Корисна інформація

Форма ІПР осіб з інвалідністю та її заповнення

26.03.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про реабiлiтацiю осiб з iнвалiднiстю в Українi

Стаття 8. Експертиза професiйної придатностi осiб
з iнвалiднiстю

Висновок медико-соцiальної експертної комiсiї з професiйної придатностi включається в iндивiдуальну програму реабiлiтацiї особи з iнвалiднiстю i є пiдставою для здiйснення професiйної орiєнтацiї, професiйної освiти i наступного працевлаштування з урахуванням побажань i думки особи з iнвалiднiстю (дитини з iнвалiднiстю - для навчання).

Рiшення медико-соцiальних експертних комiсiй є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями, реабiлiтацiйними установами незалежно вiд типу i форми власностi.

 

Затверджено  Наказ МОЗ 08.10.2007 N 623

ФОРМА
              
i
ндивiдуальної програми реабiлiтацiї iнвалiда, що видається медико-соцiальними експертними комiсiями
     
                      IНДИВIДУАЛЬНА ПРОГРАМА
                  реаб
iлiтацiї iнвалiда N _____
             (в
iкова категорiя вiд 18 рокiв i старше)
     Дата заповнення ____________ МСЕК ___________________________
                                           (найменування МСЕК)
     1. Прiзвище, iм'я, по батьковi iнвалiда _____________________

     2. Дата народження ________________ 3. Стать ________________

     4. Мiсце проживання ___________________ тел. ________________

     5. Освiта:  немає;  дошкiльна  освiта;   початкова   загальна
освiта;  базова  загальна  середня освiта;  повна загальна середня
освiта;  професiйно-технiчна освiта;  неповна вища освiта;  базова
вища освiта; повна вища освiта (пiдкреслити).

     6. Професiя _________________________________________________

     7. Працює (спецiальнiсть, посада) ___________________________

     8. Група iнвалiдностi _________ Причина iнвалiдностi ________

     9. Загальна тривалiсть перебування на iнвалiдностi __________

     10. Програма    реабiлiтацiї    складена:    уперше,   удруге
(пiдкреслити)

