Корисна інформація
Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Пенсійним фондом України для здійснення верифікації і моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами

ПФУ і Мінфін почав обмін інформацією 

05.02.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
04.10.2017 N 830

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 06 грудня 2017 р. за N 1473/31341

Про затвердження Порядку обмiну iнформацiєю мiж Мiнiстерством фiнансiв
України та Пенсiйним фондом України для здiйснення верифiкацiї i
монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами

Вiдповiдно до пункту 40 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Бюджетного кодексу України, пiдпункту 24-1 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 року N 375, Порядку здiйснення верифiкацiї та монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та отримання соцiальних виплат, пiльг, субсидiй, пенсiй, заробiтної плати, iнших виплат, що здiйснюються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, коштiв Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2016 року N 136, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обмiну iнформацiєю мiж Мiнiстерством фiнансiв України та Пенсiйним фондом України для здiйснення верифiкацiї i монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами, що додається.

2. Департаменту монiторингу баз даних та верифiкацiї виплат Мiнiстерства фiнансiв України забезпечити в установленому порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Мiнiстр О. Данилюк

Затверджено
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України 04.10.2017 N 830,
Постанова правлiння Пенсiйного фонду України 04.10.2017 N 21-1

Порядок
обмiну iнформацiєю мiж Мiнiстерством фiнансiв України та Пенсiйним
фондом України для здiйснення верифiкацiї i монiторингу
достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами

I. Загальнi положення

1. Цей Порядок розроблено з метою визначення механiзму обмiну iнформацiєю мiж Мiнiстерством фiнансiв України та Пенсiйним фондом України для здiйснення верифiкацiї та монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та отримання соцiальних виплат, пiльг, субсидiй, пенсiй, заробiтної плати, iнших виплат (далi - державнi виплати), що здiйснюються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, коштiв Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування, вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2016 року N 136 "Про затвердження Порядку здiйснення верифiкацiї та монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та отримання соцiальних виплат, пiльг, субсидiй, пенсiй, заробiтної плати, iнших виплат, що здiйснюються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, коштiв Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування" (далi - Постанова N 136).

2. У цьому Порядку термiни вживаються у значеннях, визначених Законами України "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування", "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування", "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах", "Про електронний цифровий пiдпис", постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 травня 2015 року N 303 "Деякi питання органiзацiї мiжвiдомчого обмiну iнформацiєю в Нацiональнiй системi конфiденцiйного зв’язку", Постановою N 136.

3. Суб’єктами iнформацiйного обмiну вiдповiдно до цього Порядку є Мiнiстерство фiнансiв України та Пенсiйний фонд України.

Взаємодiя iнформацiйних систем суб’єктiв iнформацiйного обмiну здiйснюється на центральному рiвнi в електроннiй формi шляхом обмiну iнформацiєю iнформацiйно-телекомунiкацiйними засобами з використанням засобiв технiчного та криптографiчного захисту iнформацiї вiдповiдно до вимог законодавства з питань захисту iнформацiї.

Структура, формат та строки передачi файлiв, якi мiстять iнформацiю, що передається вiдповiдно до цього Порядку, вимоги до захисту та обсягiв iнформацiї, процедури взаємодiї iнформацiйних систем та змiни до них визначаються суб’єктами iнформацiйного обмiну шляхом прийняття спiльних рiшень, якi оформлюються окремими протоколами, пiдготовленими на пiдставi цього Порядку (далi - протоколи).

Вимоги до захисту iнформацiї пiдлягають погодженню з Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України.

Суб’єкти iнформацiйного обмiну є вiдповiдальними за своєчаснiсть та повноту надання достовiрної iнформацiї.

II. Вимоги щодо органiзацiї iнформацiйного обмiну

1. У процесi iнформацiйного обмiну суб’єкти iнформацiйного обмiну здiйснюють контроль щодо:

коректностi iнформацiї та її вiдповiдностi структурi та формату файлiв, що встановленi протоколами;

повноти iнформацiї за її складовими частинами.

2. За результатами контролю iнформацiї суб’єкт iнформацiйного обмiну протягом одного робочого дня надає iншiй сторонi пiдтвердження про її прийняття або неприйняття з вiдповiдним обґрунтуванням.

