою працiвниковi поновлюється виплата його заробiтної плати.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 20 (1032), 31 травня 2017 р.

 

№ 82

ВИНАГОРОДА ЗА ПІДСУМКАМИ РІЧНОЇ РОБОТИ включається до розрахунку середнього заробітку ПРОПОРЦІЙНО ВІДПРАЦЬОВАНОМУ ЧАСУ (при неповних місяцях)

 
19.06.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Урахування винагороди
за пiдсумками роботи за рiк
у середньому заробiтку

ПИТАННЯ: Як ураховується одноразова винагорода за пiдсумками роботи за рiк та премiї (за квартал, пiвроку) пiд час обчислення середньої зарплати виходячи iз зарплати за два календарних мiсяцi, якi включають робочi днi перебування працiвника у вiдрядженнi?

ВIДПОВIДЬ: За пунктом 3 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi - Порядок), одноразова винагорода за пiдсумками роботи за рiк включається до середнього заробiтку додаванням до заробiтку кожного мiсяця розрахункового перiоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному роцi за попереднiй календарний рiк.

Крiм того, за абзацом першим п. 3 Порядку премiї, якi виплачуються за квартал i бiльш тривалий промiжок часу, для обчислення середньої заробiтної плати за останнi два календарних мiсяцi включаються в заробiток у частинi, що вiдповiдає кiлькостi мiсяцiв у розрахунковому перiодi. Якщо число робочих днiв у розрахунковому перiодi вiдпрацьоване неповнiстю, премiї i винагороди пiд час обчислення середньої заробiтної плати за останнi два календарних мiсяцi враховуються пропорцiйно до часу, вiдпрацьованого в розрахунковому перiодi.

Отже, якщо розрахунковi два мiсяцi вiдпрацьованi неповнiстю, для обчислення середньої заробiтної плати одноразова винагорода за пiдсумками роботи за рiк, виплачена в поточному 2017-му за 2016 p., буде враховуватися як 1/12 суми винагороди до кожного мiсяця розрахункового перiоду та пропорцiйно до часу (днiв, годин), вiдпрацьованого в цьому розрахунковому перiодi.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 18 (1030), 17 травня 2017 р.

 

№ 81

ГОЛОВА і БУХАГАЛТЕР НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ОСББ) можуть працювати безкоштовно, якщо статутом об'єднання це передбачено

 
19.06.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Про оплату працi бухгалтера ОСББ

ПИТАННЯ: У якому порядку нараховується зарплата бухгалтеру ОСББ, що працює двi години на день, у зв’язку iз пiдвищенням мiнiмальної заробiтної плати до 3200 грн?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 1 Закону України "Про оплату працi" (далi - Закон) заробiтна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразi, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працiвниковi за виконану ним роботу.

Вiдповiдно до статтi 3-1 Закону (в редакцiї Закону України вiд 06.12.2016 р. № 1774-VIII) розмiр заробiтної плати працiвника за повнiстю виконану мiсячну (годинну) норму працi не може бути нижчим за розмiр мiнiмальної заробiтної плати.

У разi укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також у разi невиконання працiвником у повному обсязi мiсячної (годинної) норми працi мiнiмальна заробiтна плата виплачується пропорцiйно до виконаної норми працi.

Водночас особливостi здiйснення права власностi у багатоквартирному будинку, регулювання правових, органiзацiйних та економiчних вiдносин, пов’язаних з реалiзацiєю прав та виконанням обов’язкiв спiввласникiв багатоквартирного будинку щодо його утримання та управлiння визначено законами України "Про об’єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку" та "Про особливостi здiйснення права власностi у багатоквартирному будинку".

Вiдповiдно до ст. 7 Закону України "Про об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку" у статутi об'єднання визначаються, зокрема, статутнi органи об'єднання. їхнi повноваження та порядок формування: порядок прийняття кошторису, створення та використання Фондiв об'єднанняь включаючи резервнi, а також порядок оплат спiльних витрат; перелiк питань, якi можуть вирiшуватися зборами представникiв, тощо.