     11. Клiнiко-функцiональний дiагноз та код за МКХ-10 _________
     12. Супутнi захворювання (код за МКХ-10) ____________________
__________________________________________________________________
     13. Обмеження життєдiяльностi:
------------------------------------------------------------------
|   N   |        Види обмеження          |   Ступiнь обмеження   |
|       |                                |-----------------------|
|       |                                |    до     |   пiсля   |
|       |                                | виконання | виконання |
|       |                                |    IПР    |    IПР    |
|       |                                |-----------+-----------|
|       |                                |I |II |III |I |II |III |
|-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----|
| 13.1  |до самообслуговування           |  |   |    |  |   |    |
|-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----|
| 13.2  |до пересування                  |  |   |    |  |   |    |
|-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----|
| 13.3  |до орiєнтацiї                   |  |   |    |  |   |    |
|-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----|
| 13.4  |до спiлкування                  |  |   |    |  |   |    |
|-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----|
| 13.5  |до контролю за своєю поведiнкою |  |   |    |  |   |    |
|-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----|
| 13.6  |до трудової дiяльностi          |  |   |    |  |   |    |
|-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----|
| 13.7  |до навчання                     |  |   |    |  |   |    |
|-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----|
|13.7.1 |до професiйного навчання        |  |   |    |  |   |    |
|-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----|
|13.7.2 |до здобуття освiти              |  |   |    |  |   |    |
------------------------------------------------------------------
     14. Реабiлiтацiйнi заходи та їх реалiзацiя
---------------------------------------------------------------------------
|   Види та форми   |     Рекомендацiї МСЕК     |  Коригування  |Вiдмiтка |
|  реабiлiтацiйних  |---------------------------|реабiлiтацiйних|   про   |
|     заходiв*      |обсяг|  термiн  |  мiсце   |    заходiв    |виконання|
|                   |     |проведення|проведення|               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|I Послуги          |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|1. Медична         |     |          |          |               |         |
|реабiлiтацiя       |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|вiдновна терапiя   |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|профiлактичнi      |     |          |          |               |         |
|заходи             |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|реконструктивна    |     |          |          |               |         |
|хiрургiя           |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|санаторно-курортне |     |          |          |               |         |
|лiкування          |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|психiатрична       |     |          |          |               |         |
|допомога           |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|слухопротезування  |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|кохлеарна          |     |          |          |               |         |
|iмплантацiя        |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|медичне            |     |          |          |               |         |
|спостереження      |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|2. Психолого-      |     |          |          |               |         |
|педагогiчна        |     |          |          |               |         |
|реабiлiтацiя       |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|консультування     |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|психолого-         |     |          |          |               |         |
|педагогiчна        |     |          |          |               |         |
|дiагностика        |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|психолого-         |     |          |          |               |         |
|педагогiчний       |     |          |          |               |         |
|патронаж           |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|психологiчна та    |     |          |          |               |         |
|педагогiчна        |     |          |          |               |         |
|корекцiя           |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|освiтнi послуги:   |     |          |          |               |         |
|- колективна форма |     |          |          |               |         |
|навчання, у тому   |     |          |          |               |         |
|числi iнтегроване  |     |          |          |               |         |
|та iнклюзивне      |     |          |          |               |         |
|навчання           |     |          |          |               |         |
|- iндивiдуальна    |     |          |          |               |         |
|форма навчання     |     |          |          |               |         |
|- дистанцiйна форма|     |          |          |               |         |
|навчання, екстернат|     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|3. Фiзична         |     |          |          |               |         |
|реабiлiтацiя       |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|консультування     |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|ерготерапiя        |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|кiнезотерапiя      |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|лiкувальний масаж  |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|лiкувальна         |     |          |          |               |         |
|фiзкультура        |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|4. Професiйна      |     |          |          |               |         |
|реабiлiтацiя       |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|експертиза         |     |          |          |               |         |
|потенцiйних        |     |          |          |               |         |
|професiйних        |     |          |          |               |         |
|здiбностей         |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|професiйна         |     |          |          |               |         |
|орiєнтацiя         |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|професiйний вiдбiр |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|професiйна         |     |          |          |               |         |
|пiдготовка,        |     |          |          |               |         |
|перепiдготовка та  |     |          |          |               |         |
|пiдвищення         |     |          |          |               |         |
|квалiфiкацiї       |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|професiйна освiта  |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|5. Трудова         |     |          |          |               |         |
|реабiлiтацiя       |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|пристосування та   |     |          |          |               |         |
|створення робочого |     |          |          |               |         |
|мiсця з урахуванням|     |          |          |               |         |
|безпеки та         |     |          |          |               |         |
|особливих потреб   |     |          |          |               |         |
|iнвалiда           |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|рацiональне        |     |          |          |               |         |
|працевлаштування   |     |          |          |               |         |
|(поновлення        |     |          |          |               |         |
|трудової дiяльностi|     |          |          |               |         |
|iнвалiда за        |     |          |          |               |         |
|колишньою або за   |     |          |          |               |         |
|новою професiєю)   |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|види професiй i    |     |          |          |               |         |
|спецiальностi,     |     |          |          |               |         |
|доступнi за станом |     |          |          |               |         |
|здоров'я           |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|6. Фiзкультурно-   |     |          |          |               |         |
|спортивна          |     |          |          |               |         |
|реабiлiтацiя       |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|навчання навичкам  |     |          |          |               |         |
|занять з фiзичної  |     |          |          |               |         |
|культури           |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|оздоровлення та    |     |          |          |               |         |
|реабiлiтацiя у     |     |          |          |               |         |
|таборах            |     |          |          |               |         |
|фiзкультурно-      |     |          |          |               |         |
|спортивної         |     |          |          |               |         |
|реабiлiтацiї       |     |          |          |               |         |
|iнвалiдiв          |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|навчально-         |     |          |          |               |         |
|тренувальнi заняття|     |          |          |               |         |
|з фiзичної культури|     |          |          |               |         |
|i спорту           |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|заняття спортом    |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|7. Соцiальна та    |     |          |          |               |         |
|побутова           |     |          |          |               |         |
|реабiлiтацiя       |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|навчання основним  |     |          |          |               |         |
|соцiальним навичкам|     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|пристосування      |     |          |          |               |         |
|меблiв,            |     |          |          |               |         |
|установлення       |     |          |          |               |         |
|обладнання для     |     |          |          |               |         |
|адаптацiї житлових |     |          |          |               |         |
|примiщень          |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|соцiально-побутовий|     |          |          |               |         |
|патронаж           |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|працетерапiя       |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|II Технiчнi та     |     |          |          |               |         |
|iншi засоби        |     |          |          |               |         |
|реабiлiтацiї       |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|1. Засоби          |     |          |          |               |         |
|пересування:       |     |          |          |               |         |
|- крiсла-колiснi   |     |          |          |               |         |
|(коляски) рiзних   |     |          |          |               |         |
|типiв              |     |          |          |               |         |
|- палицi           |     |          |          |               |         |
|- милицi           |     |          |          |               |         |
|- допомiжнi засоби |     |          |          |               |         |
|для ходiння        |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|2. Спецiальнi      |     |          |          |               |         |
|засоби для         |     |          |          |               |         |
|орiєнтування,      |     |          |          |               |         |
|спiлкування та     |     |          |          |               |         |
|обмiну iнформацiєю:|     |          |          |               |         |
|- мобiльнi         |     |          |          |               |         |
|телефони для       |     |          |          |               |         |
|письмового         |     |          |          |               |         |
|спiлкування, факси |     |          |          |               |         |
|та iншi            |     |          |          |               |         |
|сурдотехнiчнi      |     |          |          |               |         |
|засоби             |     |          |          |               |         |
|- спецiальнi       |     |          |          |               |         |
|магнiтофони        |     |          |          |               |         |
|- електроннi       |     |          |          |               |         |
|записнi книжки з   |     |          |          |               |         |
|брайлiвським i     |     |          |          |               |         |
|мовним виводом     |     |          |          |               |         |
|- телевiзiйнi      |     |          |          |               |         |
|збiльшувальнi      |     |          |          |               |         |
|прилади            |     |          |          |               |         |
|- прилад для письма|     |          |          |               |         |
|шрифтом за Брайлем |     |          |          |               |         |
|- тифломагнiтоли   |     |          |          |               |         |
|- машини, що       |     |          |          |               |         |
|читають            |     |          |          |               |         |
|- папiр для писання|     |          |          |               |         |
|рельєфно-крапковим |     |          |          |               |         |
|шрифтом Брайля     |     |          |          |               |         |
|- диктофони        |     |          |          |               |         |
|- плеєри для       |     |          |          |               |         |
|вiдтворення        |     |          |          |               |         |
|звукозапису        |     |          |          |               |         |
|- годинник         |     |          |          |               |         |
|- книги,           |     |          |          |               |         |
|видрукованi        |     |          |          |               |         |
|шрифтом Брайля     |     |          |          |               |         |
|- тростини         |     |          |          |               |         |
|тактильнi          |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|3. Спецiальнi      |     |          |          |               |         |
|засоби для         |     |          |          |               |         |
|самообслуговування:|     |          |          |               |         |
|- допомiжнi        |     |          |          |               |         |
|побутовi пристрої  |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|4. Спецiальнi      |     |          |          |               |         |
|засоби для догляду:|     |          |          |               |         |
|- допомiжнi засоби |     |          |          |               |         |
|для туалету        |     |          |          |               |         |
|- допомiжнi засоби |     |          |          |               |         |
|для пiдiймання     |     |          |          |               |         |
|- крiсла-стiльцi iз|     |          |          |               |         |
|санiтарним         |     |          |          |               |         |
|оснащенням         |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|5. Спецiальнi      |     |          |          |               |         |
|засоби для освiти i|     |          |          |               |         |
|занять трудовою    |     |          |          |               |         |
|дiяльнiстю:        |     |          |          |               |         |
|- комп'ютернi      |     |          |          |               |         |
|програми для       |     |          |          |               |         |
|навчання           |     |          |          |               |         |
|- спецiальнi       |     |          |          |               |         |
|пiдручники,        |     |          |          |               |         |
|лiтература шрифтом |     |          |          |               |         |
|Брайля             |     |          |          |               |         |
|- меблi            |     |          |          |               |         |
|спецiального       |     |          |          |               |         |
|призначення        |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|6. Протезнi вироби:|     |          |          |               |         |
|- ортопедичнi      |     |          |          |               |         |
|вироби             |     |          |          |               |         |
|- ортопедичне      |     |          |          |               |         |
|взуття             |     |          |          |               |         |
|- спецiальний одяг |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|7. Спецiальне      |     |          |          |               |         |
|фiзкультурно-      |     |          |          |               |         |
|спортивне          |     |          |          |               |         |
|обладнання i       |     |          |          |               |         |
|спорядження,       |     |          |          |               |         |
|спортивний         |     |          |          |               |         |
|iнвентар:          |     |          |          |               |         |
|- тренажери        |     |          |          |               |         |
|- спецiальнi       |     |          |          |               |         |
|крiсла-колiснi     |     |          |          |               |         |
|(коляски) для      |     |          |          |               |         |
|заняття окремими   |     |          |          |               |         |
|видами спорту      |     |          |          |               |         |
|- шведська стiнка  |     |          |          |               |         |
|- iншi спецiальнi  |     |          |          |               |         |
|тренажери та       |     |          |          |               |         |
|спецiальне         |     |          |          |               |         |
|фiзкультурно-      |     |          |          |               |         |
|спортивне          |     |          |          |               |         |
|обладнання         |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|III Вироби         |     |          |          |               |         |
|медичного          |     |          |          |               |         |
|призначення        |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|- протезування     |     |          |          |               |         |
|клапанiв           |     |          |          |               |         |
|- забезпечення     |     |          |          |               |         |
|кардiостимуляторами|     |          |          |               |         |
|(ШВРС)             |     |          |          |               |         |
|- ендопротези та   |     |          |          |               |         |
|iншi вироби        |     |          |          |               |         |
|медичного          |     |          |          |               |         |
|призначення згiдно |     |          |          |               |         |
|зi стандартами МОЗ |     |          |          |               |         |
|- сечоприймачi     |     |          |          |               |         |
|- калоприймачi     |     |          |          |               |         |
|- слуховi апарати  |     |          |          |               |         |
|- очнi протези     |     |          |          |               |         |
|(тимчасовi або     |     |          |          |               |         |
|iндивiдуальнi)     |     |          |          |               |         |
|- окуляри          |     |          |          |               |         |
|- контактнi лiнзи  |     |          |          |               |         |
|- лупи             |     |          |          |               |         |
|- гiперокуляри     |     |          |          |               |         |
|- свiтлофiльтри    |     |          |          |               |         |
|- дiафрагмальнi,   |     |          |          |               |         |
|мiнусовi ручнi     |     |          |          |               |         |
|лiнзи              |     |          |          |               |         |
|- акустичнi окуляри|     |          |          |               |         |
|- тростини         |     |          |          |               |         |
|- епiпротези,      |     |          |          |               |         |
|орбiтальний        |     |          |          |               |         |
|iмплантат для      |     |          |          |               |         |
|операцiї енуклеацiї|     |          |          |               |         |
|ока                |     |          |          |               |         |
|- протези зубiв,   |     |          |          |               |         |
|щелеп              |     |          |          |               |         |
---------------------------------------------------------------------------
     15. Реабiлiтацiйний  потенцiал:  високий,  середнiй,  низький (пiдкреслити)

     16. Мета реабiлiтацiї:  вiдновлення обмеження життєдiяльностi
(часткове,    повне),   вiдновлення   соцiально-побутового   стану
(часткове,  повне), вiдновлення професiйної та трудової дiяльностi
(часткове,  повне), технiчна компенсацiя обмеження життєдiяльностi
(пiдкреслити), iнше (вписати) ______

     17. Проведена спiвбесiда з iнвалiдом;
     Дата __________ Пiдпис фахiвця ______________________________

     18. Додатковi  вiдмiтки  (побажання iнвалiда) ____________________

     19. Дата контролю за виконанням IПР _________________________

     20. Пiдпис iнвалiда (законного представника) ________________
     Пiдпис Голови МСЕК _____________________________ Печатка МСЕК

     21. Результати реабiлiтацiї:

     21.1. Обмеження    життєдiяльностi:    вiдновлено   повнiстю;
вiдновлено частково; не вiдновлено, погiршено (пiдкреслити).

     21.2. Побутова активнiсть: повнiстю вiдновлена; частково; без
динамiки; погiршилась (пiдкреслити).

     21.3. Технiчнi      засоби:      компенсують      обмеженiсть
життєдiяльностi  в  повному  обсязi;  частково;   не   компенсують
(пiдкреслити).

     21.4. Рекомендацiї щодо подальшої реабiлiтацiї:  не потребує,
потребує  продовження  реабiлiтацiйних  заходiв  (пiдкреслити  або
вказати яких) ____________________________________________________

     21.5. IПР виконана:  у повному обсязi;  частково; не виконана
(пiдкреслити).

     21.6. Мета IПР: досягнута; не досягнута (пiдкреслити).

     21.7. Причини   невиконання    IПР:    небажання    iнвалiда;
ускладнення   при   отриманнi   реабiлiтацiйної   допомоги;   iнше
(пiдкреслити).

