Корисна інформація

СТРАХОВИЙ СТАЖ у таблиці періодів (для визначення % оплати лікарняних) 

29.01.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

Періоди обчислення страхового стажу для лікарняних

Страховий стаж для лікарняних

До 28.02.2001 р.

28.02.2001 р. –

01.01.2011 р.

01.01.2011 р. –

01.01.2016 р.

З 01.01.2016 р.

Обчислюється за даними трудової книжки

Обчислюється за даними трудової книжки

Обчислюється одночасно за двома документами:

1)за даними трудової книжки

2) за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Індивідуальні відомості (ІНДАНІ) про застрахованих осіб надаються з Державного реєстру застрахованим особам на паперових носіях за типовою формою ОК-7-з або ОК-5.

Також варто врахувати лист ФССзТВП від 04.02.2011 № 04-29-196

Обчислюється:

На практиці – за період з 01.01.2011 р. на підставі довідок ОК-5 або ОК-7-з

Згідно вимог законодавства -

за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Індивідуальні відомості (ІНДАНІ) про застрахованих осіб надаються з Державного реєстру застрахованим особам на паперових носіях за типовою формою ОК-7-з.

Також варто врахувати лист ФССзТВП від 17.01.2015 № 2.4-17-92

Визначається

Постановою КМУ вiд 19.10.98 р. № 1658

Визначається

ст. 7 Закону № 2240

Визначається

ст. 7 Закону № 2240,

п. 6 ст. 20 Закону № 2464

п. 3.3 Постанови ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-1

Визначається

ст. 21 Закону № 1105,

п. 6 ст. 20 Закону № 2464

 

Зараховуються:

- час роботи на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi або iншої роботи, протягом якої працiвник пiдлягав обов'язковому соцiальному страхуванню, незалежно вiд характеру й тривалостi роботи i тривалостi перерв;

- служба у Збройних Силах, Нацiональнiй гвардiї, Прикордонних вiйськах, СБУ, внутрiшнiх вiйськах МВС, вiйськах цивiльної оборони та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, а також в органах внутрiшнiх справ;

- час перебування громадян на альтернативнiй (невiйськовiй) службi;

- час вiдпусток у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, частково оплачуваної вiдпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку i вiдпустки без збереження заробiтної плати по догляду за дитиною, тривалiсть якої визначається медичним висновком, але не бiльш як до досягнення дитиною шестирiчного вiку;

- час навчання у професiйно-технiчному закладi освiти

Зараховуються:

- час роботи на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi або iншої роботи, протягом якої працiвник пiдлягав обов'язковому соцiальному страхуванню, незалежно вiд характеру й тривалостi роботи i тривалостi перерв, під час якої особа сплачувала страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

- періоди тимчасової втрати працездатностi;

- час перебування у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;

- час перебування у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку;

- перiоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв.

 

Зараховуються:

- час роботи на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi або iншої роботи, протягом якої працiвник пiдлягав обов'язковому соцiальному страхуванню, незалежно вiд характеру й тривалостi роботи i тривалостi перерв, під час якої особою та її роботодавцем сплачувалися страховi внески в сумi не меншiй, нiж мiнiмальний страховий внесок;

- періоди тимчасової втрати працездатностi;

- час перебування у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;

- час перебування у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку (як з 14.03.2013 р. так і за період з 01.01.2011 р. – тобто повністю включається;

- перiоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв (за винятком пенсiї по iнвалiдностi).

 

Зараховуються:

- час роботи на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi або iншої роботи, протягом якої працiвник пiдлягав обов'язковому соцiальному страхуванню, незалежно вiд характеру й тривалостi роботи i тривалостi перерв, під час якої особою та її роботодавцем сплачувалися страховi внески в сумi не меншiй, нiж мiнiмальний страховий внесок;

- періоди тимчасової втрати працездатностi;

- час перебування у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;

- час перебування у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку;

- перiоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв (за винятком пенсiї по iнвалiдностi)

- трудовий стаж, набутий працiвником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинностi Законом № 2240

- перiоди, починаючи з 1 сiчня 2016 року, протягом яких особа не пiдлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiдповiдно до Закону № 2464

 

Не зараховується:

час навчання у вищому закладi освiти (у тому числi на пiдготовчих вiддiленнях), в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi з денною (очною) формою навчання