Статтею 10 цього Закону визначено, що вищим органом управлiння об’єднання є загальнi збори.

Рiшення загальних зборiв, ухвалене вiдповiдно до статуту, є обов'язковим для всiх спiввласникiв.

Якщо статутом об'єднання передбачено, що правлiння працює на безоплатнiй основi, то всi члени правлiння, в тому числi голова i бухгалтер, виконують свої функцiї на безоплатнiй основi.

Оксана ГУЗЕНКО,
головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 20 (1032), 31 травня 2017 р.

 

№ 80

НЕВИКОРИСТАНІ ВІДПУСТКИ минулих років не обмежуються 59-денним обмеженням на рік!

Їх можна надавати до повного списання (використання)

 
19.06.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

Право на використання вiдпусток

ПИТАННЯ: Чи має право працiвник, який не скористався правом на щорiчну вiдпустку за кiлька попереднiх рокiв, використати її одночасно i в повному обсязi?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно з ч. 5 ст. 11 Закону України "Про вiдпустки" (далi - Закон) забороняється ненадання щорiчних вiдпусток повної тривалостi впродовж двох рокiв поспiль.

За частиною 2 ст. 12 Закону невикористану частину щорiчної вiдпустки має бути надано працiвниковi, як правило, до кiнця робочого року, але не пiзнiше вiд 12 мiсяцiв пiсля закiнчення робочого року, за який надається вiдпустка.

Статтею 9 Конвенцiї Мiжнародної органiзацiї працi N 132 (переглянутої) 1970 р. про оплачуванi вiдпустки (ратифiкована Україною у травнi 2001 р. i вiдповiдно до ст. 9 Конституцiї України є частиною нацiонального законодавства України) передбачено, що безперервна частина щорiчної оплачуваної вiдпустки надається i використовується не пiзнiше, як упродовж одного року, i залишок щорiчної оплачуваної вiдпустки не пiзнiше, як упродовж 18 мiсяцiв, рахуючи з кiнця того року, за який надавалася вiдпустка.

Отже, ненадання працiвниковi щорiчних вiдпусток у визначенi законодавством термiни, є грубим порушенням законодавства про працю, за що роботодавця в установленому порядку може бути притягнуто до вiдповiдальностi.

Частиною 3 ст. 10 Закону встановлено обмеження щодо загальної тривалостi щорiчних основної та додаткових вiдпусток (не може перевищувати 59 календарних днiв, а для працiвникiв, зайнятих на пiдземних гiрничих роботах, - 69 календарних днiв), на якi має право працiвник у вiдповiдний робочий рiк, тобто за один робочий рiк.

Якщо працiвниковi пiсля використання у вiдповiдному робочому роцi щорiчних вiдпусток надаються невикористанi щорiчнi вiдпустки за минулi роки, як у наведеному в листi випадку, назване обмеження на них не поширюється.

Законодавством не передбачено термiну давностi, пiсля якого втрачається працiвником право на щорiчнi вiдпустки, воно не мiстить заборони надавати щорiчнi вiдпустки в разi їхнього невикористання, атому, якщо працiвник з якихось причин не скористався своїм правом на щорiчну вiдпустку або її частину за попереднiй рiк чи за кiлька попереднiх рокiв, вiн має право їх використати. а в разi звiльнення йому має бути виплачено компенсацiю за всi невикористанi днi щорiчних вiдпусток (ст. 24 Закону).

Вiталiна КОРКУШКО,
завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 19 (1031), 24 травня 2017 р.