 Пiдсумки МСЕК щодо результатiв реабiлiтацiї _____________________

 Пiдпис голови та членiв МСЕК ______________________
                               (iнiцiали, прiзвище)

 Печатка МСЕК __________________      Дата _______________________

Порядок
складання форм iндивiдуальної програми реабiлiтацiї iнвалiда, дитини-iнвалiда

1.1. Цей Порядок визначає механiзм складання форм iндивiдуальної програми реабiлiтацiї iнвалiдiв, дiтей-iнвалiдiв (далi - IПР), заповнення IПР, унесення до неї змiн i результатiв про виконання реабiлiтацiйних заходiв, а також пiдбиття пiдсумкiв виконання IПР. Заповнення IПР та пiдбиття пiдсумкiв про її виконання здiйснюється медико-соцiальними експертними комiсiями (далi - МСЕК), лiкарсько-консультативними комiсiями лiкувально-профiлактичних закладiв (далi - ЛКК).

У разi потреби до складання окремих роздiлiв IПР залучаються спецiалiсти закладiв охорони здоров'я, органiв працi та соцiального захисту населення, освiти, державної служби зайнятостi, цiльових страхових фондiв та iнших органiв, що здiйснюють заходи з реабiлiтацiї iнвалiдiв, дiтей-iнвалiдiв. Залучення таких спецiалiстiв до складання IПР вiдбувається шляхом безпосередньої їх участi в роботi (засiданнях) МСЕК, ЛКК.

У разi потреби, для складання або корегування IПР, iнвалiда можуть направити до обласної, центральної мiської, Кримської республiканської МСЕК, Українського державного науково-дослiдного iнституту медико-соцiальних проблем iнвалiдностi, Українського державного науково-дослiдного iнституту реабiлiтацiї iнвалiдiв, обласної (мiської) ЛКК, науково-дослiдних iнститутiв педiатричного профiлю. Термiн складання IПР не повинен перевищувати одного мiсяця з дня звернення iнвалiда до МСЕК, законного представника дитини-iнвалiда до ЛКК щодо встановлення iнвалiдностi.

Унесення змiн до IПР здiйснюється МСЕК, ЛКК та, у разi потреби, її оперативного коригування i в межах повноважень - реабiлiтацiйними комiсiями реабiлiтацiйних установ.

1.2. Записи в IПР здiйснюють МСЕК, ЛКК, реабiлiтацiйнi комiсiї реабiлiтацiйних установ, виконавцi реабiлiтацiйних заходiв з урахуванням побажань iнвалiда, дитини-iнвалiда (її законного представника) та завiряються печаткою.

Записи в IПР здiйснюють державною мовою розбiрливим почерком. Помилковi та неправильнi записи закреслюються однiєю лiнiєю та засвiдчуються пiдписами керiвника або вповноваженої посадової особи. Не допускається заповнення IПР олiвцем, закреслення чи виправлення вiдомостей, що вносяться до IПР, а також додаткових записiв пiсля того, як IПР пiдписана iнвалiдом або законним представником дитини-iнвалiда. У графах, якi не заповнюються при складаннi IПР, проставляється прочерк ("-").

2. Вимоги до заповнення IПР

2.1. IПР заповнюється шляхом запису потрiбної iнформацiї у вiдведене мiсце або пiдкреслення вiдповiдного значення iз запропонованих у формах.

2.2. IПР N - указується порядковий номер, який вiдповiдає порядковому номеру в журналi облiку видачi iндивiдуальної програми реабiлiтацiї iнвалiдiв в МСЕК (форма N 160-1/о, затверджена наказом МОЗ вiд 19.05.2003 N 224 "Про затвердження форм медичної облiкової документацiї, що використовується в медико-соцiальних експертних комiсiях") або в журналi запису висновкiв лiкувально-консультативної комiсiї (форма N 035/о, затверджена наказом МОЗ вiд 29.12.2000 N 369 "Про затвердження форм медичної облiкової документацiї, що використовується в стацiонарах, полiклiнiках (амбулаторiях)").

2.3. Пункти 1-9 форм заповнюються в точнiй вiдповiдностi iз записами в Актi огляду МСЕК (форма N 157/о, затверджена наказом МОЗ вiд 19.05.2003 N 224 "Про затвердження форм медичної облiкової документацiї, що використовується в медико-соцiальних експертних комiсiях") або в Медичному висновку про дитину-iнвалiда вiком до 18 рокiв (форма N 080/о, затверджена наказом МОЗ вiд 04.12.2001 N 482 "Про затвердження порядку видачi медичного висновку про дитину-iнвалiда вiком до 18 рокiв", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 10.01.2002 за N 11/6299).

2.4. Пункт 11 "Клiнiко-функцiональний дiагноз та код за МКХ-10" заповнюється вiдповiдно до Мiжнародної статистичної класифiкацiї хвороб та спорiднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду, прийнятої 43 Всесвiтньою асамблеєю охорони здоров'я 01.01.93 (далi - МКХ-10).

У дiагнозi вказується захворювання або його ускладнення, яке призводить до обмежень життєдiяльностi. У лапках зазначається належнiсть особи до основних нозологiчних форм захворювань, визначених у Державнiй типовiй програмi реабiлiтацiї iнвалiдiв, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2006 N 1686 (з ураженням опорно-рухового апарату та центральної i периферичної нервової системи, з психiчними захворюваннями та розумовою вiдсталiстю, з ураженням органiв слуху, з ураженням органiв зору, з ураженням внутрiшнiх органiв, з онкологiчними захворюваннями).

2.5. Пункт 12 "Супутнi захворювання" - це нозологiчнi форми, якi етiологiчно i патогенетично не пов'язанi з основним захворюванням, але здатнi впливати на перебiг i тяжкiсть основного захворювання або можливiсть реабiлiтацiї хворого. Зазначається назва хвороби i код за МКХ-10. Наслiдки хвороби класифiкуються за Мiжнародною класифiкацiєю функцiонування, обмеження життєдiяльностi i здоров'я (ВООЗ, 2001). Облiку пiдлягають усi виявленi у iнвалiда (дитини-iнвалiда) обмеження життєдiяльностi незалежно вiд того, проводяться або не проводяться реабiлiтацiйнi заходи щодо обмеження життєдiяльностi.

2.6. У пунктi 13 "Обмеження життєдiяльностi" вказуються вид та ступiнь обмежень життєдiяльностi до реабiлiтацiї i пiсля реабiлiтацiї. Вид та ступiнь обмежень життєдiяльностi вказуються вiдповiдно до Iнструкцiї про встановлення груп iнвалiдностi, затвердженої наказом МОЗ України вiд 07.04.2004 N 183, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 22.04.2004 за N 516/9115 (iз змiнами).

2.7. Пункт 14 "Реабiлiтацiйнi заходи та їх реалiзацiя" фахiвцi МСЕК, ЛКК заповнюють вiдповiдно до перелiкiв послуг, що надаються iнвалiдам, згiдно з додатками 1-6 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2006 N 1686 "Про затвердження Державної типової програми реабiлiтацiї iнвалiдiв", визначаючи в кожному конкретному випадку види та форми реабiлiтацiйних заходiв та їх виконавцiв.

У графi "Обсяги" у вiдповiдних роздiлах указується змiст, перiодичнiсть реабiлiтацiйних заходiв; у графi "Термiн проведення" у вiдповiдних роздiлах указується термiн, протягом якого повинен здiйснюватись рекомендований реабiлiтацiйний захiд; у графу "Мiсце проведення" у вiдповiднi роздiли уноситься запис про виконавця реабiлiтацiйного заходу i пiдпис особи, яка його пропонує та визначає виконавця реабiлiтацiйного заходу (фахiвцi МСЕК, ЛКК, представники державної служби зайнятостi, соцiальних служб, фондiв тощо); у графi "Вiдмiтка про виконання" робиться запис "виконано" або "не виконано" виконавцем, пiдписується вiдповiдальною особою i скрiплюється печаткою.

2.7.1. Роздiл 1 "Медична реабiлiтацiя" заповнюється вiдповiдно до потреби iнвалiда (дитини-iнвалiда) в заходах медичної реабiлiтацiї. Указуються характер медичних заходiв, їх кiлькiсть, обсяг, методи та строки виконання, при необхiдностi iз залученням до формування цього роздiлу в разi потреби спецiалiстiв закладiв охорони здоров'я.

2.7.2. Роздiл 2 "Психолого-педагогiчна реабiлiтацiя" заповнюється МСЕК, ЛКК з визначенням обсягу, кiлькостi та тривалостi курсiв, строкiв виконання послуг з консультування, дiагностики, патронажу, психологiчної та педагогiчної корекцiї розвитку дiтей та молодi з функцiональними обмеженнями з обов'язковим залученням до заповнення цього роздiлу фахiвцiв органiв освiти або їх уповноважених представникiв, вiдповiдних психолого-медико-педагогiчних консультацiй.

