Корисна інформація

ІНДЕКСАЦІЯ не входить в Доплату до мінімальної зарплати! думка Мінсоцполітики змінилась на вимоги Федерації профспілок 

11.12.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
07.09.2017 N 2341/0/101-17

Щодо вiдкликання листа

Департамент заробiтної плати та умов працi Мiнiстерства соцiальної полiтики вiдкликає лист вiд 13.02.2017 р. N 317/0/101-17/282, який визнає таким, що втратив чиннiсть.

 

МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
13.02.2017 N 317/0/101-17/282

(Лист вiдкликано на пiдставi Листа
Мiнiстерства соцiальної полiтики україни
N 2341/0/101-17 вiд 07.09.2017)

Щодо включення iндексацiї до виплат, якi враховуються
до зарплати при забезпеченнi її мiнiмального розмiру

Департамент заробiтної плати та умов працi розглянув лист i повiдомляє.

Згiдно iз статтею 1 Закону України "Про оплату працi" (далi - Закон) заробiтна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразi, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працiвниковi за виконану ним роботу.

Вiдповiдно до статтi 3-1 Закону (її редакцiї Закону України вiд 06.12.2016 р. N 1774-VIII) розмiр заробiтної плати працiвника за повнiстю виконану мiсячну (годинну) норму працi не може бути нижчим за розмiр мiнiмальної заробiтної плати.

Тобто, якщо працiвником виконана мiсячна норма працi, йому мають нарахувати заробiтну плату не нижче розмiру мiнiмальної заробiтної плати.

Частиною другою статтi 3-1 Закону визначений вичерпний перелiк виплат, якi не враховуються при обчисленнi розмiру заробiтної плати працiвника для забезпечення її мiнiмального розмiру. Це - доплати за роботу в несприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нiчний та надурочний час, роз'їзний характер робiт, премiї до святкових i ювiлейних дат.

Всi iншi складовi заробiтної плати, якi не перелiченi в частинi другiй статтi 3-1 Закону, мають враховуватись до мiнiмальної заробiтної плати.

Тобто, сума iндексацiї, визначена вiдповiдно до пункту 5 Порядку проведення iндексацiї грошових доходiв населення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 N 1078 (iз змiнами), включається до виплат, якi мають враховуватись до заробiтної плати при забезпеченi її мiнiмального розмiру.

Директор Департаменту О. Товстенко

Мінсоцполітики України інформує та надає у межах своїх повноважень роз'яснення (підпункт 103 пункту 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 423). Роз'яснення та листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони мають рекомендаційно-інформаційний характер.

 

ФЕДЕРАЦIЯ ПРОФЕСIЙНИХ СПIЛОК УКРАЇНИ

ЛИСТ
27.07.2017 N 05/01-27/825

Щодо врахування доплат у складi мiнiмальної заробiтної плати

Федерацiя профспiлок України звертається у зв'язку з грубим порушенням законодавства України про оплату працi, спричиненим довiльним тлумаченням посадовими особами Мiнiстерства соцiальної полiтики України положень Закону України "Про оплату працi", викладеним у листi Мiнсоцполiтики України вiд 13.02.2017 р. N 317/0/101-17/282 (далi - лист N 317/0/101-17/282).

У зазначеному листi мiнiстерство поширило iнформацiю, що сума iндексацiї включається до складу виплат, якi мають враховуватись до заробiтної плати при забезпеченнi її мiнiмального розмiру.

Вiдповiдно до статтi 3 Закону України "Про оплату працi" (далi - Закон) та статтi 95 Кодексу законiв про працю України мiнiмальна заробiтна плата - це встановлений законом мiнiмальний розмiр оплати працi за виконану працiвником мiсячну (годинну) норму працi.

Натомiсть вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про iндексацiю грошових доходiв населення" iндексацiя грошових доходiв населення - це встановлений законами та iншими нормативно-правовими актами України механiзм пiдвищення грошових доходiв населення, що дає можливiсть частково або повнiстю вiдшкодовувати подорожчання споживчих товарiв i послуг.

Суми iндексацiї грошових доходiв нараховуються та виплачуються для пiдтримки купiвельної спроможностi населення України в умовах зростання цiн з метою дотримання встановлених Конституцiєю України гарантiй щодо забезпечення достатнього життєвого рiвня громадян.