 

Корисна інформація

Якщо впродовж 12 мiсяцiв працiвник не мав заробiтку (прогул), середня зарплата для компенсації відпустки обчислюється з окладу (ставки), без множення на 12 місяців

 
03.07.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Про виплату компенсацiї за невикористанi вiдпустки

ПИТАННЯ: Працiвник бiльш як один рiк не був на роботi. За цей перiод йому оформили прогул. На роботу вiн вийшов 7 листопада i виявив бажання звiльнитися 8 листопада 2016 р. Чи нараховується йому пiд час звiльнення компенсацiя за невикористану щорiчну вiдпустку (30 календарних днiв) за вiдпрацьований до прогулiв перiод i як її розраховувати?

ВIДПОВIДЬ: За пунктом 2 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi - Порядок), обчислення середньої заробiтної плати для виплати компенсацiї за невикористанi вiдпустки провадиться виходячи з виплат за останнi 12 календарних мiсяцiв роботи, що передують мiсяцю такої виплати.

Згiдно з ч. 1 ст. 24 Закону України "Про вiдпустки" в разi звiльнення працiвника йому виплачується грошова компенсацiя за всi не використанi ним днi щорiчної вiдпустки, а також додаткової вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей або повнолiтню дитину - iнвалiда з дитинства пiдгрупи АI групи.

Оскiльки працiвник має 30 календарних днiв не використаної за перiод до прогулу вiдпустки, роботодавець зобов'язаний виплатити працiвниковi компенсацiю за такi днi невикористаної вiдпустки в день його звiльнення.

Проте впродовж 12 розрахункових мiсяцiв працiвник не мав заробiтку (прогул упродовж року), тому нарахування має провадитися з установлених йому в трудовому договорi тарифної ставки, посадового (мiсячного) окладу.

Iншого порядку розрахунку середньої заробiтної плати немає.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 16 (1028), 26 квiтня 2017 р.

 
Заступникам та працiвникам, на яких згiдно iз посадовою (робочою) iнструкцiєю покладено обов'язки тимчасово вiдсутнього працiвника, доплата за суміщення, як правило, не проводиться

 

03.07.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Доплата за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника

ПИТАННЯ: Чи нараховується доплата за виконання обов'язкiв за посадою вiдсутнього працiвника у перiод перебування його у вiдрядженнi?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 105 КЗпП працiвникам, якi виконують на тому самому пiдприємствi, в установi, органiзацiї поряд iз своєю роботою, обумовленою трудовим договором, обов'язки тимчасово вiдсутнього працiвника без звiльнення вiд своєї основної роботи, провадиться доплата за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника.

Доплата за виконання роботи тимчасово вiдсутнього у зв'язку iз хворобою, вiдпусткою, вiдрядженням тощо працiвника встановлюється в розмiрi, передбаченому в колективному договорi.

Водночас, якщо на працiвника покладено виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього керiвника, то Порядок оформлення та оплати працi тимчасового замiсництва регулюється Роз'ясненням Держкомпрацi СРСР i Секретарiату ВЦРПС вiд 29.12.65 р. № 30/39 "Про порядок оплати працi тимчасового замiсництва", затвердженим постановою Держкомпрацi СРСР i Секретарiату ВЦРПС вiд 29.12.65 р. № 820/39 (зi змiнами та доповненнями, внесеними постановою вiд 11.12.86 р. № 521/30-18). Цi нормативнi акти законодавства СРСР є чинними на територiї України вiдповiдно до постанови Верховної Ради України вiд 12.09.91 р. № 1545-ХII "Про порядок тимчасової дiї на територiї України окремих актiв законодавства СРСР".

Як правило, кандидатуру працiвника, на якого буде покладено функцiю виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника, якщо немає штатного заступника чи працiвника, який згiдно iз посадовою (робочою) iнструкцiєю на час вiдсутностi iншого працiвника має виконувати його функцiї, подає керiвник пiдроздiлу.

Працiвниковi, що замiщує, виплачується рiзниця мiж фактичним окладом i посадовим окладом працiвника, якого вiн замiщує.