2.7.3. Роздiл 3 "Фiзична реабiлiтацiя" заповнюється МСЕК, ЛКК про характер заходiв фiзичної реабiлiтацiї, кiлькiсть курсiв iз залученням до формування цього роздiлу вiдповiдних фахiвцiв лiкувально-профiлактичних закладiв та/або центрiв соцiально-психологiчної реабiлiтацiї для дiтей та молодi з функцiональними обмеженнями.

2.7.4. Роздiл 4 "Професiйна реабiлiтацiя" - експертиза професiйної придатностi iнвалiдiв у першу чергу проводиться для професiй (спецiальностей), за якими вони працювали вiдповiдно до вiдомостей, що внесенi до трудової книжки або якi пiдтвердженi документами про професiйну освiту, а також для професiй (спецiальностей), здобуття яких можливе в майбутньому. Указується перелiк професiй i рiвень квалiфiкацiї, який збережений в тому чи iншому ступенi професiйної придатностi. Обов'язково вказуються вiдомостi про придатнiсть до вiдповiдної професiї: у повному обсязi, з обмеженням обсягу виконуваних робiт та визначенням тривалостi робочого дня.

Зазначається перелiк професiй, спецiальностей, що рекомендується до освоєння при професiйному навчаннi, перепiдготовцi. Обов'язково надаються рекомендацiї щодо форми органiзацiї навчання: у загальноосвiтньому навчальному закладi, у спецiально органiзованих умовах (спецiальна загальноосвiтня школа, школа-iнтернат, спецiальний клас (група у вiдповiдному навчальному закладi), спецiальна навчальна програма, щадний режим навчання та iн.); щодо рiвня професiйної пiдготовки, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї (освiта: професiйно-технiчна, неповна вища (молодший спецiалiст), базова вища (бакалавр), повна вища (спецiалiст, магiстр), курсова пiдготовка), типу та назви навчального закладу. МСЕК, ЛКК рекомендують термiни та мiсце навчання.

До роботи з формування цього роздiлу IПР можуть залучатися спецiалiсти з iнженерної психологiї (психологiї працi) та психологiї професiйного вiдбору, педагогiчнi працiвники вiдповiдних загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних навчальних закладiв, представники вiдповiдних психолого-медико-педагогiчних консультацiй, державної служби зайнятостi.

2.7.5. Роздiл 5 "Трудова реабiлiтацiя" має включати докладний опис усiх чинникiв та елементiв майбутньої трудової дiяльностi iнвалiда. Обов'язково вказується:

протипоказання за станом здоров'я iнвалiда до професiйної дiяльностi; показанi iнвалiду умови працi (важкiсть, напруженiсть, режим працi та вiдпочинку, форма органiзацiї працi, санiтарно-гiгiєнiчнi чинники);

у разi можливого продовження iнвалiдом роботи за своєю професiєю iз зменшенням обсягу роботи - необхiднi обмеження щодо виконання окремих посадових i функцiональних обов'язкiв, планових завдань;

у разi потреби - наводяться особливi вимоги до охорони працi i технiки безпеки (до роботи на висотi), бiля механiзмiв, що рухаються, з енергоустаткуванням та iншi; необхiднi для виконання роботи за професiєю спецiальнi пристосування (тифлотехнiчнi, сурдотехнiчнi та iншi засоби) i спецiальнi вимоги з органiзацiйно-технiчної та ергономiчної адаптацiї робочого мiсця щодо особливостi патологiї iнвалiда;

рацiональне працевлаштування - указується перелiк рекомендованих професiй i видiв працi.

2.7.6. Роздiл 6 "Фiзкультурно-спортивна реабiлiтацiя" - заповнюються МСЕК, ЛКК у разi вiдсутностi протипоказань в iнвалiда, дитини-iнвалiда до фiзкультурно-спортивної реабiлiтацiї та/або наданих висновкiв лiкувально-профiлактичних установ про їх вiдсутнiсть або вiдповiдного обмеження до занять фiзичною культурою. Крiм того, МСЕК, ЛКК указують строки та мiсце проведення реабiлiтацiї.

2.7.7. Роздiл 7 "Соцiальна та побутова реабiлiтацiя" - потреба в них визначається лiкарями МСЕК, ЛКК пiсля обстеження соцiально-побутових умов проживання iнвалiда, дитини-iнвалiда iз залученням до формування цього роздiлу вiдповiдних фахiвцiв органiв працi i соцiального захисту населення, центрiв соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi i служб у справах неповнолiтнiх.

2.7.8. Роздiл II "Технiчнi та iншi засоби реабiлiтацiї" - потреба в засобах пересування, спецiальних засобах для самообслуговування, протезних виробах; спецiальних засобах для догляду, для освiти та трудової дiяльностi; спецiальному фiзкультурно-спортивному обладнаннi та спортивному iнвентарi визначається МСЕК, ЛКК на пiдставi медичних показань з можливим залученням до розробки цього роздiлу IПР вiдповiдних фахiвцiв органiв працi та соцiального захисту населення, фахiвцiв регiональних центрiв "Iнваспорт" та iнших органiв, якi провадять дiяльнiсть у сферi реабiлiтацiї iнвалiдiв.

2.7.9. Роздiл III "Вироби медичного призначення" - заповнюється МСЕК, ЛКК на пiдставi медичних показань для забезпечення компенсацiї обмежень життєдiяльностi, а також для вiдновлення втрачених або набуття нових професiйних знань, навичок, умiнь соцiальної адаптацiї iз залученням фахiвцiв лiкувально-профiлактичних установ (в разi потреби).

Пункт 15 "Реабiлiтацiйний потенцiал" - потрiбне пiдкреслюється вiдповiдно до наявних чинникiв, що характеризують реабiлiтацiйний потенцiал.

У пунктi 16 "Мета реабiлiтацiї" - потрiбне пiдкреслюється. У пунктi 17 вказується дата проведення бесiди з iнвалiдом, законним представником дитини-iнвалiда. У пунктi 19 "Дата контролю за виконанням IПР" - зазначається дата контролю за виконанням IПР, що здiйснюється не рiдше одного разу на два роки i може не збiгатися з датою наступного огляду iнвалiда (дитини-iнвалiда).

Iнвалiдам, групу iнвалiдностi, яким установлено без зазначення строку переогляду, та дiтям-iнвалiдам контроль виконання IПР та/або її корегування проводяться не рiдше одного разу на два роки.

У разi згоди iнвалiда, дитини-iнвалiда (його законного представника) у пунктi 20 ставиться вiдповiдний пiдпис i вказується дата ознайомлення з IПР. У разi вiдмови вiд IПР або вiд її окремих роздiлiв вказаних осiб зазначається причина вiдмови.

Пiдпис голови МСЕК (ЛКК) та печатка МСЕК (ЛКК) - ставляться при остаточному заповненнi IПР.

Пiдведення пiдсумкiв про виконання IПР здiйснюється МСЕК, ЛКК при черговому складаннi IПР та/або при черговому оглядi iнвалiда, дитини-iнвалiда та зазначають свою думку у пiдпунктах 21.1-21.7 IПР, дають рекомендацiї щодо подальшої реабiлiтацiї.

Пiдпункт 21.1 "Обмеження життєдiяльностi" - вiдновлено повнiстю, частково (полiпшення), не вiдновлено (без змiн); погiршено. Вiдновлення повне - передбачає повне усунення обмеження життєдiяльностi. Вiдновлення часткове - зменшення обмеження життєдiяльностi: значне полiпшення - на 2 ступенi, полiпшення - на 1 ступiнь. Не вiдновлено (без змiн) - рiвень обмеження життєдiяльностi не змiнився та група iнвалiдностi залишилася. Погiршення означає, що в процесi або в результатi курсу реабiлiтацiї ступiнь обмеження життєдiяльностi пiдвищився, що вимагає внесення коректив до IПР.

У пiдпунктах 21.2, 21.3 робиться вiдмiтка про побутову та виробничу активнiсть i про результати компенсацiї стану хворого технiчними засобами реабiлiтацiї.

При оцiнцi результатiв професiйної реабiлiтацiї поряд з наданням даних про працевлаштування iнвалiда (мiсце роботи, професiя) дається висновок про рацiональнiсть працевлаштування; пропозицiї та рекомендацiї з полiпшення працевлаштування iнвалiда.

У пiдпунктах 21.4, 21.5, 21.6, 21.7 потрiбне пiдкреслюється або виписується додатково. IПР пiдписує голова МСЕК (ЛКК), реабiлiтолог та iншi члени МСЕК (ЛКК), проставляється печатка та дата заповнення IПР.