3. Суб’єкт iнформацiйного обмiну не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання повiдомлення про неприйняття iнформацiї розглядає обґрунтування щодо її вiдхилення, усуває недолiки та передає скориговану iнформацiю.

4. Ведення журналiв облiку iнформацiйних потокiв здiйснює Мiнiстерство фiнансiв України.

III. Iнформацiя, що надсилається
суб’єктами iнформацiйного обмiну

1. Iнформацiя, яка передається Пенсiйним фондом України до Мiнiстерства фiнансiв України, включає:

щомiсячну iнформацiю з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцiального страхування (далi - реєстр застрахованих осiб) про нарахування та/або виплату пенсiї, що мiстить персональнi данi одержувача пенсiйної виплати, її складовi та iнформацiю про пiдстави нарахування, що надається не пiзнiше 08 числа мiсяця, наступного за звiтним;

щомiсячну iнформацiю про опрацювання рекомендацiй Мiнiстерства фiнансiв України та прийнятих органами Пенсiйного фонду України на їх пiдставi рiшень про зупинення або припинення, продовження пенсiйних виплат, що надається не пiзнiше трьох робочих днiв з дати прийняття рiшення про зупинення або припинення, продовження пенсiйних виплат;

iнформацiю про погодження змiсту щомiсячного монiторингу результатiв здiйснення верифiкацiї та достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами, що надається протягом трьох робочих днiв iз дня надходження такої iнформацiї;

вiдповiдi на запити Мiнiстерства фiнансiв України про надання iнформацiї з реєстру застрахованих осiб щодо перелiку мiсць роботи застрахованої особи, перiодiв перебування безробiтного на облiку в центрi зайнятостi, що надаються протягом тридцяти робочих днiв з дня надходження запиту, якщо iнший строк не узгоджений сторонами iнформацiйного обмiну.

2. Iнформацiя, яка передається Мiнiстерством фiнансiв України до Пенсiйного фонду України, включає:

щомiсячнi рекомендацiї щодо зупинення або припинення пенсiйних виплат iз зазначенням iнформацiї, яка не узгоджується з нормативно-правовими актами, що регулюють державнi виплати, якi надаються до 10 числа мiсяця, що настає пiсля мiсяця отримання iнформацiї з реєстру застрахованих осiб;

щомiсячний монiторинг результатiв здiйснення верифiкацiї та достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами, що надається першого четверга кожного мiсяця;

запити про надання Пенсiйним фондом України iнформацiї з реєстру застрахованих осiб щодо перелiку мiсць роботи застрахованої особи, перiодiв перебування безробiтного на облiку в центрi зайнятостi.

Якщо день надання iнформацiї припадає на вихiдний, святковий або iнший неробочий день, iнформацiя надається в перший за ним робочий день.

IV. Захист та використання iнформацiї

1. Обмiн iнформацiєю згiдно з цим Порядком суб’єктами iнформацiйного обмiну здiйснюється з впровадженням комплексної системи захисту iнформацiї з пiдтвердженою вiдповiднiстю. Пiдтвердження вiдповiдностi здiйснюється за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

До впровадження суб’єктами iнформацiйного обмiну комплексної системи захисту iнформацiї з пiдтвердженою вiдповiднiстю обмiн iнформацiєю може здiйснюватися у тестовому режимi.

Для захисту iнформацiї застосовуються засоби технiчного та криптографiчного захисту iнформацiї, що мають сертифiкат вiдповiдностi або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сферi криптографiчного захисту iнформацiї.

2. Iнформацiя, що надається, використовується Мiнiстерством фiнансiв України з додержанням вимог Законiв України "Про iнформацiю", "Про захист персональних даних" виключно для здiйснення верифiкацiї та монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та отримання державних виплат, визначених Постановою N 136, i не може бути передана третiй сторонi, якщо iнше не передбачено законом.