Штатним заступникам та працiвникам, на яких згiдно iз посадовою (робочою) iнструкцiєю покладено обов'язки тимчасово вiдсутнього працiвника, доплата, як правило, не проводиться.

Оксана ГУЗЕНКО, головний спецiалiст;
Наталiя ГАВА, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 16 (1028), 26 квiтня 2017 р.

 
Iнший день вiдпочинку надається згiдно з наказом про залучення до роботи у вихідний день, а в Табелi такий день вiдмiчається як «ІН»

 
03.07.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Про гарантiї пiд час пiдвищення квалiфiкацiї
та оплату працi у святковi днi

ПИТАННЯ: Як оплачувати працю у святковi днi (зарплата працiвника складається з посадового окладу, надбавки за стаж, премiї тощо) i як позначати в табелi облiку робочого часу?

ВIДПОВIДЬ: Компенсацiя за роботу у святковi (неробочi), вихiднi днi, нiчний час є обрв'язковою для пiдприємств (установ, органiзацiй) усiх форм власностi й господарювання (ст. 12 Закону України «Про оплату працi»).

Вiдповiдно до ст. 72 КЗпП робота у вихiдний день може компенсуватися за згодою сторiн наданням iншого дня вiдпочинку або у грршовiй формi.

Спосiб компенсацiї роботи у вихiдний день (надання iншого дня вiдпочинку чи пiдвищена оплата) визначається за згодою сторiн трудового договору наказом про залучення працiвника до роботи у вихiдний день.

Пiдвищенiй оплатi в подвiйному розмiрi пiдлягає робота у вихiдний день, якщо вона не компенсована наданням iншого дня вiдпочинку.

Оплата працi у вихiдний, святковий та неробочий день працiвникам, якi одержують мiсячний оклад, провадиться в розмiрi одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у вихiдний, святковий, неробочий день провадилася в межах мiсячної норми часу, i в розмiрi подвiйної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота провадилася понад мiсячну норму.

У такому розмiрi оплачують години, фактично вiдпрацьованi у вихiдний, святковий i неробочий день.

Пiд час визначення годинної ставки для оплати вiдпрацьованих годин у святковi, неробочi, вихiднi днi мiсячний посадовий оклад працiвника дiлиться на мiсячну норму тривалостi робочого часу, затверджену правилами внутрiшнього трудового розпорядку для такого пiдроздiлу (працiвника).

Надбавка за вислугу рокiв, iншi надбавки (за високi досягнення в працi й виконання особливо важливої роботи тощо) пiд час нарахування додаткової оплати працi як компенсацiї за роботу у вихiднi, святковi та неробочi днi не враховуються.

Законодавством не встановлено термiну давностi для надання працiвниковi iншого дня вiдпочинку за роботу у вихiдний день. Як правило, такий день вiдпочинку надається найближчим часом, що може бути погоджено з працiвником i зазначено в наказi про залучення його до роботи у вихiдний день.

Iнший день вiдпочинку надається працiвниковi згiдно з наказом, тому в табелi облiку використання робочого часу такий день вiдмiчається як iнший невiдпрацьований час.

Головний спецiалiст,
Людмила КОРНIЄНКО

"Праця i зарплата" N 39 (955), 21 жовтня 2015 р.

 
Для детального розгляду перейти за посыланням
https://uteka.ua/publication/Avansovyj-otchet-zapolnyaem-pravilno.

Про коефіцієнт трудової участі (КТУ):

документальне оформлення і розрахунок

 
26.06.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Про застосування коефiцiєнта трудової участi

ПИТАННЯ: На пiдприємствi (гiрнича промисловiсть) застосовується коефiцiєнт трудової участi (КТУ), який зменшує тарифну ставку пiдземного прохiдника. Керiвництво, застосовуючи КТУ, зменшує встановлену законом тарифну ставку, внаслiдок чого робiтник одержує зарплату не в повному обсязi. Чи правильно це?