 

Корисна інформація

Форма ІПР осіб з інвалідністю та її заповнення

26.03.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про реабiлiтацiю осiб з iнвалiднiстю в Українi

Стаття 8. Експертиза професiйної придатностi осiб
з iнвалiднiстю

Висновок медико-соцiальної експертної комiсiї з професiйної придатностi включається в iндивiдуальну програму реабiлiтацiї особи з iнвалiднiстю i є пiдставою для здiйснення професiйної орiєнтацiї, професiйної освiти i наступного працевлаштування з урахуванням побажань i думки особи з iнвалiднiстю (дитини з iнвалiднiстю - для навчання).

Рiшення медико-соцiальних експертних комiсiй є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями, реабiлiтацiйними установами незалежно вiд типу i форми власностi.

 

Затверджено  Наказ МОЗ 08.10.2007 N 623

ФОРМА
              
i
ндивiдуальної програми реабiлiтацiї iнвалiда, що видається медико-соцiальними експертними комiсiями
     
                      IНДИВIДУАЛЬНА ПРОГРАМА
                  реаб
iлiтацiї iнвалiда N _____
             (в
iкова категорiя вiд 18 рокiв i старше)
     Дата заповнення ____________ МСЕК ___________________________
                                           (найменування МСЕК)
     1. Прiзвище, iм'я, по батьковi iнвалiда _____________________

     2. Дата народження ________________ 3. Стать ________________

     4. Мiсце проживання ___________________ тел. ________________

     5. Освiта:  немає;  дошкiльна  освiта;   початкова   загальна
освiта;  базова  загальна  середня освiта;  повна загальна середня
освiта;  професiйно-технiчна освiта;  неповна вища освiта;  базова
вища освiта; повна вища освiта (пiдкреслити).

     6. Професiя _________________________________________________

     7. Працює (спецiальнiсть, посада) ___________________________

     8. Група iнвалiдностi _________ Причина iнвалiдностi ________

     9. Загальна тривалiсть перебування на iнвалiдностi __________

     10. Програма    реабiлiтацiї    складена:    уперше,   удруге
(пiдкреслити)