Тобто iндексацiя заробiтної плати, на противагу оплатi працi, не залежить вiд виконання певних обсягiв роботи, а є встановленою законодавством державною гарантiєю у зв'язку з зумовленими iнфляцiєю змiнами цiн i тарифiв на товари та послуги, що реалiзуються населенню.

Вiднесення сум виплат, пов'язаних з iндексацiєю заробiтної плати працiвникiв, до складу фонду заробiтної плати здiйснюється виключно з метою визначення джерела їх фiнансування та унiфiкацiї бухгалтерського облiку.

Водночас частиною п'ятою статтi 2 Закону України "Про iндексацiю грошових доходiв населення" передбачено, що iндексацiї пiдлягають грошовi доходи населення у межах прожиткового мiнiмуму, встановленого для вiдповiдних соцiальних i демографiчних груп населення.

Виходячи з викладеного, сума iндексацiї за своїм змiстом та призначенням не може включатися до складу доплат до рiвня мiнiмальної заробiтної плати.

Це додатково пiдтверджується також положеннями статтi 33 Закону, якими визначено, що в перiод мiж переглядом розмiру мiнiмальної заробiтної плати iндивiдуальна заробiтна плата пiдлягає iндексацiї згiдно з чинним законодавством.

Пунктом 2 Порядку проведення iндексацiї грошових доходiв населення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 р. N 1078, передбачено, що iндексацiї пiдлягає, зокрема, оплата працi найманих працiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй у грошовому виразi, яка включає оплату працi за виконану роботу згiдно з тарифними ставками (окладами) i вiдрядними розцiнками, доплати, надбавки, премiї, гарантiйнi та компенсацiйнi виплати, передбаченi законодавством, а також iншi компенсацiйнi виплати, що мають постiйний характер.

Вiдповiдно до абзацу дев'ятнадцятого пункту 2.2.1 Iнструкцiї зi статистики заробiтної плати, затвердженої наказом Державного комiтету статистики України вiд 13.01.2004 р. N 5, доплата до розмiру мiнiмальної заробiтної плати належить до Фонду додаткової за робiтної плати.

Таким чином, доплата до мiнiмальної заробiтної плати у складi оплати працi в межах прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб також є об'єктом iндексацiї.

Федерацiя профспiлок України звернулася до Мiнсоцполiтики (лист вiд 14.06.2017 р. N 05/01-16/661) з проханням надати додатковi роз'яснення з подальшим їх оприлюдненням щодо неврахування суми iндексацiї грошових доходiв при обчисленнi заробiтної плати для забезпечення її мiнiмального розмiру. У вiдповiдь отримано лист мiнiстерства (вiд 07.07.2017 р. N 13899/0/2-17/16), в якому йдеться, що сума iндексацiї має враховуватись до мiнiмальної заробiтної плати.

Мiнiстерство юстицiї України як головний орган у системi центральних органiв виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну правову полiтику, неодноразово наголошувало (наприклад, у листах вiд 28.04.2011 р. N 3915-0-4-11/101 та вiд 31.05.2012 р. N 5476-0-33-12/10.1 тощо), що листи - це службова кореспонденцiя, вони не є нормативно-правовими актами, можуть носити лише роз'яснювальний, iнформацiйний та рекомендацiйний характер i не повиннi мiстити нових правових норм, якi зачiпають права, свободи й законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер. Такi правовi норми мають бути викладенi виключно у нормативно-правовому актi, затвердженому вiдповiдним розпорядчим документом уповноваженого вiдповiдно до законодавства суб'єкта нормотворення, погодженому iз заiнтересованими органами та зареєстрованому в органах юстицiї в порядку, встановленому законодавством про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв. У разi встановлення листами нових правових норм вони пiдлягають вiдкликанню з мiсць застосування органом, що їх видав, та скасуванню.

Враховуючи викладене, просимо звернутися до Мiнiстерства соцiальної полiтики України з вимогою про вiдкликання листа N 317/0/101-17/282, яким встановлюються новi правовi норми в порушення приписiв Закону України "Про iндексацiю грошових доходiв громадян", спрямованого на реалiзацiю гарантiй, визначених у статтi 48 Конституцiї України.

