Корисна інформація

П-2 Особова картка: виправлення ПІБ або місця проживання не є порушенням первинного обліку.

Наявнiсть пiдпису працiвника в П-2 перевіряє Держпраці.


11.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
21.11.2016 N 09.4-12/307-16

Щодо порядку ведення типової форми
первинної облiкової документацiї N П-2

На Ваш запит щодо порядку ведення типової форми первинної облiкової документацiї N П-2 "Особова картка працiвника" <...> у межах повноважень повiдомляємо.

Держстат у своїй роботi керується Законом України "Про державну статистику", Положенням про Державну службу статистики України, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.2014 р. N 481 (далi - Положення).

Вiдповiдно до пiдпункту 4 пункту 4 Положення Держстат вiдповiдно до покладених на нього завдань затверджує статистичну методологiю та звiтно-статистичну документацiю статистичних спостережень, а також типовi форми первинної облiкової документацiї, необхiдної для їх проведення.

Форми первинного облiку, зокрема форма N П-2 "Особова картка працiвника" (далi - особова картка), мiстять стандартний унiфiкований перелiк показникiв, необхiдних для складання респондентами форм державних статистичних спостережень iз працi.

Формат особової картки передбачає як можливiсть доповнення даних про працiвника в додаткових рядках, так i їх виправлення на пiдставi вiдповiдних документiв. Наприклад, змiна прiзвища, мiсця проживання, паспортних даних тощо. Виправлення такого роду iнформацiї не є порушенням ведення первинного облiку на пiдприємствi i не тягне за собою адмiнiстративної вiдповiдальностi.

Водночас звертаємо увагу на те, що особова картка використовується не тiльки для статистичного облiку, а й для iнших цiлей. Так, реквiзит "Пiдпис працiвника" у роздiлi IV особової картки введено з урахуванням положень пункту 2.5 Iнструкцiї про порядок ведення трудових книжок працiвникiв, затвердженої наказом Мiнiстерства працi України, Мiнiстерства юстицiї України, Мiнiстерства соцiального захисту населення України вiд 29 липня 1993 року N 58 <...>, зi змiнами i доповненнями (далi - Iнструкцiя).

Крiм того, зауважуємо, що вiдповiдно до наказу Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд 02.07.2012 р. N 390 (далi - наказ N 390) особовi картки належать до документiв, якi перевiряють державнi iнспектори з питань працi пiд час проведення перевiрок додержання суб'єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. При здiйсненнi таких перевiрок на пiдприємствах усiх форм власностi та у фiзичних осiб, якi використовують найману працю, значна увага придiляється, зокрема, належному оформленню трудових вiдносин iз найманими працiвниками.

Згiдно з пiдпунктом 1.1.11 Акта перевiрки додержання суб'єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженого наказом N 390, до питань, що пiдлягають перевiрцi, належить наявнiсть пiдпису працiвника в особовiй картцi про ознайомлення iз записом, що заноситься до трудової книжки на пiдставi наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення i звiльнення.

Роз'яснення з питань, що пов'язанi iз застосуванням Iнструкцiї та наказу N 390, не належать до повноважень Держстату.

Ураховуючи вищезазначене та вiдповiдно до пункту 3 статтi 22 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", Ваш запит направлено для розгляду за належнiстю в межах повноважень до Мiнiстерства соцiальної полiтики України.

В. о. Голови I. Жук

 

Корисна інформація

П-2 Особова картка: виправлення ПІБ або місця проживання не є порушенням первинного обліку.

Наявнiсть пiдпису працiвника в П-2 перевіряє Держпраці.


11.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
21.11.2016 N 09.4-12/307-16

Щодо порядку ведення типової форми
первинної облiкової документацiї N П-2

На Ваш запит щодо порядку ведення типової форми первинної облiкової документацiї N П-2 "Особова картка працiвника" <...> у межах повноважень повiдомляємо.

Держстат у своїй роботi керується Законом України "Про державну статистику", Положенням про Державну службу статистики України, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.2014 р. N 481 (далi - Положення).

Вiдповiдно до пiдпункту 4 пункту 4 Положення Держстат вiдповiдно до покладених на нього завдань затверджує статистичну методологiю та звiтно-статистичну документацiю статистичних спостережень, а також типовi форми первинної облiкової документацiї, необхiдної для їх проведення.

Форми первинного облiку, зокрема форма N П-2 "Особова картка працiвника" (далi - особова картка), мiстять стандартний унiфiкований перелiк показникiв, необхiдних для складання респондентами форм державних статистичних спостережень iз працi.

Формат особової картки передбачає як можливiсть доповнення даних про працiвника в додаткових рядках, так i їх виправлення на пiдставi вiдповiдних документiв. Наприклад, змiна прiзвища, мiсця проживання, паспортних даних тощо. Виправлення такого роду iнформацiї не є порушенням ведення первинного облiку на пiдприємствi i не тягне за собою адмiнiстративної вiдповiдальностi.

Водночас звертаємо увагу на те, що особова картка використовується не тiльки для статистичного облiку, а й для iнших цiлей. Так, реквiзит "Пiдпис працiвника" у роздiлi IV особової картки введено з урахуванням положень пункту 2.5 Iнструкцiї про порядок ведення трудових книжок працiвникiв, затвердженої наказом Мiнiстерства працi України, Мiнiстерства юстицiї України, Мiнiстерства соцiального захисту населення України вiд 29 липня 1993 року N 58 <...>, зi змiнами i доповненнями (далi - Iнструкцiя).

Крiм того, зауважуємо, що вiдповiдно до наказу Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд 02.07.2012 р. N 390 (далi - наказ N 390) особовi картки належать до документiв, якi перевiряють державнi iнспектори з питань працi пiд час проведення перевiрок додержання суб'єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. При здiйсненнi таких перевiрок на пiдприємствах усiх форм власностi та у фiзичних осiб, якi використовують найману працю, значна увага придiляється, зокрема, належному оформленню трудових вiдносин iз найманими працiвниками.

Згiдно з пiдпунктом 1.1.11 Акта перевiрки додержання суб'єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженого наказом N 390, до питань, що пiдлягають перевiрцi, належить наявнiсть пiдпису працiвника в особовiй картцi про ознайомлення iз записом, що заноситься до трудової книжки на пiдставi наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення i звiльнення.

Роз'яснення з питань, що пов'язанi iз застосуванням Iнструкцiї та наказу N 390, не належать до повноважень Держстату.

Ураховуючи вищезазначене та вiдповiдно до пункту 3 статтi 22 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", Ваш запит направлено для розгляду за належнiстю в межах повноважень до Мiнiстерства соцiальної полiтики України.

В. о. Голови I. Жук