Директор Департаменту монiторингу баз даних
та верифiкацiї виплати Мiнiстерства
фiнансiв України Д.М. Серебрянський

Директор Департаменту iнформацiйних систем
та електронних реєстрiв Пенсiйного фонду України О.М. Малецький

 

Корисна інформація
Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Пенсійним фондом України для здійснення верифікації і моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами

ПФУ і Мінфін почав обмін інформацією 

05.02.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
04.10.2017 N 830

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 06 грудня 2017 р. за N 1473/31341

Про затвердження Порядку обмiну iнформацiєю мiж Мiнiстерством фiнансiв
України та Пенсiйним фондом України для здiйснення верифiкацiї i
монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами

Вiдповiдно до пункту 40 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Бюджетного кодексу України, пiдпункту 24-1 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 року N 375, Порядку здiйснення верифiкацiї та монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та отримання соцiальних виплат, пiльг, субсидiй, пенсiй, заробiтної плати, iнших виплат, що здiйснюються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, коштiв Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2016 року N 136, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обмiну iнформацiєю мiж Мiнiстерством фiнансiв України та Пенсiйним фондом України для здiйснення верифiкацiї i монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами, що додається.

2. Департаменту монiторингу баз даних та верифiкацiї виплат Мiнiстерства фiнансiв України забезпечити в установленому порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Мiнiстр О. Данилюк

Затверджено
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України 04.10.2017 N 830,
Постанова правлiння Пенсiйного фонду України 04.10.2017 N 21-1

Порядок
обмiну iнформацiєю мiж Мiнiстерством фiнансiв України та Пенсiйним
фондом України для здiйснення верифiкацiї i монiторингу
достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами

I. Загальнi положення

1. Цей Порядок розроблено з метою визначення механiзму обмiну iнформацiєю мiж Мiнiстерством фiнансiв України та Пенсiйним фондом України для здiйснення верифiкацiї та монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та отримання соцiальних виплат, пiльг, субсидiй, пенсiй, заробiтної плати, iнших виплат (далi - державнi виплати), що здiйснюються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, коштiв Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування, вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2016 року N 136 "Про затвердження Порядку здiйснення верифiкацiї та монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та отримання соцiальних виплат, пiльг, субсидiй, пенсiй, заробiтної плати, iнших виплат, що здiйснюються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, коштiв Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування" (далi - Постанова N 136).

2. У цьому Порядку термiни вживаються у значеннях, визначених Законами України "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування", "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування", "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах", "Про електронний цифровий пiдпис", постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 травня 2015 року N 303 "Деякi питання органiзацiї мiжвiдомчого обмiну iнформацiєю в Нацiональнiй системi конфiденцiйного зв’язку", Постановою N 136.

3. Суб’єктами iнформацiйного обмiну вiдповiдно до цього Порядку є Мiнiстерство фiнансiв України та Пенсiйний фонд України.

Взаємодiя iнформацiйних систем суб’єктiв iнформацiйного обмiну здiйснюється на центральному рiвнi в електроннiй формi шляхом обмiну iнформацiєю iнформацiйно-телекомунiкацiйними засобами з використанням засобiв технiчного та криптографiчного захисту iнформацiї вiдповiдно до вимог законодавства з питань захисту iнформацiї.

Структура, формат та строки передачi файлiв, якi мiстять iнформацiю, що передається вiдповiдно до цього Порядку, вимоги до захисту та обсягiв iнформацiї, процедури взаємодiї iнформацiйних систем та змiни до них визначаються суб’єктами iнформацiйного обмiну шляхом прийняття спiльних рiшень, якi оформлюються окремими протоколами, пiдготовленими на пiдставi цього Порядку (далi - протоколи).

Вимоги до захисту iнформацiї пiдлягають погодженню з Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України.

Суб’єкти iнформацiйного обмiну є вiдповiдальними за своєчаснiсть та повноту надання достовiрної iнформацiї.

II. Вимоги щодо органiзацiї iнформацiйного обмiну

1. У процесi iнформацiйного обмiну суб’єкти iнформацiйного обмiну здiйснюють контроль щодо:

коректностi iнформацiї та її вiдповiдностi структурi та формату файлiв, що встановленi протоколами;

повноти iнформацiї за її складовими частинами.

2. За результатами контролю iнформацiї суб’єкт iнформацiйного обмiну протягом одного робочого дня надає iншiй сторонi пiдтвердження про її прийняття або неприйняття з вiдповiдним обґрунтуванням.