Голова ФПУ Г. Осовий

Корисна інформація

ІНДЕКСАЦІЯ не входить в Доплату до мінімальної зарплати! думка Мінсоцполітики змінилась на вимоги Федерації профспілок 

11.12.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
07.09.2017 N 2341/0/101-17

Щодо вiдкликання листа

Департамент заробiтної плати та умов працi Мiнiстерства соцiальної полiтики вiдкликає лист вiд 13.02.2017 р. N 317/0/101-17/282, який визнає таким, що втратив чиннiсть.

 

МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
13.02.2017 N 317/0/101-17/282

(Лист вiдкликано на пiдставi Листа
Мiнiстерства соцiальної полiтики україни
N 2341/0/101-17 вiд 07.09.2017)

Щодо включення iндексацiї до виплат, якi враховуються
до зарплати при забезпеченнi її мiнiмального розмiру

Департамент заробiтної плати та умов працi розглянув лист i повiдомляє.

Згiдно iз статтею 1 Закону України "Про оплату працi" (далi - Закон) заробiтна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразi, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працiвниковi за виконану ним роботу.

Вiдповiдно до статтi 3-1 Закону (її редакцiї Закону України вiд 06.12.2016 р. N 1774-VIII) розмiр заробiтної плати працiвника за повнiстю виконану мiсячну (годинну) норму працi не може бути нижчим за розмiр мiнiмальної заробiтної плати.

Тобто, якщо працiвником виконана мiсячна норма працi, йому мають нарахувати заробiтну плату не нижче розмiру мiнiмальної заробiтної плати.

Частиною другою статтi 3-1 Закону визначений вичерпний перелiк виплат, якi не враховуються при обчисленнi розмiру заробiтної плати працiвника для забезпечення її мiнiмального розмiру. Це - доплати за роботу в несприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нiчний та надурочний час, роз'їзний характер робiт, премiї до святкових i ювiлейних дат.

Всi iншi складовi заробiтної плати, якi не перелiченi в частинi другiй статтi 3-1 Закону, мають враховуватись до мiнiмальної заробiтної плати.

Тобто, сума iндексацiї, визначена вiдповiдно до пункту 5 Порядку проведення iндексацiї грошових доходiв населення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 N 1078 (iз змiнами), включається до виплат, якi мають враховуватись до заробiтної плати при забезпеченi її мiнiмального розмiру.

Директор Департаменту О. Товстенко

Мінсоцполітики України інформує та надає у межах своїх повноважень роз'яснення (підпункт 103 пункту 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 423). Роз'яснення та листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони мають рекомендаційно-інформаційний характер.

 

ФЕДЕРАЦIЯ ПРОФЕСIЙНИХ СПIЛОК УКРАЇНИ

ЛИСТ
27.07.2017 N 05/01-27/825

Щодо врахування доплат у складi мiнiмальної заробiтної плати

Федерацiя профспiлок України звертається у зв'язку з грубим порушенням законодавства України про оплату працi, спричиненим довiльним тлумаченням посадовими особами Мiнiстерства соцiальної полiтики України положень Закону України "Про оплату працi", викладеним у листi Мiнсоцполiтики України вiд 13.02.2017 р. N 317/0/101-17/282 (далi - лист N 317/0/101-17/282).

У зазначеному листi мiнiстерство поширило iнформацiю, що сума iндексацiї включається до складу виплат, якi мають враховуватись до заробiтної плати при забезпеченнi її мiнiмального розмiру.

Вiдповiдно до статтi 3 Закону України "Про оплату працi" (далi - Закон) та статтi 95 Кодексу законiв про працю України мiнiмальна заробiтна плата - це встановлений законом мiнiмальний розмiр оплати працi за виконану працiвником мiсячну (годинну) норму працi.

Натомiсть вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про iндексацiю грошових доходiв населення" iндексацiя грошових доходiв населення - це встановлений законами та iншими нормативно-правовими актами України механiзм пiдвищення грошових доходiв населення, що дає можливiсть частково або повнiстю вiдшкодовувати подорожчання споживчих товарiв i послуг.

Суми iндексацiї грошових доходiв нараховуються та виплачуються для пiдтримки купiвельної спроможностi населення України в умовах зростання цiн з метою дотримання встановлених Конституцiєю України гарантiй щодо забезпечення достатнього життєвого рiвня громадян.