Не зараховується:

- служба у Збройних Силах, Нацiональнiй гвардiї, Прикордонних вiйськах, СБУ, внутрiшнiх вiйськах МВС, вiйськах цивiльної оборони та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, а також в органах внутрiшнiх справ;

- час перебування громадян на альтернативнiй (невiйськовiй) службi;

- час навчання у професiйно-технiчному закладi освiти;

- час навчання у вищому закладi освiти (у тому числi на пiдготовчих вiддiленнях), в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi з денною (очною) формою навчання

Не зараховується:

- служба у Збройних Силах, Нацiональнiй гвардiї, Прикордонних вiйськах, СБУ, внутрiшнiх вiйськах МВС, вiйськах цивiльної оборони та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, а також в органах внутрiшнiх справ;

- час перебування громадян на альтернативнiй (невiйськовiй) службi;

- час навчання у професiйно-технiчному закладi освiти;

- час навчання у вищому закладi освiти (у тому числi на пiдготовчих вiддiленнях), в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi з денною (очною) формою навчання

Не зараховується:

- час навчання у професiйно-технiчному закладi освiти;

- час навчання у вищому закладi освiти (у тому числi на пiдготовчих вiддiленнях), в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi з денною (очною) формою навчання

 

 

ЗАКОН N 1105-XIV 23 вересня 1999 року

Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування

Стаття 21. Обчислення страхового стажу

1. Страховий стаж - перiод (строк), протягом якого особа пiдлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та за який щомiсяця сплачено нею та роботодавцем або нею страховi внески в сумi не меншiй, нiж мiнiмальний страховий внесок, крiм випадкiв, передбачених абзацом другим цiєї частини.

Перiод вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, отримання виплат за окремими видами соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв (за винятком пенсiї по iнвалiдностi), включається до страхового стажу як перiод, за який сплачено страховi внески виходячи з розмiру мiнiмального страхового внеску.

2. Страховий стаж обчислюється за даними персонiфiкованого облiку вiдомостей про застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцiального страхування, а за перiоди до його запровадження - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що дiяло ранiше.

3. Страховий стаж обчислюється в мiсяцях.

Якщо сума сплачених за вiдповiдний мiсяць страхових внескiв менша, нiж мiнiмальний страховий внесок, цей перiод зараховується до страхового стажу за формулою:

ТП = Св:В,

де ТП - тривалiсть перiоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у мiсяцях;

Св - сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, сплаченого за вiдповiдний мiсяць;

В - мiнiмальний розмiр страхового внеску за вiдповiдний мiсяць.

 

4. До страхового стажу прирiвнюється трудовий стаж, набутий працiвником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинностi Законом України "Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням", а також перiоди, починаючи з 1 сiчня 2016 року, протягом яких особа не пiдлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiдповiдно до Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування".

 

Стаття 24. Розмiр допомоги по тимчасовiй непрацездатностi

1. Допомога по тимчасовiй непрацездатностi виплачується застрахованим особам залежно вiд страхового стажу в таких розмiрах:

1) 50 вiдсоткiв середньої заробiтної плати (доходу) - застрахованим особам, якi мають страховий стаж до трьох рокiв;

2) 60 вiдсоткiв середньої заробiтної плати (доходу) - застрахованим особам, якi мають страховий стаж вiд трьох до п’яти рокiв;

3) 70 вiдсоткiв середньої заробiтної плати (доходу) - застрахованим особам, якi мають страховий стаж вiд п’яти до восьми рокiв;

4) 100 вiдсоткiв середньої заробiтної плати (доходу) - застрахованим особам, якi мають страховий стаж понад вiсiм рокiв;

5) 100 вiдсоткiв середньої заробiтної плати (доходу) - застрахованим особам, вiднесеним до 1-3 категорiй осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; одному з батькiв або особi, що їх замiнює та доглядає хвору дитину вiком до 14 рокiв, яка потерпiла вiд Чорнобильської катастрофи; ветеранам вiйни та особам, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"; особам, вiднесеним до жертв нацистських переслiдувань вiдповiдно до Закону України "Про жертви нацистських переслiдувань"; донорам, якi мають право на пiльгу, передбачену статтею 10 Закону України "Про донорство кровi та її компонентiв".

