Корисна інформація

ДФСУ про 1ДФ та СПД у відрядженні:

оскiльки юрособа тiльки компенсує витрати працiвника на вiдрядження, то вiдображати сплату працiвником коштiв за наданi пiд час вiдрядження ФО-СПД послуги така юридична особа не зобов’язана

19.02.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Сектор органiзацiї роботи ДПI у Голосiївському районi м. Києва

Щодо витрат на вiдрядження

ПИТАННЯ: Чи повинна юридична особа вiдображати в податковому розрахунку за формою № 1ДФ виплати на користь ФОП - платника єдиного податку, що надала послуги вiдрядженому працiвниковi?

ВIДПОВIДЬ: За пiдпунктом 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далi - Кодекс) до загального мiсячного (оподатковуваного) доходу платника податку не включаються, зокрема, кошти, одержанi платником податку на вiдрядження або пiдзвiт i розрахованi згiдно з п. 170.9 ст. 170 Кодексу.

Суми та склад витрат на вiдрядження державних службовцiв, а також iнших осiб, що направляються у вiдрядження пiдприємствами, установами та органiзацiями, якi повнiстю або частково утримуються (фiнансуються) за рахунок бюджетних коштiв, визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.02.2011 р. № 98 (iз змiнами i доповненнями, далi - постанова № 98).

Iнструкцiя про службовi вiдрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мiнфiну України вiд 13.03.98 р. № 59 (iз змiнами i доповненнями, далi - Iнструкцiя № 59), є обов’язковою для органiв державної влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, що повнiстю або частково утримуються (фiнансуються) за рахунок бюджетних коштiв.

Однак iншi пiдприємства та органiзацiї цей документ можуть використовувати як допомiжний (довiдковий).

Пунктом 4 роздiлу I Iнструкцiї № 59 визначено, що пiдприємство, яке вiдряджає працiвника, забезпечує його коштами на поточнi витрати пiд час службового вiдрядження (авансом). Аванс вiдрядженому працiвниковi може видаватися готiвкою або перераховуватися в безготiвковiй формi на вiдповiдний рахунок для використання iз застосуванням платiжних карток.

Якщо працiвник застосував платiжну картку для проведення розрахункiв у безготiвковiй формi, йому вiдшкодовується збiр за переказ грошових коштiв електронними засобами (згiдно з правилами платiжної системи) за наявностi документального пiдтвердження його сплати (виписка з карткового рахунку або iнший документ на паперовому носiї, що пiдтвердне суму сплаченого збору).

Пiдтвердними документами, що засвiдчують вартiсть понесених у зв'язку з вiдрядженням витрат, є розрахунковi документи вiдповiдно до Закону України вiд 06.07.95 р. № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (iз змiнами та доповненнями) та Кодексу (п. 14 роздiлу I Iнструкцiї № 59).

За наявностi оригiналiв пiдтвердних документiв пiдприємство вiдшкодовує в межах граничних сум витрат на найм житлового примiщення, затверджених постановою № 98, витрати вiдрядженим працiвникам на найм житлового примiщення з розрахунку вартостi одного мiсця в готелi (мотелi), iншому житловому примiщеннi за кожну добу такого проживання з урахуванням включених до рахункiв на оплату вартостi проживання витрат на користування телефоном (крiм витрат на службовi телефоннi розмови), холодильником, телевiзором та iнших витрат (п. 5 роздiлу II Iнструкцiї № 59).

Згiдно з п. 177.8 ст. 177 Кодексу вiдряджений працiвник отримує вiд фiзичної особи - пiдприємця, який надавав послуги з найму житлового примiщення та переїзду, копiю документа, що пiдтверджує її державну реєстрацiю вiдповiдно до закону як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

Пiсля повернення з вiдрядження працiвник зобов’язаний до закiнчення п'ятого банкiвського дня, наступного за днем прибуття до мiсця постiйної роботи, подате згiдно з положеннями Iнструкцiї № 59 звiт про використання коштiв, виданих на вiдрядження (п. 11 роздiлу II).

Оскiльки юридична особа тiльки компенсує витрати працiвника на вiдрядження, то вiдображати в податковому розрахунку за формою № 1ДФ сплату працiвником коштiв за наданi пiд час вiдрядження фiзичною особою - пiдприємцем, платником єдиного податку послуги така юридична особа не зобов’язана.

Вiкторiя КОВАЛЬЧУК,
звiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 48 (1060), 27 грудня 2017 р.