     11. Клiнiко-функцiональний дiагноз та код за МКХ-10 _________
     12. Супутнi захворювання (код за МКХ-10) ____________________
__________________________________________________________________
     13. Обмеження життєдiяльностi:
------------------------------------------------------------------
|   N   |        Види обмеження          |   Ступiнь обмеження   |
|       |                                |-----------------------|
|       |                                |    до     |   пiсля   |
|       |                                | виконання | виконання |
|       |                                |    IПР    |    IПР    |
|       |                                |-----------+-----------|
|       |                                |I |II |III |I |II |III |
|-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----|
| 13.1  |до самообслуговування           |  |   |    |  |   |    |
|-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----|
| 13.2  |до пересування                  |  |   |    |  |   |    |
|-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----|
| 13.3  |до орiєнтацiї                   |  |   |    |  |   |    |
|-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----|
| 13.4  |до спiлкування                  |  |   |    |  |   |    |
|-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----|
| 13.5  |до контролю за своєю поведiнкою |  |   |    |  |   |    |
|-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----|
| 13.6  |до трудової дiяльностi          |  |   |    |  |   |    |
|-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----|
| 13.7  |до навчання                     |  |   |    |  |   |    |
|-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----|
|13.7.1 |до професiйного навчання        |  |   |    |  |   |    |
|-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----|
|13.7.2 |до здобуття освiти              |  |   |    |  |   |    |
------------------------------------------------------------------
     14. Реабiлiтацiйнi заходи та їх реалiзацiя
---------------------------------------------------------------------------
|   Види та форми   |     Рекомендацiї МСЕК     |  Коригування  |Вiдмiтка |
|  реабiлiтацiйних  |---------------------------|реабiлiтацiйних|   про   |
|     заходiв*      |обсяг|  термiн  |  мiсце   |    заходiв    |виконання|
|                   |     |проведення|проведення|               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|I Послуги          |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|1. Медична         |     |          |          |               |         |
|реабiлiтацiя       |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|вiдновна терапiя   |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|профiлактичнi      |     |          |          |               |         |
|заходи             |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|реконструктивна    |     |          |          |               |         |
|хiрургiя           |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|санаторно-курортне |     |          |          |               |         |
|лiкування          |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|психiатрична       |     |          |          |               |         |
|допомога           |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|слухопротезування  |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|кохлеарна          |     |          |          |               |         |
|iмплантацiя        |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|медичне            |     |          |          |               |         |
|спостереження      |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|2. Психолого-      |     |          |          |               |         |
|педагогiчна        |     |          |          |               |         |
|реабiлiтацiя       |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|консультування     |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|психолого-         |     |          |          |               |         |
|педагогiчна        |     |          |          |               |         |
|дiагностика        |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|психолого-         |     |          |          |               |         |
|педагогiчний       |     |          |          |               |         |
|патронаж           |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|психологiчна та    |     |          |          |               |         |
|педагогiчна        |     |          |          |               |         |
|корекцiя           |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|освiтнi послуги:   |     |          |          |               |         |
|- колективна форма |     |          |          |               |         |
|навчання, у тому   |     |          |          |               |         |
|числi iнтегроване  |     |          |          |               |         |
|та iнклюзивне      |     |          |          |               |         |
|навчання           |     |          |          |               |         |
|- iндивiдуальна    |     |          |          |               |         |
|форма навчання     |     |          |          |               |         |
|- дистанцiйна форма|     |          |          |               |         |
|навчання, екстернат|     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|3. Фiзична         |     |          |          |               |         |
|реабiлiтацiя       |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|консультування     |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|ерготерапiя        |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|кiнезотерапiя      |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|лiкувальний масаж  |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|лiкувальна         |     |          |          |               |         |
|фiзкультура        |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|4. Професiйна      |     |          |          |               |         |
|реабiлiтацiя       |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|експертиза         |     |          |          |               |         |
|потенцiйних        |     |          |          |               |         |
|професiйних        |     |          |          |               |         |
|здiбностей         |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|професiйна         |     |          |          |               |         |
|орiєнтацiя         |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|професiйний вiдбiр |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|професiйна         |     |          |          |               |         |
|пiдготовка,        |     |          |          |               |         |
|перепiдготовка та  |     |          |          |               |         |
|пiдвищення         |     |          |          |               |         |
|квалiфiкацiї       |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|професiйна освiта  |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|5. Трудова         |     |          |          |               |         |
|реабiлiтацiя       |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|пристосування та   |     |          |          |               |         |
|створення робочого |     |          |          |               |         |
|мiсця з урахуванням|     |          |          |               |         |
|безпеки та         |     |          |          |               |         |
|особливих потреб   |     |          |          |               |         |
|iнвалiда           |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|рацiональне        |     |          |          |               |         |
|працевлаштування   |     |          |          |               |         |
|(поновлення        |     |          |          |               |         |
|трудової дiяльностi|     |          |          |               |         |
|iнвалiда за        |     |          |          |               |         |
|колишньою або за   |     |          |          |               |         |
|новою професiєю)   |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|види професiй i    |     |          |          |               |         |
|спецiальностi,     |     |          |          |               |         |
|доступнi за станом |     |          |          |               |         |
|здоров'я           |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|6. Фiзкультурно-   |     |          |          |               |         |
|спортивна          |     |          |          |               |         |
|реабiлiтацiя       |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|навчання навичкам  |     |          |          |               |         |
|занять з фiзичної  |     |          |          |               |         |
|культури           |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|оздоровлення та    |     |          |          |               |         |
|реабiлiтацiя у     |     |          |          |               |         |
|таборах            |     |          |          |               |         |
|фiзкультурно-      |     |          |          |               |         |
|спортивної         |     |          |          |               |         |
|реабiлiтацiї       |     |          |          |               |         |
|iнвалiдiв          |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|навчально-         |     |          |          |               |         |
|тренувальнi заняття|     |          |          |               |         |
|з фiзичної культури|     |          |          |               |         |
|i спорту           |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|заняття спортом    |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|7. Соцiальна та    |     |          |          |               |         |
|побутова           |     |          |          |               |         |
|реабiлiтацiя       |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|навчання основним  |     |          |          |               |         |
|соцiальним навичкам|     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|пристосування      |     |          |          |               |         |
|меблiв,            |     |          |          |               |         |
|установлення       |     |          |          |               |         |
|обладнання для     |     |          |          |               |         |
|адаптацiї житлових |     |          |          |               |         |
|примiщень          |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|соцiально-побутовий|     |          |          |               |         |
|патронаж           |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|працетерапiя       |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|II Технiчнi та     |     |          |          |               |         |
|iншi засоби        |     |          |          |               |         |
|реабiлiтацiї       |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|1. Засоби          |     |          |          |               |         |
|пересування:       |     |          |          |               |         |
|- крiсла-колiснi   |     |          |          |               |         |
|(коляски) рiзних   |     |          |          |               |         |
|типiв              |     |          |          |               |         |
|- палицi           |     |          |          |               |         |
|- милицi           |     |          |          |               |         |
|- допомiжнi засоби |     |          |          |               |         |
|для ходiння        |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|2. Спецiальнi      |     |          |          |               |         |
|засоби для         |     |          |          |               |         |
|орiєнтування,      |     |          |          |               |         |
|спiлкування та     |     |          |          |               |         |
|обмiну iнформацiєю:|     |          |          |               |         |
|- мобiльнi         |     |          |          |               |         |
|телефони для       |     |          |          |               |         |
|письмового         |     |          |          |               |         |
|спiлкування, факси |     |          |          |               |         |
|та iншi            |     |          |          |               |         |
|сурдотехнiчнi      |     |          |          |               |         |
|засоби             |     |          |          |               |         |
|- спецiальнi       |     |          |          |               |         |
|магнiтофони        |     |          |          |               |         |
|- електроннi       |     |          |          |               |         |
|записнi книжки з   |     |          |          |               |         |
|брайлiвським i     |     |          |          |               |         |
|мовним виводом     |     |          |          |               |         |
|- телевiзiйнi      |     |          |          |               |         |
|збiльшувальнi      |     |          |          |               |         |
|прилади            |     |          |          |               |         |
|- прилад для письма|     |          |          |               |         |
|шрифтом за Брайлем |     |          |          |               |         |
|- тифломагнiтоли   |     |          |          |               |         |
|- машини, що       |     |          |          |               |         |
|читають            |     |          |          |               |         |
|- папiр для писання|     |          |          |               |         |
|рельєфно-крапковим |     |          |          |               |         |
|шрифтом Брайля     |     |          |          |               |         |
|- диктофони        |     |          |          |               |         |
|- плеєри для       |     |          |          |               |         |
|вiдтворення        |     |          |          |               |         |
|звукозапису        |     |          |          |               |         |
|- годинник         |     |          |          |               |         |
|- книги,           |     |          |          |               |         |
|видрукованi        |     |          |          |               |         |
|шрифтом Брайля     |     |          |          |               |         |
|- тростини         |     |          |          |               |         |
|тактильнi          |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|3. Спецiальнi      |     |          |          |               |         |
|засоби для         |     |          |          |               |         |
|самообслуговування:|     |          |          |               |         |
|- допомiжнi        |     |          |          |               |         |
|побутовi пристрої  |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|4. Спецiальнi      |     |          |          |               |         |
|засоби для догляду:|     |          |          |               |         |
|- допомiжнi засоби |     |          |          |               |         |
|для туалету        |     |          |          |               |         |
|- допомiжнi засоби |     |          |          |               |         |
|для пiдiймання     |     |          |          |               |         |
|- крiсла-стiльцi iз|     |          |          |               |         |
|санiтарним         |     |          |          |               |         |
|оснащенням         |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|5. Спецiальнi      |     |          |          |               |         |
|засоби для освiти i|     |          |          |               |         |
|занять трудовою    |     |          |          |               |         |
|дiяльнiстю:        |     |          |          |               |         |
|- комп'ютернi      |     |          |          |               |         |
|програми для       |     |          |          |               |         |
|навчання           |     |          |          |               |         |
|- спецiальнi       |     |          |          |               |         |
|пiдручники,        |     |          |          |               |         |
|лiтература шрифтом |     |          |          |               |         |
|Брайля             |     |          |          |               |         |
|- меблi            |     |          |          |               |         |
|спецiального       |     |          |          |               |         |
|призначення        |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|6. Протезнi вироби:|     |          |          |               |         |
|- ортопедичнi      |     |          |          |               |         |
|вироби             |     |          |          |               |         |
|- ортопедичне      |     |          |          |               |         |
|взуття             |     |          |          |               |         |
|- спецiальний одяг |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|7. Спецiальне      |     |          |          |               |         |
|фiзкультурно-      |     |          |          |               |         |
|спортивне          |     |          |          |               |         |
|обладнання i       |     |          |          |               |         |
|спорядження,       |     |          |          |               |         |
|спортивний         |     |          |          |               |         |
|iнвентар:          |     |          |          |               |         |
|- тренажери        |     |          |          |               |         |
|- спецiальнi       |     |          |          |               |         |
|крiсла-колiснi     |     |          |          |               |         |
|(коляски) для      |     |          |          |               |         |
|заняття окремими   |     |          |          |               |         |
|видами спорту      |     |          |          |               |         |
|- шведська стiнка  |     |          |          |               |         |
|- iншi спецiальнi  |     |          |          |               |         |
|тренажери та       |     |          |          |               |         |
|спецiальне         |     |          |          |               |         |
|фiзкультурно-      |     |          |          |               |         |
|спортивне          |     |          |          |               |         |
|обладнання         |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|III Вироби         |     |          |          |               |         |
|медичного          |     |          |          |               |         |
|призначення        |     |          |          |               |         |
|-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------|
|- протезування     |     |          |          |               |         |
|клапанiв           |     |          |          |               |         |
|- забезпечення     |     |          |          |               |         |
|кардiостимуляторами|     |          |          |               |         |
|(ШВРС)             |     |          |          |               |         |
|- ендопротези та   |     |          |          |               |         |
|iншi вироби        |     |          |          |               |         |
|медичного          |     |          |          |               |         |
|призначення згiдно |     |          |          |               |         |
|зi стандартами МОЗ |     |          |          |               |         |
|- сечоприймачi     |     |          |          |               |         |
|- калоприймачi     |     |          |          |               |         |
|- слуховi апарати  |     |          |          |               |         |
|- очнi протези     |     |          |          |               |         |
|(тимчасовi або     |     |          |          |               |         |
|iндивiдуальнi)     |     |          |          |               |         |
|- окуляри          |     |          |          |               |         |
|- контактнi лiнзи  |     |          |          |               |         |
|- лупи             |     |          |          |               |         |
|- гiперокуляри     |     |          |          |               |         |
|- свiтлофiльтри    |     |          |          |               |         |
|- дiафрагмальнi,   |     |          |          |               |         |
|мiнусовi ручнi     |     |          |          |               |         |
|лiнзи              |     |          |          |               |         |
|- акустичнi окуляри|     |          |          |               |         |
|- тростини         |     |          |          |               |         |
|- епiпротези,      |     |          |          |               |         |
|орбiтальний        |     |          |          |               |         |
|iмплантат для      |     |          |          |               |         |
|операцiї енуклеацiї|     |          |          |               |         |
|ока                |     |          |          |               |         |
|- протези зубiв,   |     |          |          |               |         |
|щелеп              |     |          |          |               |         |
---------------------------------------------------------------------------
     15. Реабiлiтацiйний  потенцiал:  високий,  середнiй,  низький (пiдкреслити)

     16. Мета реабiлiтацiї:  вiдновлення обмеження життєдiяльностi
(часткове,    повне),   вiдновлення   соцiально-побутового   стану
(часткове,  повне), вiдновлення професiйної та трудової дiяльностi
(часткове,  повне), технiчна компенсацiя обмеження життєдiяльностi
(пiдкреслити), iнше (вписати) ______

     17. Проведена спiвбесiда з iнвалiдом;
     Дата __________ Пiдпис фахiвця ______________________________

     18. Додатковi  вiдмiтки  (побажання iнвалiда) ____________________

     19. Дата контролю за виконанням IПР _________________________

     20. Пiдпис iнвалiда (законного представника) ________________
     Пiдпис Голови МСЕК _____________________________ Печатка МСЕК

     21. Результати реабiлiтацiї:

     21.1. Обмеження    життєдiяльностi:    вiдновлено   повнiстю;
вiдновлено частково; не вiдновлено, погiршено (пiдкреслити).

     21.2. Побутова активнiсть: повнiстю вiдновлена; частково; без
динамiки; погiршилась (пiдкреслити).

     21.3. Технiчнi      засоби:      компенсують      обмеженiсть
життєдiяльностi  в  повному  обсязi;  частково;   не   компенсують
(пiдкреслити).

     21.4. Рекомендацiї щодо подальшої реабiлiтацiї:  не потребує,
потребує  продовження  реабiлiтацiйних  заходiв  (пiдкреслити  або
вказати яких) ____________________________________________________

     21.5. IПР виконана:  у повному обсязi;  частково; не виконана
(пiдкреслити).

     21.6. Мета IПР: досягнута; не досягнута (пiдкреслити).

     21.7. Причини   невиконання    IПР:    небажання    iнвалiда;
ускладнення   при   отриманнi   реабiлiтацiйної   допомоги;   iнше
(пiдкреслити).