Тобто iндексацiя заробiтної плати, на противагу оплатi працi, не залежить вiд виконання певних обсягiв роботи, а є встановленою законодавством державною гарантiєю у зв'язку з зумовленими iнфляцiєю змiнами цiн i тарифiв на товари та послуги, що реалiзуються населенню.

Вiднесення сум виплат, пов'язаних з iндексацiєю заробiтної плати працiвникiв, до складу фонду заробiтної плати здiйснюється виключно з метою визначення джерела їх фiнансування та унiфiкацiї бухгалтерського облiку.

Водночас частиною п'ятою статтi 2 Закону України "Про iндексацiю грошових доходiв населення" передбачено, що iндексацiї пiдлягають грошовi доходи населення у межах прожиткового мiнiмуму, встановленого для вiдповiдних соцiальних i демографiчних груп населення.

Виходячи з викладеного, сума iндексацiї за своїм змiстом та призначенням не може включатися до складу доплат до рiвня мiнiмальної заробiтної плати.

Це додатково пiдтверджується також положеннями статтi 33 Закону, якими визначено, що в перiод мiж переглядом розмiру мiнiмальної заробiтної плати iндивiдуальна заробiтна плата пiдлягає iндексацiї згiдно з чинним законодавством.

Пунктом 2 Порядку проведення iндексацiї грошових доходiв населення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 р. N 1078, передбачено, що iндексацiї пiдлягає, зокрема, оплата працi найманих працiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй у грошовому виразi, яка включає оплату працi за виконану роботу згiдно з тарифними ставками (окладами) i вiдрядними розцiнками, доплати, надбавки, премiї, гарантiйнi та компенсацiйнi виплати, передбаченi законодавством, а також iншi компенсацiйнi виплати, що мають постiйний характер.

Вiдповiдно до абзацу дев'ятнадцятого пункту 2.2.1 Iнструкцiї зi статистики заробiтної плати, затвердженої наказом Державного комiтету статистики України вiд 13.01.2004 р. N 5, доплата до розмiру мiнiмальної заробiтної плати належить до Фонду додаткової за робiтної плати.

Таким чином, доплата до мiнiмальної заробiтної плати у складi оплати працi в межах прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб також є об'єктом iндексацiї.

Федерацiя профспiлок України звернулася до Мiнсоцполiтики (лист вiд 14.06.2017 р. N 05/01-16/661) з проханням надати додатковi роз'яснення з подальшим їх оприлюдненням щодо неврахування суми iндексацiї грошових доходiв при обчисленнi заробiтної плати для забезпечення її мiнiмального розмiру. У вiдповiдь отримано лист мiнiстерства (вiд 07.07.2017 р. N 13899/0/2-17/16), в якому йдеться, що сума iндексацiї має враховуватись до мiнiмальної заробiтної плати.

Мiнiстерство юстицiї України як головний орган у системi центральних органiв виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну правову полiтику, неодноразово наголошувало (наприклад, у листах вiд 28.04.2011 р. N 3915-0-4-11/101 та вiд 31.05.2012 р. N 5476-0-33-12/10.1 тощо), що листи - це службова кореспонденцiя, вони не є нормативно-правовими актами, можуть носити лише роз'яснювальний, iнформацiйний та рекомендацiйний характер i не повиннi мiстити нових правових норм, якi зачiпають права, свободи й законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер. Такi правовi норми мають бути викладенi виключно у нормативно-правовому актi, затвердженому вiдповiдним розпорядчим документом уповноваженого вiдповiдно до законодавства суб'єкта нормотворення, погодженому iз заiнтересованими органами та зареєстрованому в органах юстицiї в порядку, встановленому законодавством про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв. У разi встановлення листами нових правових норм вони пiдлягають вiдкликанню з мiсць застосування органом, що їх видав, та скасуванню.

Враховуючи викладене, просимо звернутися до Мiнiстерства соцiальної полiтики України з вимогою про вiдкликання листа N 317/0/101-17/282, яким встановлюються новi правовi норми в порушення приписiв Закону України "Про iндексацiю грошових доходiв громадян", спрямованого на реалiзацiю гарантiй, визначених у статтi 48 Конституцiї України.

Голова ФПУ Г. Осовий