 

Корисна інформація

ДФСУ про 1ДФ та СПД у відрядженні:

оскiльки юрособа тiльки компенсує витрати працiвника на вiдрядження, то вiдображати сплату працiвником коштiв за наданi пiд час вiдрядження ФО-СПД послуги така юридична особа не зобов’язана

19.02.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Сектор органiзацiї роботи ДПI у Голосiївському районi м. Києва

Щодо витрат на вiдрядження

ПИТАННЯ: Чи повинна юридична особа вiдображати в податковому розрахунку за формою № 1ДФ виплати на користь ФОП - платника єдиного податку, що надала послуги вiдрядженому працiвниковi?

ВIДПОВIДЬ: За пiдпунктом 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далi - Кодекс) до загального мiсячного (оподатковуваного) доходу платника податку не включаються, зокрема, кошти, одержанi платником податку на вiдрядження або пiдзвiт i розрахованi згiдно з п. 170.9 ст. 170 Кодексу.

Суми та склад витрат на вiдрядження державних службовцiв, а також iнших осiб, що направляються у вiдрядження пiдприємствами, установами та органiзацiями, якi повнiстю або частково утримуються (фiнансуються) за рахунок бюджетних коштiв, визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.02.2011 р. № 98 (iз змiнами i доповненнями, далi - постанова № 98).

Iнструкцiя про службовi вiдрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мiнфiну України вiд 13.03.98 р. № 59 (iз змiнами i доповненнями, далi - Iнструкцiя № 59), є обов’язковою для органiв державної влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, що повнiстю або частково утримуються (фiнансуються) за рахунок бюджетних коштiв.

Однак iншi пiдприємства та органiзацiї цей документ можуть використовувати як допомiжний (довiдковий).

Пунктом 4 роздiлу I Iнструкцiї № 59 визначено, що пiдприємство, яке вiдряджає працiвника, забезпечує його коштами на поточнi витрати пiд час службового вiдрядження (авансом). Аванс вiдрядженому працiвниковi може видаватися готiвкою або перераховуватися в безготiвковiй формi на вiдповiдний рахунок для використання iз застосуванням платiжних карток.

Якщо працiвник застосував платiжну картку для проведення розрахункiв у безготiвковiй формi, йому вiдшкодовується збiр за переказ грошових коштiв електронними засобами (згiдно з правилами платiжної системи) за наявностi документального пiдтвердження його сплати (виписка з карткового рахунку або iнший документ на паперовому носiї, що пiдтвердне суму сплаченого збору).

Пiдтвердними документами, що засвiдчують вартiсть понесених у зв'язку з вiдрядженням витрат, є розрахунковi документи вiдповiдно до Закону України вiд 06.07.95 р. № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (iз змiнами та доповненнями) та Кодексу (п. 14 роздiлу I Iнструкцiї № 59).

За наявностi оригiналiв пiдтвердних документiв пiдприємство вiдшкодовує в межах граничних сум витрат на найм житлового примiщення, затверджених постановою № 98, витрати вiдрядженим працiвникам на найм житлового примiщення з розрахунку вартостi одного мiсця в готелi (мотелi), iншому житловому примiщеннi за кожну добу такого проживання з урахуванням включених до рахункiв на оплату вартостi проживання витрат на користування телефоном (крiм витрат на службовi телефоннi розмови), холодильником, телевiзором та iнших витрат (п. 5 роздiлу II Iнструкцiї № 59).

Згiдно з п. 177.8 ст. 177 Кодексу вiдряджений працiвник отримує вiд фiзичної особи - пiдприємця, який надавав послуги з найму житлового примiщення та переїзду, копiю документа, що пiдтверджує її державну реєстрацiю вiдповiдно до закону як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

Пiсля повернення з вiдрядження працiвник зобов’язаний до закiнчення п'ятого банкiвського дня, наступного за днем прибуття до мiсця постiйної роботи, подате згiдно з положеннями Iнструкцiї № 59 звiт про використання коштiв, виданих на вiдрядження (п. 11 роздiлу II).

Оскiльки юридична особа тiльки компенсує витрати працiвника на вiдрядження, то вiдображати в податковому розрахунку за формою № 1ДФ сплату працiвником коштiв за наданi пiд час вiдрядження фiзичною особою - пiдприємцем, платником єдиного податку послуги така юридична особа не зобов’язана.

Вiкторiя КОВАЛЬЧУК,
звiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 48 (1060), 27 грудня 2017 р.