 Пiдсумки МСЕК щодо результатiв реабiлiтацiї _____________________

 Пiдпис голови та членiв МСЕК ______________________
                               (iнiцiали, прiзвище)

 Печатка МСЕК __________________      Дата _______________________

Порядок
складання форм iндивiдуальної програми реабiлiтацiї iнвалiда, дитини-iнвалiда

1.1. Цей Порядок визначає механiзм складання форм iндивiдуальної програми реабiлiтацiї iнвалiдiв, дiтей-iнвалiдiв (далi - IПР), заповнення IПР, унесення до неї змiн i результатiв про виконання реабiлiтацiйних заходiв, а також пiдбиття пiдсумкiв виконання IПР. Заповнення IПР та пiдбиття пiдсумкiв про її виконання здiйснюється медико-соцiальними експертними комiсiями (далi - МСЕК), лiкарсько-консультативними комiсiями лiкувально-профiлактичних закладiв (далi - ЛКК).

У разi потреби до складання окремих роздiлiв IПР залучаються спецiалiсти закладiв охорони здоров'я, органiв працi та соцiального захисту населення, освiти, державної служби зайнятостi, цiльових страхових фондiв та iнших органiв, що здiйснюють заходи з реабiлiтацiї iнвалiдiв, дiтей-iнвалiдiв. Залучення таких спецiалiстiв до складання IПР вiдбувається шляхом безпосередньої їх участi в роботi (засiданнях) МСЕК, ЛКК.

У разi потреби, для складання або корегування IПР, iнвалiда можуть направити до обласної, центральної мiської, Кримської республiканської МСЕК, Українського державного науково-дослiдного iнституту медико-соцiальних проблем iнвалiдностi, Українського державного науково-дослiдного iнституту реабiлiтацiї iнвалiдiв, обласної (мiської) ЛКК, науково-дослiдних iнститутiв педiатричного профiлю. Термiн складання IПР не повинен перевищувати одного мiсяця з дня звернення iнвалiда до МСЕК, законного представника дитини-iнвалiда до ЛКК щодо встановлення iнвалiдностi.

Унесення змiн до IПР здiйснюється МСЕК, ЛКК та, у разi потреби, її оперативного коригування i в межах повноважень - реабiлiтацiйними комiсiями реабiлiтацiйних установ.

1.2. Записи в IПР здiйснюють МСЕК, ЛКК, реабiлiтацiйнi комiсiї реабiлiтацiйних установ, виконавцi реабiлiтацiйних заходiв з урахуванням побажань iнвалiда, дитини-iнвалiда (її законного представника) та завiряються печаткою.

Записи в IПР здiйснюють державною мовою розбiрливим почерком. Помилковi та неправильнi записи закреслюються однiєю лiнiєю та засвiдчуються пiдписами керiвника або вповноваженої посадової особи. Не допускається заповнення IПР олiвцем, закреслення чи виправлення вiдомостей, що вносяться до IПР, а також додаткових записiв пiсля того, як IПР пiдписана iнвалiдом або законним представником дитини-iнвалiда. У графах, якi не заповнюються при складаннi IПР, проставляється прочерк ("-").

2. Вимоги до заповнення IПР

2.1. IПР заповнюється шляхом запису потрiбної iнформацiї у вiдведене мiсце або пiдкреслення вiдповiдного значення iз запропонованих у формах.

2.2. IПР N - указується порядковий номер, який вiдповiдає порядковому номеру в журналi облiку видачi iндивiдуальної програми реабiлiтацiї iнвалiдiв в МСЕК (форма N 160-1/о, затверджена наказом МОЗ вiд 19.05.2003 N 224 "Про затвердження форм медичної облiкової документацiї, що використовується в медико-соцiальних експертних комiсiях") або в журналi запису висновкiв лiкувально-консультативної комiсiї (форма N 035/о, затверджена наказом МОЗ вiд 29.12.2000 N 369 "Про затвердження форм медичної облiкової документацiї, що використовується в стацiонарах, полiклiнiках (амбулаторiях)").

2.3. Пункти 1-9 форм заповнюються в точнiй вiдповiдностi iз записами в Актi огляду МСЕК (форма N 157/о, затверджена наказом МОЗ вiд 19.05.2003 N 224 "Про затвердження форм медичної облiкової документацiї, що використовується в медико-соцiальних експертних комiсiях") або в Медичному висновку про дитину-iнвалiда вiком до 18 рокiв (форма N 080/о, затверджена наказом МОЗ вiд 04.12.2001 N 482 "Про затвердження порядку видачi медичного висновку про дитину-iнвалiда вiком до 18 рокiв", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 10.01.2002 за N 11/6299).

2.4. Пункт 11 "Клiнiко-функцiональний дiагноз та код за МКХ-10" заповнюється вiдповiдно до Мiжнародної статистичної класифiкацiї хвороб та спорiднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду, прийнятої 43 Всесвiтньою асамблеєю охорони здоров'я 01.01.93 (далi - МКХ-10).

У дiагнозi вказується захворювання або його ускладнення, яке призводить до обмежень життєдiяльностi. У лапках зазначається належнiсть особи до основних нозологiчних форм захворювань, визначених у Державнiй типовiй програмi реабiлiтацiї iнвалiдiв, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2006 N 1686 (з ураженням опорно-рухового апарату та центральної i периферичної нервової системи, з психiчними захворюваннями та розумовою вiдсталiстю, з ураженням органiв слуху, з ураженням органiв зору, з ураженням внутрiшнiх органiв, з онкологiчними захворюваннями).

2.5. Пункт 12 "Супутнi захворювання" - це нозологiчнi форми, якi етiологiчно i патогенетично не пов'язанi з основним захворюванням, але здатнi впливати на перебiг i тяжкiсть основного захворювання або можливiсть реабiлiтацiї хворого. Зазначається назва хвороби i код за МКХ-10. Наслiдки хвороби класифiкуються за Мiжнародною класифiкацiєю функцiонування, обмеження життєдiяльностi i здоров'я (ВООЗ, 2001). Облiку пiдлягають усi виявленi у iнвалiда (дитини-iнвалiда) обмеження життєдiяльностi незалежно вiд того, проводяться або не проводяться реабiлiтацiйнi заходи щодо обмеження життєдiяльностi.

2.6. У пунктi 13 "Обмеження життєдiяльностi" вказуються вид та ступiнь обмежень життєдiяльностi до реабiлiтацiї i пiсля реабiлiтацiї. Вид та ступiнь обмежень життєдiяльностi вказуються вiдповiдно до Iнструкцiї про встановлення груп iнвалiдностi, затвердженої наказом МОЗ України вiд 07.04.2004 N 183, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 22.04.2004 за N 516/9115 (iз змiнами).

2.7. Пункт 14 "Реабiлiтацiйнi заходи та їх реалiзацiя" фахiвцi МСЕК, ЛКК заповнюють вiдповiдно до перелiкiв послуг, що надаються iнвалiдам, згiдно з додатками 1-6 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2006 N 1686 "Про затвердження Державної типової програми реабiлiтацiї iнвалiдiв", визначаючи в кожному конкретному випадку види та форми реабiлiтацiйних заходiв та їх виконавцiв.

У графi "Обсяги" у вiдповiдних роздiлах указується змiст, перiодичнiсть реабiлiтацiйних заходiв; у графi "Термiн проведення" у вiдповiдних роздiлах указується термiн, протягом якого повинен здiйснюватись рекомендований реабiлiтацiйний захiд; у графу "Мiсце проведення" у вiдповiднi роздiли уноситься запис про виконавця реабiлiтацiйного заходу i пiдпис особи, яка його пропонує та визначає виконавця реабiлiтацiйного заходу (фахiвцi МСЕК, ЛКК, представники державної служби зайнятостi, соцiальних служб, фондiв тощо); у графi "Вiдмiтка про виконання" робиться запис "виконано" або "не виконано" виконавцем, пiдписується вiдповiдальною особою i скрiплюється печаткою.

2.7.1. Роздiл 1 "Медична реабiлiтацiя" заповнюється вiдповiдно до потреби iнвалiда (дитини-iнвалiда) в заходах медичної реабiлiтацiї. Указуються характер медичних заходiв, їх кiлькiсть, обсяг, методи та строки виконання, при необхiдностi iз залученням до формування цього роздiлу в разi потреби спецiалiстiв закладiв охорони здоров'я.

2.7.2. Роздiл 2 "Психолого-педагогiчна реабiлiтацiя" заповнюється МСЕК, ЛКК з визначенням обсягу, кiлькостi та тривалостi курсiв, строкiв виконання послуг з консультування, дiагностики, патронажу, психологiчної та педагогiчної корекцiї розвитку дiтей та молодi з функцiональними обмеженнями з обов'язковим залученням до заповнення цього роздiлу фахiвцiв органiв освiти або їх уповноважених представникiв, вiдповiдних психолого-медико-педагогiчних консультацiй.