3. Суб’єкт iнформацiйного обмiну не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання повiдомлення про неприйняття iнформацiї розглядає обґрунтування щодо її вiдхилення, усуває недолiки та передає скориговану iнформацiю.

4. Ведення журналiв облiку iнформацiйних потокiв здiйснює Мiнiстерство фiнансiв України.

III. Iнформацiя, що надсилається
суб’єктами iнформацiйного обмiну

1. Iнформацiя, яка передається Пенсiйним фондом України до Мiнiстерства фiнансiв України, включає:

щомiсячну iнформацiю з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцiального страхування (далi - реєстр застрахованих осiб) про нарахування та/або виплату пенсiї, що мiстить персональнi данi одержувача пенсiйної виплати, її складовi та iнформацiю про пiдстави нарахування, що надається не пiзнiше 08 числа мiсяця, наступного за звiтним;

щомiсячну iнформацiю про опрацювання рекомендацiй Мiнiстерства фiнансiв України та прийнятих органами Пенсiйного фонду України на їх пiдставi рiшень про зупинення або припинення, продовження пенсiйних виплат, що надається не пiзнiше трьох робочих днiв з дати прийняття рiшення про зупинення або припинення, продовження пенсiйних виплат;

iнформацiю про погодження змiсту щомiсячного монiторингу результатiв здiйснення верифiкацiї та достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами, що надається протягом трьох робочих днiв iз дня надходження такої iнформацiї;

вiдповiдi на запити Мiнiстерства фiнансiв України про надання iнформацiї з реєстру застрахованих осiб щодо перелiку мiсць роботи застрахованої особи, перiодiв перебування безробiтного на облiку в центрi зайнятостi, що надаються протягом тридцяти робочих днiв з дня надходження запиту, якщо iнший строк не узгоджений сторонами iнформацiйного обмiну.

2. Iнформацiя, яка передається Мiнiстерством фiнансiв України до Пенсiйного фонду України, включає:

щомiсячнi рекомендацiї щодо зупинення або припинення пенсiйних виплат iз зазначенням iнформацiї, яка не узгоджується з нормативно-правовими актами, що регулюють державнi виплати, якi надаються до 10 числа мiсяця, що настає пiсля мiсяця отримання iнформацiї з реєстру застрахованих осiб;

щомiсячний монiторинг результатiв здiйснення верифiкацiї та достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами, що надається першого четверга кожного мiсяця;

запити про надання Пенсiйним фондом України iнформацiї з реєстру застрахованих осiб щодо перелiку мiсць роботи застрахованої особи, перiодiв перебування безробiтного на облiку в центрi зайнятостi.

Якщо день надання iнформацiї припадає на вихiдний, святковий або iнший неробочий день, iнформацiя надається в перший за ним робочий день.

IV. Захист та використання iнформацiї

1. Обмiн iнформацiєю згiдно з цим Порядком суб’єктами iнформацiйного обмiну здiйснюється з впровадженням комплексної системи захисту iнформацiї з пiдтвердженою вiдповiднiстю. Пiдтвердження вiдповiдностi здiйснюється за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

До впровадження суб’єктами iнформацiйного обмiну комплексної системи захисту iнформацiї з пiдтвердженою вiдповiднiстю обмiн iнформацiєю може здiйснюватися у тестовому режимi.

Для захисту iнформацiї застосовуються засоби технiчного та криптографiчного захисту iнформацiї, що мають сертифiкат вiдповiдностi або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сферi криптографiчного захисту iнформацiї.

2. Iнформацiя, що надається, використовується Мiнiстерством фiнансiв України з додержанням вимог Законiв України "Про iнформацiю", "Про захист персональних даних" виключно для здiйснення верифiкацiї та монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та отримання державних виплат, визначених Постановою N 136, i не може бути передана третiй сторонi, якщо iнше не передбачено законом.

Директор Департаменту монiторингу баз даних
та верифiкацiї виплати Мiнiстерства
фiнансiв України Д.М. Серебрянський

Директор Департаменту iнформацiйних систем
та електронних реєстрiв Пенсiйного фонду України О.М. Малецький