 

Корисна інформація

СТРАХОВИЙ СТАЖ у таблиці періодів (для визначення % оплати лікарняних) 

29.01.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

Періоди обчислення страхового стажу для лікарняних

Страховий стаж для лікарняних

До 28.02.2001 р.

28.02.2001 р. –

01.01.2011 р.

01.01.2011 р. –

01.01.2016 р.

З 01.01.2016 р.

Обчислюється за даними трудової книжки

Обчислюється за даними трудової книжки

Обчислюється одночасно за двома документами:

1)за даними трудової книжки

2) за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Індивідуальні відомості (ІНДАНІ) про застрахованих осіб надаються з Державного реєстру застрахованим особам на паперових носіях за типовою формою ОК-7-з або ОК-5.

Також варто врахувати лист ФССзТВП від 04.02.2011 № 04-29-196

Обчислюється:

На практиці – за період з 01.01.2011 р. на підставі довідок ОК-5 або ОК-7-з

Згідно вимог законодавства -

за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Індивідуальні відомості (ІНДАНІ) про застрахованих осіб надаються з Державного реєстру застрахованим особам на паперових носіях за типовою формою ОК-7-з.

Також варто врахувати лист ФССзТВП від 17.01.2015 № 2.4-17-92

Визначається

Постановою КМУ вiд 19.10.98 р. № 1658

Визначається

ст. 7 Закону № 2240

Визначається

ст. 7 Закону № 2240,

п. 6 ст. 20 Закону № 2464

п. 3.3 Постанови ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-1

Визначається

ст. 21 Закону № 1105,

п. 6 ст. 20 Закону № 2464

 

Зараховуються:

- час роботи на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi або iншої роботи, протягом якої працiвник пiдлягав обов'язковому соцiальному страхуванню, незалежно вiд характеру й тривалостi роботи i тривалостi перерв;

- служба у Збройних Силах, Нацiональнiй гвардiї, Прикордонних вiйськах, СБУ, внутрiшнiх вiйськах МВС, вiйськах цивiльної оборони та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, а також в органах внутрiшнiх справ;

- час перебування громадян на альтернативнiй (невiйськовiй) службi;

- час вiдпусток у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, частково оплачуваної вiдпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку i вiдпустки без збереження заробiтної плати по догляду за дитиною, тривалiсть якої визначається медичним висновком, але не бiльш як до досягнення дитиною шестирiчного вiку;

- час навчання у професiйно-технiчному закладi освiти

Зараховуються:

- час роботи на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi або iншої роботи, протягом якої працiвник пiдлягав обов'язковому соцiальному страхуванню, незалежно вiд характеру й тривалостi роботи i тривалостi перерв, під час якої особа сплачувала страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

- періоди тимчасової втрати працездатностi;

- час перебування у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;

- час перебування у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку;

- перiоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв.

 

Зараховуються:

- час роботи на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi або iншої роботи, протягом якої працiвник пiдлягав обов'язковому соцiальному страхуванню, незалежно вiд характеру й тривалостi роботи i тривалостi перерв, під час якої особою та її роботодавцем сплачувалися страховi внески в сумi не меншiй, нiж мiнiмальний страховий внесок;

- періоди тимчасової втрати працездатностi;

- час перебування у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;

- час перебування у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку (як з 14.03.2013 р. так і за період з 01.01.2011 р. – тобто повністю включається;

- перiоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв (за винятком пенсiї по iнвалiдностi).

 

Зараховуються:

- час роботи на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi або iншої роботи, протягом якої працiвник пiдлягав обов'язковому соцiальному страхуванню, незалежно вiд характеру й тривалостi роботи i тривалостi перерв, під час якої особою та її роботодавцем сплачувалися страховi внески в сумi не меншiй, нiж мiнiмальний страховий внесок;

- періоди тимчасової втрати працездатностi;

- час перебування у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;

- час перебування у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку;

- перiоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв (за винятком пенсiї по iнвалiдностi)

- трудовий стаж, набутий працiвником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинностi Законом № 2240

- перiоди, починаючи з 1 сiчня 2016 року, протягом яких особа не пiдлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiдповiдно до Закону № 2464

 

Не зараховується:

час навчання у вищому закладi освiти (у тому числi на пiдготовчих вiддiленнях), в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi з денною (очною) формою навчання