2.7.3. Роздiл 3 "Фiзична реабiлiтацiя" заповнюється МСЕК, ЛКК про характер заходiв фiзичної реабiлiтацiї, кiлькiсть курсiв iз залученням до формування цього роздiлу вiдповiдних фахiвцiв лiкувально-профiлактичних закладiв та/або центрiв соцiально-психологiчної реабiлiтацiї для дiтей та молодi з функцiональними обмеженнями.

2.7.4. Роздiл 4 "Професiйна реабiлiтацiя" - експертиза професiйної придатностi iнвалiдiв у першу чергу проводиться для професiй (спецiальностей), за якими вони працювали вiдповiдно до вiдомостей, що внесенi до трудової книжки або якi пiдтвердженi документами про професiйну освiту, а також для професiй (спецiальностей), здобуття яких можливе в майбутньому. Указується перелiк професiй i рiвень квалiфiкацiї, який збережений в тому чи iншому ступенi професiйної придатностi. Обов'язково вказуються вiдомостi про придатнiсть до вiдповiдної професiї: у повному обсязi, з обмеженням обсягу виконуваних робiт та визначенням тривалостi робочого дня.

Зазначається перелiк професiй, спецiальностей, що рекомендується до освоєння при професiйному навчаннi, перепiдготовцi. Обов'язково надаються рекомендацiї щодо форми органiзацiї навчання: у загальноосвiтньому навчальному закладi, у спецiально органiзованих умовах (спецiальна загальноосвiтня школа, школа-iнтернат, спецiальний клас (група у вiдповiдному навчальному закладi), спецiальна навчальна програма, щадний режим навчання та iн.); щодо рiвня професiйної пiдготовки, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї (освiта: професiйно-технiчна, неповна вища (молодший спецiалiст), базова вища (бакалавр), повна вища (спецiалiст, магiстр), курсова пiдготовка), типу та назви навчального закладу. МСЕК, ЛКК рекомендують термiни та мiсце навчання.

До роботи з формування цього роздiлу IПР можуть залучатися спецiалiсти з iнженерної психологiї (психологiї працi) та психологiї професiйного вiдбору, педагогiчнi працiвники вiдповiдних загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних навчальних закладiв, представники вiдповiдних психолого-медико-педагогiчних консультацiй, державної служби зайнятостi.

2.7.5. Роздiл 5 "Трудова реабiлiтацiя" має включати докладний опис усiх чинникiв та елементiв майбутньої трудової дiяльностi iнвалiда. Обов'язково вказується:

протипоказання за станом здоров'я iнвалiда до професiйної дiяльностi; показанi iнвалiду умови працi (важкiсть, напруженiсть, режим працi та вiдпочинку, форма органiзацiї працi, санiтарно-гiгiєнiчнi чинники);

у разi можливого продовження iнвалiдом роботи за своєю професiєю iз зменшенням обсягу роботи - необхiднi обмеження щодо виконання окремих посадових i функцiональних обов'язкiв, планових завдань;

у разi потреби - наводяться особливi вимоги до охорони працi i технiки безпеки (до роботи на висотi), бiля механiзмiв, що рухаються, з енергоустаткуванням та iншi; необхiднi для виконання роботи за професiєю спецiальнi пристосування (тифлотехнiчнi, сурдотехнiчнi та iншi засоби) i спецiальнi вимоги з органiзацiйно-технiчної та ергономiчної адаптацiї робочого мiсця щодо особливостi патологiї iнвалiда;

рацiональне працевлаштування - указується перелiк рекомендованих професiй i видiв працi.

2.7.6. Роздiл 6 "Фiзкультурно-спортивна реабiлiтацiя" - заповнюються МСЕК, ЛКК у разi вiдсутностi протипоказань в iнвалiда, дитини-iнвалiда до фiзкультурно-спортивної реабiлiтацiї та/або наданих висновкiв лiкувально-профiлактичних установ про їх вiдсутнiсть або вiдповiдного обмеження до занять фiзичною культурою. Крiм того, МСЕК, ЛКК указують строки та мiсце проведення реабiлiтацiї.

2.7.7. Роздiл 7 "Соцiальна та побутова реабiлiтацiя" - потреба в них визначається лiкарями МСЕК, ЛКК пiсля обстеження соцiально-побутових умов проживання iнвалiда, дитини-iнвалiда iз залученням до формування цього роздiлу вiдповiдних фахiвцiв органiв працi i соцiального захисту населення, центрiв соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi i служб у справах неповнолiтнiх.

2.7.8. Роздiл II "Технiчнi та iншi засоби реабiлiтацiї" - потреба в засобах пересування, спецiальних засобах для самообслуговування, протезних виробах; спецiальних засобах для догляду, для освiти та трудової дiяльностi; спецiальному фiзкультурно-спортивному обладнаннi та спортивному iнвентарi визначається МСЕК, ЛКК на пiдставi медичних показань з можливим залученням до розробки цього роздiлу IПР вiдповiдних фахiвцiв органiв працi та соцiального захисту населення, фахiвцiв регiональних центрiв "Iнваспорт" та iнших органiв, якi провадять дiяльнiсть у сферi реабiлiтацiї iнвалiдiв.

2.7.9. Роздiл III "Вироби медичного призначення" - заповнюється МСЕК, ЛКК на пiдставi медичних показань для забезпечення компенсацiї обмежень життєдiяльностi, а також для вiдновлення втрачених або набуття нових професiйних знань, навичок, умiнь соцiальної адаптацiї iз залученням фахiвцiв лiкувально-профiлактичних установ (в разi потреби).

Пункт 15 "Реабiлiтацiйний потенцiал" - потрiбне пiдкреслюється вiдповiдно до наявних чинникiв, що характеризують реабiлiтацiйний потенцiал.

У пунктi 16 "Мета реабiлiтацiї" - потрiбне пiдкреслюється. У пунктi 17 вказується дата проведення бесiди з iнвалiдом, законним представником дитини-iнвалiда. У пунктi 19 "Дата контролю за виконанням IПР" - зазначається дата контролю за виконанням IПР, що здiйснюється не рiдше одного разу на два роки i може не збiгатися з датою наступного огляду iнвалiда (дитини-iнвалiда).

Iнвалiдам, групу iнвалiдностi, яким установлено без зазначення строку переогляду, та дiтям-iнвалiдам контроль виконання IПР та/або її корегування проводяться не рiдше одного разу на два роки.

У разi згоди iнвалiда, дитини-iнвалiда (його законного представника) у пунктi 20 ставиться вiдповiдний пiдпис i вказується дата ознайомлення з IПР. У разi вiдмови вiд IПР або вiд її окремих роздiлiв вказаних осiб зазначається причина вiдмови.

Пiдпис голови МСЕК (ЛКК) та печатка МСЕК (ЛКК) - ставляться при остаточному заповненнi IПР.

Пiдведення пiдсумкiв про виконання IПР здiйснюється МСЕК, ЛКК при черговому складаннi IПР та/або при черговому оглядi iнвалiда, дитини-iнвалiда та зазначають свою думку у пiдпунктах 21.1-21.7 IПР, дають рекомендацiї щодо подальшої реабiлiтацiї.

Пiдпункт 21.1 "Обмеження життєдiяльностi" - вiдновлено повнiстю, частково (полiпшення), не вiдновлено (без змiн); погiршено. Вiдновлення повне - передбачає повне усунення обмеження життєдiяльностi. Вiдновлення часткове - зменшення обмеження життєдiяльностi: значне полiпшення - на 2 ступенi, полiпшення - на 1 ступiнь. Не вiдновлено (без змiн) - рiвень обмеження життєдiяльностi не змiнився та група iнвалiдностi залишилася. Погiршення означає, що в процесi або в результатi курсу реабiлiтацiї ступiнь обмеження життєдiяльностi пiдвищився, що вимагає внесення коректив до IПР.

У пiдпунктах 21.2, 21.3 робиться вiдмiтка про побутову та виробничу активнiсть i про результати компенсацiї стану хворого технiчними засобами реабiлiтацiї.

При оцiнцi результатiв професiйної реабiлiтацiї поряд з наданням даних про працевлаштування iнвалiда (мiсце роботи, професiя) дається висновок про рацiональнiсть працевлаштування; пропозицiї та рекомендацiї з полiпшення працевлаштування iнвалiда.

У пiдпунктах 21.4, 21.5, 21.6, 21.7 потрiбне пiдкреслюється або виписується додатково. IПР пiдписує голова МСЕК (ЛКК), реабiлiтолог та iншi члени МСЕК (ЛКК), проставляється печатка та дата заповнення IПР.