ВIДПОВIДЬ: Коефiцiєнт трудової участi (далi - КТУ) - це узагальнений показник, який вiдображає реальний внесок кожного члена бригади в загальнi результати роботи з облiком iндивiдуальної продуктивностi, якостi працi та ставлення до працi.

За статтею 252-7 КЗпП колектив бригади може розподiляти колективний заробiток iз застосуванням КТУ.

Статтею 15 Закону України "Про оплату працi" визначено, шо умови та розмiри оплати працi визначаються пiдприємствами самостiйно в колективному договорi з дотриманням норм законодавства, генеральної i галузевої угод.

Згiдно зi ст. 11 КЗпП колективний договiр укладаєтвся на основi чинного законодавства, ухвалених сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових i соцiально-економiчних вiдносин й узгодження iнтересiв трудящих, власникiв та уповноважених ними органiв.

У колективному договорi визначено умови, згiдно з якими встановлюються форми, системи, розмiри заробiтної плати та iнших видiв трудових виплат (доплат, надбавок, премiй тощо); гарантiї, компенсацiї, пiльги; умови регулювання фондiв оплати працi та мiжквалiфiкацiйнi (мiжпосадовi) спiввiдношення в оплатi працi тощо (ст. 7 Закону України "Про колективнi договори i угоди").

Отже, якщо застосовується колективна органiзацiя працi, на пiдприємствi розробляється i затверджується як додаток до колективного договору положення про бригадну органiзацiю та оплату працi, в якому, зокрема, визначається. як саме розподiляється заробiтна плата мiж членами бригади.

У разi колективної оплати працi заробiток пiдраховується на основi загальних результатiв працi бригади. Питання забезпечення вiдповiдностi оплати працi робiтникiв їхньому особистому внеску вирiшує трудовий колектив бригади.

Розподiл колективного заробiтку мiж членами бригади провадиться вiдповiдно до присвоєних тарифних розрядiв та фактично вiдпрацьованого часу. З метою бiльш чiткого облiку iндивiдуального внеску кожного робiтника в результати колективної працi бригади за рiшенням її загальних зборiв пiд час розподiлу заробiтної плати застосовується КТУ

Законодавством надано право пiдприємствам самостiйно встановлювати порядок визначення та застосування КТУ у вiдповiдному положеннi, затвердженому керiвником пiдприємства за згоди профспiлкового комiтету або iншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу.

Величина КТУ визначається i встановлюється за поданням бригадира кожному робiтниковi i затверджується рiшенням загальних зборiв колективу бригади або рiшенням ради бригади, якщо такi повноваження їй делегованi колективом бригади.

Як правило, КТУ застосовується пiд час розподiлу понадтарифної частини (доплат, премiй тощо).

Якщо колективним договором або iншим локальним нормативним документом передбачено, що iз застосуванням КТУ розподiляється увесь колективний заробiток (у тому числi i тарифна його частина), нарахована заробiтна плата не може бути меншою вiд законодавчо встановленого розмiру мiнiмальної заробiтної плати, крiм випадкiв, передбачених законодавством (невиконання норм виробiтку, виготовлення бракованої продукцiї, простiй з вини працiвника).

Водночас пiд час розподiлу усього колективного заробiтку бригади слiд ураховувати, що до нього не включаються доплати за роботу в нiчний i надурочний час, роботу у святковi днi, доплати до середнього заробiтку в установлених законодавством випадках (як гарантiйнi виплати, встановленi законодавчо), за керiвництво бригадою або ланкою, надбавки за професiйну майстернiсть, а також не включаються до колективного заробiтку, а нараховуються безпосередньо працiвниковi виплати за рацiоналiзаторство та iншi виплати за особистi успiхи в працi та за умови працi.

Розподiл колективного заробiтку мiж членами бригади робiтникiв-вiдрядникiв провадиться з урахуванням тарифного розряду кожного члена бригади, фактично вiдпрацьованого часу вiдповiдно до КТУ який розраховується з урахуванням оцiночних показникiв, затверджених вiдповiдним положенням.