Не зараховується:

- служба у Збройних Силах, Нацiональнiй гвардiї, Прикордонних вiйськах, СБУ, внутрiшнiх вiйськах МВС, вiйськах цивiльної оборони та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, а також в органах внутрiшнiх справ;

- час перебування громадян на альтернативнiй (невiйськовiй) службi;

- час навчання у професiйно-технiчному закладi освiти;

- час навчання у вищому закладi освiти (у тому числi на пiдготовчих вiддiленнях), в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi з денною (очною) формою навчання

Не зараховується:

- служба у Збройних Силах, Нацiональнiй гвардiї, Прикордонних вiйськах, СБУ, внутрiшнiх вiйськах МВС, вiйськах цивiльної оборони та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, а також в органах внутрiшнiх справ;

- час перебування громадян на альтернативнiй (невiйськовiй) службi;

- час навчання у професiйно-технiчному закладi освiти;

- час навчання у вищому закладi освiти (у тому числi на пiдготовчих вiддiленнях), в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi з денною (очною) формою навчання

Не зараховується:

- час навчання у професiйно-технiчному закладi освiти;

- час навчання у вищому закладi освiти (у тому числi на пiдготовчих вiддiленнях), в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi з денною (очною) формою навчання

 

 

ЗАКОН N 1105-XIV 23 вересня 1999 року

Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування

Стаття 21. Обчислення страхового стажу

1. Страховий стаж - перiод (строк), протягом якого особа пiдлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та за який щомiсяця сплачено нею та роботодавцем або нею страховi внески в сумi не меншiй, нiж мiнiмальний страховий внесок, крiм випадкiв, передбачених абзацом другим цiєї частини.

Перiод вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, отримання виплат за окремими видами соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв (за винятком пенсiї по iнвалiдностi), включається до страхового стажу як перiод, за який сплачено страховi внески виходячи з розмiру мiнiмального страхового внеску.

2. Страховий стаж обчислюється за даними персонiфiкованого облiку вiдомостей про застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцiального страхування, а за перiоди до його запровадження - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що дiяло ранiше.

3. Страховий стаж обчислюється в мiсяцях.

Якщо сума сплачених за вiдповiдний мiсяць страхових внескiв менша, нiж мiнiмальний страховий внесок, цей перiод зараховується до страхового стажу за формулою:

ТП = Св:В,

де ТП - тривалiсть перiоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у мiсяцях;

Св - сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, сплаченого за вiдповiдний мiсяць;

В - мiнiмальний розмiр страхового внеску за вiдповiдний мiсяць.

 

4. До страхового стажу прирiвнюється трудовий стаж, набутий працiвником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинностi Законом України "Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням", а також перiоди, починаючи з 1 сiчня 2016 року, протягом яких особа не пiдлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiдповiдно до Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування".

 

Стаття 24. Розмiр допомоги по тимчасовiй непрацездатностi

1. Допомога по тимчасовiй непрацездатностi виплачується застрахованим особам залежно вiд страхового стажу в таких розмiрах:

1) 50 вiдсоткiв середньої заробiтної плати (доходу) - застрахованим особам, якi мають страховий стаж до трьох рокiв;

2) 60 вiдсоткiв середньої заробiтної плати (доходу) - застрахованим особам, якi мають страховий стаж вiд трьох до п’яти рокiв;

3) 70 вiдсоткiв середньої заробiтної плати (доходу) - застрахованим особам, якi мають страховий стаж вiд п’яти до восьми рокiв;

4) 100 вiдсоткiв середньої заробiтної плати (доходу) - застрахованим особам, якi мають страховий стаж понад вiсiм рокiв;

5) 100 вiдсоткiв середньої заробiтної плати (доходу) - застрахованим особам, вiднесеним до 1-3 категорiй осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; одному з батькiв або особi, що їх замiнює та доглядає хвору дитину вiком до 14 рокiв, яка потерпiла вiд Чорнобильської катастрофи; ветеранам вiйни та особам, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"; особам, вiднесеним до жертв нацистських переслiдувань вiдповiдно до Закону України "Про жертви нацистських переслiдувань"; донорам, якi мають право на пiльгу, передбачену статтею 10 Закону України "Про донорство кровi та її компонентiв".