Оксана ГУЗЕНКО,
головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 17 (1029), 11 травня 2017 р.

 
Дисциплiнарне стягнення (ДОГАНА АБО ЗВІЛЬНЕННЯ) застосовується не пiзнiше вiд одного мiсяця з дня виявлення проступку та накладається не пiзнiше шести мiсяцiв з дня вчинення проступку

 
26.06.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

Щодо притягнення до вiдповiдальностi за порушення трудової дисциплiни

ПИТАННЯ: Якщо упродовж робочого часу працiвник не виконував своїх трудових обов'язкiв, чи можна за це його покарати i як?

ВIДПОВIДЬ: За статтями 147-148 КЗпП за порушення трудової дисциплiни до працiвника може бути застосовано тiльки один з таких заходiв стягнення, як догана або звiльнення.

Законодавством, статутами i положеннями про дисциплiну може бути передбачено для окремих категорiй працiвникiв й iншi дисциплiнарнi стягнення.

Дисциплiнарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пiзнiше вiд одного мiсяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звiльнення працiвника вiд роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю або перебування його у вiдпустцi.

Дисциплiнарне стягнення не може бути накладене пiзнiше вiд шести мiсяцiв з дня вчинення проступку.

Вiдповiдно до ст. 149 КЗпП до застосування дисциплiнарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати вiд порушника трудової дисциплiни письмового пояснення.

За кожне порушення трудової дисциплiни може бути застосовано лише одне дисциплiнарне стягнення.

Пiд час обрання виду стягнення власник або уповноважений ним орган має враховувати ступiнь тяжкостi вчиненого проступку, i заподiяну ним шкоду, обставини, за яких учинено проступок, i попередню роботу працiвника.

Стягнення оголошується в наказi (розпорядженнi) i повiдомляється працiвниковi пiд пiдпис.

Якщо впродовж одного року з дня накладення дисциплiнарного стягнення працiвника не буде пiддано новому дисциплiнарному стягненню, то вiн вважається таким, що не мав дисциплiнарного стягнення.

Якщо працiвник не допустив нового порушення трудової дисциплiни i до того ж був сумлiнним працiвником, то стягнення може бути зняте до закiнчення одного року.

Упродовж строку дiї дисциплiнарного стягнення заходи заохочення до працiвника не застосовуються (ст. 152 КPпП).

Головний спецiалiст,
Анна НIКИТКО

"Праця i зарплата" N 19 (1031), 24 травня 2017 р.

 
Оплата часу простою не є запровадженням нових чи змiною чинних умов оплати працi в бiк погiршення, а є гарантiйними виплатами.

Тому про простій не потрібно повідомляти за два місяці

 
26.06.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо повiдомлення працiвникiв про час простою

ПИТАННЯ: Чи враховується положення ст. 113 КЗпП як суттєвi змiни чинних умов оплати працi та чи має роботодавець повiдомити про них працiвникiв за два мiсяцi до початку простою?

Якщо пiдприємство перебуває в станi простою та працiвникам сплачується 2/3 тарифної ставки, чи можна розглядати це як змiну чинних умов оплати працi в бiк погiршення?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 103 КЗпП про новi або змiну чинних умов оплати працi в бiк погiршення власник або уповноважений ним орган повинен повiдомити працiвника не пiзнiше як за два мiсяцi до їхнього запровадження або змiни.

Вiдповiдно до ст. 34 КЗпП простiй - це призупинення роботи, викликане вiдсутнiстю органiзацiйних або технiчних умов, потрiбних для виконання роботи, невiдворотною силою або iншими обставинами.

Виплати, якi проводяться працiвникам за час простою, визначенi ст. 113 КЗпП, згiдно з ч. 1 якої час простою не з вини, працiвника оплачується з розрахунку, не нижчого вiд двох третин тарифної ставки встановленого працiвниковi розряду (окладу).

Ураховуючи викладене, оплата часу простою не є запровадженням нових чи змiною чинних умов оплати працi в бiк погiршення, а є гарантiйними виплатами за перiод, коли працiвником не з його вини не виконується робота. Пiсля закiнчення простою працiвниковi поновлюється виплата його заробiтної плати.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 20 (1032), 31 травня 2017 р.

 
ВИНАГОРОДА ЗА ПІДСУМКАМИ РІЧНОЇ РОБОТИ включається до розрахунку середнього заробітку ПРОПОРЦІЙНО ВІДПРАЦЬОВАНОМУ ЧАСУ (при неповних місяцях)

 
19.06.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Урахування винагороди
за пiдсумками роботи за рiк
у середньому заробiтку

ПИТАННЯ: Як ураховується одноразова винагорода за пiдсумками роботи за рiк та премiї (за квартал, пiвроку) пiд час обчислення середньої зарплати виходячи iз зарплати за два календарних мiсяцi, якi включають робочi днi перебування працiвника у вiдрядженнi?

ВIДПОВIДЬ: За пунктом 3 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi - Порядок), одноразова винагорода за пiдсумками роботи за рiк включається до середнього заробiтку додаванням до заробiтку кожного мiсяця розрахункового перiоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному роцi за попереднiй календарний рiк.

Крiм того, за абзацом першим п. 3 Порядку премiї, якi виплачуються за квартал i бiльш тривалий промiжок часу, для обчислення середньої заробiтної плати за останнi два календарних мiсяцi включаються в заробiток у частинi, що вiдповiдає кiлькостi мiсяцiв у розрахунковому перiодi. Якщо число робочих днiв у розрахунковому перiодi вiдпрацьоване неповнiстю, премiї i винагороди пiд час обчислення середньої заробiтної плати за останнi два календарних мiсяцi враховуються пропорцiйно до часу, вiдпрацьованого в розрахунковому перiодi.

Отже, якщо розрахунковi два мiсяцi вiдпрацьованi неповнiстю, для обчислення середньої заробiтної плати одноразова винагорода за пiдсумками роботи за рiк, виплачена в поточному 2017-му за 2016 p., буде враховуватися як 1/12 суми винагороди до кожного мiсяця розрахункового перiоду та пропорцiйно до часу (днiв, годин), вiдпрацьованого в цьому розрахунковому перiодi.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 18 (1030), 17 травня 2017 р.

 
ГОЛОВА і БУХАГАЛТЕР НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ОСББ) можуть працювати безкоштовно, якщо статутом об'єднання це передбачено

 
19.06.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Про оплату працi бухгалтера ОСББ

ПИТАННЯ: У якому порядку нараховується зарплата бухгалтеру ОСББ, що працює двi години на день, у зв’язку iз пiдвищенням мiнiмальної заробiтної плати до 3200 грн?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 1 Закону України "Про оплату працi" (далi - Закон) заробiтна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразi, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працiвниковi за виконану ним роботу.

Вiдповiдно до статтi 3-1 Закону (в редакцiї Закону України вiд 06.12.2016 р. № 1774-VIII) розмiр заробiтної плати працiвника за повнiстю виконану мiсячну (годинну) норму працi не може бути нижчим за розмiр мiнiмальної заробiтної плати.

У разi укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також у разi невиконання працiвником у повному обсязi мiсячної (годинної) норми працi мiнiмальна заробiтна плата виплачується пропорцiйно до виконаної норми працi.

Водночас особливостi здiйснення права власностi у багатоквартирному будинку, регулювання правових, органiзацiйних та економiчних вiдносин, пов’язаних з реалiзацiєю прав та виконанням обов’язкiв спiввласникiв багатоквартирного будинку щодо його утримання та управлiння визначено законами України "Про об’єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку" та "Про особливостi здiйснення права власностi у багатоквартирному будинку".

Вiдповiдно до ст. 7 Закону України "Про об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку" у статутi об'єднання визначаються, зокрема, статутнi органи об'єднання. їхнi повноваження та порядок формування: порядок прийняття кошторису, створення та використання Фондiв об'єднанняь включаючи резервнi, а також порядок оплат спiльних витрат; перелiк питань, якi можуть вирiшуватися зборами представникiв, тощо.

Статтею 10 цього Закону визначено, що вищим органом управлiння об’єднання є загальнi збори.

Рiшення загальних зборiв, ухвалене вiдповiдно до статуту, є обов'язковим для всiх спiввласникiв.

Якщо статутом об'єднання передбачено, що правлiння працює на безоплатнiй основi, то всi члени правлiння, в тому числi голова i бухгалтер, виконують свої функцiї на безоплатнiй основi.

Оксана ГУЗЕНКО,
головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 20 (1032), 31 травня 2017 р.

 
НЕВИКОРИСТАНІ ВІДПУСТКИ минулих років не обмежуються 59-денним обмеженням на рік!

Їх можна надавати до повного списання (використання)

 
19.06.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

Право на використання вiдпусток

ПИТАННЯ: Чи має право працiвник, який не скористався правом на щорiчну вiдпустку за кiлька попереднiх рокiв, використати її одночасно i в повному обсязi?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно з ч. 5 ст. 11 Закону України "Про вiдпустки" (далi - Закон) забороняється ненадання щорiчних вiдпусток повної тривалостi впродовж двох рокiв поспiль.

За частиною 2 ст. 12 Закону невикористану частину щорiчної вiдпустки має бути надано працiвниковi, як правило, до кiнця робочого року, але не пiзнiше вiд 12 мiсяцiв пiсля закiнчення робочого року, за який надається вiдпустка.

Статтею 9 Конвенцiї Мiжнародної органiзацiї працi N 132 (переглянутої) 1970 р. про оплачуванi вiдпустки (ратифiкована Україною у травнi 2001 р. i вiдповiдно до ст. 9 Конституцiї України є частиною нацiонального законодавства України) передбачено, що безперервна частина щорiчної оплачуваної вiдпустки надається i використовується не пiзнiше, як упродовж одного року, i залишок щорiчної оплачуваної вiдпустки не пiзнiше, як упродовж 18 мiсяцiв, рахуючи з кiнця того року, за який надавалася вiдпустка.

Отже, ненадання працiвниковi щорiчних вiдпусток у визначенi законодавством термiни, є грубим порушенням законодавства про працю, за що роботодавця в установленому порядку може бути притягнуто до вiдповiдальностi.

Частиною 3 ст. 10 Закону встановлено обмеження щодо загальної тривалостi щорiчних основної та додаткових вiдпусток (не може перевищувати 59 календарних днiв, а для працiвникiв, зайнятих на пiдземних гiрничих роботах, - 69 календарних днiв), на якi має право працiвник у вiдповiдний робочий рiк, тобто за один робочий рiк.

Якщо працiвниковi пiсля використання у вiдповiдному робочому роцi щорiчних вiдпусток надаються невикористанi щорiчнi вiдпустки за минулi роки, як у наведеному в листi випадку, назване обмеження на них не поширюється.

Законодавством не передбачено термiну давностi, пiсля якого втрачається працiвником право на щорiчнi вiдпустки, воно не мiстить заборони надавати щорiчнi вiдпустки в разi їхнього невикористання, атому, якщо працiвник з якихось причин не скористався своїм правом на щорiчну вiдпустку або її частину за попереднiй рiк чи за кiлька попереднiх рокiв, вiн має право їх використати. а в разi звiльнення йому має бути виплачено компенсацiю за всi невикористанi днi щорiчних вiдпусток (ст. 24 Закону).

Вiталiна КОРКУШКО,
завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 19 (1031), 24 травня 2017 р.